Bird strike    
Bird strike    
Bird strike hazard    
Bird strike hazard    
Bird strike report    
Bird strike report    
Strike    
Strike    
Assist bird cage net changing    
Assist bird cage net changing    
Bird    
Bird    
Avian influenza    
Avian influenza    
The study of birds    
The study of birds    
Assault by striking with blunt object    
Assault by striking with blunt object    
Briquet's disorder Multiple psychosomatic disorder    
Briquet's disorder Multiple psychosomatic disorder    
Wall or diving board of swimming-pool    
Wall or diving board of swimming-pool    
Catatonic stupor Schizophrenic catalepsy    
Catatonic stupor Schizophrenic catalepsy    
Animal taxidermist    
Animal taxidermist    
Early bird    
Early bird    
Striking price    
Striking price    

Translate "bird strike" in dutch :

TERMINOLOGIE
bird strike, bird strike hazard, bird strike report, strike, sit-in strike, sympathy strike, wildcat strike, working to rule, assist bird cage net changing, bird cage net repairing assisting, assist cage net changing, bird cage net changing assisting, bird, bird of prey, migratory bird, avian influenza, Asian flu, avian flu, avian influenza virus, bird flu, bird flu virus, chicken flu, China flu, fowl pest, fowl plague, H5N1, the study of birds, bird studies, ornithology, Assault by striking with blunt object, Briquet's disorder Multiple psychosomatic disorder, wall or diving board of swimming-pool, water surface, Catatonic stupor Schizophrenic catalepsy, catatonia, flexibilitas cerea, animal taxidermist, bird taxidermist, taxidermist, taxidermy technician, Early bird, Striking price -*- vogelinslag, vogelaanvaringsrisico, vogelinslagrapport, staking, solidariteitsstaking, staking met bezetting van de gebouwen, stiptheidsactie, wilde staking, helpen bij het vervangen van kooinetten, vogel, roofvogel, trekvogel, vogelgriep, H5N1-virus, vogelpest, ornithologie, vogelkunde, Jeavons-syndroom, aanval door raken met stomp voorwerp, Neventerm:, meervoudige psychosomatische stoornis, syndroom van Briquet, slaan of botsen tegen, bodem bij springen of duiken in ondiep water, slaan of botsen tegen, muur of duikplank van zwembad, wateroppervlak, katatone stupor, schizofrene flexibilitas cerea, schizofrene katalepsie, schizofrene katatonie, dierenopzetter, preparateur, dierenpreparateur, taxidermist, Early bird-korting, Uitoefeningsprijs

bird strike

vogelinslag
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


bird strike hazard

vogelaanvaringsrisico
IATE - Transport policy
IATE - Transport policy


bird strike report

vogelinslagrapport
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


strike [ sit-in strike | sympathy strike | wildcat strike | working to rule ]

staking [ solidariteitsstaking | staking met bezetting van de gebouwen | stiptheidsactie | wilde staking ]
44 EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | MT 4426 labour law and labour relations | BT1 labour dispute | BT2 labour relations | RT hunger strike [0431] | right to strike [4426]
44 WERKGELEGENHEID EN ARBEID | MT 4426 arbeidsrecht en -betrekkingen | BT1 arbeidsconflict | BT2 arbeidsbetrekking | RT hongerstaking [0431] | stakingsrecht [4426]


A subtype of junctional epidermolysis bullosa (JEB) with characteristics of skin and mucosal blistering, nail dystrophy or nail absence and enamel hypoplasia. Postinflammatory hypopigmentation or dyspigmentation may be striking in some patients. A ge

junctionele epidermolysis bullosa, niet-Herlitz-type
SNOMEDCT-BE (JEB) with characteristics of skin and mucosal blistering, nail dystrophy or nail absence and enamel hypoplasia. Postinflammatory hypopigmentation or dyspigmentation may be striking in some patients. A ge / 724225008
SNOMEDCT-BE (disorder) / 724225008


assist bird cage net changing | bird cage net repairing assisting | assist cage net changing | bird cage net changing assisting

helpen bij het vervangen van kooinetten
skill
Vaardigheid


bird [ bird of prey | migratory bird ]

vogel [ roofvogel | trekvogel ]
52 ENVIRONMENT | MT 5211 natural environment | BT1 animal life | BT2 wildlife | RT avian influenza [5631] | poultry [5631] | poultry farming [5631]
52 MILIEU | MT 5211 natuurlijk milieu | BT1 fauna | BT2 wild leven | RT pluimvee [5631] | pluimveehouderij [5631] | vogelgriep [5631]


avian influenza [ Asian flu | avian flu | avian influenza virus | bird flu | bird flu virus | chicken flu | China flu | fowl pest | fowl plague | H5N1 ]

vogelgriep [ H5N1-virus | vogelpest ]
56 AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | MT 5631 agricultural activity | BT1 animal disease | BT2 animal health | RT bird [5211] | poultry [5631]
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5631 landbouwactiviteit | BT1 dierenziekte | BT2 gezondheid van dieren | RT pluimvee [5631] | vogel [5211]


the study of birds | bird studies | ornithology

ornithologie | vogelkunde
knowledge
Kennis


Jeavons syndrome is an idiopathic generalised form of reflex epilepsy characterised by childhood onset, unique seizure manifestations, striking light sensitivity, and possible occurrence of generalised tonic-clonic seizures. Onset occurs in childhood

Jeavons-syndroom
SNOMEDCT-BE (disorder) / 716278005
SNOMEDCT-BE (disorder) / 716278005


Assault by striking with blunt object

aanval door raken met stomp voorwerp
SNOMEDCT-BE (event) / 219236005
SNOMEDCT-BE (event) / 219236005


Definition: The main features are multiple, recurrent and frequently changing physical symptoms of at least two years' duration. Most patients have a long and complicated history of contact with both primary and specialist medical care services, during which many negative investigations or fruitless exploratory operations may have been carried out. Symptoms may be referred to any part or system of the body. The course of the disorder is chronic and fluctuating, and is often associated with disruption of social, interpersonal, and family behaviour. Short-lived (less than two years) and less striking symptom patterns should be classified under undifferentiated somatoform disorder (F45.1). | Briquet's disorder Multiple psychosomatic disorder

Omschrijving: De belangrijkste kenmerken zijn meervoudige, recidiverende en veelvuldig veranderende lichamelijke klachten die al ten minste twee jaar duren. De meeste patiënten hebben een lange en ingewikkelde geschiedenis achter de rug van contacten met zowel eerste als tweedelijns gezondheidszorg, waarin talloze onderzoekingen met negatief resultaat of vruchteloze operatieve exploraties kunnen zijn verricht. De klachten kunnen worden toegeschreven aan elk onderdeel of systeem van het lichaam. Het verloop van de stoornis is chronisch en wisselend en gaat vaak ten koste van het sociaal functioneren, omgang met anderen en het gezinsleven. Kortdurende (minder dan twee jaar) en minder opvallende klachtenpatronen dienen geklasseerd te worden onder niet-gedifferentieerde somatisatiestoornis (F45.1). | Neventerm: | meervoudige psychosomatische stoornis | syndroom van Briquet
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F45.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F45.0


striking or hitting:against bottom when jumping or diving into shallow water | wall or diving board of swimming-pool | water surface |

slaan of botsen tegen | bodem bij springen of duiken in ondiep water | slaan of botsen tegen | muur of duikplank van zwembad | slaan of botsen tegen | wateroppervlak
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W16
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W16


Definition: Catatonic schizophrenia is dominated by prominent psychomotor disturbances that may alternate between extremes such as hyperkinesis and stupor, or automatic obedience and negativism. Constrained attitudes and postures may be maintained for long periods. Episodes of violent excitement may be a striking feature of the condition. The catatonic phenomena may be combined with a dream-like (oneiroid) state with vivid scenic hallucinations. | Catatonic stupor Schizophrenic:catalepsy | catatonia | flexibilitas cerea

Omschrijving: Katatone schizofrenie wordt beheerst door op de voorgrond staande psychomotore stoornissen die uitersten kunnen aannemen, zoals hyperkinesie en stupor of door automatische gehoorzaamheid en negativisme. Verkrampte houdingen en poses kunnen voor lange perioden worden volgehouden. Agressieve opwindingstoestanden kunnen een opvallend kenmerk van de aandoening zijn. De katatone verschijnselen kunnen samengaan met een droomachtige (oneiroïde) toestand met levendige hallucinatoire taferelen. | Neventerm: | katatone stupor | schizofrene flexibilitas cerea | schizofrene katalepsie | schizofrene katatonie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F20.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F20.2


animal taxidermist | bird taxidermist | taxidermist | taxidermy technician

dierenopzetter | preparateur | dierenpreparateur | taxidermist
Technicians and associate professionals
Technici en vakspecialisten


Early bird

Early bird-korting
économie et finances | économie et gestion d'entreprise
économie et finances | économie et gestion d'entreprise


Striking price

Uitoefeningsprijs
économie et finances | banque-marchés
économie et finances | banque-marchés
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
(c) In the case of a bird strike involving significant damage to the aircraft or the loss or malfunction of any essential service, according to Regulation No 859/2008 (EU-OPS) 1.420 d) 3, the report shall be made after landing.

(c) In geval een vogelaanvaring die het luchtvaartuig aanzienlijk beschadigt of een storing in of uitvallen van een essentiële dienst veroorzaakt, overeenkomstig punt 1.420, punt (d), onder (3), van Verordening (EG) nr. 859/2008 (EU-OPS), wordt na de landing een verslag opgemaakt.


(b) A bird strike which resulted in damage to the aircraft or loss or malfunction of any essential service.

(b) een vogelaanvaring met als gevolg schade aan het luchtvaartuig of het uitvallen of de storing van een essentiële dienst


In particular, no unsafe condition must result from exposure to phenomena such as, but not limited to, adverse weather, lightning, bird strike, high frequency radiated fields, ozone, etc. which may reasonably be expected to occur during product operation .

Er mag in het bijzonder geen onveilige toestand ontstaan als gevolg van blootstelling aan verschijnselen, onder andere, als ongunstige weersomstandigheden, bliksem, botsing met vogels, gebieden met hoogfrequente straling, ozon en dergelijke, waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij gedurende het gebruik van het product zullen optreden .


In particular, no unsafe condition must result from exposure to phenomena such as, but not limited to, adverse weather, lightning, bird strike, high frequency radiated fields, ozone, etc. reasonably expected to occur during product operation.

Er mag in het bijzonder geen onveilige toestand ontstaan als gevolg van blootstelling aan verschijnselen, onder andere, als ongunstige weersomstandigheden, bliksem, botsing met vogels, gebieden met hoogfrequente straling, ozon en dergelijke, waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij gedurende het gebruik van het product zullen optreden.


In particular, no unsafe condition must occur from exposure to phenomena such as, but not limited to, adverse weather, lightning, bird strike, high frequency radiated fields, ozone, etc. reasonably expected to occur during product operation.

Er mag in het bijzonder geen onveilige toestand ontstaan door blootstelling aan verschijnselen, onder andere, als ongunstige weersomstandigheden, bliksem, botsing met vogels, gebieden met hoogfrequente straling, ozon en dergelijke.
Anderen hebben gezocht naar : translation bird english dutch    translation bird english dutch    translation bird strike english dutch    translation bird strike english dutch    translate "assault by striking" into dutch     translate "assault by striking" into dutch     translation early bird english dutch    translation early bird english dutch    translate "striking" in dutch     translate "striking" in dutch     translation less striking english dutch    translation less striking english dutch    translation assist bird english dutch    translation assist bird english dutch    translate "bird bird" in dutch     translate "bird bird" in dutch     translate "diving board" into dutch     translate "diving board" into dutch     translation may be striking english dutch    translation may be striking english dutch    translation seizure manifestations striking english dutch    translation seizure manifestations striking english dutch    translation strike english dutch    translation strike english dutch    translation asian flu english dutch    translation asian flu english dutch    translation briquet's disorder multiple psychosomatic disorder english dutch    translation briquet's disorder multiple psychosomatic disorder english dutch    translation china flu english dutch    translation china flu english dutch    translate "striking price" in dutch     translate "striking price" in dutch     translate "animal taxidermist" in dutch     translate "animal taxidermist" in dutch     translate "assist bird cage net changing" in dutch     translate "assist bird cage net changing" in dutch     translation assist cage net changing english dutch    translation assist cage net changing english dutch    translate "avian flu" in dutch     translate "avian flu" in dutch     translation avian influenza english dutch    translation avian influenza english dutch    translate "avian influenza virus" in dutch     translate "avian influenza virus" in dutch     translate "bird cage net changing assisting" in dutch     translate "bird cage net changing assisting" in dutch     translation bird cage net repairing assisting english dutch    translation bird cage net repairing assisting english dutch    translate "bird flu" in dutch     translate "bird flu" in dutch     translation bird flu virus english dutch    translation bird flu virus english dutch    translate "bird of prey" in dutch     translate "bird of prey" in dutch     translation bird strike hazard english dutch    translation bird strike hazard english dutch    translation bird strike report english dutch    translation bird strike report english dutch    translate "bird studies" in dutch     translate "bird studies" in dutch     translate "bird taxidermist" into dutch     translate "bird taxidermist" into dutch     translation catatonia english dutch    translation catatonia english dutch    translate "chicken flu" in dutch     translate "chicken flu" in dutch     translation flexibilitas cerea english dutch    translation flexibilitas cerea english dutch    translation fowl pest english dutch    translation fowl pest english dutch    translation fowl plague english dutch    translation fowl plague english dutch    translate "migratory bird" into dutch     translate "migratory bird" into dutch     translate "ornithology" in dutch     translate "ornithology" in dutch     translation sit-in strike english dutch    translation sit-in strike english dutch    translation sympathy strike english dutch    translation sympathy strike english dutch    translate "taxidermist" in dutch     translate "taxidermist" in dutch     translation taxidermy technician english dutch    translation taxidermy technician english dutch    translation the study of birds english dutch    translation the study of birds english dutch    translation water surface english dutch    translation water surface english dutch    translate "wildcat strike" in dutch     translate "wildcat strike" in dutch     translation working to rule english dutch    translation working to rule english dutch    --bird strike (anglais-francais)    --bird strike (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'bird strike' -> bird strike | bird strike hazard | bird strike report | strike [ sit-in strike | sympathy strike | wildcat strike | working to rule ] | A subtype of junctional epidermolysis bullosa (JEB) with characteristics of skin and mucosal blistering, nail dystrophy or nail absence and enamel hypoplasia. Postinflammatory hypopigmentation or dyspigmentation may be striking in some patients. A ge

Date index: 2020-12-16