Tribunal national    
Tribunal national    
Tribunal national    
Juridiction nationale de première instance    
Juridiction nationale de première instance    
Juridiction nationale de première instance    
Obligation du tribunal national    
Obligation du tribunal national    
Obligation du tribunal national    
Tribunal (UE)    
Tribunal (UE)    
Tribunal (UE)    
Tribunal pénal international    
Tribunal pénal international    
Tribunal pénal international    
Tribunal de la fonction publique    
Tribunal de la fonction publique    
Tribunal de la fonction publique    
Tribunal correctionnel    
Tribunal correctionnel    
Tribunal correctionnel    
Tribunal de police    
Tribunal de police    
Tribunal de police    
Tribunal de première instance    
Tribunal de première instance    
Tribunal de première instance    
Bureau central national    
Bureau central national    
Bureau central national    
Principes comptables nationaux généralement admis    
Principes comptables nationaux généralement admis    
Principes comptables nationaux généralement admis    
Réseau routier national    
Réseau routier national    
Réseau routier national    
Transiter par un territoire national    
Transiter par un territoire national    
Transiter par un territoire national    
Office national suisse du tourisme    
Office national suisse du tourisme    
Office national suisse du tourisme    

tribunal national en néerlandais :

TERMINOLOGIE
tribunal national, juridiction nationale de première instance, tribunal national de première instance, obligation du tribunal national, Tribunal (UE), TPICE, Tribunal de première instance, Tribunal de première instance CE, Tribunal pénal international, TPI, TPIR, TPIY, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Tribunal pénal international pour le Rwanda, Tribunal de la fonction publique, TFP, acronym, Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne, Tribunal de la fonction publique européenne, tribunal correctionnel, tribunal de police, tribunal de première instance, bureau central national, BCN, principes comptables nationaux généralement admis, réseau routier national, transiter par un territoire national, Office national suisse du tourisme, ONST -*- nationale rechterlijke instanties, nationale rechterlijke instantie van eerste aanleg, verplichting van de nationale rechterlijke instantie, Gerecht (EU), Gerecht van eerste aanleg, Gerecht van eerste aanleg EG, Internationaal Straftribunaal, ICTY, Internationaal Straftribunaal voor Rwanda, Internationaal Tribunaal voor Rwanda, internationale strafrechtbank, ITR, Gerecht voor ambtenarenzaken, Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie, correctionele rechtbank, politierechtbank, rechtbank van eerste aanleg, nationaal centraal bureau, NCB, nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen, nationale algemeen aanvaarde boekhoudprincipes, nationaal wegennet, via een grondgebied reizen, National Zwitsers Verkeersbureau

tribunal national

nationale rechterlijke instanties
IATE - LAW
IATE - LAW


juridiction nationale de première instance | tribunal national de première instance

nationale rechterlijke instantie van eerste aanleg
IATE - LAW
IATE - LAW


obligation du tribunal national

verplichting van de nationale rechterlijke instantie
IATE - Research and intellectual property
IATE - Research and intellectual property


Tribunal (UE) [ TPICE | Tribunal de première instance | Tribunal de première instance CE | Tribunal de première instance des Communautés européennes ]

Gerecht (EU) [ Gerecht van eerste aanleg | Gerecht van eerste aanleg EG | Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen ]
10 UNION EUROPÉENNE | MT 1006 institutions de l'Union européenne et fonction publique européenne | BT1 Cour de justice de l'Union européenne | BT2 institution de l'Union européenne
10 EUROPESE UNIE | MT 1006 EU-instellingen en Europese overheid | BT1 Hof van Justitie van de Europese Unie | BT2 communautaire instelling


Tribunal pénal international [ TPI | TPIR | TPIY | Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie | Tribunal pénal international pour le Rwanda ]

Internationaal Straftribunaal [ ICTY | Internationaal Straftribunaal voor Rwanda | Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië | Internationaal Tribunaal voor misdrijven in Voormalig Joegoslavië | Internationaal Tribunaal voor Rwanda | internationale strafrechtbank | ITR ]
76 ORGANISATIONS INTERNATIONALES | MT 7606 Nations unies | BT1 Conseil de sécurité ONU | BT2 ONU | RT Cour pénale internationale [7621] | droit pénal international [1216] | juridiction internationale [1226]
76 INTERNATIONALE ORGANISATIES | MT 7606 Verenigde Naties | BT1 Veiligheidsraad VN | BT2 VN | RT Internationaal Strafhof [7621] | internationaal strafrecht [1216] | internationale rechtspraak [1226]


Tribunal de la fonction publique [ TFP [acronym] Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne | Tribunal de la fonction publique européenne ]

Gerecht voor ambtenarenzaken [ Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie ]
10 UNION EUROPÉENNE | MT 1006 institutions de l'Union européenne et fonction publique européenne | BT1 Cour de justice de l'Union européenne | BT2 institution de l'Union européenne | RT fonction publique européenne [1006]
10 EUROPESE UNIE | MT 1006 EU-instellingen en Europese overheid | BT1 Hof van Justitie van de Europese Unie | BT2 communautaire instelling | RT Europese overheidsdienst [1006]


tribunal correctionnel

correctionele rechtbank
adm/droit/économie organisation judiciaire art. 230
adm/droit/économie organisation judiciaire art. 230


tribunal de police

politierechtbank
adm/droit/économie organisation judiciaire art. 230
adm/droit/économie organisation judiciaire art. 230


tribunal de première instance

rechtbank van eerste aanleg
adm/droit/économie organisation judiciaire art. 151/art. 228
adm/droit/économie organisation judiciaire art. 151/art. 228


bureau central national de l'Organisation Internationale de Police Criminelle | bureau central national [ BCN ]

nationaal centraal bureau van de Internationale Politie-organisatie (Interpol) | nationaal centraal bureau [ NCB ]
Force publique (Administration publique et privée) | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes)
Force publique (Administration publique et privée) | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes)


principes comptables généralement reconnus au niveau national | principes comptables nationaux généralement admis

nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen | nationale algemeen aanvaarde boekhoudprincipes
Savoir
Kennis


réseau routier national

nationaal wegennet
Savoir
Kennis


transiter par un territoire national

via een grondgebied reizen
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


Office national suisse du tourisme [ ONST ]

National Zwitsers Verkeersbureau
Instituts - offices - entreprises (Sports - divertissements - loisirs) | Tourisme (Sports - divertissements - loisirs) | Services annexes (Transports)
Instituts - offices - entreprises (Sports - divertissements - loisirs) | Tourisme (Sports - divertissements - loisirs) | Services annexes (Transports)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2. Dans le cas où un tribunal national a été saisi par un investisseur de l'une des Parties Contractantes ou par une entreprise qui constitue son investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante concernant une mesure supposée être une violation du présent Accord, le différend ne pourra être soumis à arbitrage en vertu de la présente section que si le tribunal national compétent n'a pas jugé au fond en première instance.

2. Indien een investeerder van een Overeenkomstsluitende Partij dan wel zijn investering, zijnde een onderneming op het grondgebied van de andere Overeenkomstsluitende Partij, een vordering instelt voor een nationale rechtbank met betrekking tot een maatregel die een vermoedelijke inbreuk vormt op de Overeenkomst, kan het geschil alleen op grond van deze Afdeling aan arbitrage worden onderworpen , indien de bevoegde nationale rechtbank zich niet in eerste instantie heeft uitgesproken over de grond van de zaak.


Si un investisseur opte pour un tribunal national, il ne peut soumettre le litige à l'arbitrage international, sauf si le tribunal national compétent ne prononce pas un jugement définitif dans les dix-huit mois;

Indien hij opteert voor de behandeling door een nationale rechtbank, kan hij het geschil niet voorleggen aan internationale arbitrage, tenzij de bevoegde nationale rechtbank geen vonnis binnen de 18 maanden velt;


— le procès entamé par un tribunal national avait pour objectif de soustraire l'accusé de crimes de droit international de toute responsabilité pénale, c'est-à-dire, lorsqu'un tribunal national cherche à consacrer une impunité judiciaire;

— het proces dat door een nationale rechtbank werd aangevat tot doel had de van misdrijven van internationaal recht beschuldigde persoon te onttrekken aan elke strafrechtelijke aansprakelijkheid, met andere woorden, wanneer een nationale rechtbank probeert een straffeloosheid in rechte te bevestigen;


Si un investisseur opte pour un tribunal national, il ne peut soumettre le litige à l'arbitrage international, sauf si le tribunal national compétent ne prononce pas un jugement définitif dans les dix-huit mois;

Indien hij opteert voor de behandeling door een nationale rechtbank, kan hij het geschil niet voorleggen aan internationale arbitrage, tenzij de bevoegde nationale rechtbank geen vonnis binnen de 18 maanden velt;


1. Un membre du Tribunal ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle il est antérieurement intervenu comme agent, conseil ou avocat de l'une des parties, comme membre d'une cour ou d'un tribunal national ou international ou à tout autre titre.

1. Een lid van het Hof mag niet deelnemen aan de regeling van een zaak waarin hij voordien is opgetreden als vertegenwoordiger, raadsman of advocaat van een van de partijen, als lid van een nationaal of internationaal hof of een nationale of internationale commissie, of in enige andere functie.
Anderen hebben gezocht naar : traduction office national français néerlandais    traduction office national français néerlandais    traduction office national français néerlandais    tribunal en néerlandais     tribunal en néerlandais     tribunal en néerlandais     traduction tribunal pénal international français néerlandais    traduction tribunal pénal international français néerlandais    traduction tribunal pénal international français néerlandais    traduction bureau central national français néerlandais    traduction bureau central national français néerlandais    traduction bureau central national français néerlandais    traduction d'un tribunal national français néerlandais    traduction d'un tribunal national français néerlandais    traduction d'un tribunal national français néerlandais    membre du tribunal en néerlandais     membre du tribunal en néerlandais     membre du tribunal en néerlandais     niveau national en néerlandais     niveau national en néerlandais     niveau national en néerlandais     obligation du tribunal en néerlandais     obligation du tribunal en néerlandais     obligation du tribunal en néerlandais     obligation du tribunal national en néerlandais     obligation du tribunal national en néerlandais     obligation du tribunal national en néerlandais     traduction un tribunal français néerlandais    traduction un tribunal français néerlandais    traduction un tribunal français néerlandais    Comment traduire "un tribunal national" en néerlandais     Comment traduire "un tribunal national" en néerlandais     Comment traduire "un tribunal national" en néerlandais     pour un tribunal en néerlandais     pour un tribunal en néerlandais     pour un tribunal en néerlandais     traduction pour un tribunal national français néerlandais    traduction pour un tribunal national français néerlandais    traduction pour un tribunal national français néerlandais    traduction réseau routier national français néerlandais    traduction réseau routier national français néerlandais    traduction réseau routier national français néerlandais    traduction territoire national français néerlandais    traduction territoire national français néerlandais    traduction territoire national français néerlandais    tribunal national en néerlandais     tribunal national en néerlandais     tribunal national en néerlandais     traduction office national suisse du tourisme français néerlandais    traduction office national suisse du tourisme français néerlandais    traduction office national suisse du tourisme français néerlandais    traduction tribunal de la fonction publique français néerlandais    traduction tribunal de la fonction publique français néerlandais    traduction tribunal de la fonction publique français néerlandais    traduction tribunal de première instance français néerlandais    traduction tribunal de première instance français néerlandais    traduction tribunal de première instance français néerlandais    Comment traduire "tribunal de première instance ce" en néerlandais     Comment traduire "tribunal de première instance ce" en néerlandais     Comment traduire "tribunal de première instance ce" en néerlandais     tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie en néerlandais     tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie en néerlandais     tribunal pénal international pour l'ex-yougoslavie en néerlandais     acronym en néerlandais     acronym en néerlandais     acronym en néerlandais     traduction juridiction nationale de première instance français néerlandais    traduction juridiction nationale de première instance français néerlandais    traduction juridiction nationale de première instance français néerlandais    traduction principes comptables nationaux généralement admis français néerlandais    traduction principes comptables nationaux généralement admis français néerlandais    traduction principes comptables nationaux généralement admis français néerlandais    traduction transiter par un territoire national français néerlandais    traduction transiter par un territoire national français néerlandais    traduction transiter par un territoire national français néerlandais    tribunal correctionnel en néerlandais     tribunal correctionnel en néerlandais     tribunal correctionnel en néerlandais     tribunal de police en néerlandais     tribunal de police en néerlandais     tribunal de police en néerlandais     traduction tribunal national de première instance français néerlandais    traduction tribunal national de première instance français néerlandais    traduction tribunal national de première instance français néerlandais    --tribunal national (french-english)    --tribunal national (franzoesisch-deutsch)     


datacenter (12): www.wordscope.nl (v4.0.br)

tribunal national -> tribunal national | juridiction nationale de première instance | tribunal national de première instance | obligation du tribunal national | Tribunal (UE) [ TPICE | Tribunal de première instance | Tribunal de première instance CE | Tribunal de première instance des Communautés européennes ]

Date index: 2021-01-21