assist during landing and take off    
assist during landing and take off    
prepare climatic forecasts for landing and take off    
prepare climatic forecasts for landing and take off    
abandoned take-off    
abandoned take-off    
constant running power take-off    
constant running power take-off    
quiet short take-off and landing    
quiet short take-off and landing    
carry out necessary procedures prior to take off    
carry out necessary procedures prior to take off    
explosion on powered aircraft while taking off    
explosion on powered aircraft while taking off    
fire on powered aircraft while taking off    
fire on powered aircraft while taking off    
forced landing while powered aircraft taking off    
forced landing while powered aircraft taking off    
economic take-off    
economic take-off    
short take-off and vertical landing aircraft    
short take-off and vertical landing aircraft    
vertical take-off and landing aircraft    
vertical take-off and landing aircraft    
short take-off and landing    
short take-off and landing    

Translate "environment for take-off" in dutch :

TERMINOLOGIE
assist during landing and take off | assist during take off and landing | support captain during take off and landing | prepare climatic forecasts for landing and take off | prepare climatic forecasts for take off and landing | prepare forecasts for take-off and landing | abandoned take-off | aborted take-off | rejected take-off | rto | constant running power take-off | independent power take-off | live power take-off | Quiet Short Take-Off and Landing | quiet short take-off and landing aircraft | QSTOL | carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off | Explosion on powered aircraft while taking off | Fire on powered aircraft while taking off | Forced landing while powered aircraft taking off | economic take-off | Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL | Vertical take-off and landing aircraft | VTOL | Short Take-off and landing | STOL -*- hulp bieden tijdens opstijgen en landen | weerberichten voor opstijgen en landen voorbereiden | weerberichten voor opstijgen en landen maken | weerberichten voor stijgen en landen voorbereiden | ontijdig beëindigde start | onafhankelijke PTO | QSTOL-vliegtuig | vliegtuig met korte en stille start en landing | noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren | explosie op aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen | brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen | loskomen uit economische stagnatie | Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL | Vliegtuig met korte start en verticale landing | VERTOL -vliegtuig | Vliegtuig met vertikale start en landing | Vliegtuig met korte start en landing

assist during landing and take off | support captain in the execution of take off and landing activities | assist during take off and landing | support captain during take off and landing

hulp bieden tijdens opstijgen en landen
skill
Vaardigheid


prepare climatic forecasts for landing and take off | prepare climatic forecasts for take off and landing | prepare forecasts for take-off and landing | prepare meteorological forecasts for take off and landing

weerberichten voor opstijgen en landen voorbereiden | weerberichten voor opstijgen en landen maken | weerberichten voor stijgen en landen voorbereiden
skill
Vaardigheid


abandoned take-off | aborted take-off | rejected take-off | rto [Abbr.]

ontijdig beëindigde start
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


constant running power take-off | independent power take-off | live power take-off

onafhankelijke PTO
IATE - Mechanical engineering
IATE - Mechanical engineering


Quiet Short Take-Off and Landing | quiet short take-off and landing aircraft | QSTOL [Abbr.]

QSTOL-vliegtuig | vliegtuig met korte en stille start en landing
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT


carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren
skill
Vaardigheid


Explosion on powered aircraft while taking off

explosie op aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen
SNOMEDCT-BE (event) / 269675007
SNOMEDCT-BE (event) / 269675007


Fire on powered aircraft while taking off

brand in aangedreven luchtvaartuig tijdens opstijgen
SNOMEDCT-BE (event) / 269673000
SNOMEDCT-BE (event) / 269673000


Forced landing while powered aircraft taking off

noodlanding tijdens opstijgen van aangedreven luchtvaartuig
SNOMEDCT-BE (event) / 269677004
SNOMEDCT-BE (event) / 269677004


economic take-off

loskomen uit economische stagnatie
16 ECONOMICS | MT 1611 economic conditions | BT1 economic development
16 ECONOMIE | MT 1611 economische situatie | BT1 economische ontwikkeling


Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL

Short Take-Off and Vertical Landing aircraft | STOVL | Vliegtuig met korte start en verticale landing
défense | Aéronautique
défense | Aéronautique


Vertical take-off and landing aircraft | VTOL

VERTOL -vliegtuig | Vliegtuig met vertikale start en landing
défense
défense


Short Take-off and landing | STOL

Vliegtuig met korte start en landing
défense
défense
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
An aircraft taxiing on the manoeuvring area of an aerodrome shall give way to aircraft taking off or about to take off.

Een luchtvaartuig dat taxiet op het landingsterrein van een luchtvaartterrein verleent voorrang aan luchtvaartuigen die opstijgen of op het punt staan op te stijgen.


‘take-off alternate’ means an alternate aerodrome at which an aircraft can land should this become necessary shortly after take-off and it is not possible to use the aerodrome of departure.

a) „take-off uitwijkhaven”: een uitwijkhaven waar een luchtvaartuig kan landen indien dit kort na het opstijgen noodzakelijk is en een landing niet mogelijk is op het luchtvaartterrein van vertrek.


flights not adhering to their estimated off blocks time, taking into account the established time tolerance, are not given take-off clearance.

vluchten die zich niet houden aan hun geraamde off-blocktijdstip, rekening houdende met de vastgestelde tijdstolerantie, geen toestemming krijgen om op te stijgen.


commercial air transport with less than 10 000 movements per year, regardless of the maximum take-off mass and the number of passenger seats, ‘movements’ being counted as the sum of take-offs and landings and calculated as an average over the previous three years.

commercieel luchtvervoer met minder dan 10 000 bewegingen per jaar, ongeacht de maximale startmassa en het aantal passagierszitplaatsen, waarbij de bewegingen worden geteld als de som van de starts en de landingen en worden berekend als een gemiddelde van de voorafgaande drie jaar.


(g) "landing and take-off cycle" means a cycle represented by the following time in each operating mode: approach 4,0 minutes; taxi/ground idle 26,0 minutes, take-off 0,7 minutes; climb 2,2 minutes.

g) "landings- en startcyclus": een cyclus waarvan de onderscheiden fasen de volgende duur hebben: aanvliegen 4,0 minuten; taxiën/stationair draaien 26,0 minuten; starten 0,7 minuten; opstijgen 2,2 minuten.
Anderen hebben gezocht naar : translate "landing and take-off" in dutch     translate "landing and take-off" in dutch     translate "quiet short take-off" into dutch     translate "quiet short take-off" into dutch     translation short take-off english dutch    translation short take-off english dutch    translation vertical take-off english dutch    translation vertical take-off english dutch    translate "abandoned take-off" in dutch     translate "abandoned take-off" in dutch     translate "about to take" in dutch     translate "about to take" in dutch     translate "economic take-off" in dutch     translate "economic take-off" in dutch     translate "forecasts for take-off" in dutch     translate "forecasts for take-off" in dutch     translation landing and take english dutch    translation landing and take english dutch    translate "not given take-off" in dutch     translate "not given take-off" in dutch     translate "prior to take" in dutch     translate "prior to take" in dutch     translate "required actions before" into dutch     translate "required actions before" into dutch     translation running power take-off english dutch    translation running power take-off english dutch    translate "maximum take-off" in dutch     translate "maximum take-off" in dutch     translation ‘take-off english dutch    translation ‘take-off english dutch    translate "quiet short take-off and landing" into dutch     translate "quiet short take-off and landing" into dutch     translate "short take-off and landing" in dutch     translate "short take-off and landing" in dutch     translate "vertical take-off and landing aircraft" in dutch     translate "vertical take-off and landing aircraft" in dutch     translate "aborted take-off" in dutch     translate "aborted take-off" in dutch     translate "conduct pre-flight activities" into dutch     translate "conduct pre-flight activities" into dutch     translate "constant running power take-off" in dutch     translate "constant running power take-off" in dutch     translate "independent power take-off" in dutch     translate "independent power take-off" in dutch     translate "live power take-off" in dutch     translate "live power take-off" in dutch     translation rejected take-off english dutch    translation rejected take-off english dutch    translation undertake required actions before departure english dutch    translation undertake required actions before departure english dutch    translate "environment for take-off" into dutch     translate "environment for take-off" into dutch     --environment for take-off (anglais-francais)    --environment for take-off (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'environment for take-off' -> assist during landing and take off | support captain in the execution of take off and landing activities | assist during take off and landing | support captain during take off and landing | prepare climatic forecasts for landing and take off | prepare climatic forecasts for take off and landing | prepare forecasts for take-off and landing | prepare meteorological forecasts for take off and landing

Date index: 2021-02-09