IFR flight    
IFR flight    
Pre-flight actions for IFR flights    
Pre-flight actions for IFR flights    
Abbreviated IFR flight plans    
Abbreviated IFR flight plans    
Instrument flight rules    
Instrument flight rules    
IFR    
IFR    
Support flight check activities    
Support flight check activities    
Space navigation    
Space navigation    
Fall from aircraft in flight    
Fall from aircraft in flight    
Acute crisis reaction    
Acute crisis reaction    
Fire on powered aircraft while in flight    
Fire on powered aircraft while in flight    
Accident to powered aircraft in flight    
Accident to powered aircraft in flight    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Mania with mood-congruent psychotic symptoms    
Flight    
Flight    
Outflow of capital    
Outflow of capital    
Emergency flight    
Emergency flight    
Intra-Community flight    
Intra-Community flight    
Flight strip    
Flight strip    
Internal flight    
Internal flight    
Black box    
Black box    

Translate "IFR flight" into dutch :

TERMINOLOGIE
IFR flight, pre-flight actions for IFR flights, pre-flight checks for IFR flights, pre-flight procedures for IFR flights, preparation activities for IFR flights, abbreviated IFR flight plans, instrument flight rules, IFR, IFR, VFR, VFR communications, visual flight rules, support flight check activities, support flight checks to ensure safety of aircraft, assist in the conducting of flight checks, space navigation, manned space flight, space flight, space travel(GEMET), Space flight(STW), space flight(UNBIS), Fall from aircraft in flight, Acute crisis reaction, reaction to stress, Combat fatigue Crisis state Psychic shock, Fire on powered aircraft while in flight, Accident to powered aircraft in flight, Mania with mood-congruent psychotic symptoms, mood-incongruent psychotic symptoms, Manic stupor, flight, N.O.E, Nap-of-the-earth flight, Terrain flight, outflow of capital, flight of capital, emergency flight, intra-Community flight, Flight strip, Strip, internal flight, Black box, Flight recorder -*- IFR-vlucht, procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten, procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten, verkorte IFR-vluchtplannen, instrumentvliegvoorschriften, IFR, VFR, zichtvliegvoorschriften, helpen bij controles voor en tijdens de vlucht, ruimtevaart, bemande ruimtevlucht, ruimtevlucht, val van luchtvaartuig in vlucht, Neventerm:, acute crisisreactie, acute reactie op stress, crisistoestand, oorlogsmoeheid (combat fatigue), psychische shock, brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens vlucht, ongeval met ruimtevaartuig in vlucht, manie met, manische stupor, Tactische vlucht, kapitaalvlucht, hulpvlucht, intracommunautaire vlucht, Vliegstrook, binnengrens, binnengrenzen, Black box, Zwarte doos

IFR flight

IFR-vlucht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights

procedures vóór de vlucht ten behoeve van IFR-vluchten | procedures vóór de vlucht voor IFR-vluchten
knowledge
Kennis


abbreviated IFR flight plans

verkorte IFR-vluchtplannen
IATE - Communications
IATE - Communications


instrument flight rules | IFR [Abbr.]

instrumentvliegvoorschriften | IFR [Abbr.]
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


IFR | VFR | VFR communications | visual flight rules

VFR | zichtvliegvoorschriften
knowledge
Kennis


support flight check activities | support flight checks to ensure safety of aircraft | assist in the conducting of flight checks | assist in the performance of in-flight and pre-flight checks

helpen bij controles voor en tijdens de vlucht
skill
Vaardigheid


space navigation [ manned space flight | space flight | space travel(GEMET) | Space flight(STW) | space flight(UNBIS) ]

ruimtevaart [ bemande ruimtevlucht | ruimtevlucht ]
48 TRANSPORT | MT 4826 air and space transport | BT1 space transport | RT astronautics [3606]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 ruimtevervoer | RT ruimtevaartwetenschap [3606]


Fall from aircraft in flight

val van luchtvaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242228005
SNOMEDCT-BE (event) / 242228005


Definition: A transient disorder that develops in an individual without any other apparent mental disorder in response to exceptional physical and mental stress and that usually subsides within hours or days. Individual vulnerability and coping capacity play a role in the occurrence and severity of acute stress reactions. The symptoms show a typically mixed and changing picture and include an initial state of daze with some constriction of the field of consciousness and narrowing of attention, inability to comprehend stimuli, and disorientation. This state may be followed either by further withdrawal from the surrounding situation (to the extent of a dissociative stupor - F44.2), or by agitation and over-activity (flight reaction or fugue). Autonomic signs of panic anxiety (tachycardia, sweating, flushing) are commonly present. The symptoms usually appear within minutes of the impact of the stressful stimulus or event, and disappear within two to three days (often within hours). Partial or complete amnesia (F44.0) for the episode may be present. If the symptoms persist, a change in diagnosis should be considered. | Acute:crisis reaction | reaction to stress | Combat fatigue Crisis state Psychic shock

Omschrijving: Een voorbijgaande stoornis die zich ontwikkelt bij iemand zonder enige andere duidelijke psychische stoornis in antwoord op buitengewone fysieke- en mentale stress en die doorgaans in uren tot dagen verdwijnt. Individuele kwetsbaarheid en weerstand spelen een rol bij het voorkomen en de ernst van acute stressreacties. De symptomen vertonen een karakteristiek gemengd- en wisselend beeld en omvatten een beginstadium van 'verdoving' met enige bewustzijnsvernauwing en verenging van aandacht, onvermogen prikkels te begrijpen en desoriëntatie. Deze toestand kan gevolgd worden door hetzij verdere terugtrekking uit de situatie (tot dissociatieve stupor toe - F44.2) of door agitatie en hyperactiviteit (vluchtreactie of fugue). Autonome tekenen van panische angst (tachycardie, zweten, blozen) zijn gewoonlijk aanwezig. De symptomen verschijnen doorgaans binnen minuten na de inwerking van de stressveroorzakende prikkel of gebeurtenis en verdwijnen in twee tot drie dagen (dikwijls in uren). Er kan gedeeltelijke of volledige amnesie (F44.0) voor de episode zijn. Indien de symptomen aanhouden, dient een andere diagnose (en aanpak) te worden overwogen. | Neventerm: | acute crisisreactie | acute reactie op stress | crisistoestand | oorlogsmoeheid (combat fatigue) | psychische shock
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F43.0


Fire on powered aircraft while in flight

brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 269682006
SNOMEDCT-BE (event) / 269682006


Accident to powered aircraft in flight

ongeval met ruimtevaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242195008
SNOMEDCT-BE (event) / 242195008


Definition: In addition to the clinical picture described in F30.1, delusions (usually grandiose) or hallucinations (usually of voices speaking directly to the patient) are present, or the excitement, excessive motor activity, and flight of ideas are so extreme that the subject is incomprehensible or inaccessible to ordinary communication. | Mania with:mood-congruent psychotic symptoms | mood-incongruent psychotic symptoms | Manic stupor

Omschrijving: Naast het klinische beeld beschreven onder F30.1, zijn er wanen (doorgaans van een grootheidskarakter) of hallucinaties (doorgaans van stemmen die zich direct tot de betrokkene richten) of zijn de opwinding, overmatige motorische activiteit en gedachtenvlucht zo extreem dat de betrokkene onbegrijpelijk is of ontoegankelijk voor normale communicatie. | Neventerm: | manie met | psychotische symptomen in overeenstemming met de stemming (stemmingscongruent) | manie met | psychotische symptomen niet in overeenstemming met de stemming (stemmingsincongruent) | manische stupor
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F30.2


flight | N.O.E | Nap-of-the-earth flight | Terrain flight

Tactische vlucht
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


outflow of capital [ flight of capital ]

kapitaalvlucht
24 FINANCE | MT 2421 free movement of capital | BT1 capital movement | BT2 free movement of capital | RT tax avoidance [2446]
24 FINANCIËN | MT 2421 vrij verkeer van kapitaal | BT1 kapitaalbeweging | BT2 vrij verkeer van kapitaal | RT belastingvlucht [2446]


emergency flight

hulpvlucht
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


intra-Community flight

intracommunautaire vlucht
European union & communities
Droit communautaire (Communautés européennes)


Flight strip | Strip

Vliegstrook
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


internal flight

binnengrens | binnengrenzen
European union & communities | Financial affairs, taxation & customs | Law, legislation & jurisprudence
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


Black box | Flight recorder

Black box | Zwarte doos
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Change from IFR flight to VFR flight shall only be acceptable when a message initiated by the pilot-in-command containing the specific expression ‘CANCELLING MY IFR FLIGHT’, together with the changes, if any, to be made to the current flight plan, is received by an ATS unit. No invitation to change from IFR flight to VFR flight shall be made by ATS either directly or by inference’.

Een wijziging van IFR-vlucht naar VFR-vlucht is alleen aanvaardbaar als een ATS-eenheid het bericht „CANCELLING MY IFR FLIGHT” ontvangt van de gezagvoerder, samen met de eventuele wijzigingen van het geldende vliegplan. Een eenheid voor luchtverkeersdiensten mag, noch rechtstreeks, noch deductief, een verzoek indienen tot wijziging van IFR-vlucht naar VFR-vlucht”.


All flights are provided with air traffic control service and IFR flights are separated from other IFR flights and from VFR flights.

Aan alle vluchten worden luchtverkeersleidingsdiensten verleend en IFR-vluchten worden gesepareerd van andere IFR-vluchten en van VFR-vluchten.


the costs of exempted IFR flights which shall be calculated as the product of the costs incurred for IFR flights and the ratio of the number of exempted service units to the total number of service units, with the total number of service units consisting of the service units in respect of IFR flights, as well as the service units in respect of VFR flights, where these are not exempted.

de kosten van vrijgestelde IFR-vluchten, die worden berekend als het product van de kosten van IFR-vluchten en de verhouding van het aantal vrijgestelde diensteenheden tot het totale aantal diensteenheden, waarbij het totale aantal diensteenheden bestaat uit de diensteenheden voor IFR-vluchten en de diensteenheden voor VFR-vluchten, voor zover deze niet zijn vrijgesteld.


the costs of exempted IFR flights, which shall be calculated as the product of the costs incurred for IFR flights and the proportion of the number of exempted service units and the total number of service units; the costs incurred for IFR flights shall be equal to the total costs less the costs of VFR flights.

de kosten van vrijgestelde IFR-vluchten, die worden berekend als het product van de kosten van IFR-vluchten en het gedeelte van het aantal vrijgestelde diensteenheden en het totale aantal diensteenheden; de kosten van IFR-vluchten zijn gelijk aan de totale kosten, minus de kosten van VFR-vluchten.


2. Subject to Article 4, Member States shall ensure that in Class C Airspace IFR and VFR flights are permitted, all of these flights are provided with an air traffic control service and that IFR flights are separated from other IFR flights and from VFR flights.

2. Onverminderd artikel 4 verzekeren de lidstaten dat in luchtruim van klasse C IFR- en VFR-vluchten zijn toegestaan, dat voor al deze vluchten luchtverkeersleiding wordt gegeven en dat IFR-vluchten worden gesepareerd van andere IFR-vluchten en van VFR-vluchten.
Anderen hebben gezocht naar : translate "all flights" into dutch     translate "all flights" into dutch     translate "change from ifr flight" in dutch     translate "change from ifr flight" in dutch     translation flight english dutch    translation flight english dutch    translate "ifr flight" into dutch     translate "ifr flight" into dutch     translation abbreviated ifr flight english dutch    translation abbreviated ifr flight english dutch    translation aircraft in flight english dutch    translation aircraft in flight english dutch    translation vfr flights english dutch    translation vfr flights english dutch    translation over-activity flight english dutch    translation over-activity flight english dutch    translation capital flight english dutch    translation capital flight english dutch    translation emergency flight english dutch    translation emergency flight english dutch    translation exempted ifr flights english dutch    translation exempted ifr flights english dutch    translate "for ifr flights" in dutch     translate "for ifr flights" in dutch     translation from ifr flight english dutch    translation from ifr flight english dutch    translate "instrument flight" in dutch     translate "instrument flight" in dutch     translation internal flight english dutch    translation internal flight english dutch    translation intra-community flight english dutch    translation intra-community flight english dutch    translate "manned space flight" into dutch     translate "manned space flight" into dutch     translation support flight english dutch    translation support flight english dutch    translation visual flight english dutch    translation visual flight english dutch    translate "while in flight" in dutch     translate "while in flight" in dutch     translate "acute crisis reaction" in dutch     translate "acute crisis reaction" in dutch     translation black box english dutch    translation black box english dutch    translate "fall from aircraft in flight" into dutch     translate "fall from aircraft in flight" into dutch     translate "flight recorder" into dutch     translate "flight recorder" into dutch     translate "flight strip" in dutch     translate "flight strip" in dutch     translate "mania with mood-congruent psychotic symptoms" in dutch     translate "mania with mood-congruent psychotic symptoms" in dutch     translate "manic stupor" into dutch     translate "manic stupor" into dutch     translation nap-of-the-earth flight english dutch    translation nap-of-the-earth flight english dutch    translation space flight english dutch    translation space flight english dutch    translate "terrain flight" into dutch     translate "terrain flight" into dutch     translation vfr communications english dutch    translation vfr communications english dutch    translation abbreviated ifr flight plans english dutch    translation abbreviated ifr flight plans english dutch    translation flight of capital english dutch    translation flight of capital english dutch    translate "instrument flight rules" into dutch     translate "instrument flight rules" into dutch     translate "mood-incongruent psychotic symptoms" in dutch     translate "mood-incongruent psychotic symptoms" in dutch     translation outflow of capital english dutch    translation outflow of capital english dutch    translate "pre-flight actions for ifr flights" into dutch     translate "pre-flight actions for ifr flights" into dutch     translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translation pre-flight checks for ifr flights english dutch    translate "pre-flight procedures for ifr flights" in dutch     translate "pre-flight procedures for ifr flights" in dutch     translation preparation activities for ifr flights english dutch    translation preparation activities for ifr flights english dutch    translate "reaction to stress" in dutch     translate "reaction to stress" in dutch     translate "space navigation" into dutch     translate "space navigation" into dutch     translate "space travel" in dutch     translate "space travel" in dutch     translate "support flight check activities" in dutch     translate "support flight check activities" in dutch     translate "visual flight rules" in dutch     translate "visual flight rules" in dutch     translate "IFR flight" in dutch     translate "IFR flight" in dutch     --IFR flight (anglais-francais)    --IFR flight (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'IFR flight' -> IFR flight | pre-flight actions for IFR flights | pre-flight checks for IFR flights | pre-flight procedures for IFR flights | preparation activities for IFR flights | abbreviated IFR flight plans | instrument flight rules | IFR [Abbr.] | IFR | VFR | VFR communications | visual flight rules

Date index: 2021-03-16