Spécification technique    
Spécification technique    
Spécification technique    
Spécification technique d'interopérabilité    
Spécification technique d'interopérabilité    
Spécification technique d'interopérabilité    
Spécification technique commune    
Spécification technique commune    
Spécification technique commune    
Rédiger une liste de spécifications techniques    
Rédiger une liste de spécifications techniques    
Rédiger une liste de spécifications techniques    
CSS    
CSS    
CSS    
Spécifications techniques communes    
Spécifications techniques communes    
Spécifications techniques communes    
Définir les spécifications de textiles techniques    
Définir les spécifications de textiles techniques    
Définir les spécifications de textiles techniques    
Changement technologique    
Changement technologique    
Changement technologique    
Profession technique    
Profession technique    
Profession technique    
Technique d'aspiration des voies respiratoires    
Technique d'aspiration des voies respiratoires    
Technique d'aspiration des voies respiratoires    
Place    
Place    
Place    
Technique des courants porteurs en ligne    
Technique des courants porteurs en ligne    
Technique des courants porteurs en ligne    
Centre technique de coopération agricole et rurale     
Centre technique de coopération agricole et rurale     
Centre technique de coopération agricole et rurale     
Institut technique    
Institut technique    
Institut technique    
Monitorage    
Monitorage    
Monitorage    
Micrographie    
Micrographie    
Micrographie    
Enseignement technique    
Enseignement technique    
Enseignement technique    
Compétence technique adéquate et durable    
Compétence technique adéquate et durable    
Compétence technique adéquate et durable    
Accord sur les obstacles techniques au commerce     
Accord sur les obstacles techniques au commerce     
Accord sur les obstacles techniques au commerce     

spécification technique en néerlandais :

TERMINOLOGIE
spécification technique, spécification, spécification technique, spécification technique d'interopérabilité, spécification technique commune, rédiger une liste de spécifications techniques, CSS, SPARQL, standards du World Wide Web Consortium, spécifications techniques communes, STC, définir les spécifications de textiles techniques, changement technologique, adaptation au progrès technique, développement technique, développement technologique, mutation technologique, progrès technique, progrès technologique, révolution numérique, profession technique, personnel technique, technicien, technique d'aspiration des voies respiratoires, place, Voisinage non satisfaisant, technique des courants porteurs en ligne, courants porteurs en ligne, CPL, Centre technique de coopération agricole et rurale , CTA, institut technique, monitorage, technique de surveillance (d'un malade), micrographie, technique de microscopie, enseignement technique, compétence technique adéquate et durable, Accord sur les obstacles techniques au commerce , ATBT -*- technische specificatie, specificatie, technische specificatie, technische specificatie inzake interoperabiliteit, gemeenschappelijke technische specificatie, lijst van technische specificaties opstellen, naleving van W3C-standaarden, W3C-standaarden, richtlijnen voor het ontwikkelen van webtoepassingen, standaarden van het World Wide Web Consortium, gemeenschappelijke technische specificaties, GTS, specificaties van technisch textiel ontwikkelen, technologische verandering, aanpassing aan technische vooruitgang, aanpassing technische vooruitgang, digitale revolutie, technische vooruitgang, technologische ontwikkeling, voortschrijden van de technologie, technisch beroep, technicus, technisch personeel, luchtwegaspiratietechniek, afwijkingen van weke delen van moeder, inleiding van bevalling, onbevredigende omgeving, ontbreken van verwarming, ruimtegebrek, powerline-communicatie, powerline communication (PLC), CTA, Technisch instituut (élément), monitoring, bewaking, micrografie, zeer klein handschrift, Technisch onderwijs (élément), toereikende en duurzame technische deskundigheid, Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen, ATBT, OTH

spécification technique [ spécification ]

technische specificatie [ specificatie ]
64 PRODUCTION, TECHNOLOGIE ET RECHERCHE | MT 6411 technologie et réglementation technique | BT1 réglementation technique
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK | MT 6411 technologie en technische voorschriften | BT1 technische voorschriften


spécification technique

technische specificatie
IATE - Technology and technical regulations
IATE - Technology and technical regulations


spécification technique

technische specificatie
adm/droit/économie|sciences/technique marchés art. 20
adm/droit/économie|sciences/technique marchés art. 20


spécification technique d'interopérabilité

technische specificatie inzake interoperabiliteit
adm/droit/économie|sciences/technique rail|transports art. 5
adm/droit/économie|sciences/technique rail|transports art. 5


spécification technique commune

gemeenschappelijke technische specificatie
adm/droit/économie|sciences/technique marchés art. 23
adm/droit/économie|sciences/technique marchés art. 23


rédiger une liste de spécifications techniques

lijst van technische specificaties opstellen
Aptitude
Vaardigheid


Comité consultatif relatif à la définition et à l'utilisation de normes et de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien

Raadgevend Comité inzake de vaststelling en het gebruik van compatibele technische normen en specificaties voor de aanschaf van apparatuur en systemen voor het beheer van het luchtverkeer
IATE - TRANSPORT | European construction
IATE - TRANSPORT | European construction


CSS | spécifications techniques développées par le World Wide Web Consortium | SPARQL | standards du World Wide Web Consortium

naleving van W3C-standaarden | W3C-standaarden | richtlijnen voor het ontwikkelen van webtoepassingen | standaarden van het World Wide Web Consortium
Savoir
Kennis


spécifications techniques communes | STC [Abbr.]

gemeenschappelijke technische specificaties | GTS [Abbr.]
IATE - INDUSTRY | Health
IATE - INDUSTRY | Health


définir les spécifications de textiles techniques

specificaties van technisch textiel ontwikkelen
Aptitude
Vaardigheid


changement technologique [ adaptation au progrès technique | développement technique | développement technologique | mutation technologique | progrès technique | progrès technologique | révolution numérique ]

technologische verandering [ aanpassing aan technische vooruitgang | aanpassing technische vooruitgang | digitale revolutie | technische vooruitgang | technologische ontwikkeling | voortschrijden van de technologie ]
64 PRODUCTION, TECHNOLOGIE ET RECHERCHE | MT 6411 technologie et réglementation technique | BT1 technologie | RT chômage technologique [4406] | conversion d'emploi [4406] | fossé numérique [3231] | impact des technologies de l'information [3236]
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK | MT 6411 technologie en technische voorschriften | BT1 technologie | RT digitale kloof [3231] | effecten van informatietechnologie [3236] | industriële reorganisatie [6806] | industriële revolutie [6806] |


profession technique [ personnel technique | technicien ]

technisch beroep [ technicus | technisch personeel ]
68 INDUSTRIE | MT 6806 politique et structures industrielles | NT1 ingénieur | RT enseignement technique [3211] | ouvrier qualifié [4411] | profession de l'informatique [3236] | profession scientifique [6416] | savoir-faire [6411] | technolog
68 INDUSTRIE | MT 6806 industriebeleid en -structuur | NT1 ingenieur | RT beroep in de informatica [3236] | geschoold arbeider [4411] | specialistische kennis [6411] | technisch onderwijs [3211] | technologie [6411] | wetenschappelijk beroep


technique d'aspiration des voies respiratoires

luchtwegaspiratietechniek
SNOMEDCT-BE (procedure) / 230040009
SNOMEDCT-BE (procedure) / 230040009


enseignement sur les techniques d'adaptation à un déficit sensoriel

educatie over aanpassingstechnieken bij sensorisch gebrek
SNOMEDCT-BE (procedure) / 710826007
SNOMEDCT-BE (procedure) / 710826007


enseignement, directives et counseling relatifs aux techniques de respiration ou de relaxation

educatie, begeleiding en counseling omtrent relaxatie-/ademhalingstechnieken
SNOMEDCT-BE (procedure) / 410304007
SNOMEDCT-BE (procedure) / 410304007


Anomalies des tissus mous maternels Fœtus ou nouveau-né affecté par des troubles classés en O60-O75 et par des techniques utilisées pendant le travail et l'accouchement, non mentionnés en P02.- et P03.0-P03.6 Intervention destructrice pour faciliter l'accouchement Travail provoqué

afwijkingen van weke delen van moeder | destructieve heelkundige-ingrepen om de bevalling te vergemakkelijken | gevolgen voor foetus of pasgeborene door aandoeningen geclassificeerd onder O60-O75 en door verrichtingen gebruikt bij bevalling niet vallend onder P02 en P03.0-P03.6 | inleiding van bevalling
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: P03.8
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: P03.8


Insuffisance technique du domicile empêchant des soins corrects Manque de:chauffage | place | Voisinage non satisfaisant

onbevredigende omgeving | ontbreken van verwarming | ruimtegebrek | technische gebreken in huis die adequate zorg onmogelijk maken
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z59.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z59.1


technique des courants porteurs en ligne | courants porteurs en ligne | CPL

powerline-communicatie | powerline communication (PLC)
télécommunications > Techniques
télécommunications | Techniques


Centre technique de coopération agricole et rurale (1) | Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-EU (2) [ CTA ]

Technisch Centrum voor landbouwsamenwerking en plattelandsontwikkeling [ CTA ]
Droit communautaire (Communautés européennes)
Droit communautaire (Communautés européennes)


institut technique

Technisch instituut (élément)
enseignement
enseignement


monitorage | technique de surveillance (d'un malade)

monitoring | bewaking
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


micrographie | technique de microscopie

micrografie | zeer klein handschrift
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


enseignement technique

Technisch onderwijs (élément)
enseignement
enseignement


compétence technique adéquate et durable

toereikende en duurzame technische deskundigheid
Commerce - distribution des marchandises | économie | Finances, impôts et douanes | Droit international - droit des gens (Droit) | Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Commerce - distribution des marchandises | économie | Finances, impôts et douanes | Droit international - droit des gens (Droit) | Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Accord sur les obstacles techniques au commerce (1994) [ ATBT ]

Overeenkomst inzake technische handelsbelemmeringen [ ATBT | OTH ]
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
1° Spécifications techniques, en abrégé "STS" : documents de référence à l'intention des prescripteurs et maîtres d'ouvrage, visant à soutenir les démarches de qualité dans la construction et qui apportent une contribution spécifique à la réalisation de constructions selon les règles de l'art et de bonne maîtrise;

1° Technische Specificaties, afgekort als "STS": referentiedocumenten, bestemd voor de voorschrijvers en bouwheren, die de kwaliteit in de bouw ondersteunen en een specifieke bijdrage leveren voor de realisatie van bouwwerken volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap;


SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE - 1er FEVRIER 2018. - Arrêté royal relatif aux statuts et à la procédure pour l'établissement de Spécifications techniques

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE - 1 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit betreffende de statuten en de procedure voor de vaststelling van de Technische Specificaties


18° « spécifications techniques » : le manuel comprenant les spécifications techniques auxquelles l'option d'identification doit satisfaire en exécution du présent arrêté

18° "technische specificaties" : de handleiding met technische specificaties waaraan de aanmeldoptie dient te voldoen in uitvoering van dit besluit


De même, les définitions de « variante », de « spécification technique », de « norme », de « spécification technique commune » et de « référentiel technique » ont été transférées dans ladite loi.

Ook de definities van "variante", "technische specificatie", "norm", "gemeenschappelijke technische specificatie" en "technisch referentiekader" werden verplaatst naar voormelde wet.


« Indépendamment du fait qu'une spécification technique implique un assouplissement ou un renforcement de l'exigence en matière de sécurité incendie, un bâtiment est également supposé répondre à certaines spécifications techniques si ce bâtiment répond aux spécifications techniques correspondantes qui sont d'application à un bâtiment quelconque de même catégorie pour lequel la demande de construction a été introduite plus tard».

"Ongeacht of een technische specificatie een versoepeling of een verzwaring van de eis inzake brandveiligheid inhoudt, geldt dat een gebouw wordt verondersteld eveneens aan bepaalde technische specificaties te voldoen indien dit gebouw aan de overeenstemmende technische specificaties voldoet die van toepassing zijn op een willekeurig gebouw van dezelfde categorie waarvoor de aanvraag voor de bouw later werd ingediend".
Anderen hebben gezocht naar : traduction ° spécifications français néerlandais    traduction ° spécifications français néerlandais    traduction ° spécifications français néerlandais    traduction centre technique français néerlandais    traduction centre technique français néerlandais    traduction centre technique français néerlandais    insuffisance technique en néerlandais     insuffisance technique en néerlandais     insuffisance technique en néerlandais     traduction spécifications français néerlandais    traduction spécifications français néerlandais    traduction spécifications français néerlandais    Comment traduire "spécifications techniques" en néerlandais     Comment traduire "spécifications techniques" en néerlandais     Comment traduire "spécifications techniques" en néerlandais     compétence technique en néerlandais     compétence technique en néerlandais     compétence technique en néerlandais     définir les spécifications en néerlandais     définir les spécifications en néerlandais     définir les spécifications en néerlandais     enseignement technique en néerlandais     enseignement technique en néerlandais     enseignement technique en néerlandais     traduction fait qu'une spécification français néerlandais    traduction fait qu'une spécification français néerlandais    traduction fait qu'une spécification français néerlandais    traduction fait qu'une spécification technique français néerlandais    traduction fait qu'une spécification technique français néerlandais    traduction fait qu'une spécification technique français néerlandais    traduction institut technique français néerlandais    traduction institut technique français néerlandais    traduction institut technique français néerlandais    traduction l'établissement de spécifications français néerlandais    traduction l'établissement de spécifications français néerlandais    traduction l'établissement de spécifications français néerlandais    traduction obstacles techniques français néerlandais    traduction obstacles techniques français néerlandais    traduction obstacles techniques français néerlandais    liste de spécifications en néerlandais     liste de spécifications en néerlandais     liste de spécifications en néerlandais     traduction des techniques français néerlandais    traduction des techniques français néerlandais    traduction des techniques français néerlandais    profession technique en néerlandais     profession technique en néerlandais     profession technique en néerlandais     Comment traduire "progrès technique" en néerlandais     Comment traduire "progrès technique" en néerlandais     Comment traduire "progrès technique" en néerlandais     Comment traduire "qu'une spécification technique" en néerlandais     Comment traduire "qu'une spécification technique" en néerlandais     Comment traduire "qu'une spécification technique" en néerlandais     traduction relatifs aux techniques français néerlandais    traduction relatifs aux techniques français néerlandais    traduction relatifs aux techniques français néerlandais    spécification en néerlandais     spécification en néerlandais     spécification en néerlandais     spécification technique en néerlandais     spécification technique en néerlandais     spécification technique en néerlandais     techniques en néerlandais     techniques en néerlandais     techniques en néerlandais     traduction technique français néerlandais    traduction technique français néerlandais    traduction technique français néerlandais    traduction de "textiles techniques" en néerlandais     traduction de "textiles techniques" en néerlandais     traduction de "textiles techniques" en néerlandais     sparql en néerlandais     sparql en néerlandais     sparql en néerlandais     voisinage non satisfaisant en néerlandais     voisinage non satisfaisant en néerlandais     voisinage non satisfaisant en néerlandais     Comment traduire "adaptation au progrès technique" en néerlandais     Comment traduire "adaptation au progrès technique" en néerlandais     Comment traduire "adaptation au progrès technique" en néerlandais     traduction changement technologique français néerlandais    traduction changement technologique français néerlandais    traduction changement technologique français néerlandais    traduction compétence technique adéquate et durable français néerlandais    traduction compétence technique adéquate et durable français néerlandais    traduction compétence technique adéquate et durable français néerlandais    courants porteurs en ligne en néerlandais     courants porteurs en ligne en néerlandais     courants porteurs en ligne en néerlandais     traduction développement technique français néerlandais    traduction développement technique français néerlandais    traduction développement technique français néerlandais    traduction développement technologique français néerlandais    traduction développement technologique français néerlandais    traduction développement technologique français néerlandais    Comment traduire "micrographie" en néerlandais     Comment traduire "micrographie" en néerlandais     Comment traduire "micrographie" en néerlandais     monitorage en néerlandais     monitorage en néerlandais     monitorage en néerlandais     traduction de "mutation technologique" en néerlandais     traduction de "mutation technologique" en néerlandais     traduction de "mutation technologique" en néerlandais     personnel technique en néerlandais     personnel technique en néerlandais     personnel technique en néerlandais     traduction progrès technologique français néerlandais    traduction progrès technologique français néerlandais    traduction progrès technologique français néerlandais    Comment traduire "révolution numérique" en néerlandais     Comment traduire "révolution numérique" en néerlandais     Comment traduire "révolution numérique" en néerlandais     traduction spécification technique commune français néerlandais    traduction spécification technique commune français néerlandais    traduction spécification technique commune français néerlandais    spécification technique d'interopérabilité en néerlandais     spécification technique d'interopérabilité en néerlandais     spécification technique d'interopérabilité en néerlandais     traduction spécifications techniques communes français néerlandais    traduction spécifications techniques communes français néerlandais    traduction spécifications techniques communes français néerlandais    traduction de "technicien" en néerlandais     traduction de "technicien" en néerlandais     traduction de "technicien" en néerlandais     traduction de "technique d'aspiration des voies respiratoires" en néerlandais     traduction de "technique d'aspiration des voies respiratoires" en néerlandais     traduction de "technique d'aspiration des voies respiratoires" en néerlandais     traduction de "technique de microscopie" en néerlandais     traduction de "technique de microscopie" en néerlandais     traduction de "technique de microscopie" en néerlandais     technique de surveillance en néerlandais     technique de surveillance en néerlandais     technique de surveillance en néerlandais     --spécification technique (french-english)    --spécification technique (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

spécification technique -> spécification technique [ spécification ] | spécification technique | spécification technique | spécification technique d'interopérabilité | spécification technique commune | rédiger une liste de spécifications techniques | Comité consultatif relatif à la définition et à l'utilisation de normes et de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien

Date index: 2021-03-17