Centrage en vol    
Centrage en vol    
Centrage en vol    
Douille de centrage humérale    
Douille de centrage humérale    
Douille de centrage humérale    
Ingénieure d’essai en vol    
Ingénieure d’essai en vol    
Ingénieure d’essai en vol    
Cordon de centrage    
Cordon de centrage    
Cordon de centrage    
Centrage    
Centrage    
Centrage    
Régulateur de vols    
Régulateur de vols    
Régulateur de vols    
Directeur des opérations aériennes    
Directeur des opérations aériennes    
Directeur des opérations aériennes    
Tendance pathologique à commettre des vols    
Tendance pathologique à commettre des vols    
Tendance pathologique à commettre des vols    
Incendie à bord d'un vaisseau spatial en vol    
Incendie à bord d'un vaisseau spatial en vol    
Incendie à bord d'un vaisseau spatial en vol    
Explosion à bord d'un vaisseau spatial en vol    
Explosion à bord d'un vaisseau spatial en vol    
Explosion à bord d'un vaisseau spatial en vol    
Navigation spatiale    
Navigation spatiale    
Navigation spatiale    
Vol    
Vol    
Vol    
Vol atmosphérique    
Vol atmosphérique    
Vol atmosphérique    
Vol parabolique    
Vol parabolique    
Vol parabolique    
Assurance dommages    
Assurance dommages    
Assurance dommages    
Commande de vol électrique    
Commande de vol électrique    
Commande de vol électrique    
Vol de sauvetage    
Vol de sauvetage    
Vol de sauvetage    
Vol aggravé    
Vol aggravé    
Vol aggravé    
Vol intérieur    
Vol intérieur    
Vol intérieur    
Vol qualifié    
Vol qualifié    
Vol qualifié    
Vol avec effraction    
Vol avec effraction    
Vol avec effraction    

centrage en vol en néerlandais :

TERMINOLOGIE
centrage en vol, douille de centrage humérale, ingénieure d’essai en vol, ingénieure d’essais en vol, cordon de centrage, filet de centrage, centrage, le centrage, CG, régulateur de vols, régulatrice de vols, directeur des opérations aériennes, directrice des opérations aériennes, directeur des opérations de vol, Tendance pathologique à commettre des vols, kleptomanie, incendie à bord d'un vaisseau spatial en vol, explosion à bord d'un vaisseau spatial en vol, navigation spatiale, vol spatial, vol spatial habité, vol, lutte contre le vol, vol atmosphérique, vol parabolique, assurance dommages, assurance dégât naturel, assurance incendie, assurance non vie, assurance vol, commande de vol électrique, vol de sauvetage, vol aggravé, vol intérieur, vol qualifié, vol avec effraction -*- zwaartepunt tijdens de vlucht, humerale centreerhuls, ingenieur testvluchten, testvluchtingenieur, centreerlijn, zwaartepunt, dispatcher helikopters, dispatcher luchtvoertuig, aircraft dispatcher, dispatcher vliegtuigen, aircraft dispatcher, medewerker flight operations, medewerkster flight ops, vluchtinformatieverstrekker, pathologisch stelen, kleptomanie, brand aan boord van ruimtevaartuig in vlucht, explosie aan boord van ruimtevaartuig in vlucht, ruimtevaart, bemande ruimtevlucht, ruimtevlucht, diefstal, diefstalbestrijding, Atmosferische vlucht, Paraboolvlucht, schadeverzekering, brandverzekering, inboedelverzekering, verzekering tegen diefstal, verzekering tegen natuurschade, Elektrische besturing, reddingsvlucht, gekwalificeerde diefstal, binnengrens, binnengrenzen, zware diefstal, diefstal door middel van braak

centrage en vol

zwaartepunt tijdens de vlucht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


douille de centrage humérale

humerale centreerhuls
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469227006
SNOMEDCT-BE (physical object) / 469227006


ingénieur d’essai en vol/ingénieure d’essai en vol | ingénieure d’essai en vol | ingénieur d’essais en vol/ingénieure d’essais en vol | ingénieure d’essais en vol

ingenieur testvluchten | testvluchtingenieur
Professions intellectuelles et scientifiques
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


cordon de centrage | filet de centrage

centreerlijn
IATE - Industrial structures and policy
IATE - Industrial structures and policy


centrage | le centrage | CG [Abbr.]

zwaartepunt
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


régulateur de vols | régulateur de vols/régulatrice de vols | régulatrice de vols

dispatcher helikopters | dispatcher luchtvoertuig | aircraft dispatcher | dispatcher vliegtuigen
Employés de type administratif
Administratief personeel


directeur des opérations aériennes | directrice des opérations aériennes | directeur des opérations de vol | directeur des opérations de vol/directrice des opérations de vol

aircraft dispatcher | medewerker flight operations | medewerkster flight ops | vluchtinformatieverstrekker
Professions intermédiaires
Technici en vakspecialisten


Tendance pathologique à commettre des vols [kleptomanie]

pathologisch stelen [kleptomanie]
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F63.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F63.2


Définition: Trouble caractérisé par des impossibilités répétées à résister aux impulsions de vol d'objets. Les objets ne sont pas volés pour leur utilité immédiate ou leur valeur monétaire; le sujet peut, au contraire, soit les jeter, soit les donner, soit encore les entasser. Ce comportement s'accompagne habituellement d'un état de tension croissante avant l'acte et d'un sentiment de satisfaction pendant et immédiatement après la réalisation de celui-ci.

Omschrijving: Een stoornis die wordt gekenmerkt door het herhaaldelijk geen weerstand kunnen bieden aan impulsen tot stelen van voorwerpen die niet worden weggenomen voor gebruik of geldelijk gewin. Integendeel, de voorwerpen kunnen worden weggegooid, weggegeven of verzameld. Dit gedrag gaat doorgaans samen met een gevoel van toegenomen spanning voor de daad en een gevoel van voldoening tijdens en direct na de daad.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F63.2
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F63.2


Définition: Les troubles schizophréniques se caractérisent habituellement par des distorsions fondamentales et caractéristiques de la pensée et de la perception, ainsi que par des affects inappropriés ou émoussés. La clarté de l'état de conscience et les capacités intellectuelles sont habituellement préservées, bien que certains déficits des fonctions cognitives puissent apparaître au cours de l'évolution. Les phénomènes psychopathologiques les plus importants sont: l'écho de la pensée, les pensées imposées et le vol de la pensée, la divulgation de la pensée, la perception délirante, les idées délirantes de contrôle, d'influence ou de passivité, les hallucinations dans lesquelles des voix parlent ou discutent du sujet à la troisième personne, les troubles du cours de la pensée et les symptômes négatifs. L'évolution des troubles schizophréniques peut être continue, épisodique avec survenue d'un déficit progressif ou stable, ou bien elle peut comporter un ou plusieurs épisodes suivis d'une rémission complète ou incomplète. On ne doit pas faire un diagnostic de schizophrénie quand le tableau clinique comporte des symptômes dépressifs ou maniaques importants, à moins d'être certain que les symptômes schizophréniques précédaient les troubles affectifs. Par ailleurs, on ne doit pas porter un diagnostic de schizophrénie quand il existe une atteinte cérébrale manifeste ou une intoxication par une drogue ou un sevrage à une drogue. Des troubles semblables apparaissant au cours d'une épilepsie ou d'une autre affection cérébrale, sont à coder en F06.2, ceux induits par des substances psycho-actives étant à classer en F10-F19 avec le quatrième chiffre .5.

Omschrijving: De schizofrene stoornissen worden in het algemeen gekarakteriseerd door fundamentele en kenmerkende verstoringen van denken en waarneming en door een inadequaat of vlak affect. Helder bewustzijn en intellectueel vermogen zijn doorgaans behouden, zij het dat bepaalde cognitieve tekortkomingen zich in de loop des tijds kunnen ontwikkelen. De belangrijkste psychopathologische verschijnselen omvatten 'Gedankenlautwerden'; gedachteninbrenging of -onttrekking; gedachtenuitzending; waanwaarneming en wanen omtrent het onder controle van derden staan; macht of passiviteit; gehallucineerde stemmen die de patiënt bekritiseren of over deze praten in de derde persoon; denkstoornissen en negatieve symptomen. | Het beloop van schizofrene stoornissen kan ononderbroken zijn, episodisch met toenemend of stabiel functieverlies of er kunnen een of meer episoden zijn met volledige of gedeeltelijke remissie. De diagnose van schizofrenie dient niet gesteld te worden in de aanwezigheid van uitgebreide depressieve of manische symptomen, tenzij het duidelijk is dat schizofrene symptomen aan de affectieve stoornis voorafgingen. Ook dient schizofrenie niet gediagnosticeerd te worden in de aanwezigheid van een duidelijke hersenaandoening of tijdens toestanden van intoxicatie met drugs of van onthouding van drugs. Gelijkvormige stoornissen die ontstaan in de aanwezigheid van epilepsie of een andere hersenaandoening dienen geklasseerd te worden onder F06.2 en die welke teweeg-gebracht worden door psychoactieve middelen onder F10-F19 met gemeenschappelijk vierde-teken .5.
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F20
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: F20


incendie à bord d'un vaisseau spatial en vol

brand aan boord van ruimtevaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242239008
SNOMEDCT-BE (event) / 242239008


explosion à bord d'un vaisseau spatial en vol

explosie aan boord van ruimtevaartuig in vlucht
SNOMEDCT-BE (event) / 242240005
SNOMEDCT-BE (event) / 242240005


navigation spatiale [ vol spatial | vol spatial habité ]

ruimtevaart [ bemande ruimtevlucht | ruimtevlucht ]
48 TRANSPORTS | MT 4826 transports aérien et spatial | BT1 transport spatial | RT astronautique [3606]
48 TRANSPORT | MT 4826 lucht- en ruimtevervoer | BT1 ruimtevervoer | RT ruimtevaartwetenschap [3606]


vol [ lutte contre le vol ]

diefstal [ diefstalbestrijding ]
12 DROIT | MT 1216 droit pénal | BT1 crime contre les biens | BT2 infraction | RT criminalité [2826] | délinquance [2826]
12 RECHT | MT 1216 strafrecht | BT1 eigendomsdelict | BT2 overtreding | RT criminaliteit [2826] | misdadigheid [2826]


vol atmosphérique

Atmosferische vlucht
techniques spatiales > Mécanique du vol
techniques spatiales | Mécanique du vol


vol parabolique

Paraboolvlucht
techniques spatiales > Mécanique du vol
techniques spatiales | Mécanique du vol


assurance dommages [ assurance dégât naturel | assurance incendie | assurance non vie | assurance vol ]

schadeverzekering [ brandverzekering | inboedelverzekering | verzekering tegen diefstal | verzekering tegen natuurschade ]
24 FINANCES | MT 2431 assurance | BT1 assurance | RT désastre naturel [5216] | dommage [1211]
24 FINANCIËN | MT 2431 verzekeringen | BT1 verzekering | RT natuurramp [5216] | schade [1211]


commande de vol électrique

Elektrische besturing
défense > aéronautique
défense | Aéronautique


vol de sauvetage

reddingsvlucht
Upe (union politique européenne) (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
Upe (union politique européenne) (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


vol aggravé

gekwalificeerde diefstal
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


vol intérieur

binnengrens | binnengrenzen
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


vol qualifié

zware diefstal
adm/droit/économie droit pénal
adm/droit/économie droit pénal


vol avec effraction

diefstal door middel van braak
adm/droit/économie droit pénal art. 485
adm/droit/économie droit pénal art. 485


vol

diefstal
adm/droit/économie droit pénal|police art. 1/020101
adm/droit/économie droit pénal|police art. 1/020101
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
3. L’exploitant d’aéronef détermine la masse du fret et du courrier sur la base de la masse réelle ou standard indiquée dans la documentation de masse et centrage des vols concernés.

3. De vliegtuigexploitant bepaalt de massa van vracht en post op basis van de reële massa of de standaardmassa zoals vermeld in de documentatie over massa en zwaartepunt voor de betreffende vluchten.


b)Niveau 2: utilisation de la masse des passagers et des bagages enregistrés indiquée dans la documentation de masse et centrage pour chaque vol.

b)Niveau 2: bestaande uit de massa van de passagiers en de geregistreerde bagage zoals vermeld in de documentatie over massa en zwaartepunt voor elke vlucht.


Niveau 2: utilisation de la masse des passagers et des bagages enregistrés indiquée dans la documentation de masse et centrage pour chaque vol.

Niveau 2: bestaande uit de massa van de passagiers en de geregistreerde bagage zoals vermeld in de documentatie over massa en zwaartepunt voor elke vlucht.


activités avant le vol et en vol, notamment les performances de l'aéronef, les calculs de masse et de centrage, l'inspection et l'entretien courant des aéronefs, la gestion du carburant, l'appréciation des conditions météorologiques, la planification du trajet, les restrictions de l'espace aérien et la disponibilité des pistes.

activiteiten vóór en tijdens de vlucht, waaronder bepaling van prestaties van het luchtvaartuig, bepaling van massa en zwaartepunt, inspectie en onderhoud van het luchtvaartuig, brandstofplanning, weerkundige beoordeling, routeplanning, luchtruimbeperkingen en beschikbaarheid van start- en landingsbanen.


—les exploitants d’aéronefs peuvent appliquer soit la masse réelle, soit la masse forfaitaire pour les passagers et les bagages enregistrés figurant dans la documentation de masse et centrage pour les vols concernés, soit une valeur par défaut de 100 kg pour chaque passager et ses bagages enregistrés.

—mag een vliegtuigexploitant in zijn documentatie over massa en zwaartepunt voor de desbetreffende vluchten naar keuze de werkelijke of de standaardmassa’s voor passagiers en geregistreerde bagage gebruiken, of een standaardwaarde van 100 kg voor iedere passagier, en diens geregistreerde bagage.
Anderen hebben gezocht naar : centrage en néerlandais     centrage en néerlandais     centrage en néerlandais     traduction de "centrage des vols" en néerlandais     traduction de "centrage des vols" en néerlandais     traduction de "centrage des vols" en néerlandais     Comment traduire "centrage en vol" en néerlandais     Comment traduire "centrage en vol" en néerlandais     Comment traduire "centrage en vol" en néerlandais     traduction commettre des vols français néerlandais    traduction commettre des vols français néerlandais    traduction commettre des vols français néerlandais    traduction contraire français néerlandais    traduction contraire français néerlandais    traduction contraire français néerlandais    traduction cordon de centrage français néerlandais    traduction cordon de centrage français néerlandais    traduction cordon de centrage français néerlandais    Comment traduire "douille de centrage" en néerlandais     Comment traduire "douille de centrage" en néerlandais     Comment traduire "douille de centrage" en néerlandais     habituellement préservées bien en néerlandais     habituellement préservées bien en néerlandais     habituellement préservées bien en néerlandais     traduction lesquelles des voix français néerlandais    traduction lesquelles des voix français néerlandais    traduction lesquelles des voix français néerlandais    traduction de "lutte contre" en néerlandais     traduction de "lutte contre" en néerlandais     traduction de "lutte contre" en néerlandais     traduction masse et centrage français néerlandais    traduction masse et centrage français néerlandais    traduction masse et centrage français néerlandais    traduction pour les vols français néerlandais    traduction pour les vols français néerlandais    traduction pour les vols français néerlandais    régulateur de vols en néerlandais     régulateur de vols en néerlandais     régulateur de vols en néerlandais     sevrage en néerlandais     sevrage en néerlandais     sevrage en néerlandais     traduction assurance dommages français néerlandais    traduction assurance dommages français néerlandais    traduction assurance dommages français néerlandais    assurance dégât naturel en néerlandais     assurance dégât naturel en néerlandais     assurance dégât naturel en néerlandais     assurance incendie en néerlandais     assurance incendie en néerlandais     assurance incendie en néerlandais     traduction de "assurance non vie" en néerlandais     traduction de "assurance non vie" en néerlandais     traduction de "assurance non vie" en néerlandais     assurance vol en néerlandais     assurance vol en néerlandais     assurance vol en néerlandais     commande de vol électrique en néerlandais     commande de vol électrique en néerlandais     commande de vol électrique en néerlandais     traduction directeur des opérations aériennes français néerlandais    traduction directeur des opérations aériennes français néerlandais    traduction directeur des opérations aériennes français néerlandais    traduction de "directeur des opérations de vol" en néerlandais     traduction de "directeur des opérations de vol" en néerlandais     traduction de "directeur des opérations de vol" en néerlandais     directrice des opérations aériennes en néerlandais     directrice des opérations aériennes en néerlandais     directrice des opérations aériennes en néerlandais     douille de centrage humérale en néerlandais     douille de centrage humérale en néerlandais     douille de centrage humérale en néerlandais     traduction filet de centrage français néerlandais    traduction filet de centrage français néerlandais    traduction filet de centrage français néerlandais    traduction ingénieur d’essai en vol ingénieure d’essai en vol français néerlandais    traduction ingénieur d’essai en vol ingénieure d’essai en vol français néerlandais    traduction ingénieur d’essai en vol ingénieure d’essai en vol français néerlandais    Comment traduire "ingénieur d’essais en vol ingénieure d’essais en vol" en néerlandais     Comment traduire "ingénieur d’essais en vol ingénieure d’essais en vol" en néerlandais     Comment traduire "ingénieur d’essais en vol ingénieure d’essais en vol" en néerlandais     ingénieure d’essai en vol en néerlandais     ingénieure d’essai en vol en néerlandais     ingénieure d’essai en vol en néerlandais     traduction ingénieure d’essais en vol français néerlandais    traduction ingénieure d’essais en vol français néerlandais    traduction ingénieure d’essais en vol français néerlandais    traduction de "kleptomanie" en néerlandais     traduction de "kleptomanie" en néerlandais     traduction de "kleptomanie" en néerlandais     traduction le centrage français néerlandais    traduction le centrage français néerlandais    traduction le centrage français néerlandais    lutte contre le vol en néerlandais     lutte contre le vol en néerlandais     lutte contre le vol en néerlandais     navigation spatiale en néerlandais     navigation spatiale en néerlandais     navigation spatiale en néerlandais     régulateur de vols régulatrice de vols en néerlandais     régulateur de vols régulatrice de vols en néerlandais     régulateur de vols régulatrice de vols en néerlandais     régulatrice de vols en néerlandais     régulatrice de vols en néerlandais     régulatrice de vols en néerlandais     vol aggravé en néerlandais     vol aggravé en néerlandais     vol aggravé en néerlandais     traduction vol atmosphérique français néerlandais    traduction vol atmosphérique français néerlandais    traduction vol atmosphérique français néerlandais    traduction vol avec effraction français néerlandais    traduction vol avec effraction français néerlandais    traduction vol avec effraction français néerlandais    Comment traduire "vol de sauvetage" en néerlandais     Comment traduire "vol de sauvetage" en néerlandais     Comment traduire "vol de sauvetage" en néerlandais     traduction vol intérieur français néerlandais    traduction vol intérieur français néerlandais    traduction vol intérieur français néerlandais    traduction vol parabolique français néerlandais    traduction vol parabolique français néerlandais    traduction vol parabolique français néerlandais    traduction vol qualifié français néerlandais    traduction vol qualifié français néerlandais    traduction vol qualifié français néerlandais    vol spatial en néerlandais     vol spatial en néerlandais     vol spatial en néerlandais     vol spatial habité en néerlandais     vol spatial habité en néerlandais     vol spatial habité en néerlandais     --centrage en vol (french-english)    --centrage en vol (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

centrage en vol -> centrage en vol | douille de centrage humérale | ingénieur d’essai en vol/ingénieure d’essai en vol | ingénieure d’essai en vol | ingénieur d’essais en vol/ingénieure d’essais en vol | ingénieure d’essais en vol | cordon de centrage | filet de centrage

Date index: 2021-02-10