carry out necessary procedures prior to take off    
carry out necessary procedures prior to take off    
support flight check activities    
support flight check activities    
pre-flight actions for ifr flights    
pre-flight actions for ifr flights    

Translate "conduct pre-flight activities" into dutch :

TERMINOLOGIE
carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off | support flight check activities | support flight checks to ensure safety of aircraft | assist in the conducting of flight checks | pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights -*- noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren | helpen bij controles voor en tijdens de vlucht | procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten | procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten

carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren
skill
Vaardigheid


support flight check activities | support flight checks to ensure safety of aircraft | assist in the conducting of flight checks | assist in the performance of in-flight and pre-flight checks

helpen bij controles voor en tijdens de vlucht
skill
Vaardigheid


pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights

procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten | procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten
knowledge
Kennis
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
pre-flight and in-flight activities, including aircraft performance, mass and balance determination, aircraft inspection and servicing, fuel planning, weather appreciation, route planning, airspace restrictions and runway availability;

activiteiten vóór en tijdens de vlucht, waaronder bepaling van prestaties van het luchtvaartuig, bepaling van massa en zwaartepunt, inspectie en onderhoud van het luchtvaartuig, brandstofplanning, weerkundige beoordeling, routeplanning, luchtruimbeperkingen en beschikbaarheid van start- en landingsbanen;


pre-flight and in-flight activities, including aircraft performance, mass and balance determination, aircraft inspection and servicing, fuel planning, weather appreciation, route planning, airspace restrictions and runway availability;

activiteiten vóór en tijdens de vlucht, waaronder bepaling van prestaties van het luchtvaartuig, bepaling van massa en zwaartepunt, inspectie en onderhoud van het luchtvaartuig, brandstofplanning, weerkundige beoordeling, routeplanning, luchtruimbeperkingen en beschikbaarheid van start- en landingsbanen;


7. ATC units shall, during the pre-flight phase, make available through IFPS any necessary changes affecting the route or flight level key items of a flight plan that could affect the safe conduct of a flight, for flight plans and associated update messages previously received by them from IFPS.

7. De luchtverkeersleidingseenheden stellen in de aan de vlucht voorafgaande fase ten aanzien van vliegplannen en de daarmee samenhangende update-berichten die zij eerder van het IFPS hebben ontvangen, eventuele noodzakelijke wijzigingen met betrekking tot cruciale elementen van vliegplannen op het punt van route en vliegniveau via het IFPS ter beschikking, wanneer die wijzigingen van invloed zouden kunnen zijn op het veilige verloop van een vlucht.


In the event of a change in the active substance(s), appropriate pre-clinical tests and clinical trials shall be conducted.

In het geval van wijziging in de werkzame stof(fen) dienen de resultaten van passende preklinische en klinische proeven te worden verstrekt.


74. Considers it essential that companies based in the EU comply with EU environmental standards when operating and/or investing in the candidate countries, asks the Commission to negotiate such an 'environmental code of conduct' with UNICE; emphasises that all EU pre-accession aid should be compatible with the EU approach of integrating environmental considerations into other policies and to this end requests the Commission to make and publish environmental impact assessments of all EU-financed pre-accession projects and plans, including loans from the EIB, prior to putting these funds into operation, and demands that in making such loans within the candidate countries of Central and Eastern Europe, the EIB greatly improve the transparency of its practices and general policies on providing information to the public; calls on the competent authorities to examine ways in which more funding can be made available for the direct support of nature conservation both before and after accession, for example by broadening the criteria under which ISPA funds can be allocated to environmental projects so that these criteria include nature conservation activities, particularly the identification of suitable sites for Natura 2000 and the subsequent management of such sites;

74. acht het van essentieel belang dat in de EU gevestigde ondernemingen de EU-milieunormen naleven bij hun werkzaamheden en/of investeringen in de kandidaatlanden; verzoekt de Commissie met UNICE te onderhandelen over een dergelijke "milieugedragscode”; wijst erop dat alle EU pretoetredingssteun compatibel dient te zijn met de EU-aanpak van integratie van milieuoverwegingen in andere beleidssectoren en verzoekt de Commissie milieueffectrapportages te verrichten en te publiceren van alle door de EU gefinancierde pretoetredingsprojecten en -plannen met inbegrip van leningen van de EIB, voordat deze fondsen beschikbaar worden gesteld; dringt erop aan dat de EIB als zij dergelijke leningen verstrekt aan kandidaatlanden in Midden- en Oost-Europa de openbaarheid van haar handelingen en haar algemene beleid inzake voorlichting van de publieke opinie aanzienlijk verbetert; verzoekt de terzake bevoegde autoriteiten te onderzoeken op welke wijze meer geld beschikbaar kan worden gesteld voor directe steun aan natuurbehoud, zowel vóór als na de toetreding, bijvoorbeeld door verruiming van de criteria op grond waarvan ISPA-middelen kunnen worden toegewezen aan milieuprojecten met dien verstande dat deze criteria tevens activiteiten inzake natuurbehoud omvatten, met name de aanwijzing van geschikte terreinen voor Natura 2000 en het beheer daarna van dergelijke terreinen;
Anderen hebben gezocht naar : translation in-flight activities english dutch    translation in-flight activities english dutch    translation appropriate pre-clinical english dutch    translation appropriate pre-clinical english dutch    translation code of conduct english dutch    translation code of conduct english dutch    translation conduct pre-flight english dutch    translation conduct pre-flight english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translation during the pre-flight english dutch    translation during the pre-flight english dutch    translate "flight check activities" into dutch     translate "flight check activities" into dutch     translate "in-flight and pre-flight" in dutch     translate "in-flight and pre-flight" in dutch     translation nature conservation activities english dutch    translation nature conservation activities english dutch    translate "pre-flight" in dutch     translate "pre-flight" in dutch     translate "preparation activities" in dutch     translate "preparation activities" in dutch     translation shall be conducted english dutch    translation shall be conducted english dutch    translation active english dutch    translation active english dutch    translate "conducting" in dutch     translate "conducting" in dutch     translate "safe conduct" into dutch     translate "safe conduct" into dutch     translation pre-flight actions for ifr flights english dutch    translation pre-flight actions for ifr flights english dutch    translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translation pre-flight procedures for ifr flights english dutch    translation pre-flight procedures for ifr flights english dutch    translation preparation activities for ifr flights english dutch    translation preparation activities for ifr flights english dutch    translate "support flight check activities" into dutch     translate "support flight check activities" into dutch     translation undertake required actions before departure english dutch    translation undertake required actions before departure english dutch    --conduct pre-flight activities (anglais-francais)    --conduct pre-flight activities (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'conduct pre-flight activities' -> carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off | support flight check activities | support flight checks to ensure safety of aircraft | assist in the conducting of flight checks | assist in the performance of in-flight and pre-flight checks

Date index: 2021-03-22