Obstacle accountability area    
Obstacle accountability area    
Accounting area    
Accounting area    

Translate "obstacle accountability area" into dutch :

TERMINOLOGIE
obstacle accountability area, accounting area -*- administratief gebied, boekhoudkundig gebied

obstacle accountability area

gebied waarin rekening gehouden moet worden met hindernissen
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


accounting area

administratief gebied | boekhoudkundig gebied
IATE - Communications
IATE - Communications
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
6. Points out that, despite the opportunities offered by a well-designed EU capital market, there can be no avoiding the fact that there are formidable obstacles in other areas such as taxation, especially practices that incentivise debt over equity, insolvency and accounting law; believes that in these areas EU harmonisation would not automatically bring added benefits, and that in this context there is no need for an extension of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in Europe;

6. wijst erop dat een goeddoordachte EU-kapitaalmarkt ontegenzeggelijk van nut is, maar dat we tegelijkertijd niet mogen vergeten dat er nog grote problemen bestaan op andere gebieden, zoals belastingen, met name belastingvoordelen voor financiering met schuld ten opzichte van financiering middels de uitgifte van aandelen, insolventie en de accountancywetgeving; is van oordeel dat harmonisatie op EU-niveau hier niet automatisch tot een meerwaarde zou leiden en dat het in dit verband niet nodig is de internationale standaarden voor financiële verslaglegging in Europa uit te breiden;


6. Points out that, despite the opportunities offered by a well-designed EU capital market, there can be no avoiding the fact that there are formidable obstacles in other areas such as taxation, especially practices that incentivise debt over equity, insolvency and accounting law; believes that in these areas EU harmonisation would not automatically bring added benefits, and that in this context there is no need for an extension of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in Europe;

6. wijst erop dat een goeddoordachte EU-kapitaalmarkt ontegenzeggelijk van nut is, maar dat we tegelijkertijd niet mogen vergeten dat er nog grote problemen bestaan op andere gebieden, zoals belastingen, met name belastingvoordelen voor financiering met schuld ten opzichte van financiering middels de uitgifte van aandelen, insolventie en de accountancywetgeving; is van oordeel dat harmonisatie op EU-niveau hier niet automatisch tot een meerwaarde zou leiden en dat het in dit verband niet nodig is de internationale standaarden voor financiële verslaglegging in Europa uit te breiden;


6. Points out that, despite the opportunities offered by a well-designed EU capital market, there can be no avoiding the fact that there are formidable obstacles in other areas such as taxation, especially practices that incentivise debt over equity, insolvency and accounting law; believes that in these areas EU harmonisation would not automatically bring added benefits, and that in this context there is no need for an extension of the International Financial Reporting Standards (IFRS) in Europe;

6. wijst erop dat een goeddoordachte EU-kapitaalmarkt ontegenzeggelijk van nut is, maar dat we tegelijkertijd niet mogen vergeten dat er nog grote problemen bestaan op andere gebieden, zoals belastingen, met name belastingvoordelen voor financiering met schuld ten opzichte van financiering middels de uitgifte van aandelen, insolventie en de accountancywetgeving; is van oordeel dat harmonisatie op EU-niveau hier niet automatisch tot een meerwaarde zou leiden en dat het in dit verband niet nodig is de internationale standaarden voor financiële verslaglegging in Europa uit te breiden;


D. whereas the Commission should monitor the Single Market taking account of the quality of the implementation of measures relevant to the economic governance framework; whereas the Commission should include in the annual governance check-up and the scoreboard obstacles to the implementation of Single Market legislation; whereas monitoring should assess the extent to which consumers, citizens and businesses alike benefit from the Single Market and take into account the challenges faced by consumers and businesses operating across the Single Market, in particular in areas where Member States have not implemented or enforced Single Market legislation;

D. overwegende dat de Commissie moet toezien op de interne markt, rekening houdend met de kwaliteit van de toepassing van voor het kader voor economisch bestuur relevante maatregelen; overwegende dat de Commissie in de jaarlijkse governancecontrole en het scorebord van de interne markt belemmeringen voor de tenuitvoerlegging van internemarktwetgeving moet opnemen; overwegende dat in het kader van het toezicht moet worden beoordeeld in welke mate consumenten en bedrijven baat hebben bij de interne markt en dat daarbij rekening moet worden gehouden met de uitdagingen waarvoor consumenten en bedrijven op de interne markt staan, met name op gebieden waar lidstaten internemarktwetgeving niet ten uitvoer hebben gelegd of niet hebben gehandhaafd;


3. Emphasises that, above and beyond the economic crisis affecting Europe, there are, among other things, structural issues deriving from education and employment policy which need to be improved; takes the view that more attractive teaching strategies are needed, with better regional insertion and the creation of networks of platforms for the exchange of experiences and good practices between regions and Member States, taking account of varying situations and allowing flexibility in line with each region’s specific needs and characteristics, defining priority areas for the development of each region and promoting the use of more efficient strategies for transition to active life (with strong links between school and work, in particular through dual education systems or traineeships in subject areas during study time) and the creation of more secure career paths; stresses the alarming consequences of the economic crisis for the situation in which young people find themselves; calls on the Member States to avoid major cuts in important areas such as education, research and innovation as – together with the other negative effects of the economic and financial crisis – these cuts represent a serious obstacle to combating youth unemployment and prevent future investment strategies focused on young people;

3. benadrukt dat er, afgezien van en bovenop de economische crisis die Europa doormaakt, onder andere ook structurele aspecten zijn die het gevolg zijn van onderwijs- en werkgelegenheidsbeleid en die verbetering behoeven; is van oordeel dat er aantrekkelijkere onderwijsstrategieën nodig zijn die beter geworteld zijn in de regio's en waarvoor netwerken van platforms voor de uitwisseling van ervaringen en beproefde praktijken tussen regio's en lidstaten worden opgezet, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen in situaties en flexibiliteit wordt geboden om in te spelen op de specifieke behoeften en kenmerken van elke regio, prioritaire gebieden worden gedefinieerd voor de ontwikkeling van elke regio, het gebruik van doeltreffendere strategieën voor de overstap naar het beroepsleven wordt bevorderd (met een nauw verband tussen school en werk, in het bijzonder door middel van duale onderwijsstelsels of opleidingsplaatsen binnen een bepaald vakgebied gedurende de studie) en meer zekerheid biedende beroepsloopbanen worden gecreëerd; wijst met klem op de alarmerende gevolgen van de economische crisis voor de situatie waarin jongeren zich bevinden; verzoekt de lidstaten geen grote bezuinigingen door te voeren op belangrijke gebieden als onderwijs, onderzoek en innovatie, omdat dergelijke bezuinigingen, in combinatie met de andere negatieve gevolgen van de economische en financiële crisis, een serieuze hinderpaal vormen voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en toekomstige investeringsstrategieën ten behoeve van jongeren verhinderen;
Anderen hebben gezocht naar : translate "market taking account" in dutch     translate "market taking account" in dutch     translation accounting english dutch    translation accounting english dutch    translate "accounting area" into dutch     translate "accounting area" into dutch     translation formidable obstacles english dutch    translation formidable obstacles english dutch    translate "defining priority areas" into dutch     translate "defining priority areas" into dutch     translation insolvency and accounting english dutch    translation insolvency and accounting english dutch    translate "obstacle" into dutch     translate "obstacle" into dutch     translation obstacle accountability english dutch    translation obstacle accountability english dutch    translate "obstacle accountability area" in dutch     translate "obstacle accountability area" in dutch     translation other areas english dutch    translation other areas english dutch    translate "particular in areas" in dutch     translate "particular in areas" in dutch     translate "serious obstacle" in dutch     translate "serious obstacle" in dutch     translation taking account english dutch    translation taking account english dutch    translation scoreboard obstacles english dutch    translation scoreboard obstacles english dutch    --obstacle accountability area (anglais-francais)    --obstacle accountability area (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'obstacle accountability area' -> obstacle accountability area | accounting area

Date index: 2021-01-20