Banknote type    
Banknote type    
Working Group on European Banknote    
Working Group on European Banknote    
Banknote series    
Banknote series    
Suspect banknotes    
Suspect banknotes    
Evaluating waste type    
Evaluating waste type    
Examine origin of typed documents    
Examine origin of typed documents    
Touch type    
Touch type    
Morquio(-like)(classic)    
Morquio(-like)(classic)    
Haemoglobinuria    
Haemoglobinuria    
Fatigue syndrome    
Fatigue syndrome    
Climatic zone    
Climatic zone    
New type of employment    
New type of employment    
Type of business    
Type of business    
Microsporum    
Microsporum    
Reactor system    
Reactor system    
Travel document type    
Travel document type    

Translate "type of banknote" into dutch :

TERMINOLOGIE
banknote type, type of banknote, Working Group on European Banknote, banknote series, series of banknotes, suspect banknotes, evaluating waste type, waste type assessing, assess waste type, assessing waste type, examine origin of typed documents, identifying origin of typed documents, identify origin of typed documents, identify typed document origin, touch type, type quickly, type at speed, typing at speed, Morquio(-like)(classic), Sanfilippo (type B)(type C)(type D), haemoglobinuria, Haemolytic anaemia cold type (secondary)(symptomatic), warm type (secondary)(symptomatic), Fatigue syndrome, climatic zone, climate type(GEMET), new type of employment, type of business, firm, Legal form of organization(STW), business enterprises(UNBIS), corporations(UNBIS), microsporum, type of fungus, Reactor system, Reactor type, travel document type -*- type bankbiljet, Werkgroep Europees Bankbiljet, bankbiljettenserie, serie bankbiljetten, identificeerbare bankbiljetten, afvalsoort beoordelen, afvaltype beoordelen, oorsprong van getypte documenten identificeren, snel typen, typen aan hoge snelheid, heeft kenmerk, oculocutaan albinisme type 1, bèta-glucuronidasedeficiëntie, syndroom (van), Maroteaux-Lamy (licht)(ernstig), Morquio(-achtig)(klassiek), Sanfilippo (type B)(type C)(type D), auto-immune hemolytische-ziekte (koud type)(warm type), chronische koudehemagglutinineziekte, hemolytische anemie, koud type (secundair)(symptomatisch), warm type (secundair)(symptomatisch), koudeagglutinine, hemoglobinurie, ziekte, Neventerm:, vermoeidheidssyndroom, ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 4B2, klimaatgordel, nieuwe werkvorm, onderneming, firma, maatschappij, microsporum, huidschimmel met kleine sporen, Reactorfamilie, Reactorsysteem, aard van het reisdocument

banknote type | type of banknote

type bankbiljet
IATE -
IATE -


Working Group on European Banknote | Working Group on Printing and Issuing a European Banknote

Werkgroep Europees Bankbiljet | Werkgroep drukken en uitgifte van een Europees bankbiljet
IATE - FINANCE | European construction
IATE - FINANCE | European construction


banknote series | series of banknotes

bankbiljettenserie | serie bankbiljetten
IATE - Monetary economics
IATE - Monetary economics


suspect banknotes

identificeerbare bankbiljetten
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


evaluating waste type | waste type assessing | assess waste type | assessing waste type

afvalsoort beoordelen | afvaltype beoordelen
skill
Vaardigheid


examine origin of typed documents | identifying origin of typed documents | identify origin of typed documents | identify typed document origin

oorsprong van getypte documenten identificeren
skill
Vaardigheid


touch type | type quickly | type at speed | typing at speed

snel typen | typen aan hoge snelheid
skill
Vaardigheid


This attribute is used to specify the type of inherent quality, function, disposition or process characteristic that is being observed or measured. Its values are abstract types of quality (length, odor, concentration) or abstract types of process ch

heeft kenmerk
SNOMEDCT-NL (length, odor, concentration) or abstract types of process ch / 370130000
SNOMEDCT-NL (attribuut) / 370130000


A group of tyrosine related oculocutaneous albinism (OCA1) that includes OCA1A, OCA1B, type 1 minimal pigment oculocutaneous albinism (OCA1-MP) and type 1 temperature sensitive oculocutaneous albinism (OCA1-TS). The phenotypic spectrum seen in OCA1 i

oculocutaan albinisme type 1
SNOMEDCT-BE (OCA1) that includes OCA1A, OCA1B, type 1 minimal pigment oculocutaneous albinism (OCA1-MP) and type 1 temperature sensitive oculocutaneous albinism (OCA1-TS). The phenotypic spectrum seen in OCA1 i / 765146000
SNOMEDCT-BE (disorder) / 765146000


Beta-glucuronidase deficiency Mucopolysaccharidosis, types III, IV, VI, VII Syndrome:Maroteaux-Lamy (mild)(severe) | Morquio(-like)(classic) | Sanfilippo (type B)(type C)(type D)

bèta-glucuronidasedeficiëntie | mucopolysaccharidose, type III, IV, VI, VII | syndroom (van) | Maroteaux-Lamy (licht)(ernstig) | syndroom (van) | Morquio(-achtig)(klassiek) | syndroom (van) | Sanfilippo (type B)(type C)(type D)
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: E76.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: E76.2


Autoimmune haemolytic disease (cold type)(warm type) Chronic cold haemagglutinin disease Cold agglutinin:disease | haemoglobinuria | Haemolytic anaemia:cold type (secondary)(symptomatic) | warm type (secondary)(symptomatic)

auto-immune hemolytische-ziekte (koud type)(warm type) | chronische koudehemagglutinineziekte | hemolytische anemie | koud type (secundair)(symptomatisch) | hemolytische anemie | warm type (secundair)(symptomatisch) | koudeagglutinine | hemoglobinurie | koudeagglutinine | ziekte
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: D59.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: D59.1


Definition: Considerable cultural variations occur in the presentation of this disorder, and two main types occur, with substantial overlap. In one type, the main feature is a complaint of increased fatigue after mental effort, often associated with some decrease in occupational performance or coping efficiency in daily tasks. The mental fatiguability is typically described as an unpleasant intrusion of distracting associations or recollections, difficulty in concentrating, and generally inefficient thinking. In the other type, the emphasis is on feelings of bodily or physical weakness and exhaustion after only minimal effort, accompanied by a feeling of muscular aches and pains and inability to relax. In both types a variety of other unpleasant physical feelings is common, such as dizziness, tension headaches, and feelings of general instability. Worry about decreasing mental and bodily well-being, irritability, anhedonia, and varying minor degrees of both depression and anxiety are all common. Sleep is often disturbed in its initial and middle phases but hypersomnia may also be prominent. | Fatigue syndrome

Omschrijving: Er komen aanzienlijke culturele verschillen voor bij de presentatie van deze stoornis en er komen twee hoofdvormen voor, met aanzienlijke overlap. Bij de ene vorm is het belangrijkste kenmerk een klacht over toegenomen vermoeidheid na geestelijke inspanning, dikwijls samengaand met enige afname in het efficiënt verrichten van de dagelijkse beroepsarbeid. De geestelijke vermoeibaarheid wordt op typerende wijze beschreven als een zich op onaangename wijze opdringen van verwarrende associaties of herinneringen, moeite met concentreren en algemeen inefficiënt denken. Bij de andere vorm ligt de nadruk op gevoelens van lichamelijke of fysieke zwakte en uitputting na slechts minimale inspanning, samengaand met een gevoel van spierkrampen en pijnen en onvermogen om te ontspannen. Bij beide vormen is een scala van andere onaangename-gevoelens van lichamelijke aard gebruikelijk, zoals duizeligheid, spanningshoofdpijnen en gevoelens van algemene onzekerheid. Bezorgdheid over afnemende geestelijke- en lichamelijke gezondheid, prikkelbaarheid, anhedonie en in geringe mate wisselende-depressiviteit en -angst komen alle veel voor. De eerste en middelste fasen van de slaap zijn vaak gestoord, maar hypersomnie kan ook opvallend zijn. | Neventerm: | vermoeidheidssyndroom
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F48.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F48.0


Charcot-Marie-Tooth disease, type 4B2 (CMT4B2) is a severe early-onset demyelinating CMT peripheral sensorimotor polyneuropathy. Clinically and pathologically very similar to Charcot-Marie-Tooth type 4B1 with childhood-onset of muscle weakness, senso

ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 4B2
SNOMEDCT-BE (CMT4B2) is a severe early-onset demyelinating CMT peripheral sensorimotor polyneuropathy. Clinically and pathologically very similar to Charcot-Marie-Tooth type 4B1 with childhood-onset of muscle weakness, senso / 715800000
SNOMEDCT-BE (disorder) / 715800000


climatic zone [ climate type(GEMET) ]

klimaatgordel
52 ENVIRONMENT | MT 5211 natural environment | BT1 climate | NT1 equatorial zone | NT1 frigid zone | NT1 humid zone | NT1 subtropical zone | NT1 temperate zone | NT1 tropical zone | RT bioclimatology [3606] | climatology [3606]
52 MILIEU | MT 5211 natuurlijk milieu | BT1 klimaat | NT1 equatoriale gordel | NT1 gematigde zone | NT1 koude zone | NT1 subtropische zone | NT1 tropische zone | NT1 vochtige zone | RT bioklimatologie [3606] | klimatologie [3606]


new type of employment

nieuwe werkvorm
44 EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | MT 4411 labour market | BT1 labour market | RT non-standard employment [4406]
44 WERKGELEGENHEID EN ARBEID | MT 4411 arbeidsmarkt | BT1 arbeidsmarkt | RT atypische arbeid [4406]


type of business [ firm | Legal form of organization(STW) | business enterprises(UNBIS) | corporations(UNBIS) ]

onderneming [ firma | maatschappij ]
40 BUSINESS AND COMPETITION | MT 4011 business classification | NT1 craft business | NT1 European undertaking | NT1 family business | NT1 foreign enterprise | NT1 joint venture | NT1 multinational enterprise | NT1 private sector | NT1 public sect
40 ONDERNEMING EN CONCURRENTIE | MT 4011 ondernemingen | NT1 ambachtelijk bedrijf | NT1 buitenlandse onderneming | NT1 eenmanszaak | NT1 Europese onderneming | NT1 familiebedrijf | NT1 gemeenschappelijke onderneming | NT1 integratiebedrijf | NT1


microsporum | type of fungus

microsporum | huidschimmel met kleine sporen
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


Reactor system | Reactor type

Reactorfamilie | Reactorsysteem
nucléaire | Ingénierie nucléaire
nucléaire | Ingénierie nucléaire


travel document type

aard van het reisdocument
European union & communities | Law, legislation & jurisprudence | Politics
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
‘Type of banknote handling machine’ means a banknote handling machine that can be distinguished from other banknote handling machines as described in Annex I.

„soort bankbiljettensorteermachine”: een bankbiljettensorteermachine die kan worden onderscheiden van andere bankbiljettensorteermachines zoals beschreven in bijlage I.


A type of banknote handling machine that becomes unable during this period to detect all counterfeit euro banknotes known to the Eurosystem shall be removed from the list in accordance with a procedure specified by the ECB.

Een type bankbiljettensorteermachine dat in deze periode niet alle aan het Eurosysteem bekende valse eurobankbiljetten kan opsporen, wordt overeenkomstig de door de ECB vastgestelde procedure van de lijst geschrapt.


6. Euro banknotes which have been checked for authenticity and fitness and classified as genuine and fit by trained staff members but not by a type of banknote handling machine successfully tested by an NCB may only be recirculated over the counter.

6. Eurobankbiljetten mogen slechts over de balie opnieuw in omloop gebracht worden, indien daartoe opgeleide personeelsleden deze op echtheid en geschiktheid gecontroleerd en goedgekeurd, en echt en geschikt bevonden hebben, gebruik makend van een type bankbiljettensorteermachine dat een NCB niet heeft gecontroleerd en goedgekeurd.


4. Euro banknotes may only be recirculated via customer-operated machines or cash dispensers if they have been checked for authenticity and fitness by a type of banknote handling machine successfully tested by an NCB and classified as genuine and fit.

4. Eurobankbiljetten mogen slechts via door cliënten bediende machines of geldautomaten opnieuw in omloop worden gebracht, indien zij zijn gecontroleerd op echtheid en geschiktheid middels een type bankbiljettensorteermachine dat door een NCB is getest en goedgekeurd, en echt en geschikt zijn bevonden.


1. NCBs may grant remote branches of credit institutions with a low level of cash operations permission for trained staff members to carry out manual fitness checking of euro banknotes to be recirculated via customer-operated machines or cash dispensers, provided that authenticity checking is carried out by a type of banknote handling machine successfully tested by an NCB.

1. NCB’s kunnen verafgelegen filialen van kredietinstellingen met een laag aantal cashtransacties toestaan dat daartoe opgeleide personeelsleden manuele geschiktheidscontroles uitvoeren op middels geldautomaten of door cliënten bediende machines opnieuw in omloop te brengen eurobankbiljetten, mits echtheidscontrole geschiedt middels een door de NCB getest en goedgekeurd type bankbiljettensorteermachine.
Anderen hebben gezocht naar : translate "charcot-marie-tooth disease type" into dutch     translate "charcot-marie-tooth disease type" into dutch     translate "european banknote" into dutch     translate "european banknote" into dutch     translation reactor type english dutch    translation reactor type english dutch    translate "banknote" into dutch     translate "banknote" into dutch     translate "banknote type" into dutch     translate "banknote type" into dutch     translate "disease cold type" in dutch     translate "disease cold type" in dutch     translate "evaluating waste type" into dutch     translate "evaluating waste type" into dutch     translation new type english dutch    translation new type english dutch    translate "one type" in dutch     translate "one type" in dutch     translate "origin of typed" in dutch     translate "origin of typed" in dutch     translate "specify the type" in dutch     translate "specify the type" in dutch     translation suspect banknotes english dutch    translation suspect banknotes english dutch    translation touch type english dutch    translation touch type english dutch    translate "travel document type" into dutch     translate "travel document type" into dutch     translation type english dutch    translation type english dutch    translate "type of banknote" into dutch     translate "type of banknote" into dutch     translate "‘type of banknote" in dutch     translate "‘type of banknote" in dutch     translate "fatigue syndrome" in dutch     translate "fatigue syndrome" in dutch     translate "haemolytic anaemia cold type" in dutch     translate "haemolytic anaemia cold type" in dutch     translation legal form of organization english dutch    translation legal form of organization english dutch    translate "morquio" into dutch     translate "morquio" into dutch     translation reactor system english dutch    translation reactor system english dutch    translation sanfilippo english dutch    translation sanfilippo english dutch    translate "working group on european banknote" into dutch     translate "working group on european banknote" into dutch     translate "assess waste type" in dutch     translate "assess waste type" in dutch     translate "assessing waste type" into dutch     translate "assessing waste type" into dutch     translate "banknote series" in dutch     translate "banknote series" in dutch     translate "business enterprises" into dutch     translate "business enterprises" into dutch     translate "climate type" into dutch     translate "climate type" into dutch     translation climatic zone english dutch    translation climatic zone english dutch    translation corporations english dutch    translation corporations english dutch    translate "examine origin of typed documents" in dutch     translate "examine origin of typed documents" in dutch     translation haemoglobinuria english dutch    translation haemoglobinuria english dutch    translation identify origin of typed documents english dutch    translation identify origin of typed documents english dutch    translate "identify typed document origin" in dutch     translate "identify typed document origin" in dutch     translate "identifying origin of typed documents" into dutch     translate "identifying origin of typed documents" into dutch     translation microsporum english dutch    translation microsporum english dutch    translate "new type of employment" in dutch     translate "new type of employment" in dutch     translate "series of banknotes" into dutch     translate "series of banknotes" into dutch     translate "type at speed" in dutch     translate "type at speed" in dutch     translation type of business english dutch    translation type of business english dutch    translate "type of fungus" in dutch     translate "type of fungus" in dutch     translate "type quickly" in dutch     translate "type quickly" in dutch     translation typing at speed english dutch    translation typing at speed english dutch    translation warm type english dutch    translation warm type english dutch    translate "waste type assessing" into dutch     translate "waste type assessing" into dutch     --type of banknote (anglais-francais)    --type of banknote (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'type of banknote' -> banknote type | type of banknote | Working Group on European Banknote | Working Group on Printing and Issuing a European Banknote | banknote series | series of banknotes | suspect banknotes | evaluating waste type | waste type assessing | assess waste type | assessing waste type

Date index: 2021-02-07