take-off climb procedure    
take-off climb procedure    
take-off climb limits    
take-off climb limits    
take-off climb    
take-off climb    
carry out necessary procedures prior to take off    
carry out necessary procedures prior to take off    

Translate "Take-off climb procedure" in dutch :

TERMINOLOGIE
take-off climb procedure | take-off climb limits | take-off climb | carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off -*- startklimprocedures | stijgsnelheidslimieten bij de start | startklim | noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren

take-off climb procedure

startklimprocedures
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


take-off climb limits

stijgsnelheidslimieten bij de start
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


take-off climb

startklim
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren
skill
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
The Commission's guidelines aim to keep up the momentum for Mobile TV at EU-level, in order to create a coherent and favourable regulatory environment for take-off and take-up of this new service (IP/07/1118). The guidelines say that a straightforward, transparent and non discriminatory procedure for awarding licences is the key to a successful approach avoiding delays. The quality of the service delivered to customers, including indoor coverage and transmission quality, should be part of the award conditions. The guidelines furthermore recommend that frequencies made available for Mobile TV should be withdrawn if the service has not started within a reasonable period of time. They also advise regulators to keep the authorisation process open to all industry players and create conditions which encourage cooperation between telecoms operators (providing the service) and broadcasters (providing the content). Finally, they call upon the industry to make sure that DVB-H based Mobile TV services in every EU country work together.

Voorts wordt in de richtsnoeren aanbevolen frequenties die ter beschikking zijn gesteld van mobiele tv, in te trekken als de dienst niet binnen een redelijke termijn wordt gestart. De regelgevers wordt ook aangeraden het machtigingsproces open te houden voor het hele bedrijfsleven en voorwaarden te creëren die tot meer samenwerking leiden tussen telecomexploitanten (die de dienst aanbieden) en omroepen (die de inhoud leveren). Ten slotte roepen de richtsnoeren de bedrijfssector op om ervoor te zorgen dat mobiele-tv-diensten die gebruik maken van DVB-H, in elk EU-land samenwerken.


This activity shall not include: (a) military flights performed by military aircraftflights by customs and police services, flights for search and rescue purposes as well as medical and disaster relief including fire-fighting which are authorised by the appropriate competent authority; (b) flights for humanitarian purposes under a mandate from the United Nations or its subsidiary organisations and Emergency Medical Service flights, if the aircraft operator has been instructed to perform them (e.g. by the United Nations) or holds the necessary official authorisation (licence for such EMS flights under its Air Operator's Certificate); (c) flights terminating at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during which no intermediate landing has been made; (d) training flights performed exclusively for the purpose of obtaining a licence, or a rating in the case of cockpit flight crew where this is substantiated by an appropriate remark in the flight plan provided that the flight does not serve for the transport of passengers and/or cargo ; (e) flights performed exclusively for the purpose of scientific research or for the purpose of checking, testing, qualifying or certifying aircraft , equipment or air-traffic-management procedures , whether airborne or ground-based; ferrying new aircraft as well as ferry flights performed by or on behalf of an aircraft owner as a consequence of the occurrence of a sudden early termination event, event of default, repossession, or similar occurrence in respect of a leasing, charter or similar arrangement ; and (f) flights performed by aircraft with a certified maximum take-off weight of less than 20 000 kg , under the condition that operators of these aircraft participate in an offset scheme which operates according to strict criteria and which must be open to external control (comparable to Gold Standard).

Buiten deze activiteit vallen: (a) militaire vluchten die worden uitgevoerd door militaire luchtvaartuigen, vliegtuigen die worden gebruikt voor douane- en politiële diensten, voor opsporings- en reddingsdiensten en voor medische hulp en rampen-bestrijding met inbegrip van brandbestrijding, waarvoor toe-stemming is verleend door de ter zake bevoegde autoriteit; (b) vluchten voor humanitaire doeleinden in opdracht van de Verenigde Naties en hun dochterorganisaties alsmede ambulancevluchten (Emergency Medical Service), mits de vliegtuigexploitant hiertoe opdracht (b.v. van de VN) dan wel de noodzakelijke toestemming van de bevoegde overheid heeft gekregen (toestemming voor dergelijke EMS-vluchten in het kader van zijn vergunning als vliegtuigexploitant (Air Operator Certificate)); (c) vluchten die eindigen op de luchthaven van waar het luchtvaartuig is opgestegen en tijdens welke geen tussenlanding is gemaakt; (d) lesvluchten die uitsluitend worden uitgevoerd met als doel het behalen van een vliegbrevet, of van een bevoegdverklaring in het geval van cockpitpersoneel, wanneer dit wordt bevestigd door een overeenkomstige opmerking in het vluchtplan, met uitzondering van vluchten die dienen voor het vervoer van passagiers en/of lading ; (e) vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd met als doel wetenschappelijk onderzoek en het controleren, testen, kwalificeren en certificeren van luchtvaartuigen, apparatuur of luchtver-keers-regelingsprocedures, hetzij in de lucht of op de grond; het overvliegen van nieuwe vliegtuigen en "overbrengings-vluchten" ("ferry flights") uitgevoerd door of namens een vliegtuigeigenaar als gevolg van een plotselinge vroegtijdige beëindigingsgebeur-tenis, in gebreke blijven, terugneming of een soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot een lease-, charter- of soortgelijke overeenkomst; (f) vluchten die worden uitgevoerd door luchtvaartuigen met een maximumstartgewicht van minder dan 20 000 kg, op voorwaarde dat de exploitanten van deze vl ...


This activity shall not include: (a) military flights performed by military aircraftflights by customs and police services, flights for search and rescue purposes as well as medical and disaster relief including fire-fighting which are authorised by the appropriate competent authority; (b) flights for humanitarian purposes under a mandate from the United Nations or its subsidiary organisations and Emergency Medical Service flights, if the aircraft operator has been instructed to perform them (e.g. by the United Nations) or holds the necessary official authorisation (licence for such EMS flights under its Air Operator's Certificate); (c) flights terminating at the aerodrome from which the aircraft has taken off and during which no intermediate landing has been made; (d) training flights performed exclusively for the purpose of obtaining a licence, or a rating in the case of cockpit flight crew where this is substantiated by an appropriate remark in the flight plan provided that the flight does not serve for the transport of passengers and/or cargo ; (e) flights performed exclusively for the purpose of scientific research or for the purpose of checking, testing, qualifying or certifying aircraft , equipment or air-traffic-management procedures , whether airborne or ground-based; ferrying new aircraft as well as ferry flights performed by or on behalf of an aircraft owner as a consequence of the occurrence of a sudden early termination event, event of default, repossession, or similar occurrence in respect of a leasing, charter or similar arrangement ; and (f) flights performed by aircraft with a certified maximum take-off weight of less than 20 000 kg , under the condition that operators of these aircraft participate in an offset scheme which operates according to strict criteria and which must be open to external control (comparable to Gold Standard).

Buiten deze activiteit vallen: (a) militaire vluchten die worden uitgevoerd door militaire luchtvaartuigen, vliegtuigen die worden gebruikt voor douane- en politiële diensten, voor opsporings- en reddingsdiensten en voor medische hulp en rampen-bestrijding met inbegrip van brandbestrijding, waarvoor toe-stemming is verleend door de ter zake bevoegde autoriteit; (b) vluchten voor humanitaire doeleinden in opdracht van de Verenigde Naties en hun dochterorganisaties alsmede ambulancevluchten (Emergency Medical Service), mits de vliegtuigexploitant hiertoe opdracht (b.v. van de VN) dan wel de noodzakelijke toestemming van de bevoegde overheid heeft gekregen (toestemming voor dergelijke EMS-vluchten in het kader van zijn vergunning als vliegtuigexploitant (Air Operator Certificate)); (c) vluchten die eindigen op de luchthaven van waar het luchtvaartuig is opgestegen en tijdens welke geen tussenlanding is gemaakt; (d) lesvluchten die uitsluitend worden uitgevoerd met als doel het behalen van een vliegbrevet, of van een bevoegdverklaring in het geval van cockpitpersoneel, wanneer dit wordt bevestigd door een overeenkomstige opmerking in het vluchtplan, met uitzondering van vluchten die dienen voor het vervoer van passagiers en/of lading ; (e) vluchten die uitsluitend worden uitgevoerd met als doel wetenschappelijk onderzoek en het controleren, testen, kwalificeren en certificeren van luchtvaartuigen, apparatuur of luchtver-keers-regelingsprocedures, hetzij in de lucht of op de grond; het overvliegen van nieuwe vliegtuigen en "overbrengings-vluchten" ("ferry flights") uitgevoerd door of namens een vliegtuigeigenaar als gevolg van een plotselinge vroegtijdige beëindigingsgebeur-tenis, in gebreke blijven, terugneming of een soortgelijke gebeurtenis met betrekking tot een lease-, charter- of soortgelijke overeenkomst; (f) vluchten die worden uitgevoerd door luchtvaartuigen met een maximumstartgewicht van minder dan 20 000 kg, op voorwaarde dat de exploitanten van deze vl ...


Considers that the European Union should draw up a "black list" of third countries carriers used by European passengers anywhere in the world and of all the air carriers established outside the EU insofar as the aircraft uses an airport located in the EU, which do not have adequate reporting systems and do not meet EU safety standards with the aim of refusing them permission to land or take off in the EU; and should take into account how such standards would assess a high level of aircrew and cabin crew experience, training and skill levels, or the standard of ground and maintenance personnel and procedures in the operator's own state;

6. is van mening dat de Europese Unie een zwarte lijst moet opstellen van luchtvaartmaatschappijen uit derde landen die door Europese passagiers overal ter wereld worden gebruikt, en van andere buiten de EU gevestigde luchtvaartmaatschappijen voorzover hun vliegtuigen een luchthaven in de EU aandoen, welke ontoereikende meldingssystemen hebben en niet aan de EU-veiligheidsnormen voldoen, met het doel hen de toestemming te weigeren in de EU te landen of te starten; voorts dient zij rekening te houden met de wijze waarop dergelijke normen een grote mate van ervaring bij cabine- en vliegend personeel, opleiding en bekwaamheid, alsmede de vereiste norm van grond- en onderhoudspersoneel en -procedures beoordelen;


The existing regulatory framework of Short Sea Shipping could be further streamlined to enhance overall efficiency, taking account of the principle of the Lisbon Strategy and better regulation; Given that Short Sea Shipping within the Community is subject to burdensome administrative procedures, the current procedures should be streamlined and simplified; In order to create a level playing field, harmonisation and approximation of diverse application of Community customs rules in various Member States should continue; Pragmatic solutions should be sought as regards security procedures to minimise their hampering of Short Sea Shipping, such as the alternative or equivalent security arrangements, as provided for in Regulation (EC) No 725/2004, and the measures for roll-on-roll-off vessels, as provided for in Directive 2005/65/EC; Short Sea Shipping is energy-efficient and, in general, less harmful to the environment than other modes.

Het bestaande regelgevingskader voor de korte vaart kan verder worden gestroomlijnd ter bevordering van de algemene efficiëntie, met inachtneming van de beginselen van de strategie van Lissabon en van beter wetgeven; Aangezien de administratieve procedures voor de korte vaart binnen de Gemeenschap omslachtig zijn, moeten de huidige procedures worden gestroomlijnd en vereenvoudigd; Teneinde gelijke mededingingsvoorwaarden te scheppen, moet de uiteenlopende toepassing van de communautaire douaneregels in de lidstaten verder worden geharmoniseerd en gelijkgeschakeld; Er moeten pragmatische oplossingen worden gevonden voor de beveiligingsprocedures, opdat deze de exploitatie van de korte vaart zo weinig mogelijk hinderen, zoals de alternatieve of gelijkwaardige beveiligingsregelingen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 725/2004, en de maatregelen voor roll-on-roll-off schepen waarin Richtlijn 2005/65/EG voorziet; De korte vaart is energie-efficiënt en, over het algemeen, minder schadelijk voor het milieu dan andere vervoerswijzen.
Anderen hebben gezocht naar : translate "burdensome administrative procedures" into dutch     translate "burdensome administrative procedures" into dutch     translate "certified maximum take-off" in dutch     translate "certified maximum take-off" in dutch     translation environment for take-off english dutch    translation environment for take-off english dutch    translate "land or take" in dutch     translate "land or take" in dutch     translation non discriminatory procedure english dutch    translation non discriminatory procedure english dutch    translate "out necessary procedures" in dutch     translate "out necessary procedures" in dutch     translate "personnel and procedures" in dutch     translate "personnel and procedures" in dutch     translate "prior to take" in dutch     translate "prior to take" in dutch     translate "take-off" in dutch     translate "take-off" in dutch     translation take-off climb english dutch    translation take-off climb english dutch    translation take-off climb procedure english dutch    translation take-off climb procedure english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translate "take-off climb limits" in dutch     translate "take-off climb limits" in dutch     translation undertake required actions before departure english dutch    translation undertake required actions before departure english dutch    translate "Take-off climb procedure" in dutch     translate "Take-off climb procedure" in dutch     --Take-off climb procedure (anglais-francais)    --Take-off climb procedure (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'Take-off climb procedure' -> take-off climb procedure | take-off climb limits | take-off climb | carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

Date index: 2021-02-05