Barrettes    
Barrettes    
Barrett's esophagus    
Barrett's esophagus    
Barrett's oesophagus    
Barrett's oesophagus    
Barrett's disease    
Barrett's disease    
Eagle-Barrett syndrome    
Eagle-Barrett syndrome    
Barrett's ulcer    
Barrett's ulcer    
Barette    
Barette    
Barretter    
Barretter    

Translate "barrettes" into dutch :

TERMINOLOGIE
barrettes, hair-slides, Barrett's esophagus, Barrett's oesophagus, Barrett's disease, syndrome, Eagle-Barrett syndrome, Barrett's ulcer, barette, barrette, barretter -*- haarklemmetjes, barrettoesofagus met oesofagitis, Barrett-oesofagus, Barrett-syndroom, prune belly-syndroom, Barrett-oesofagus met ulcus, barette, barrette, korte lichtbak, zelfregelende weerstandslamp

barrettes [hair-slides]

haarklemmetjes
IATE -
IATE -


Barrett's esophagus

barrettoesofagus met oesofagitis
SNOMEDCT-BE (disorder) / 235597001
SNOMEDCT-BE (disorder) / 235597001


Barrett's oesophagus

Barrett-oesofagus
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: K22.7
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: K22.7


Barrett's:disease | syndrome

Barrett-syndroom
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: K22.7
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: K22.7


Eagle-Barrett syndrome

prune belly-syndroom
SNOMEDCT-BE (disorder) / 5187006
SNOMEDCT-BE (disorder) / 5187006


Barrett's ulcer

Barrett-oesofagus met ulcus
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 196609006
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 196609006


barette | barrette

barette | barrette | korte lichtbak
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


barretter

zelfregelende weerstandslamp
IATE - Electronics and electrical engineering
IATE - Electronics and electrical engineering
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Other party to the proceedings before the Board of Appeal of OHIM, intervener before the Court: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Denmark) (represented by: C. Barrett Christiansen, lawyer)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Aktieselskabet af 21. november 2001 (Brande, Denemarken) (vertegenwoordiger: C. Barrett Christiansen, advocaat)


Dr Sean Barrett, a senior lecturer in economics at Trinity College Dublin, has today described the reduction of the corporation tax rate in Ireland from 50% in the 1980s to 12½% a decade later as ‘the most important policy measure that achieved the transformation of Ireland’.

Dr. Sean Barrett, docent economie aan het Trinity College in Dublin, beschreef vandaag de verlaging van de vennootschapsbelasting in Ierland, van 50 procent in de jaren 1980 naar 12½ procent tien jaar later, als een van de belangrijkste beleidsmaatregelen bij de transformatie die in Ierland heeft plaatsgevonden.


With regard to Professor Neil Barrett, a very highly respected advisor to the Commission, he was indeed appointed by the Commission, but the list he headed came from Microsoft.

Professor Neil Barrett, een zeer gerespecteerd adviseur van de Commissie, is inderdaad benoemd door de Commissie, maar hij stond boven aan een lijst die van Microsoft kwam.


The Governments of the Member States and the European Commission were represented as follows: Belgium: Michel DAERDEN Minister for Transport Denmark: Jan TRØJBORG Minister for Transport Ole ZACCHI State Secretary, Ministry of Transport Germany: Matthias WISSMAN Minister for Transport Greece: Evangelos VENIZELOS Minister for Transport and Communications Georgios KATSIPHARAS Minister for Merchant Shipping Christos KOKINOVASSILIS State Secretary for Transport and Communications Spain: José BORRELL FONTELLES Minister for Public Works, Transport and the Environment Manuel PANADERO Secretary-General, Ministry of Transport France: Anne-Marie IDRAC State Secretary, Ministry of Transport Ireland: Emmet STAGG Minister of State at the Department of Transport, Energy and Communications Seán BARRETT Minister of State at the Department of the Taoiseach with special responsibility as Government Chief Whip and at the Department of Defence Italy: Giovanni CARAVALE Minister for Transport Luxembourg: Mady DELVAUX-STEHRES Minister for Transport Netherlands: Annemarie JORRITSMA-LEBBINK Minister for Transport and Public Works Austria: Viktor KLIMA Federal Minister for State Holdings and Communications Portugal: Henrique CONSTANTINO Minister for Social Infrastructure Norberto SOUSA FERNANDES State Secretary for Transport and Communications Finland: Tuula LINNAINMAA Minister for Transport and Communications Sweden: Ines UUSMANN Minister for Transport and Communications United Kingdom: The Viscount GOSCHEN Parliamentary Under-Secretary of State, Department of Transport Commission: Neil KINNOCK Member AIR TRANSPORT ACCESS TO THE GROUNDHANDLING MARKET AT COMMUNITY AIRPORTS The Council reached agreement by a qualified majority, the German and Austrian delegations opposing, on the essential aspects of its common position on the proposal for a Directive on the arrangements for liberalizing groundhandling services at Community airports.

De Regeringen van de Lid-Staten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd : België : de heer Michel DAERDEN Minister van Verkeer Denemarken : de heer Jan TRØJBORG Minister van Verkeer de heer Ole ZACCHI Staatssecretaris van Verkeer Duitsland : de heer Matthias WISSMANN Minister van Verkeer Griekenland : de heer Evangelos VENIZELOS Minister van Verkeer en Communicatie de heer Georgios KATSIPHARAS Minister van Koopvaardij de heer Christos KOKINOVASSILIS Staatssecretaris van Verkeer Spanje : de heer José BORRELL FONTELLES Minister van Openbare Werken, Verkeer en Milieu van het Koninkrijk Spanje de heer Manuel PANADERO Secretaris-Generaal van het Ministerie van Verkeer Frankrijk : mevrouw Anne-Marie IDRAC Staatssecretaris van Verkeer Ierland : de heer Emmet STAGG Onderminister van Verkeer, Energie en Communicatie de heer Seán BARRET Onderminister bij de Premier in de hoedanigheid van "Government Chief Whip" en op het Ministerie van Defentie Italië : de heer Giovanni CARAVALE Minister van Verkeer en Koopvaardij Luxemburg : mevrouw Mady DELVAUX-STEHRES Minister van Verkeer Nederland : mevrouw Annemarie JORRITSMA-LEBBINK Minister van Verkeer en Waterstaat Oostenrijk : de heer Viktor KLIMA Minister van Openbare Bedrijven en Verkeer Portugal : de heer Henrique CONSTANTINO Minister van Sociale Uitrusting de heer Norberto SOUSA FERNANDES Staatssecretaris van Verkeer en Communicatie Finland : mevrouw Tuula LINNAINMAA Minister van Verkeer en Communicatie Zweden : mevrouw Ines UUSMANN Minister van Verkeer en Communicatie Verenigd Koninkrijk : Viscount GOSCHEN Staatssecretaris op het Ministerie van Verkeer Commissie : de heer Neil KINNOCK Lid LUCHTVERVOER TOEGANG TOT DE GRONDAFHANDELINGSMARKT OP DE LUCHTHAVENS VAN DE GEMEENSCHAP De Raad heeft met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, waarbij de Duitse en de Oostenrijkse delegatie tegenstemden, overeenstemming bereikt over de belangrijkste elementen van zijn gemeenschappelijke standpunt inzake het voorstel voor e ...


The Governments of the Member States and the European Commission were represented as follows: Belgium Mr Luc CARBONEZ Deputy Permanent Representative Denmark Mr Henrik DAM KRISTENSEN Minister for Agriculture and Fisheries Germany Mr Franz-Josef FEITER State Secretary, Ministry of Food, Agriculture and Forestry Greece Mr Alexandros AKRIVAKIS State Secretary for Agriculture Spain Mr Luis ATIENZA Minister for Agriculture, Fisheries and Food France Mr Pierre SELLAL Deputy Permanent Representative Ireland Mr Sean BARRETT Minister for the Marine Italy Mr Roberto ROSSI Deputy Permanent Representative Luxembourg Mr Jean-Marc HOSCHEIT Deputy Permanent Representative Netherlands Mr J.J. van AARTSEN Minister for Agriculture, Nature Conservation and Fisheries Austria Mrs Judith GEBETSROITHNER Deputy Permanent Representative Portugal Mr João DE VALLERA Deputy Permanent Representative Finland Mr Kalevi HEMILÄ Minister for Agriculture and Forestry Sweden Mrs Margareta WINBERG Minister for Agriculture Mrs Pia ENOCHSSON State Secretary for Agriculture United Kingdom Mr Antony BALDRY Minister of State, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Mr Michael FORSYTH Secretary of State for Scotland - + - Commission Ms Emma BONINO Member CONTROL SYSTEM APPLICABLE TO THE COMMON FISHERIES POLICY The Council reached a political agreement on the Regulation on the establishment of a new aspect of the control system applicable to the common fisheries policy (CFP) and thus amending Regulation No 2847/93.

De Regeringen van de Lid-Staten en de Europese Commissie waren als volgt vertegenwoordigd : België : de heer Luc CARBONEZ Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Denemarken : de heer Henrik DAM KRISTENSEN Minister van Landbouw en Visserij Duitsland : de heer Franz-Josef FEITER Staatssecretaris van Voedselvoorziening, Land- en Bosbouw Griekenland : de heer Alexandros AKRIVAKIS Staatssecretaris van Landbouw Spanje : de heer Luis ATIENZA Minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening Frankrijk : de heer Pierre SELLAL Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Ierland : de heer Sean BARRETT Minister van Koopvaardij Italië : de heer Roberto ROSSI Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Luxemburg: de heer Jean-Marc HOSCHEIT Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Nederland : de heer J.J. van AARTSEN Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Oostenrijk : mevrouw Judith GEBETSROITHNER Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Portugal : de heer João DE VALLERA Plaatsvervangend Permanent Vertegenwoordiger Finland : de heer Kalevi HEMILÄ Minister van Land- en Bosbouw Zweden : mevrouw Margareta WINBERG Minister van Landbouw mevrouw Pia ENOCHSSON Staatssecretaris van Landbouw Verenigd Koninkrijk : de heer Antony BALDRY Onderminister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening de heer Michael FORSYTH Minister voor Schotland Commissie : mevrouw Emma BONINO Lid CONTROLEREGELING VOOR HET GEMEENSCHAPPELIJK VISSERIJBELEID De Raad heeft een politiek akkoord bereikt over de verordening tot invoering van een nieuw hoofdstuk van de controleregeling die van toepassing is op het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) en derhalve tot wijziging van Verordening nr. 2847/93.
datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'barrettes' -> barrettes [hair-slides] | Barrett's esophagus | Barrett's oesophagus | Barrett's:disease | syndrome | Eagle-Barrett syndrome | Barrett's ulcer | barette | barrette | barretter

Date index: 2021-01-01