administration of justice in administrative matters    
administration of justice in administrative matters    
administrative procedure    
administrative procedure    
cd    
cd    
court operations    
court operations    

Translate "burdensome administrative procedures" into dutch :

TERMINOLOGIE
administration of justice in administrative matters | administrative case law | administrative courts | administrative procedure | administrative procedure | CD | court operations | judicial administration | court procedures | judicial processes -*- administratieve rechtspraak | bestuursrechtspraak | administratieve procedure | gerechtelijke procedures | rechtsprocedures

administration of justice in administrative matters | administrative case law | administrative courts | administrative procedure

administratieve rechtspraak | bestuursrechtspraak
IATE - 0436
IATE - 0436


administrative procedure

administratieve procedure
04 POLITICS | MT 0436 executive power and public service | BT1 administrative law
04 POLITIEK | MT 0436 uitvoerende macht en overheidsadministratie | BT1 bestuursrecht


project for the coordinated development of computerised administrative procedures | CD [Abbr.]

gecoördineerde ontwikkeling van geautomatiseerde administratieve procedures
IATE - European construction | Information technology and data processing
IATE - European construction | Information technology and data processing


administrative procedure

administratieve procedure
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


court operations | judicial administration | court procedures | judicial processes

gerechtelijke procedures | rechtsprocedures
knowledge
Kennis
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Q. whereas it is necessary to eliminate all the residual barriers, technical incompatibilities and burdensome administrative procedures that impede the achievement of a fully integrated transport system, and to oppose any new measures introduced by Member States which create barriers to the free movement of goods and services;

Q. overwegende dat het van groot belang is om alle resterende barrières, technische onverenigbaarheden en belastende administratieve procedures die de verwezenlijking van een volledig geïntegreerd vervoerssysteem belemmeren uit de weg te ruimen en de strijd aan te binden met nieuwe maatregelen van lidstaten die obstakels opwerpen voor het vrije verkeer van goederen en diensten;


The achievement of a fully integrated transport system is delayed by a number of remaining regulatory barriers to market entry, technical incompatibilities between modes, burdensome administrative procedures, or imperfect and outdated legislation.

De verwezenlijking van een volledig geïntegreerd vervoerssysteem wordt vertraagd door een aantal resterende wettelijke belemmeringen voor markttoegang, technische onverenigbaarheden tussen vervoerswijzen, zware administratieve procedures of gebrekkige en verouderde wetgeving.


Q. whereas it is necessary to eliminate all the residual barriers, technical incompatibilities and burdensome administrative procedures that impede the achievement of a fully integrated transport system, and to oppose any new measures introduced by Member States which create barriers to the free movement of goods and services;

Q. overwegende dat het van groot belang is om alle resterende barrières, technische onverenigbaarheden en belastende administratieve procedures die de verwezenlijking van een volledig geïntegreerd vervoerssysteem belemmeren uit de weg te ruimen en de strijd aan te binden met nieuwe maatregelen van lidstaten die obstakels opwerpen voor het vrije verkeer van goederen en diensten;


Q. whereas it is necessary to eliminate all the residual barriers, technical incompatibilities and burdensome administrative procedures that impede the achievement of a fully integrated transport system, and to oppose any new measures introduced by Member States which create barriers to the free movement of goods and services;

Q. overwegende dat het van groot belang is om alle resterende barrières, technische onverenigbaarheden en belastende administratieve procedures die de verwezenlijking van een volledig geïntegreerd vervoerssysteem belemmeren uit de weg te ruimen en de strijd aan te binden met nieuwe maatregelen van lidstaten die obstakels opwerpen voor het vrije verkeer van goederen en diensten;


- burdensome administrative procedures - although citizens are allowed to transfer their cars without notifying national institutions, the obligation to pay circulation taxes remains unchanged and it is therefore advised to follow the proper de-registration procedure.

- logge administratieve procedures: hoewel een auto mag worden overgedragen zonder dat de nationale instanties hiervan in kennis worden gesteld, blijft de verplichting tot het betalen van MRB bestaan.
Anderen hebben gezocht naar : translation administrative english dutch    translation administrative english dutch    translation administrative procedure english dutch    translation administrative procedure english dutch    translation burdensome administrative english dutch    translation burdensome administrative english dutch    translate "between modes burdensome" into dutch     translate "between modes burdensome" into dutch     translate "between modes burdensome administrative procedures" in dutch     translate "between modes burdensome administrative procedures" in dutch     translate "burdensome" into dutch     translate "burdensome" into dutch     translate "burdensome administrative procedures" in dutch     translate "burdensome administrative procedures" in dutch     translate "computerised administrative" in dutch     translate "computerised administrative" in dutch     translate "computerised administrative procedures" into dutch     translate "computerised administrative procedures" into dutch     translate "court procedures" in dutch     translate "court procedures" in dutch     translation incompatibilities and burdensome english dutch    translation incompatibilities and burdensome english dutch    translation incompatibilities and burdensome administrative procedures english dutch    translation incompatibilities and burdensome administrative procedures english dutch    translation judicial administration english dutch    translation judicial administration english dutch    translation justice in administrative english dutch    translation justice in administrative english dutch    translate "administrative case law" in dutch     translate "administrative case law" in dutch     translate "administrative courts" in dutch     translate "administrative courts" in dutch     translation court operations english dutch    translation court operations english dutch    translate "judicial processes" in dutch     translate "judicial processes" in dutch     --burdensome administrative procedures (anglais-francais)    --burdensome administrative procedures (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'burdensome administrative procedures' -> administration of justice in administrative matters | administrative case law | administrative courts | administrative procedure | administrative procedure | project for the coordinated development of computerised administrative procedures | CD [Abbr.]

Date index: 2021-04-06