Tradurre "applicazioni di elaborazione" in olandese :

TERMINOLOGIE
sviluppare applicazioni di elaborazione dei dati | registrare il feedback dei clienti sulle applicazioni | richiedere il feedback dei clienti sulle applicazioni | analizzare il feedback dei clienti sulle applicazioni | raccogliere il feedback dei clienti sulle applicazioni | minacce per la sicurezza delle applicazioni web | OWASP | minacce alla sicurezza delle applicazioni web | minaccia alla sicurezza delle applicazioni web | elaborazione | elaborazione immediata | elaborazione in tempo reale | tempo reale | elaborazione a distanza | elaborazione dati a distanza | elaborazione remota | teleelaborazione | esecuzione | esecuzione della elaborazione | fase | fase di elaborazione | passaggio | svolgimento | elaborazione delle politiche | definizione delle politiche | elaborazione di politiche basate su elementi concreti | elaborazione interattiva delle politiche | elaborazione del diritto dell'UE | elaborazione del diritto comunitario | elaborazione del diritto dell'Unione europea | procedura legislativa comunitaria | procedura legislativa dell'UE | procedura legislativa dell'Unione europea | elaborazione delle informazioni | trasferimento delle informazioni su elaboratore | trattamento automatico dell'informazione | trattamento elettronico del calcolatore -*- applicaties ontwikkelen voor gegevensverwerking | toepassingen voor gegevensverwerking bedienen | toepassingen beheren voor gegevensverwerking | toepassingen ontwikkelen voor gegevensverwerking | bedrijfsdoelstellingen en klantwensen analyseren | klantfeedback verzamelen over toepassingen | feedback over toepassingen verzamelen van klanten | klantenfeedback over toepassingen verzamelen | misbruik van en aanvallen en dreigingen op websites | veiligheidsdreigingen in webtoepassingen wegnemen | veiligheidsdreigingen voor websites | veiligheidsdreigingen voor webtoepassingen | onmiddellijke verwerking | real-time verwerking | tijdgebonden verwerking | tijdige verwerking | informatieverwerking op afstand | teleprocessing | verwerking op afstand | gang | beleidsvorming | beleidsformulering | beleidsontwikkeling | empirisch onderbouwde beleidsvorming | interactieve beleidsontwikkeling | uitwerking van EU-wetgeving | communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie | informatieverwerking | automatische informatieverwerking

sviluppare applicazioni di elaborazione dei dati

applicaties ontwikkelen voor gegevensverwerking | toepassingen voor gegevensverwerking bedienen | toepassingen beheren voor gegevensverwerking | toepassingen ontwikkelen voor gegevensverwerking
Abilità
Vaardigheid


registrare il feedback dei clienti sulle applicazioni | richiedere il feedback dei clienti sulle applicazioni | analizzare il feedback dei clienti sulle applicazioni | raccogliere il feedback dei clienti sulle applicazioni

bedrijfsdoelstellingen en klantwensen analyseren | klantfeedback verzamelen over toepassingen | feedback over toepassingen verzamelen van klanten | klantenfeedback over toepassingen verzamelen
Abilità
Vaardigheid


minacce per la sicurezza delle applicazioni web | OWASP | minacce alla sicurezza delle applicazioni web | minaccia alla sicurezza delle applicazioni web

misbruik van en aanvallen en dreigingen op websites | veiligheidsdreigingen in webtoepassingen wegnemen | veiligheidsdreigingen voor websites | veiligheidsdreigingen voor webtoepassingen
Conoscenza
Kennis


elaborazione | elaborazione immediata | elaborazione in tempo reale | tempo reale

onmiddellijke verwerking | real-time verwerking | tijdgebonden verwerking | tijdige verwerking
IATE - Information technology and data processing
IATE - Information technology and data processing


elaborazione a distanza | elaborazione dati a distanza | elaborazione remota | teleelaborazione

informatieverwerking op afstand | teleprocessing | verwerking op afstand
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations


elaborazione | esecuzione | esecuzione della elaborazione | fase | fase di elaborazione | passaggio | svolgimento

gang
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations


elaborazione delle politiche [ definizione delle politiche | elaborazione di politiche basate su elementi concreti | elaborazione interattiva delle politiche ]

beleidsvorming [ beleidsformulering | beleidsontwikkeling | empirisch onderbouwde beleidsvorming | interactieve beleidsontwikkeling ]
04 VITA POLITICA | MT 0436 potere esecutivo e amministrazione pubblica | BT1 pubblica amministrazione | RT iniziative di regolamentazione [0436] | integrazione di genere [1236] | politica dell'UE [1016] | processo decisionale [4021] | strategia
04 POLITIEK | MT 0436 uitvoerende macht en overheidsadministratie | BT1 overheidsadministratie | RT besluitvorming [4021] | economisch instrument voor het milieu [5206] | EU-beleid [1016] | EU-strategie [1016] | gendermainstreaming [1236] | r


elaborazione del diritto dell'UE [ elaborazione del diritto comunitario | elaborazione del diritto dell'Unione europea | procedura legislativa comunitaria | procedura legislativa dell'UE | procedura legislativa dell'Unione europea ]

uitwerking van EU-wetgeving [ communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie ]
10 UNIONE EUROPEA | MT 1011 diritto dell'Unione europea | BT1 diritto dell'UE | NT1 base giuridica | NT1 comitologia | NT1 conferenza intergovernativa (UE) | NT1 procedura di codecisione | NT1 procedura di concertazione | NT1 procedura di consulta
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 EU-recht | NT1 bijzondere wetgevingsprocedure | NT2 goedkeuringsprocedure | NT1 comitologie | NT1 gewone wetgevingsprocedure | NT2 overeenstemmingsprocedure | NT1 inspraakprocedure | NT1


elaborazione delle informazioni [ trasferimento delle informazioni su elaboratore | trattamento automatico dell'informazione | trattamento elettronico del calcolatore ]

informatieverwerking [ automatische informatieverwerking ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3231 informazione ed elaborazione dell'informazione | NT1 intelligenza artificiale | NT1 intelligenza economica | NT1 interpretazione | NT1 terminologia | NT1 traduzione | NT1 traduzione automatica | NT1 traslitt
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3231 informatie en informatieverwerking | NT1 automatische vertaling | NT1 economische informatievergaring | NT1 kunstmatige intelligentie | NT1 popularisering | NT1 terminologie | NT1 tolken | NT1 tran
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Il 6PQ ha sostenuto l'elaborazione di tabelle di marcia per giungere ad applicazioni industriali (ad esempio i nanomateriali) tramite un'ampia diffusione dei risultati delle ricerche presso le imprese (ad esempio, NanoRoadSME e NanoRoadMap).

De ontwikkeling van stappenplannen op weg naar industriële toepassingen (bv. van nanomaterialen) is door KP6 gesteund via een grootschalige verspreiding van hun resultaten naar de Europese industrie (bv. NanoRoadSME en NanoRoadMap).


· La Commissione esaminerà varie opzioni con l'AED e gli organismi di normalizzazione europei nell'intento di istituire un meccanismo atto all'elaborazione, previo accordo con gli Stati membri, di norme europee specifiche per i prodotti e le applicazioni militari.

· De Commissie zal met het EDA en de Europese normalisatieorganisaties de mogelijkheden onderzoeken voor het vaststellen van een mechanisme voor het opstellen van specifieke Europese normen voor militaire producten, na overeenstemming met de lidstaten.


· La Commissione promuoverà l'elaborazione di "norme ibride" su prodotti per applicazioni sia civili che militari.

· De Commissie zal de ontwikkeling bevorderen van 'hybride normen' voor producten die zowel een militaire als civiele toepassing kunnen hebben.


I desktop sono concepiti per una vasta gamma di applicazioni domestiche e di ufficio, ivi compresi i messaggi di posta elettronica, la navigazione in rete, l'elaborazione di testi, applicazioni grafiche standard, giochi, ecc.

Desktops zijn bedoeld voor een breed spectrum aan thuis- en kantoortoepassingen waaronder e-mail, webbrowsen, tekstverwerking, standaard grafische toepassingen, spelletjes, enz.


- creazione di impianti e organizzazione di iniziative per la valorizzazione dei risultati della ricerca sul cancro in Europa; traduzione più rapida dei risultati delle ricerche attuali in applicazioni al fine di incoraggiare l'elaborazione di orientamenti empirici per quanto attiene alle buone pratiche cliniche e il perfezionamento delle strategie nel campo della sanità pubblica.

- Totstandbrenging van faciliteiten en ontwikkelen van initiatieven voor kankeronderzoek in Europa; bevordering van de ontwikkeling van op bewijs gebaseerde richtsnoeren voor goede klinische praktijken en betere strategieën ten aanzien van de volksgezonheid door een snellere vertaling van de beschikbare onderzoekresultaten in toepassingen.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "commissione promuoverà l'elaborazione" in olandese     tradurre "applicazioni" in olandese     tradurre "applicazioni di elaborazione" in olandese     tradurre "attuali in applicazioni" in olandese     tradurre "clienti sulle applicazioni" in olandese     tradurre "elaborazione" in olandese     tradurre "elaborazione dati" in olandese     tradurre "elaborazione dei dati" in olandese     tradurre "elaborazione delle informazioni" in olandese     tradurre "gamma di applicazioni" in olandese     tradurre "giungere ad applicazioni" in olandese     tradurre "incoraggiare l'elaborazione" in olandese     tradurre "l'elaborazione" in olandese     tradurre "meccanismo atto all'elaborazione" in olandese     tradurre "prodotti per applicazioni" in olandese     tradurre "sicurezza delle applicazioni" in olandese     tradurre "sostenuto l'elaborazione" in olandese     tradurre "sviluppare applicazioni" in olandese     tradurre "sviluppare applicazioni di elaborazione" in olandese     tradurre "definizione delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione a distanza" in olandese     tradurre "elaborazione dati a distanza" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto comunitario" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto dell'ue" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto dell'unione europea" in olandese     tradurre "elaborazione delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione immediata" in olandese     tradurre "elaborazione in tempo reale" in olandese     tradurre "elaborazione interattiva delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione remota" in olandese     tradurre "esecuzione" in olandese     tradurre "esecuzione della elaborazione" in olandese     tradurre "fase di elaborazione" in olandese     tradurre "passaggio" in olandese     tradurre "procedura legislativa comunitaria" in olandese     tradurre "procedura legislativa dell'ue" in olandese     tradurre "procedura legislativa dell'unione europea" in olandese     tradurre "svolgimento" in olandese     tradurre "teleelaborazione" in olandese     tradurre "tempo reale" in olandese     tradurre "trasferimento delle informazioni su elaboratore" in olandese     tradurre "trattamento automatico dell'informazione" in olandese     tradurre "trattamento elettronico del calcolatore" in olandese     --applicazioni di elaborazione (italian-english)    --applicazioni di elaborazione (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'applicazioni di elaborazione' -> sviluppare applicazioni di elaborazione dei dati | registrare il feedback dei clienti sulle applicazioni | richiedere il feedback dei clienti sulle applicazioni | analizzare il feedback dei clienti sulle applicazioni | raccogliere il feedback dei clienti sulle applicazioni

Date index: 2021-06-24
w