Go-around    
Go-around    
Go around    
Go around    
Single engine go-around    
Single engine go-around    
One engine inoperative approach and go-around    
One engine inoperative approach and go-around    
Apply the study of beer styles from around the world    
Apply the study of beer styles from around the world    
Perform wrapping of yarn around bobbins    
Perform wrapping of yarn around bobbins    
Touch-and-go    
Touch-and-go    
Perivascular    
Perivascular    
Oculomucocutaneous    
Oculomucocutaneous    
Crew    
Crew    
Abstinence    
Abstinence    

Translate "go-around" into dutch :

TERMINOLOGIE
Go-around, Wave off, go around, go-around, GA, single engine go-around, one engine inoperative approach and go-around, apply the study of beer styles from around the world, perform wrapping of yarn around bobbins, wind yarn bobbins, perform yarn wrapping around bobbins, wrap yarn around bobbins, Touch-and-go, Touch and go landing, perivascular, around a vessel, oculomucocutaneous, mucous membrane and skin around eyes-related, crew, aircrew, air hostess, airline pilot, air steward, sailor, sea-going personnel, ship's captain, ship's crew, abstinence, going without -*- Afzwaaien, doorstart, doorstarten op een motor, nadering en doorstart met één uitgevallen motor, garen op spoelen draaien, cap polyposis, Doorstartlanding, knoop in navelstreng, navelstreng (strak) om nek, omstrengeling van navelstreng, perivasculair, rondom de vaten, oculomucocutaan, met betrekking tot oog, huid en slijmvlies, varend en vliegend personeel, bemanning, boordpersoneel, loods, piloot, schipper, steward, stewardess, abstinentie, onthouding

Go-around | Wave off

Afzwaaien
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


go around | go-around | GA [Abbr.]

doorstart
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


single engine go-around

doorstarten op een motor
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering
IATE - TRANSPORT | Land transport | Mechanical engineering


one engine inoperative approach and go-around

nadering en doorstart met één uitgevallen motor
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


administer an extensive study of wine types from around the world | utilise extensive study of wine types from around the world | apply extensive study of wine types from around the world | applying extensive study of wine types from around the world

uitgebreide studie van wereldwijde wijnsoorten uitvoeren
skill
Vaardigheid


apply the study of beer styles from around the world | implement extensive study of beer styles from around the world | administer extensive study of beer styles from around the world | apply extensive study of beer styles from around the world

uitgebreide studie van wereldwijde biersoorten uitvoeren
skill
Vaardigheid


perform wrapping of yarn around bobbins | wind yarn bobbins | perform yarn wrapping around bobbins | wrap yarn around bobbins

garen op spoelen draaien
skill
Vaardigheid


In adults over 50 years of age, Fanconi syndrome is frequently related to the urinary secretion of a monoclonal immunoglobulin (Ig) light chain (LC), almost always of the kappa isotype. Prevalence is unknown but around 100 cases have been described i

verworven Fanconi-syndroom geassocieerd met lichte ketens van monoklonale immunoglobulinen
SNOMEDCT-NL (Ig) light chain (LC), almost always of the kappa isotype. Prevalence is unknown but around 100 cases have been described i / 724099000
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 724099000


Cap polyposis (CP) is characterised by multiple inflammatory polyps that predominantly affect the rectosigmoid area and manifest primarily as rectal bleeding with abnormal transit, constipation or diarrhoea. To date, around 67 cases have been describ

cap polyposis
SNOMEDCT-BE (CP) is characterised by multiple inflammatory polyps that predominantly affect the rectosigmoid area and manifest primarily as rectal bleeding with abnormal transit, constipation or diarrhoea. To date, around 67 cases have been describ / 7206
SNOMEDCT-BE (disorder) / 720604008


Touch-and-go | Touch and go landing

Doorstartlanding
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


This syndrome is characterised by congenital intestinal atresia, umbilical cord ulceration and severe intrauterine haemorrhage. Around 15 cases have been described so far. The aetiology is unknown.

syndroom van ulceratie van navelstreng en atresie van darm
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 719844007
SNOMEDCT-NL (aandoening) / 719844007


Labour and delivery complicated by cord around neck, with compression

bevalling gecompliceerd door omstrengeling van hals door navelstreng, met compressie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: O69.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: O69.1


Cord (tightly) around neck Entanglement of cord Knot in cord

knoop in navelstreng | navelstreng (strak) om nek | omstrengeling van navelstreng
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: P02.5
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: P02.5


Definition: A group of disorders in which anxiety is evoked only, or predominantly, in certain well-defined situations that are not currently dangerous. As a result these situations are characteristically avoided or endured with dread. The patient's concern may be focused on individual symptoms like palpitations or feeling faint and is often associated with secondary fears of dying, losing control, or going mad. Contemplating entry to the phobic situation usually generates anticipatory anxiety. Phobic anxiety and depression often coexist. Whether two diagnoses, phobic anxiety and depressive episode, are needed, or only one, is determined by the time course of the two conditions and by therapeutic considerations at the time of consultation.

Omschrijving: Een groep stoornissen waarin angst wordt opgeroepen enkel of overwegend, in bepaalde goed-omschreven situaties die niet als gevaarlijk gelden. Het is typerend dat dientengevolge deze situaties vermeden of met grote angst verdragen worden. De ongerustheid van de betrokkene kan gericht zijn op afzonderlijke symptomen, zoals hartkloppingen of een wee gevoel en gaat vaak gepaard met bijkomende angstgevoelens om dood te gaan, zich niet meer in de hand te hebben of gek te worden. Zich in gedachten verplaatsen in de fobie veroorzakende situatie wekt doorgaans anticipatie-angst op. Fobische angst en depressiviteit gaan dikwijls samen. Of twee diagnosen nodig zijn, fobische angst en een depressieve episode of slechts één, wordt bepaald door het verloop van de twee ziekten in de tijd en door therapeutische overwegingen ten tijde van het consult.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F40
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F40


perivascular | around a vessel

perivasculair | rondom de vaten
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


oculomucocutaneous | mucous membrane and skin around eyes-related

oculomucocutaan | met betrekking tot oog | huid en slijmvlies
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


crew [ aircrew | air hostess | airline pilot | air steward | sailor | sea-going personnel | ship's captain | ship's crew ]

varend en vliegend personeel [ bemanning | boordpersoneel | loods | piloot | schipper | steward | stewardess ]
48 TRANSPORT | MT 4811 organisation of transport | BT1 transport staff | BT2 organisation of transport | RT air safety [4806]
48 TRANSPORT | MT 4811 organisatie van het vervoer | BT1 vervoerspersoneel | BT2 organisatie van het vervoer | RT veiligheid van het luchtverkeer [4806]


abstinence | going without

abstinentie | onthouding
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Around €8 million of the fund is to provide start-up grants for high-potential projects in emerging blue economy sectors across the EU. In order to better monitor and combat marine litter, a further €2 million will go towards providing support for innovative technologies to monitor and/or combat marine litter in waters around the European Union.

Ongeveer acht miljoen euro is bestemd voor starterspremies voor veelbelovende projecten in de opkomende sectoren van de blauwe economie in de EU. Met het oog op een beter toezicht op en een betere bestrijding van zwerfvuil op zee, zal nog eens twee miljoen euro worden uitgetrokken voor de ondersteuning van innovatieve technologieën voor toezicht op en/of bestrijding van zwerfvuil op zee in de wateren rond de Europese Unie.


Around EUR 994 million of this amount may go towards the implementation of Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) projects.

Ongeveer 994 miljoen EUR van dit bedrag kan gaan naar de tenuitvoerlegging van projecten in het kader van het strategisch energietechnologieplan (SET-plan).


whereas education and training are key to empowering women in the digital age, and thus to a society with future viability; whereas 60 % of school students in the EU never use digital equipment in their classrooms; whereas the already low share of female ICT graduates has dropped; whereas women are very underrepresented in STEM (science, technology, engineering, and mathematics) subjects, and around half of female graduates do not go on to work in STEM roles; whereas in initiatives such as the EU Code Week, ICT for Better Education, the Startup Europe Leaders Club and the Grand Coalition for Digital Jobs, which are aimed at further fostering e-education and e-skills, women remain largely underrepresented.

overwegende dat onderwijs en opleiding van essentieel belang zijn voor het versterken van de positie van de vrouw in het digitale tijdperk, en dus voor een maatschappij met toekomstige levensvatbaarheid; overwegende dat 60 % van de scholieren in de EU nooit gebruikmaakt van digitale apparatuur in de klas; overwegende dat het reeds lage aandeel vrouwelijke ICT-gediplomeerden is gedaald; overwegende dat vrouwen sterk ondervertegenwoordigd zijn in de vakgebieden wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM) en dat ongeveer de helft van de vrouwelijke afgestudeerden erna niet in een STEM-functie werkt; overwegende dat bij initiatieven zoals de EU-programmeerweek, ICT for Better Education, de Startup Europe Leaders Club en de Grote Coalitie voor digitale banen, die gericht zijn op verdere bevordering van e-onderwijs en e-vaardigheden, vrouwen nog altijd fors ondervertegenwoordigd zijn.


Furthermore, the EU is the biggest donor to humanitarian action in the WASH sector, now allocating around 200 million EUR each year to ensure timely and dignified access to sufficient and safe water services for populations threatened by on-going or imminent humanitarian crises.

Bovendien is de EU de grootste donor voor humanitaire hulp op het gebied van WASH, met momenteel ongeveer 200 miljoen euro per jaar voor snelle en goede toegang tot toereikende, veilige waterdiensten voor bevolkingsgroepen in een (dreigende) humanitaire crisissituatie.


Around 75% of ESF funding under Objective 3 will go to just four Member States: Germany, France, Italy and the United Kingdom.

Ongeveer driekwart van het ESF uit hoofde van doelstelling 3 gaat naar slechts vier lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.
Anderen hebben gezocht naar : translation around english dutch    translation around english dutch    translation cord around english dutch    translation cord around english dutch    translation go-around english dutch    translation go-around english dutch    translate "skin around" in dutch     translate "skin around" in dutch     translation approach and go-around english dutch    translation approach and go-around english dutch    translation cord around english dutch    translation cord around english dutch    translate "intrauterine haemorrhage around" in dutch     translate "intrauterine haemorrhage around" in dutch     translate "now allocating around" into dutch     translate "now allocating around" into dutch     translation single engine go-around english dutch    translation single engine go-around english dutch    translate "styles from around" in dutch     translate "styles from around" in dutch     translate "types from around" into dutch     translate "types from around" into dutch     translate "unknown but around" into dutch     translate "unknown but around" into dutch     translation yarn around english dutch    translation yarn around english dutch    translation touch and go landing english dutch    translation touch and go landing english dutch    translate "touch-and-go" in dutch     translate "touch-and-go" in dutch     translate "wave off" in dutch     translate "wave off" in dutch     translate "abstinence" in dutch     translate "abstinence" in dutch     translate "air hostess" in dutch     translate "air hostess" in dutch     translation air steward english dutch    translation air steward english dutch    translate "aircrew" into dutch     translate "aircrew" into dutch     translation airline pilot english dutch    translation airline pilot english dutch    translate "around a vessel" in dutch     translate "around a vessel" in dutch     translation go around english dutch    translation go around english dutch    translation going english dutch    translation going english dutch    translate "oculomucocutaneous" into dutch     translate "oculomucocutaneous" into dutch     translation perform yarn wrapping around bobbins english dutch    translation perform yarn wrapping around bobbins english dutch    translate "perivascular" into dutch     translate "perivascular" into dutch     translation sailor english dutch    translation sailor english dutch    translate "sea-going personnel" in dutch     translate "sea-going personnel" in dutch     translate "ship's captain" into dutch     translate "ship's captain" into dutch     translate "ship's crew" into dutch     translate "ship's crew" into dutch     translate "wind yarn bobbins" into dutch     translate "wind yarn bobbins" into dutch     translate "wrap yarn around bobbins" into dutch     translate "wrap yarn around bobbins" into dutch     --go-around (anglais-francais)    --go-around (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'go-around' -> Go-around | Wave off | go around | go-around | GA [Abbr.] | single engine go-around | one engine inoperative approach and go-around | administer an extensive study of wine types from around the world | utilise extensive study of wine types from around the world | apply extensive study of wine types from around the world | applying extensive study of wine types from around the world

Date index: 2021-02-10