carry out necessary procedures prior to take off    
carry out necessary procedures prior to take off    

Translate "Carry out necessary procedures prior to take off" into dutch :

TERMINOLOGIE
carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off -*- noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren

carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren
skill
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
5. Where the controller is a public authority or body and where the processing results from a legal obligation pursuant to point (c) of Article 6(1) providing for rules and procedures pertaining to the processing operations and regulated by Union law, paragraphs 1 to 4 shall not apply, unless Member States deem it necessary to carry out such assessment prior to the processing activities.

5. Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke een overheidsinstantie of –orgaan is en de verwerking het gevolg is van een in de EU-wetgeving geregelde wettelijke verplichting in de zin van artikel 6, lid 1, onder c), waarbij voorschriften en procedures inzake de verwerkingen zijn vastgesteld, zijn de leden 1 tot en met 4 niet van toepassing, tenzij de lidstaten het nodig achten om voorafgaand aan de verwerkingen een dergelijke beoordeling uit te voeren.


B. whereas Member States, in order to ensure that these requirements are met, are under an obligation to carry out market surveillance and to take the necessary measures, which include the safeguard clause procedure under Article 8 and measures under Article 18 in the case of an unduly affixed CE marking,

B. overwegende dat de lidstaten, om ervoor te zorgen dat aan deze voorschriften wordt voldaan, verplicht zijn toezicht uit te oefenen op de markt en de nodige maatregelen te treffen, waaronder in geval van onrechtmatig aangebrachte EG-markeringen de vrijwaringsprocedure krachtens artikel 8 en de maatregelen krachtens artikel 18,


B. whereas Member States, in order to ensure that these requirements are met, are under an obligation to carry out market surveillance and to take the necessary measures, which include the safeguard clause procedure under Article 8 and measures under Article 18 in the case of an unduly affixed CE marking,

B. overwegende dat de lidstaten, om ervoor te zorgen dat aan deze voorschriften wordt voldaan, verplicht zijn toezicht uit te oefenen op de markt en de nodige maatregelen te treffen, waaronder in geval van onrechtmatig aangebrachte EG-markeringen de vrijwaringsprocedure krachtens artikel 8 en de maatregelen krachtens artikel 18,


B. whereas Member States, in order to ensure that these requirements are met, are under an obligation to carry out market surveillance and to take the necessary measures, which include the safeguard clause procedure under Article 8 and measures under Article 18 in the case of an unduly affixed CE marking,

B. overwegende dat de lidstaten, om ervoor te zorgen dat aan deze voorschriften wordt voldaan, verplicht zijn toezicht uit te oefenen op de markt en de nodige maatregelen te treffen, waaronder in geval van onrechtmatig aangebrachte EG-markeringen de vrijwaringsprocedure krachtens artikel 8 en de maatregelen krachtens artikel 18,


12. Bearing in mind that a certain amount of time will be needed in order to adjust to the new Treaty, considers that the process of aligning the acquis with the recent Commitology Decision must be completed as a matter of urgency before the Lisbon Treaty enters into force; takes the view that a new alignment to take account of delegated acts which is more complex than the exercise currently being carried out will need to be carried out after the new Treaty has entered into force, and trusts that the Commission will present the necessary proposals to this end; points out that, although the definition of delegated acts is similar to the concept of 'quasi-legislative' acts to which the regulation procedure with scrutiny is applied, the two concepts cannot be seen as the same and considers, therefore, that the alignment procedure now under way cannot be regarded as constituting a precedent for the future;

12. meent, omdat er enige tijd nodig zal zijn voor aanpassing aan het nieuwe Verdrag, dat het proces van coördinatie tussen het acquis en het recente comitologiebesluit als urgente zaak moet worden afgerond voordat het Verdrag van Lissabon in werking treedt; huldigt het standpunt dat een nieuwe coördinatie die rekening houdt met gedelegeerde handelingen, en die meer complex is dan de thans uitgevoerde exercitie, zal moeten plaatsvinden nadat het Verdrag in werking is getreden en vertrouwt erop dat de Commissie daartoe de nodige voorstellen zal doen; wijst erop dat, hoewel de definitie van gedelegeerde handelingen gelijksoortig is aan het concept van "quasi-wetgevende handelingen" waarop de verordeningsprocedure met voorbehoud wordt toegepast, de beide concepten niet als identiek kunnen worden beschouwd en meent derhalve dat de thans in uitvoering zijnde coördinatieprocedure niet mag worden beschouwd als een precedent voor de toekomst;
Anderen hebben gezocht naar : translation treaty enters into english dutch    translation treaty enters into english dutch    translate "alignment to take" into dutch     translate "alignment to take" into dutch     translate "to take" into dutch     translate "to take" into dutch     translate "carry" in dutch     translate "carry" in dutch     translate "carry out necessary" into dutch     translate "carry out necessary" into dutch     translate "carry out necessary procedures prior to take off" in dutch     translate "carry out necessary procedures prior to take off" in dutch     translate "certain amount" in dutch     translate "certain amount" in dutch     translate "currently being carried" in dutch     translate "currently being carried" in dutch     translate "deem it necessary" into dutch     translate "deem it necessary" into dutch     translation necessary procedures prior english dutch    translation necessary procedures prior english dutch    translate "necessary to carry" into dutch     translate "necessary to carry" into dutch     translate "obligation to carry" into dutch     translate "obligation to carry" into dutch     translate "out necessary procedures" into dutch     translate "out necessary procedures" into dutch     translate "present the necessary" in dutch     translate "present the necessary" in dutch     translation prior to take english dutch    translation prior to take english dutch    translation rules and procedures english dutch    translation rules and procedures english dutch    translate "safeguard clause procedure" into dutch     translate "safeguard clause procedure" into dutch     translation such assessment prior english dutch    translation such assessment prior english dutch    translate "take the necessary" into dutch     translate "take the necessary" into dutch     translation regulation procedure english dutch    translation regulation procedure english dutch    translation unless member states english dutch    translation unless member states english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translation undertake required actions before departure english dutch    translation undertake required actions before departure english dutch    translation Carry out necessary procedures prior to take off english dutch    translation Carry out necessary procedures prior to take off english dutch    --Carry out necessary procedures prior to take off (anglais-francais)    --Carry out necessary procedures prior to take off (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'Carry out necessary procedures prior to take off' -> carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

Date index: 2021-01-07