Non-precision approach minima    
Non-precision approach minima    
Non-precision approach to minima    
Non-precision approach to minima    
Non-precision approach    
Non-precision approach    

Translate "non-precision approach minima" in dutch :

TERMINOLOGIE
non-precision approach minima, non-precision approach to minima, non-precision approach, non-precision approach procedure, NPA -*- minima voor niet-precisienaderingen, niet-precisie-instrumentnadering tot aan minima, niet-precisienadering

non-precision approach minima

minima voor niet-precisienaderingen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


non-precision approach to minima

niet-precisie-instrumentnadering tot aan minima
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


non-precision approach | non-precision approach procedure | NPA

niet-precisienadering
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Precision approach (PA) procedure means an instrument approach procedure using precision lateral and vertical guidance with minima as determined by the category of operation.

c) precisienadering (PA): een instrumentnadering waarbij gebruik wordt gemaakt van nauwkeurige laterale en verticale geleiding, met minima bepaald door de categorie van de operatie.


Non-precision approach (NPA) procedure means an instrument approach procedure which utilises lateral guidance but does not utilise vertical guidance.

a) niet-precisienadering (NPA): een instrumentnadering waarbij gebruik wordt gemaakt van laterale geleiding, maar niet van verticale geleiding.


Approach procedure with vertical guidance (APV) means an instrument procedure which utilises lateral and vertical guidance but does not meet the requirements established for precision approach and landing operations.

b) nadering met verticale geleiding (APV): een instrumentnadering waarbij gebruik wordt gemaakt van laterale en verticale geleiding, maar die niet voldoet aan de eisen voor precisienaderingen en -landingen.


whereas precision farming involves the use of automation and other technologies to improve the precision and efficiency of key agricultural management practices, by using system-based approaches to collect and analyse data and optimise interactions between the weather, soil, water and crops, and whereas precision farming is ultimately designed to lower pesticide, fertiliser and water use while improving soil fertility and optimising yields.

overwegende dat precisielandbouw inhoudt dat gebruik wordt gemaakt van automatisering en andere technologieën om de precisie en efficiëntie van belangrijke landbouwbeheermethodes te verbeteren dankzij een systematische aanpak bij het verzamelen en analyseren van gegevens en het optimaliseren van de wisselwerkingen tussen weer, bodem, water en gewas, en dat precisielandbouw uiteindelijk moet leiden tot verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen, groeibevorderaars en water en daarmee tot een vruchtbaardere bodem en grotere oogsten.


Welcomes the inclusion of PF robotics in the newly published Horizon 2020 work programme for 2016-2017, but regrets that proposals under this call do not require a multi-actor approach, which may mean that farmers are excluded from innovative developments; emphasises that PF can reduce resource use by at least 15 %; encourages the uptake of precision agriculture that provides new whole-farm management approaches, such as GPS/GNSS-technology-driven machinery and remotely piloted aircraft systems (RPASs).

juicht het toe dat robots voor precisielandbouw aan bod komen in het onlangs gepubliceerde Horizon 2020-werkprogramma voor 2016-2017, maar betreurt het dat voor voorstellen die in dit verband worden ingediend geen benadering met verschillende spelers geëist wordt, wat kan betekenen dat landbouwers uitgesloten worden van innoverende ontwikkelingen; wijst erop dat precisielandbouw het gebruik van hulpbronnen met ten minste 15 % kan verminderen; moedigt de invoering van precisielandbouw aan die leidt tot een nieuwe aanpak bij het beheer van het gehele landbouwbedrijf, zoals machines die worden aangedreven door GPS- en GNSS-technologie en op afstand bestuurde luchtvaartuigen (RPAS).
Anderen hebben gezocht naar : translation approach english dutch    translation approach english dutch    translate "non-precision" in dutch     translate "non-precision" in dutch     translation non-precision approach english dutch    translation non-precision approach english dutch    translate "precision" in dutch     translate "precision" in dutch     translation precision approach english dutch    translation precision approach english dutch    translate "approach to minima" in dutch     translate "approach to minima" in dutch     translate "established for precision" into dutch     translate "established for precision" into dutch     translate "guidance with minima" in dutch     translate "guidance with minima" in dutch     translate "multi-actor approach" in dutch     translate "multi-actor approach" in dutch     translation non-precision approach minima english dutch    translation non-precision approach minima english dutch    translation uptake of precision english dutch    translation uptake of precision english dutch    translate "using system-based approaches" into dutch     translate "using system-based approaches" into dutch     translation whereas precision english dutch    translation whereas precision english dutch    translate "non-precision approach procedure" in dutch     translate "non-precision approach procedure" in dutch     translate "non-precision approach to minima" in dutch     translate "non-precision approach to minima" in dutch     --non-precision approach minima (anglais-francais)    --non-precision approach minima (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'non-precision approach minima' -> non-precision approach minima | non-precision approach to minima | non-precision approach | non-precision approach procedure | NPA

Date index: 2021-03-31