Transport non commercial    
Transport non commercial    
Transport non commercial    
Aéronef non utilisé en transport aérien commercial    
Aéronef non utilisé en transport aérien commercial    
Aéronef non utilisé en transport aérien commercial    
Transport aérien commercial    
Transport aérien commercial    
Transport aérien commercial    
Instructeur personnel navigant commercial    
Instructeur personnel navigant commercial    
Instructeur personnel navigant commercial    
Arbitrage commercial    
Arbitrage commercial    
Arbitrage commercial    
Commercial vendeur d'espaces publicitaires    
Commercial vendeur d'espaces publicitaires    
Commercial vendeur d'espaces publicitaires    
Directeur commercial    
Directeur commercial    
Directeur commercial    
Accord commercial (UE)    
Accord commercial (UE)    
Accord commercial (UE)    
Droit commercial    
Droit commercial    
Droit commercial    
Non commercial    
Non commercial    
Non commercial    
Transport commercial en vrac    
Transport commercial en vrac    
Transport commercial en vrac    
Service de transport non-urgent de patients couchés    
Service de transport non-urgent de patients couchés    
Service de transport non-urgent de patients couchés    

Comment traduire "transport non commercial" en néerlandais :

TERMINOLOGIE
transport non commercial, aéronef non utilisé en transport aérien commercial, transport aérien commercial, instructeur personnel navigant commercial, instructrice personnel navigant commercial, arbitrage commercial, commercial vendeur d'espaces publicitaires, commerciale vendeuse d'espaces publicitaires web, commercial vendeur d'espaces publicitaires web, directeur commercial, responsable de la stratégie commerciale, responsable commercial, accord commercial (UE), accord commercial (CE), droit commercial, législation commerciale, non commercial, transport commercial en vrac, service de transport non-urgent de patients couchés -*- kosteloos vervoer, niet-commerciële lading, niet-commercieel luchttransportluchtvaartuig, commercieel luchttransport, commercieel luchtvervoer, commercieel vervoer door de lucht, instructeur cabinepersoneel, instructrice cabinepersoneel, handelsarbitrage, reclameverkoper, verkoopster van advertenties, advertentie- en reclameacquisiteur, verkoopmedewerkster advertenties, commercieel directeur, manager e-commerce, commercieel directeur, commercieel directrice, handelsovereenkomst (EU), EG-handelsakkoord, handelsrecht, handelswetgeving, niet-commercieel, commercieel bulkverkeer

transport non commercial

kosteloos vervoer | niet-commerciële lading
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


aéronef non utilisé en transport aérien commercial

luchtvaartiug niet gebruikt voor commercieel luchttransport | niet-commercieel luchttransportluchtvaartuig
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


transport aérien commercial

commercieel luchttransport | commercieel luchtvervoer | commercieel vervoer door de lucht
IATE - Air and space transport
IATE - Air and space transport


chute dans l'avion, non due à un accident d'avion, membre d'un équipage d'un avion commercial dans un transport de surface à surface blessé

val in luchtvaartuig, niet als gevolg van ongeval, bemanningslid van commercieel luchtvaartuig in surface-to-surface-vervoer gewond
SNOMEDCT-BE (event) / 216135002
SNOMEDCT-BE (event) / 216135002


chute d'un avion, non due à un accident d'avion, passager d'un avion commercial dans un transport aérien ou de surface blessé

val uit luchtvaartuig, niet als gevolg van ongeval uit luchtvaartuig, inzittende van commercieel luchtvaartuig in grond-luchtvervoer gewond
SNOMEDCT-BE (event) / 216159007
SNOMEDCT-BE (event) / 216159007


chute dans l'avion, non due à un accident d'avion, passager d'un avion commercial dans un transport aérien ou de surface blessé

val in luchtvaartuig, niet als gevolg van ongeval, inzittende van commercieel luchtvaartuig in grond-luchtvervoer gewond
SNOMEDCT-BE (event) / 216137005
SNOMEDCT-BE (event) / 216137005


instructeur personnel navigant commercial | instructeur personnel navigant commercial/instructrice personnel navigant commercial | instructrice personnel navigant commercial

instructeur cabinepersoneel | instructrice cabinepersoneel
Professions intellectuelles et scientifiques
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


arbitrage commercial

handelsarbitrage
20 ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX | MT 2006 politique commerciale | BT1 droit commercial | RT arbitrage [1221] | arbitrage commercial international [2021] | commerce international [2021] | différend commercial [2021] | Organe de règlement
20 ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER | MT 2006 handelsbeleid | BT1 handelsrecht | RT arbitrage [1221] | handelsgeschil [2021] | internationale arbitrage in handelsgeschillen [2021] | internationale handel [2021] | Orgaan voor Geschillenbeslec


commercial vendeur d'espaces publicitaires | commerciale vendeuse d'espaces publicitaires web | commercial vendeur d'espaces publicitaires web | commercial vendeur d'espaces publicitaires/commerciale vendeuse d'espaces publicitaires

reclameverkoper | verkoopster van advertenties | advertentie- en reclameacquisiteur | verkoopmedewerkster advertenties
Professions intermédiaires
Technici en vakspecialisten


directeur commercial | responsable de la stratégie commerciale | directeur commercial/directrice commerciale | responsable commercial

commercieel directeur | manager e-commerce | commercieel directeur | commercieel directrice
Directeurs, cadres de direction et gérants
Leidinggevende functies


accord commercial (UE) [ accord commercial (CE) ]

handelsovereenkomst (EU) [ EG-handelsakkoord ]
10 UNION EUROPÉENNE | MT 1016 construction européenne | BT1 accord (UE) | BT2 relation de l'Union européenne | RT accord commercial [2021] | accord intérimaire (UE) [1016]
10 EUROPESE UNIE | MT 1016 Opbouw van Europa | BT1 overeenkomst (EU) | BT2 betrekking van de Europese Unie | RT handelsovereenkomst [2021] | interimovereenkomst (EU) [1016]


droit commercial [ législation commerciale ]

handelsrecht [ handelswetgeving ]
20 ÉCHANGES ÉCONOMIQUES ET COMMERCIAUX | MT 2006 politique commerciale | NT1 arbitrage commercial | NT1 contrat commercial | NT1 droit cambiaire | RT acte de commerce [2031] | code de commerce [1206] | contrat [1211] | contrefaçon [6416] | dr
20 ECONOMIE, VERKEER EN HANDELSVERKEER | MT 2006 handelsbeleid | NT1 handelsarbitrage | NT1 handelscontract | NT1 wisselrecht | RT alternatieve geschillenbeslechting [1221] | bankrecht [2416] | commerciële rechtspraak [1226] | concurrentierecht


non commercial

niet-commercieel
adm/droit/économie art. 28/-
adm/droit/économie art. 28/-


transport commercial en vrac

commercieel bulkverkeer
adm/droit/économie commerce|transports art. 2
adm/droit/économie commerce|transports art. 2


service de transport non-urgent de patients couchés

dienst voor niet-dringend, liggend ziekenvervoer
adm/droit/économie médecine|transports rapport au Roi
adm/droit/économie médecine|transports rapport au Roi
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE - 13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2017 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire le transport non-commercial d'animaux agricoles

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - 13 JULI 2017. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 betreffende de voorwaarden waaraan het niet-commercieel vervoer van landbouwhuisdieren moet voldoen


j) “mouvements de transport aérien commerciaux”: la moyenne de l’ensemble des décollages et des atterrissages effectués pour le transport aérien commercial au cours des trois années précédant l'adoption des plans de performance visés à l'article 12 du règlement (UE) no 691/2010.

j) „commerciële luchtvervoersbewegingen”: de som van de starts en landingen voor commercieel luchtvervoer, berekend als gemiddelde over de drie jaar voorafgaande aan de vaststelling van de in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 691/2010 bedoelde prestatieplannen.


«transport aérien commercial»: toute utilisation d’un aéronef au cours de laquelle il y a transport de voyageurs, de marchandises ou de courrier contre paiement d’une rémunération ou d’une location.

„commercieel luchtvervoer”: vliegtuigverrichtingen waarbij tegen vergoeding of de betaling van huur passagiers, vracht of post wordt vervoerd.


«transport aérien commercial», toute exploitation d’aéronefs comportant le transport de passagers, de fret et de courrier moyennant rémunération ou location.

„commercieel luchtvervoer”: vliegtuigverrichtingen waarbij tegen vergoeding of de betaling van huur passagiers, vracht of post worden vervoerd.


i) le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: marchandises transportées, véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

i) zeevaart, commerciële luchtvaart, ruimtevaart en vracht (met inbegrip van satellieten), waarbij de verzekering een of meer van de volgende onderdelen dekt: de vervoerde goederen, het vervoerende voertuig en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid; en tevens
Anderen hebben gezocht naar : traduction accord commercial français néerlandais    traduction accord commercial français néerlandais    traduction accord commercial français néerlandais    traduction arbitrage commercial français néerlandais    traduction arbitrage commercial français néerlandais    traduction arbitrage commercial français néerlandais    traduction commercial français néerlandais    traduction commercial français néerlandais    traduction commercial français néerlandais    traduction d'un avion commercial français néerlandais    traduction d'un avion commercial français néerlandais    traduction d'un avion commercial français néerlandais    dans un transport en néerlandais     dans un transport en néerlandais     dans un transport en néerlandais     traduction directeur commercial français néerlandais    traduction directeur commercial français néerlandais    traduction directeur commercial français néerlandais    droit commercial en néerlandais     droit commercial en néerlandais     droit commercial en néerlandais     traduction non commercial français néerlandais    traduction non commercial français néerlandais    traduction non commercial français néerlandais    personnel navigant commercial en néerlandais     personnel navigant commercial en néerlandais     personnel navigant commercial en néerlandais     traduction satisfaire le transport français néerlandais    traduction satisfaire le transport français néerlandais    traduction satisfaire le transport français néerlandais    traduction service de transport français néerlandais    traduction service de transport français néerlandais    traduction service de transport français néerlandais    transport en néerlandais     transport en néerlandais     transport en néerlandais     traduction transport aérien commercial français néerlandais    traduction transport aérien commercial français néerlandais    traduction transport aérien commercial français néerlandais    traduction transport commercial français néerlandais    traduction transport commercial français néerlandais    traduction transport commercial français néerlandais    traduction transport non commercial français néerlandais    traduction transport non commercial français néerlandais    traduction transport non commercial français néerlandais    transport non-commercial en néerlandais     transport non-commercial en néerlandais     transport non-commercial en néerlandais     traduction utilisé en transport français néerlandais    traduction utilisé en transport français néerlandais    traduction utilisé en transport français néerlandais    traduction mouvements de transport français néerlandais    traduction mouvements de transport français néerlandais    traduction mouvements de transport français néerlandais    commercial vendeur d'espaces publicitaires en néerlandais     commercial vendeur d'espaces publicitaires en néerlandais     commercial vendeur d'espaces publicitaires en néerlandais     commercial vendeur d'espaces publicitaires web en néerlandais     commercial vendeur d'espaces publicitaires web en néerlandais     commercial vendeur d'espaces publicitaires web en néerlandais     traduction commerciale vendeuse d'espaces publicitaires web français néerlandais    traduction commerciale vendeuse d'espaces publicitaires web français néerlandais    traduction commerciale vendeuse d'espaces publicitaires web français néerlandais    instructeur personnel navigant commercial en néerlandais     instructeur personnel navigant commercial en néerlandais     instructeur personnel navigant commercial en néerlandais     instructrice personnel navigant commercial en néerlandais     instructrice personnel navigant commercial en néerlandais     instructrice personnel navigant commercial en néerlandais     législation commerciale en néerlandais     législation commerciale en néerlandais     législation commerciale en néerlandais     traduction responsable commercial français néerlandais    traduction responsable commercial français néerlandais    traduction responsable commercial français néerlandais    traduction de "responsable de la stratégie commerciale" en néerlandais     traduction de "responsable de la stratégie commerciale" en néerlandais     traduction de "responsable de la stratégie commerciale" en néerlandais     traduction transport commercial en vrac français néerlandais    traduction transport commercial en vrac français néerlandais    traduction transport commercial en vrac français néerlandais    --transport non commercial (french-english)    --transport non commercial (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

transport non commercial -> transport non commercial | aéronef non utilisé en transport aérien commercial | transport aérien commercial | chute dans l'avion, non due à un accident d'avion, membre d'un équipage d'un avion commercial dans un transport de surface à surface blessé | chute d'un avion, non due à un accident d'avion, passager d'un avion commercial dans un transport aérien ou de surface blessé

Date index: 2021-04-16