Handle a request for new product items    
Handle a request for new product items    
Look for new treatments for blood related disorders    
Look for new treatments for blood related disorders    
Invent new fight actions    
Invent new fight actions    
Engine room    
Engine room    
New student finance scheme    
New student finance scheme    
EUROFORM    
EUROFORM    
Papua New Guinea    
Papua New Guinea    
New economic order    
New economic order    
New Community Instrument    
New Community Instrument    
By-pass engine    
By-pass engine    
Neonatal    
Neonatal    
UNU-INTECH    
UNU-INTECH    
New money    
New money    
Net economy    
Net economy    

Translate "new engine" in dutch :

TERMINOLOGIE
handle a request for new product items, work on requests for new product items, handle requests for new product items, handling requests for new product items, look for new treatments for blood related disorders, research new treatment for blood-related disorders, analyze new methods to cure blood related disorders, research new treatments for blood related disorders, invent new fight actions, plan new combat movements, create new fight sequences, create new sequences for fights, engine room, evaporator room, fire room, engine room, galley, laundry, loading, machinery, new student finance scheme, new student finance system, new system of financiel aid to students, EUROFORM, Papua New Guinea, Independent State of Papua New Guinea, New Guinea, new economic order, new international economic order, New International Economic Order(ECLAS), World economic order(STW), New Community Instrument, NCI, New Community Instrument for borrowing and lending, Ortoli facility, Ortoli loan, By-pass engine, By-pass turbine engine, Fan engine, Fan jet, Turbofan, neonatal, new baby-related, UNU-INTECH, New money, Net economy, Network economy, New economy -*- verzoeken om nieuwe producten afhandelen, nieuwe gevechtssequenties creëren, nieuwe gevechtssequenties uitwerken, door storing van atoomreactor in vaartuig, explosie van ketel op stoomschip, ongeval met machine op vaartuig, overmatige hitte in, ketelruim, machinekamer, stookkamer, verdampingskamer, plaatselijk brand op schip, val van ene niveau naar andere op vaartuig, val van trap of ladder op vaartuig, vermorzeld door vallend voorwerp op schip, verwondingen op vaartuig veroorzaakt door, dek, machines, kombuis, lading, wasserij, nieuw Stelsel van studiefinanciering, nieuwe regeling studiefinanciering, EUROFORM, Papoea-Nieuw-Guinea, Nieuw-Guinea, Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea, Papua-Nieuw-Guinea, beoordelen met New York Heart Association-classificatie, nieuwe economische orde, nieuwe internationale economische orde, nieuw communautair instrument, NCI, Ortoli-faciliteit, Ortoli-lening, Dubbelstroomturbine, neonataal, met betrekking tot de eerste weken na de geboorte, Instituut voor Nieuwe Technologieën, UNU-INTECH, Herstructureringskrediet, Netwerkeconomie, Nieuwe economie

handle a request for new product items | work on requests for new product items | handle requests for new product items | handling requests for new product items

verzoeken om nieuwe producten afhandelen
skill
Vaardigheid


look for new treatments for blood related disorders | research new treatment for blood-related disorders | analyze new methods to cure blood related disorders | research new treatments for blood related disorders

nieuwe behandelingen onderzoeken voor bloedgerelateerde aandoeningen
skill
Vaardigheid


invent new fight actions | plan new combat movements | create new fight sequences | create new sequences for fights

nieuwe gevechtssequenties creëren | nieuwe gevechtssequenties uitwerken
skill
Vaardigheid


accidental poisoning by gases or fumes on ship atomic reactor malfunction in watercraft crushed by falling object on ship excessive heat in:boiler room | engine room | evaporator room | fire room | explosion of boiler on steamship fall from one level to another in watercraft fall on stairs or ladders in watercraft injuries in watercraft caused by:deck | engine room | galley | laundry | loading | machinery | localized fire on ship machinery accident in watercraft

door storing van atoomreactor in vaartuig | explosie van ketel op stoomschip | ongeval met machine op vaartuig | onopzettelijke vergiftiging door gassen of dampen op schip | overmatige hitte in | ketelruim | overmatige hitte in | machinekamer | overmatige hitte in | stookkamer | overmatige hitte in | verdampingskamer | plaatselijk brand op schip | val van ene niveau naar andere op vaartuig | val van trap of ladder op vaartuig | vermorzeld door vallend voorwerp op schip | verwondingen op vaartuig veroorzaakt door | dek | machines | verwondingen op vaartuig veroorzaakt door | kombuis | machines | verwondingen op vaartuig veroorzaakt door | lading | machines | verwondingen op vaartuig veroorzaakt door | machinekamer | machines | verwondingen op vaartuig veroorzaakt door | wasserij | machines
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V93
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V93


new student finance scheme | new student finance system | new system of financiel aid to students

nieuw Stelsel van studiefinanciering | nieuwe regeling studiefinanciering
IATE - FINANCE
IATE - FINANCE


Community initiative concerning new qualifications, new skills and new employment opportunities | EUROFORM [Abbr.]

Communautair initiatief inzake nieuwe kwalificaties,bekwaamheden en arbeidskansen
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS


Community initiative concerning the new qualifications, new skills and new employment opportunities induced by the completion of the internal market and technological change | EUROFORM [Abbr.]

Communautair initiatief inzake nieuwe kwalificaties, bekwaamheden en arbeidskansen | Communautair initiatiefprogramma voor beroepsopleiding | EUROFORM [Abbr.]
IATE - EDUCATION AND COMMUNICATIONS | European construction
IATE - EDUCATION AND COMMUNICATIONS | European construction


Papua New Guinea [ Independent State of Papua New Guinea | New Guinea ]

Papoea-Nieuw-Guinea [ Nieuw-Guinea | Onafhankelijke Staat Papoea-Nieuw-Guinea | Papua-Nieuw-Guinea ]
72 GEOGRAPHY | MT 7226 Asia and Oceania | BT1 Melanesia | BT2 Oceania | MT 7231 economic geography | BT1 ACP countries | BT1 APEC countries | BT1 countries of the Pacific Community
72 GEOGRAFIE | MT 7226 Azië-Oceanië | BT1 Melanesië | BT2 Oceanië | MT 7231 economische geografie | BT1 ACS-landen | BT1 APEC-landen | BT1 landen van de Gemeenschap van de Stille Oceaan


Definition: Arrival of a new person into a family resulting in adverse change in child's relationships. May include new marriage by a parent or birth of a sibling.

komst van een nieuwe persoon in een gezin leidend tot nadelige veranderingen in de relaties van het kind. Dit kan inhouden een nieuw huwelijk van een van de ouders of de geboorte van een broertje of zusje.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z61.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z61.2


Assessment using NYHA (New York Heart Association) Classification

beoordelen met New York Heart Association-classificatie
SNOMEDCT-NL (New York Heart Association) Classification / 762998009
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 762998009


new economic order [ new international economic order | New International Economic Order(ECLAS) | World economic order(STW) ]

nieuwe economische orde [ nieuwe internationale economische orde ]
08 INTERNATIONAL RELATIONS | MT 0806 international affairs | BT1 international affairs | RT knowledge economy [1621] | right to development [1236]
08 INTERNATIONALE BETREKKINGEN | MT 0806 internationale politiek | BT1 internationale politiek | RT kenniseconomie [1621] | recht op ontwikkeling [1236]


New Community Instrument [ NCI | New Community Instrument for borrowing and lending | Ortoli facility | Ortoli loan ]

nieuw communautair instrument [ NCI | Ortoli-faciliteit | Ortoli-lening ]
10 EUROPEAN UNION | MT 1021 EU finance | BT1 Community loan | BT2 EU financial instrument | BT3 EU financing | RT European Investment Bank [1006]
10 EUROPESE UNIE | MT 1021 Financiën van de EU | BT1 lening door de Gemeenschap | BT2 financieel EU-instrument | BT3 financiering van de EU | RT Europese Investeringsbank [1006]


Assistive automobile driving/engine control component, powered

aangedreven bedieningsonderdeel en/of motorregelingsonderdeel voor aangepaste auto
SNOMEDCT-BE (physical object) / 464693009
SNOMEDCT-BE (physical object) / 464693009


Assistive automobile driving/engine control component, manual

handbediend bedieningsonderdeel en/of motorregelingsonderdeel voor aangepaste auto
SNOMEDCT-BE (physical object) / 464309008
SNOMEDCT-BE (physical object) / 464309008


Contact with hot engines, machinery and tools

contact met hete motoren, machines en gereedschap
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: X17
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: X17


By-pass engine | By-pass turbine engine | Fan engine | Fan jet | Turbofan

Dubbelstroomturbine
défense
défense


neonatal | new baby-related

neonataal | met betrekking tot de eerste weken na de geboorte
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


United Nations University Institute for New Technologies [ UNU-INTECH ]

Instituut voor Nieuwe Technologieën [ UNU-INTECH ]
European union & communities
Droit communautaire (Communautés européennes)


New money

Herstructureringskrediet
économie et finances | banque-marchés
économie et finances | banque-marchés


Net economy | Network economy | New economy

Netwerkeconomie | Nieuwe economie
économie et finances | économie et gestion d'entreprise
économie et finances | économie et gestion d'entreprise
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
3. Without prejudice to paragraphs 1 and 2 of this Article, and subject to entry into force of the implementing measures referred to in Article 4(3), Article 5(4) and in the first subparagraph of Article 6(2), if a manufacturer so requests, national authorities may not, on grounds relating to emissions of vehicles, refuse to grant EC type-approval or national type-approval for a new type of vehicle or engine, or prohibit the registration, sale or entry into service of a new vehicle and the sale or use of new engines, where the vehicle or engines concerned comply with this Regulation and its implementing measures.

3. Onverminderd de leden 1 en 2 van dit artikel en afhankelijk van de inwerkingtreding van de in artikel 4, lid 3, in artikel 5, lid 4, en in artikel 6, lid 2, eerste alinea, bedoelde uitvoeringsmaatregelen mogen de nationale autoriteiten, om redenen die verband houden met de emissies, niet weigeren EG-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring te verlenen voor een nieuw voertuig- of motortype en mogen zij de registratie, de verkoop of het in het verkeer brengen van een nieuw voertuig en de verkoop of het gebruik van nieuwe motoren niet verbieden, indien dat voertuig of die motoren aan deze verordening en de maatregelen ter uitvoering ervan voldoen.


Where the elements of design of the new engine system do not correspond to the parent engine system in accordance with point 6.4.2, but is representative of the whole family, the new engine system shall become the new parent engine.

Indien de constructie-elementen van het nieuwe motorsysteem niet overeenkomen met het basismotorsysteem overeenkomstig punt 6.4.2 maar wel representatief zijn voor de hele familie, wordt het nieuwe motorsysteem de nieuwe basismotor.


When defining new emission limits for the IWT engines, it may be necessary to differentiate between small and large vessels and between existing and new engines because of the technological and economic limitations that existing engines and small vessels face.

Bij het bepalen van nieuwe emissiegrenswaarden voor motoren voor de binnenvaart kan het wellicht nodig zijn een onderscheid te maken tussen kleine en grote schepen en tussen bestaande en nieuwe motoren vanwege de technologische en economische beperkingen waarmee bestaande motoren en kleine schepen te kampen hebben.


1. Manufacturers shall demonstrate that all new vehicles sold, registered or put into service within the Community, all new engines sold or put into service within the Community and all new replacement pollution control devices requiring type-approval pursuant to Articles 8 and 9, which are sold or put into service within the Community, are type-approved in accordance with this Regulation and its implementing measures.

1. De fabrikanten tonen aan dat voor alle nieuwe voertuigen die in de Gemeenschap verkocht, geregistreerd of in het verkeer gebracht worden, voor alle nieuwe motoren die in de Gemeenschap verkocht of in gebruik genomen worden en voor alle nieuwe vervangingssystemen voor verontreinigingsbeheersing waarvoor overeenkomstig artikel 8 en artikel 9 typegoedkeuring nodig is en die in de Gemeenschap verkocht of in gebruik genomen worden, typegoedkeuring is verleend overeenkomstig deze verordening en de maatregelen ter uitvoering ervan.


Creating conditions and assets for sustainable knowledge-intensive production, including construction, development and validation of new paradigms responding to emerging industrial needs and fostering the modernisation of the European industry base; development of generic production assets for adaptive, networked and knowledge-based production; development of new engineering concepts exploiting the convergence of technologies (e.g. nano, micro, bio, geo, info, optical, cognitive technologies and their engineering requirements) for the next generation of high value-added new or renewed products and services, and adaptation to changing needs; engaging high-throughput production technologies.

Het scheppen van de voorwaarden en de middelen voor duurzame kennisintensieve productie, waaronder de constructie, ontwikkeling en validatie van nieuwe paradigma's om in te spelen op de nieuwe behoeften van de industrie en de modernisering van de Europese industriële basis te stimuleren; ontwikkeling van generieke productiemiddelen voor adaptieve, in netwerken opgenomen en op kennis gebaseerde productiewijzen; ontwikkeling van nieuwe technische concepten om gebruik te maken van de convergentie van technologieën (zoals nano-, bio-, geo-, informatie-, optische en kennistechnologie en de bijbehorende technische vereisten) voor de volgende generatie van nieuwe en vernieuwde producten en diensten met hoge toegevoegde waarde, alsmede aanpassing aan de veranderende behoeften; inzet van productietechnieken met een hoge throughput.
Anderen hebben gezocht naar : translate "assistive automobile driving engine" into dutch     translate "assistive automobile driving engine" into dutch     translate "by-pass engine" in dutch     translate "by-pass engine" in dutch     translate "all new engines" into dutch     translate "all new engines" into dutch     translate "borrowing and lending" into dutch     translate "borrowing and lending" into dutch     translate "changing needs engaging" in dutch     translate "changing needs engaging" in dutch     translate "for the next" in dutch     translate "for the next" in dutch     translation iwt engines english dutch    translation iwt engines english dutch    translation new engine english dutch    translation new engine english dutch    translate "using nyha new" into dutch     translate "using nyha new" into dutch     translate "vehicle or engine" into dutch     translate "vehicle or engine" into dutch     translation hot engines english dutch    translation hot engines english dutch    translation by-pass turbine engine english dutch    translation by-pass turbine engine english dutch    translation euroform english dutch    translation euroform english dutch    translation fan engine english dutch    translation fan engine english dutch    translate "fan jet" in dutch     translate "fan jet" in dutch     translation net economy english dutch    translation net economy english dutch    translation network economy english dutch    translation network economy english dutch    translation new community instrument english dutch    translation new community instrument english dutch    translate "new guinea" in dutch     translate "new guinea" in dutch     translation new international economic order english dutch    translation new international economic order english dutch    translate "new economy" in dutch     translate "new economy" in dutch     translate "new money" into dutch     translate "new money" into dutch     translate "ortoli facility" in dutch     translate "ortoli facility" in dutch     translate "ortoli loan" into dutch     translate "ortoli loan" into dutch     translate "papua new guinea" into dutch     translate "papua new guinea" into dutch     translate "turbofan" in dutch     translate "turbofan" in dutch     translate "unu-intech" into dutch     translate "unu-intech" into dutch     translate "world economic order" in dutch     translate "world economic order" in dutch     translation create new fight sequences english dutch    translation create new fight sequences english dutch    translation create new sequences for fights english dutch    translation create new sequences for fights english dutch    translate "engine room" into dutch     translate "engine room" into dutch     translate "evaporator room" in dutch     translate "evaporator room" in dutch     translation fire room english dutch    translation fire room english dutch    translation galley english dutch    translation galley english dutch    translate "invent new fight actions" in dutch     translate "invent new fight actions" in dutch     translate "laundry" into dutch     translate "laundry" into dutch     translation loading english dutch    translation loading english dutch    translate "machinery" into dutch     translate "machinery" into dutch     translation neonatal english dutch    translation neonatal english dutch    translate "new baby-related" into dutch     translate "new baby-related" into dutch     translate "new economic order" into dutch     translate "new economic order" into dutch     translate "new student finance scheme" into dutch     translate "new student finance scheme" into dutch     translation new student finance system english dutch    translation new student finance system english dutch    translate "plan new combat movements" in dutch     translate "plan new combat movements" in dutch     --new engine (anglais-francais)    --new engine (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'new engine' -> handle a request for new product items | work on requests for new product items | handle requests for new product items | handling requests for new product items | look for new treatments for blood related disorders | research new treatment for blood-related disorders | analyze new methods to cure blood related disorders | research new treatments for blood related disorders

Date index: 2021-04-18