Dégivrage au sol    
Dégivrage au sol    
Dégivrage au sol    
Installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique    
Installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique    
Installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique    
Dégivrage chronocommandé    
Dégivrage chronocommandé    
Dégivrage chronocommandé    
Liquide de dégivrage    
Liquide de dégivrage    
Liquide de dégivrage    
Science des sols    
Science des sols    
Science des sols    
Gérant de magasin de revêtements sols et murs    
Gérant de magasin de revêtements sols et murs    
Gérant de magasin de revêtements sols et murs    
Type de sol    
Type de sol    
Type de sol    
Amélioration du sol    
Amélioration du sol    
Amélioration du sol    
Monteuse au sol    
Monteuse au sol    
Monteuse au sol    
Exposition au courant au sol d'un coup de foudre    
Exposition au courant au sol d'un coup de foudre    
Exposition au courant au sol d'un coup de foudre    
Exposition à un sol pollué    
Exposition à un sol pollué    
Exposition à un sol pollué    
Pierre    
Pierre    
Pierre    
Un objet en mouvement    
Un objet en mouvement    
Un objet en mouvement    
Dispositif de dégivrage du pare-brise    
Dispositif de dégivrage du pare-brise    
Dispositif de dégivrage du pare-brise    
Sol hydromorphe    
Sol hydromorphe    
Sol hydromorphe    
Composante au sol    
Composante au sol    
Composante au sol    
Revêtement de sol    
Revêtement de sol    
Revêtement de sol    
Engorgement d'un sol    
Engorgement d'un sol    
Engorgement d'un sol    
Niveau en sous-sol    
Niveau en sous-sol    
Niveau en sous-sol    

dégivrage au sol en néerlandais :

TERMINOLOGIE
dégivrage au sol, installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique, installatrice de systèmes de dégivrage en aéronautique, dégivrage chronocommandé, dégivrage commandé par chronorelais, dégivrage périodique, liquide de dégivrage, liquide pour dégivrage, science des sols, agrologie, mécanique des sols, pédologie, physique du sol, gérant de magasin de revêtements sols et murs, responsable de magasin de revêtements sols et murs, gérante de magasin de revêtements sols et murs, type de sol, classification des sols, taxonomie du sol, amélioration du sol, amélioration des sols, amélioration foncière, monteuse au sol, monteur au sol, exposition au courant au sol d'un coup de foudre, exposition à un sol pollué, pierre, rocher, un objet en mouvement, et un objet immobile, dans un objet, tel(s) que, objet pliant, porte coulissante et chambranle de porte, rouleaux d'essorage d'un lave-linge, dispositif de dégivrage du pare-brise, sol hydromorphe, composante au sol, composante terrestre, revêtement de sol, engorgement d'un sol, engorgement, niveau en sous-sol -*- bestrijding van ijs op de grond, medewerker winteroperaties, monteuse de-icingsystemen (vliegtuigen), installateur de-icingsystemen (vliegtuigen), door tijdklok gestuurde ontdooiing, ontdooiingspreparaat, bodemkunde, bodemfysica, bodemmechanica, filiaalbeheerster verkoop muur- en vloerbekleding, manager detailhandel muur- en vloerbekleding, verkoopleidster detailhandel verf en behang, grondsoort, bodemsoort, bodemtype, bodemverbetering, grondverbetering, landverbetering, grondrigger, ground rigger, blootstelling aan grondstroom van blikseminslag, blootstelling aan vervuilde bodem, persoon op grond gewond geraakt bij luchtvaartongeval, bedelving zonder asfyxie of verstikking, vallende, boom, rots, steen, in voorwerp, tussen, bewegende voorwerpen, stilstaande en bewegende voorwerpen, ontdooiingsinrichting van de voorruit, Hydromorfe bodem, Aardsegment, vloerbekleding, Verzadiging met water, ondergrondse verdieping

dégivrage au sol

bestrijding van ijs op de grond
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique | installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique/installatrice de systèmes de dégivrage en aéronautique | installatrice de systèmes de dégivrage en aéronautique

medewerker winteroperaties | monteuse de-icingsystemen (vliegtuigen) | installateur de-icingsystemen (vliegtuigen) | monteur van installaties om vliegtuigen ijsvrij te maken
Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
Ambachtslieden


dégivrage chronocommandé | dégivrage commandé par chronorelais | dégivrage périodique

door tijdklok gestuurde ontdooiing
IATE - Natural and applied sciences | Mechanical engineering
IATE - Natural and applied sciences | Mechanical engineering


liquide de dégivrage | liquide pour dégivrage

ontdooiingspreparaat
IATE - TRANSPORT
IATE - TRANSPORT


science des sols [ agrologie | mécanique des sols | pédologie | physique du sol ]

bodemkunde [ bodemfysica | bodemmechanica ]
36 SCIENCES | MT 3606 sciences naturelles et appliquées | BT1 sciences de la terre | NT1 analyse du sol | NT1 chimie du sol | NT1 type de sol | RT amélioration du sol [5621] | érosion [5216] | pollution du sol [5216] | ressource en sol [5211]
36 WETENSCHAPPEN | MT 3606 natuur- en toegepaste wetenschappen | BT1 aardkunde | NT1 bodemanalyse | NT1 bodemchemie | NT1 grondsoort | RT bodemverbetering [5621] | bodemverontreiniging [5216] | erosie [5216] | grondrijkdom [5211]


gérant de magasin de revêtements sols et murs | responsable de magasin de revêtements sols et murs | gérant de magasin de revêtements sols et murs/gérante de magasin de revêtements sols et murs | gérante de magasin de revêtements sols et murs

filiaalbeheerster verkoop muur- en vloerbekleding | verkoopleidster detailhandel woningtextiel en vloerbedekkingen | manager detailhandel muur- en vloerbekleding | verkoopleidster detailhandel verf en behang
Directeurs, cadres de direction et gérants
Leidinggevende functies


type de sol [ classification des sols | taxonomie du sol ]

grondsoort [ bodemsoort | bodemtype ]
36 SCIENCES | MT 3606 sciences naturelles et appliquées | BT1 science des sols | BT2 sciences de la terre
36 WETENSCHAPPEN | MT 3606 natuur- en toegepaste wetenschappen | BT1 bodemkunde | BT2 aardkunde


amélioration du sol [ amélioration des sols | amélioration foncière ]

bodemverbetering [ grondverbetering | landverbetering ]
56 AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE | MT 5621 exploitation de la terre agricole | BT1 technique culturale | NT1 aménagement hydroagricole | NT2 irrigation | NT1 amendement du sol | RT productivité des terres [5616] | ressource en sol [5211] |
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | BT1 landbouwtechniek | NT1 bemesting van de grond | NT1 watervoorziening in de landbouw | NT2 irrigatie | RT bodemkunde [3606] | grondrijkdom [5211] | productiviteit v


monteuse au sol | monteur au sol | monteur au sol/monteuse au sol

grondrigger | ground rigger
Métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat
Ambachtslieden


exposition à un sol pollué, professionnelle

blootstelling aan vervuilde bodem, beroepsgebonden
SNOMEDCT-BE (event) / 102433005
SNOMEDCT-BE (event) / 102433005


exposition au courant au sol d'un coup de foudre

blootstelling aan grondstroom van blikseminslag
SNOMEDCT-BE (event) / 242788009
SNOMEDCT-BE (event) / 242788009


exposition à un sol pollué

blootstelling aan vervuilde bodem
SNOMEDCT-BE (event) / 102432000
SNOMEDCT-BE (event) / 102432000


Personne au sol blessée dans un accident de transport aérien

persoon op grond gewond geraakt bij luchtvaartongeval
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V97.3
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: V97.3


affaissement du sol, sans asphyxie ni suffocation effondrement d'un bâtiment, sauf en feu chute de:arbre | pierre | rocher |

bedelving zonder asfyxie of verstikking | instorten van gebouw, behalve door brand | vallende | boom | vallende | rots | vallende | steen
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W20
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W20


compression, écrasement ou blocage entre:objets en mouvement | un objet en mouvement | et un objet immobile | dans un objet | tel(s) que | caisse d'emballage et sol, après lachage de prise | objet pliant | porte coulissante et chambranle de porte | rouleaux d'essorage d'un lave-linge |

beklemd geraakt, vermorzeld, gekneusd of bekneld | in voorwerp | zoals dichtklappend voorwerp, schuifdeur en deurpost, pakkist of krat en vloer (na verlies van houvast), wringer (van wasmachine) | beklemd geraakt, vermorzeld, gekneusd of bekneld | tussen | bewegende voorwerpen | zoals dichtklappend voorwerp, schuifdeur en deurpost, pakkist of krat en vloer (na verlies van houvast), wringer (van wasmachine) | beklemd geraakt, vermorzeld, gekneusd of bekneld | tussen | stilstaande en bewegende voorwerpen | zoals dichtklappend voorwerp, schuifdeur en deurpost, pakkist of krat en vloer (na verlies van houvast), wringer (van wasmachine)
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W23
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: W23


dispositif de dégivrage du pare-brise

ontdooiingsinrichting van de voorruit
sciences/technique automobile art. 4
sciences/technique automobile art. 4


sol hydromorphe

Hydromorfe bodem
agriculture > hydrogéologie/drainage agricole
agriculture | hydrogéologie/drainage agricole


composante au sol | composante terrestre

Aardsegment
techniques spatiales > infrastructure
techniques spatiales | Infrastructure


revêtement de sol

vloerbekleding
sciences/technique architecture annexe II/3.5.3/-/art. 20
sciences/technique architecture annexe II/3.5.3/-/art. 20


engorgement d'un sol | engorgement

Verzadiging met water
agriculture > hydraulique/drainage agricole
agriculture | hydraulique/drainage agricole


niveau en sous-sol

ondergrondse verdieping
sciences/technique architecture annexe 3, n 2.2.2/-
sciences/technique architecture annexe 3, n 2.2.2/-
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Matériel au sol pour aéronefs — Exigences particulières — Partie 6: Dégivreuses, matériels de dégivrage et d’antigivrage

Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen — Bijzondere eisen — Deel 6: Ontijzingsapparatuur


Matériel au sol pour aéronefs - Exigences particulières - Partie 6: Dégivreuses, matériels de dégivrage et d'antigivrage

Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 6: Deicers and de-icing/anti-icing equipment


une personne qui exerce une fonction liée à l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport couvert par le règlement (CE) n° 1008/2008.

een persoon die een functie vervult in verband met de afhandeling van het luchtvaartuig op de grond, met inbegrip van tanken, opstelling van de vrachtbrieven, laden, ijsvrij maken en slepen op een luchthaven waarop Verordening (EG) nr. 1008/2008 van toepassing is.


Prestataires de services aéroportuaires: organisations chargées de l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport, ainsi que le sauvetage et la lutte contre l'incendie ou d'autres services d'urgence.

Aanbieders van luchthavendiensten: organisaties belast met de grondafhandeling van luchtvaartuigen omvattende tanken, opstelling van de vrachtbrieven, laden, ijsvrij maken en slepen op een luchtvaartterrein; reddingsdiensten, brandbestrijding en andere hulpdiensten


assume une fonction liée à l'entretien des aéronefs au sol, y compris le remplissage en carburant, l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport couvert par le règlement (CEE) nº 2408/92.

een persoon die een functie vervult in verband met de afhandeling van het luchtvaartuig aan de grond, omvattende tanken, onderhoud, opstelling van de vrachtbrieven, laden, ijsvrij maken en slepen op een luchthaven als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2408/92.
Anderen hebben gezocht naar : amélioration des sols en néerlandais     amélioration des sols en néerlandais     amélioration des sols en néerlandais     classification des sols en néerlandais     classification des sols en néerlandais     classification des sols en néerlandais     traduction d'un bâtiment sauf français néerlandais    traduction d'un bâtiment sauf français néerlandais    traduction d'un bâtiment sauf français néerlandais    dispositif de dégivrage en néerlandais     dispositif de dégivrage en néerlandais     dispositif de dégivrage en néerlandais     traduction dégivrage français néerlandais    traduction dégivrage français néerlandais    traduction dégivrage français néerlandais    traduction dégivrage au sol français néerlandais    traduction dégivrage au sol français néerlandais    traduction dégivrage au sol français néerlandais    traduction liquide de dégivrage français néerlandais    traduction liquide de dégivrage français néerlandais    traduction liquide de dégivrage français néerlandais    traduction de "matériels de dégivrage" en néerlandais     traduction de "matériels de dégivrage" en néerlandais     traduction de "matériels de dégivrage" en néerlandais     revêtements sols en néerlandais     revêtements sols en néerlandais     revêtements sols en néerlandais     traduction science des sols français néerlandais    traduction science des sols français néerlandais    traduction science des sols français néerlandais    traduction systèmes de dégivrage français néerlandais    traduction systèmes de dégivrage français néerlandais    traduction systèmes de dégivrage français néerlandais    traduction agrologie français néerlandais    traduction agrologie français néerlandais    traduction agrologie français néerlandais    amélioration du sol en néerlandais     amélioration du sol en néerlandais     amélioration du sol en néerlandais     traduction amélioration foncière français néerlandais    traduction amélioration foncière français néerlandais    traduction amélioration foncière français néerlandais    composante au sol en néerlandais     composante au sol en néerlandais     composante au sol en néerlandais     traduction composante terrestre français néerlandais    traduction composante terrestre français néerlandais    traduction composante terrestre français néerlandais    dans un objet en néerlandais     dans un objet en néerlandais     dans un objet en néerlandais     traduction dispositif de dégivrage du pare-brise français néerlandais    traduction dispositif de dégivrage du pare-brise français néerlandais    traduction dispositif de dégivrage du pare-brise français néerlandais    dégivrage chronocommandé en néerlandais     dégivrage chronocommandé en néerlandais     dégivrage chronocommandé en néerlandais     traduction dégivrage commandé par chronorelais français néerlandais    traduction dégivrage commandé par chronorelais français néerlandais    traduction dégivrage commandé par chronorelais français néerlandais    traduction dégivrage périodique français néerlandais    traduction dégivrage périodique français néerlandais    traduction dégivrage périodique français néerlandais    engorgement en néerlandais     engorgement en néerlandais     engorgement en néerlandais     traduction de "engorgement d'un sol" en néerlandais     traduction de "engorgement d'un sol" en néerlandais     traduction de "engorgement d'un sol" en néerlandais     et un objet immobile en néerlandais     et un objet immobile en néerlandais     et un objet immobile en néerlandais     exposition à un sol pollué en néerlandais     exposition à un sol pollué en néerlandais     exposition à un sol pollué en néerlandais     traduction liquide pour dégivrage français néerlandais    traduction liquide pour dégivrage français néerlandais    traduction liquide pour dégivrage français néerlandais    Comment traduire "monteur au sol" en néerlandais     Comment traduire "monteur au sol" en néerlandais     Comment traduire "monteur au sol" en néerlandais     monteur au sol monteuse au sol en néerlandais     monteur au sol monteuse au sol en néerlandais     monteur au sol monteuse au sol en néerlandais     traduction monteuse au sol français néerlandais    traduction monteuse au sol français néerlandais    traduction monteuse au sol français néerlandais    traduction de "mécanique des sols" en néerlandais     traduction de "mécanique des sols" en néerlandais     traduction de "mécanique des sols" en néerlandais     traduction de "niveau en sous-sol" en néerlandais     traduction de "niveau en sous-sol" en néerlandais     traduction de "niveau en sous-sol" en néerlandais     traduction objet pliant français néerlandais    traduction objet pliant français néerlandais    traduction objet pliant français néerlandais    traduction physique du sol français néerlandais    traduction physique du sol français néerlandais    traduction physique du sol français néerlandais    traduction pierre français néerlandais    traduction pierre français néerlandais    traduction pierre français néerlandais    porte coulissante et chambranle de porte en néerlandais     porte coulissante et chambranle de porte en néerlandais     porte coulissante et chambranle de porte en néerlandais     Comment traduire "pédologie" en néerlandais     Comment traduire "pédologie" en néerlandais     Comment traduire "pédologie" en néerlandais     revêtement de sol en néerlandais     revêtement de sol en néerlandais     revêtement de sol en néerlandais     traduction de "rocher" en néerlandais     traduction de "rocher" en néerlandais     traduction de "rocher" en néerlandais     traduction rouleaux d'essorage d'un lave-linge français néerlandais    traduction rouleaux d'essorage d'un lave-linge français néerlandais    traduction rouleaux d'essorage d'un lave-linge français néerlandais    sol hydromorphe en néerlandais     sol hydromorphe en néerlandais     sol hydromorphe en néerlandais     taxonomie du sol en néerlandais     taxonomie du sol en néerlandais     taxonomie du sol en néerlandais     tel en néerlandais     tel en néerlandais     tel en néerlandais     type de sol en néerlandais     type de sol en néerlandais     type de sol en néerlandais     traduction un objet en mouvement français néerlandais    traduction un objet en mouvement français néerlandais    traduction un objet en mouvement français néerlandais    --dégivrage au sol (french-english)    --dégivrage au sol (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

dégivrage au sol -> dégivrage au sol | installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique | installateur de systèmes de dégivrage en aéronautique/installatrice de systèmes de dégivrage en aéronautique | installatrice de systèmes de dégivrage en aéronautique | dégivrage chronocommandé | dégivrage commandé par chronorelais | dégivrage périodique

Date index: 2020-12-31