L'inobservation des dispositions    
L'inobservation des dispositions    
L'inobservation des dispositions    
Inobservation des dispositions    
Inobservation des dispositions    
Inobservation des dispositions    
Au plus tard ...    
Au plus tard ...    
Au plus tard ...    
Thoracique    
Thoracique    
Thoracique    
évaluation de la disposition à la sortie de l'hôpital    
évaluation de la disposition à la sortie de l'hôpital    
évaluation de la disposition à la sortie de l'hôpital    
évaluation de la disposition au sevrage tabagique    
évaluation de la disposition au sevrage tabagique    
évaluation de la disposition au sevrage tabagique    
Déterminer la disposition des tables    
Déterminer la disposition des tables    
Déterminer la disposition des tables    
Respecter les dispositions légales    
Respecter les dispositions légales    
Respecter les dispositions légales    
Législation    
Législation    
Législation    
Libre disposition de soi-même    
Libre disposition de soi-même    
Libre disposition de soi-même    
Règlement    
Règlement    
Règlement    
U BOP    
U BOP    
U BOP    
Disposition à l'action    
Disposition à l'action    
Disposition à l'action    

Traduction de "l inobservation des dispositions" en néerlandais :

TERMINOLOGIE
l'inobservation des dispositions, inobservation des dispositions, au plus tard ..., sans délai, thoracique, Transposition des viscères abdominale, thoracique, évaluation de la disposition à la sortie de l'hôpital, évaluation de la disposition au sevrage tabagique, déterminer la disposition des tables, disposer les tables, installer les tables, mettre en place les tables, respecter les dispositions légales, législation, acte législatif, disposition législative, libre disposition de soi-même, dignité de la personne, droit au suicide, règlement, acte réglementaire, disposition réglementaire, U BOP, disposition à l'action -*- indien niet voldaan is aan de voorwaarden, niet-inachtneming van de bepalingen, uiterlijk op ..., onverwijld, in kennis van die bepalingen en delen haar, eventuele latere wijzigingen daarvan mede., zie opmerking bij Y10-Y34, dextrocardie met situs inversus, ligging in spiegelbeeld van atria met situs inversus, situs inversus of transversus, abdominaal, thoracaal, transpositie van ingewanden, evalueren van bereidheid voor ontslag, evalueren van bereidheid om te stoppen met roken, tafels dekken, tafels decoreren, tafels schikken, voldoen aan wettelijke bepalingen, wetgeving, juridische aspecten, wetgevende handeling, wettelijke bepaling, vrijheid van zelfbeschikking, recht op zelfdoding, waardigheid van de persoon, verordening, reglement, verordeningsbesluit, voorschrift, U BOP, OBB, actiebereidheid

l'inobservation des dispositions

indien niet voldaan is aan de voorwaarden
IATE - LAW
IATE - LAW


inobservation des dispositions

niet-inachtneming van de bepalingen
IATE - LAW
IATE - LAW


Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, [au plus tard ...] [sans délai], des dispositions qu'ils ont prises et [, sans délai,] de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

De lidstaten stellen voorschriften vast inzake de sancties die van toepassing zijn bij inbreuken op ingevolge deze richtlijn vastgestelde nationale bepalingen en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties ook worden toegepast. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten stellen de Commissie [uiterlijk op ...] [onverwijld] in kennis van die bepalingen en delen haar [onverwijld] eventuele latere wijzigingen daarvan mede.
IATE - LAW
IATE - LAW


accidents liés à l'utilisation de médicaments et de substances biologiquesau cours d'actes médicaux et chirurgicaux intoxication (auto-infligée), lorsqu'il n'est pas précisé si elle est accidentelle ou s'il y a eu intention de nuire. Suivre les dispositions légales en la matière si elles sont disponibles (voir note sous Y10-Y19) surdosage accidentel de médicaments, erreur de prescription ou médicament pris par erreur et par inadvertance

ongevallen bij gebruik van geneesmiddelen en biologische stoffen bij medische en chirurgische verrichtingen | onopzettelijke overdosis van geneesmiddel, onopzettelijke toediening of inname van onjuist geneesmiddel en per ongeluk ingenomen geneesmiddel | zelf teweeggebrachte vergiftiging, waarbij niet is aangegeven of al dan niet sprake is van opzet. Volg wettelijke voorschriften indien van toepassing [zie opmerking bij Y10-Y34]
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: X40-X49
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: X40-X49


Dextrocardie avec situs inversus Disposition auriculaire en miroir avec situs inversus Situs inversus ou transversus:abdominal | thoracique | Transposition des viscères:abdominale | thoracique

dextrocardie met situs inversus | ligging in spiegelbeeld van atria met situs inversus | situs inversus of transversus | abdominaal | situs inversus of transversus | thoracaal | transpositie van ingewanden | abdominaal | transpositie van ingewanden | thoracaal
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Q89.3
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Q89.3


évaluation de la disposition à la sortie de l'hôpital

evalueren van bereidheid voor ontslag
SNOMEDCT-BE (procedure) / 711051002
SNOMEDCT-BE (procedure) / 711051002


évaluation de la disposition au sevrage tabagique

evalueren van bereidheid om te stoppen met roken
SNOMEDCT-BE (procedure) / 709507008
SNOMEDCT-BE (procedure) / 709507008


mettre en place des dispositions de contrôle des véhicules côté piste

controlebepalingen voor voertuigen aan luchtzijde implementeren | controlebepalingen voor voertuigen aan luchtzijde toepassen
Aptitude
Vaardigheid


déterminer la disposition des tables | disposer les tables | installer les tables | mettre en place les tables

tafels dekken | tafels decoreren | tafels schikken
Aptitude
Vaardigheid


respecter les dispositions légales

voldoen aan wettelijke bepalingen
Aptitude
Vaardigheid


législation [ acte législatif | disposition législative ]

wetgeving [ juridische aspecten | wetgevende handeling | wettelijke bepaling ]
12 DROIT | MT 1206 sources et branches du droit | BT1 source du droit | NT1 droit acquis | NT1 droit national | NT1 droit régional | NT1 législation locale | NT1 loi | NT2 application de la loi | NT3 primauté du droit | NT2 loi-cadre | NT2 loi
12 RECHT | MT 1206 rechtsbronnen en rechtstakken | BT1 rechtsbron | NT1 beschikking | NT1 lokale wetgeving | NT1 nationaal recht | NT1 regionaal recht | NT1 verordening | NT2 beslissing | NT2 besluit | NT2 decreet | NT2 richtlijn | NT1 verworv


libre disposition de soi-même [ dignité de la personne | droit au suicide ]

vrijheid van zelfbeschikking [ recht op zelfdoding | waardigheid van de persoon ]
12 DROIT | MT 1236 droits et libertés | BT1 droit de l'individu | NT1 euthanasie | RT suicide [2826]
12 RECHT | MT 1236 rechten en vrijheden | BT1 rechten van het individu | NT1 euthanasie | RT zelfmoord [2826]


règlement [ acte réglementaire | disposition réglementaire ]

verordening [ reglement | verordeningsbesluit | voorschrift ]
12 DROIT | MT 1206 sources et branches du droit | BT1 législation | BT2 source du droit | NT1 arrêté | NT1 décision | NT1 décret | NT1 directive | RT règlement (UE) [1011]
12 RECHT | MT 1206 rechtsbronnen en rechtstakken | BT1 wetgeving | BT2 rechtsbron | NT1 beslissing | NT1 besluit | NT1 decreet | NT1 richtlijn | RT verordening (EU) [1011]


Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements [ U BOP ]

Memorandum van Overeenstemming betreffende de betalingsbalans-bepalingen van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel 1994 [ U BOP | OBB ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


disposition à l'action

actiebereidheid
adm/droit/économie police|personnel
adm/droit/économie police|personnel
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Si un organisme de concertation alimentaire a vu sa demande d'agrément refusée ou son agrément retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, il ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément».

Indien de erkenningsaanvraag van een overleginstelling voor de voedselhulp ingetrokken is wegens niet-inachtneming van de bepalingen van deze titel of de bepalingen die krachtens deze titel worden uitgevaardigd, mag deze instelling geen nieuwe aanvraag indienen tijdens het jaar volgend op de beslissing tot weigering of tot intrekking van de erkenning".


Si une épicerie sociale ou un restaurant social a vu sa demande d'agrément refusée ou son agrément retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci, il ne peut introduire une nouvelle demande d'agrément pendant l'année suivant la décision de refus ou de retrait d'agrément».

Indien de erkenningsaanvraag van een sociale kruidenier of een sociaal restaurant ingetrokken is wegens niet-inachtneming van de bepalingen van deze titel of de bepalingen die krachtens deze titel worden uitgevaardigd, mag de sociale kruidenier of het sociale restaurant geen nieuwe aanvraag indienen tijdens het jaar volgend op de beslissing tot weigering of tot intrekking van de erkenning".


L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation des dispositions du présent titre ou des dispositions fixées en vertu de celui-ci.

De erkenning kan worden ingetrokken wanneer de bepalingen van deze titel of de bepalingen die krachtens deze titel worden uitgevaardigd, niet in acht worden genomen.


3. La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

3. De Commissie vermindert de voor een actie toegekende financiële bijstand, schorst de uitbetaling ervan of vordert deze terug indien zij onregelmatigheden vaststelt, met inbegrip van de niet-naleving van de bepalingen van dit besluit of van de individuele beschikking of het contract of de overeenkomst waarbij de betrokken financiële steun werd toegekend, of indien aan het licht komt dat, zonder dat de Commissie daarvoor om toestemming werd verzocht, de actie werd gewijzigd op een manier die in strijd is met de aard of de uitvoeringsvoorwaarden van het project.


3. La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

3. De Commissie ziet erop toe dat de voor een actie toegekende financiële bijstand wordt verminderd, de uitbetaling ervan wordt geschorst of deze wordt teruggevorderd indien zij onregelmatigheden vaststelt, met inbegrip van de niet-naleving van de bepalingen van dit besluit of van de individuele beschikking of het contract of de overeenkomst waarbij de betrokken financiële steun werd toegekend, of indien aan het licht komt dat, zonder dat de Commissie daarvoor om toestemming werd verzocht, de actie werd gewijzigd op een manier die in strijd is met de aard of de uitvoeringsvoorwaarden van het project.
Anderen hebben gezocht naar : traduction de "suivre les dispositions" en néerlandais     traduction de "suivre les dispositions" en néerlandais     traduction de "suivre les dispositions" en néerlandais     traduction de "cas d'infraction" en néerlandais     traduction de "cas d'infraction" en néerlandais     traduction de "cas d'infraction" en néerlandais     traduction chirurgicaux intoxication français néerlandais    traduction chirurgicaux intoxication français néerlandais    traduction chirurgicaux intoxication français néerlandais    d'infraction aux dispositions en néerlandais     d'infraction aux dispositions en néerlandais     d'infraction aux dispositions en néerlandais     traduction d'inobservation des dispositions français néerlandais    traduction d'inobservation des dispositions français néerlandais    traduction d'inobservation des dispositions français néerlandais    Comment traduire "disposition" en néerlandais     Comment traduire "disposition" en néerlandais     Comment traduire "disposition" en néerlandais     traduction déterminer la disposition français néerlandais    traduction déterminer la disposition français néerlandais    traduction déterminer la disposition français néerlandais    traduction inobservation français néerlandais    traduction inobservation français néerlandais    traduction inobservation français néerlandais    traduction inobservation des dispositions français néerlandais    traduction inobservation des dispositions français néerlandais    traduction inobservation des dispositions français néerlandais    traduction l'inobservation français néerlandais    traduction l'inobservation français néerlandais    traduction l'inobservation français néerlandais    l'inobservation des dispositions en néerlandais     l'inobservation des dispositions en néerlandais     l'inobservation des dispositions en néerlandais     traduction libre disposition français néerlandais    traduction libre disposition français néerlandais    traduction libre disposition français néerlandais    traduction l’inobservation des dispositions français néerlandais    traduction l’inobservation des dispositions français néerlandais    traduction l’inobservation des dispositions français néerlandais    Comment traduire "notamment l'inobservation" en néerlandais     Comment traduire "notamment l'inobservation" en néerlandais     Comment traduire "notamment l'inobservation" en néerlandais     traduction de "notamment l’inobservation" en néerlandais     traduction de "notamment l’inobservation" en néerlandais     traduction de "notamment l’inobservation" en néerlandais     traduction place des dispositions français néerlandais    traduction place des dispositions français néerlandais    traduction place des dispositions français néerlandais    traduction pour cause d'inobservation français néerlandais    traduction pour cause d'inobservation français néerlandais    traduction pour cause d'inobservation français néerlandais    respecter les dispositions en néerlandais     respecter les dispositions en néerlandais     respecter les dispositions en néerlandais     traduction situs inversus disposition français néerlandais    traduction situs inversus disposition français néerlandais    traduction situs inversus disposition français néerlandais    traduction dispositions français néerlandais    traduction dispositions français néerlandais    traduction dispositions français néerlandais    Comment traduire "sans délai" en néerlandais     Comment traduire "sans délai" en néerlandais     Comment traduire "sans délai" en néerlandais     transposition des viscères abdominale en néerlandais     transposition des viscères abdominale en néerlandais     transposition des viscères abdominale en néerlandais     traduction acte législatif français néerlandais    traduction acte législatif français néerlandais    traduction acte législatif français néerlandais    traduction acte réglementaire français néerlandais    traduction acte réglementaire français néerlandais    traduction acte réglementaire français néerlandais    au plus tard en néerlandais     au plus tard en néerlandais     au plus tard en néerlandais     Comment traduire "dignité de la personne" en néerlandais     Comment traduire "dignité de la personne" en néerlandais     Comment traduire "dignité de la personne" en néerlandais     traduction disposer les tables français néerlandais    traduction disposer les tables français néerlandais    traduction disposer les tables français néerlandais    traduction disposition législative français néerlandais    traduction disposition législative français néerlandais    traduction disposition législative français néerlandais    traduction disposition réglementaire français néerlandais    traduction disposition réglementaire français néerlandais    traduction disposition réglementaire français néerlandais    disposition à l'action en néerlandais     disposition à l'action en néerlandais     disposition à l'action en néerlandais     traduction droit au suicide français néerlandais    traduction droit au suicide français néerlandais    traduction droit au suicide français néerlandais    traduction déterminer la disposition des tables français néerlandais    traduction déterminer la disposition des tables français néerlandais    traduction déterminer la disposition des tables français néerlandais    installer les tables en néerlandais     installer les tables en néerlandais     installer les tables en néerlandais     traduction libre disposition de soi-même français néerlandais    traduction libre disposition de soi-même français néerlandais    traduction libre disposition de soi-même français néerlandais    traduction législation français néerlandais    traduction législation français néerlandais    traduction législation français néerlandais    traduction mettre en place les tables français néerlandais    traduction mettre en place les tables français néerlandais    traduction mettre en place les tables français néerlandais    traduction respecter les dispositions légales français néerlandais    traduction respecter les dispositions légales français néerlandais    traduction respecter les dispositions légales français néerlandais    règlement en néerlandais     règlement en néerlandais     règlement en néerlandais     Comment traduire "thoracique" en néerlandais     Comment traduire "thoracique" en néerlandais     Comment traduire "thoracique" en néerlandais     traduction l inobservation des dispositions français néerlandais    traduction l inobservation des dispositions français néerlandais    traduction l inobservation des dispositions français néerlandais    --l inobservation des dispositions (french-english)    --l inobservation des dispositions (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

l inobservation des dispositions -> l'inobservation des dispositions | inobservation des dispositions | Les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, [au plus tard ...] [sans délai], des dispositions qu'ils ont prises et [, sans délai,] de toute modification apportée ultérieurement à ces dispositions.

Date index: 2021-03-31