Tradurre "contenuti dell'insegnamento" in olandese :

TERMINOLOGIE
contenuti educativi | materia d'insegnamento | programma di formazione | programma d'istruzione | programma scolastico | programma scolastico | amministratrice dei contenuti web | esperto di contenuti web | esperta di contenuti web | elaborare linee guida per lo sviluppo dei contenuti | fornire linee guida per lo sviluppo dei contenuti | fornire linee guida per lo sviluppo di contenuti | amministrare contenuti web | gestire contenuti web | gestire contenuti online | occuparsi di contenuti online | insegnamento superiore | accademia | insegnamento di ciclo superiore | insegnamento di grado superiore | insegnamento post-secondario | istituto d'insegnamento superiore | istituto tecnologico | scuola superiore | insegnamento automatizzato | insegnamento assistito da calcolatore | insegnamento con l'ausilio del calcolatore | insegnamento mediante calcolatore | insegnamento programmato | contenuti di base del lavoro | contenuti elementari del lavoro | INFO 2000 -*- leerstof | leervak | onderwijsprogramma | opleidingsprogramma | schoolprogramma | onderwijsprogramma | web content manager | website beheerder | web content manager | web content specialist | richtlijnen leveren voor contentontwikkeling | richtlijnen maken voor contentontwikkeling | richtlijnen bieden voor inhoudontwikkeling | richtlijnen leveren voor inhoudontwikkeling | inhoud beheren | onlinecontent beheren | content beheren | online-inhoud beheren | hoger onderwijs | academie | academisch onderwijs | grande école | hogere vakschool | hogeschool | instelling voor hoger onderwijs | instelling voor technisch onderwijs | tertiair onderwijs | computerondersteund onderwijs | geprogrammeerd leren | geprogrammeerd onderwijs | onderwijs door middel van een computer | basistijd | INFO 2000

contenuti educativi | materia d'insegnamento | programma di formazione | programma d'istruzione | programma scolastico

leerstof | leervak | onderwijsprogramma | opleidingsprogramma | schoolprogramma
IATE - Education
IATE - Education


programma scolastico [ contenuti educativi | materia d'insegnamento | programma d'istruzione | programma di formazione ]

onderwijsprogramma [ leerstof | leervak | opleidingsprogramma | schoolprogramma ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3216 organizzazione scolastica | BT1 organizzazione scolastica | RT istruzione generale [3211]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3216 organisatie van het onderwijs | BT1 organisatie van het onderwijs | RT algemeen onderwijs [3211]


amministratrice dei contenuti web | esperto di contenuti web | addetto alla gestione dei contenuti web/addetta alla gestione dei contenuti web | esperta di contenuti web

web content manager | website beheerder | web content manager | web content specialist
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


elaborare linee guida per lo sviluppo dei contenuti | fornire linee guida in materia di sviluppo di contenuti | fornire linee guida per lo sviluppo dei contenuti | fornire linee guida per lo sviluppo di contenuti

richtlijnen leveren voor contentontwikkeling | richtlijnen maken voor contentontwikkeling | richtlijnen bieden voor inhoudontwikkeling | richtlijnen leveren voor inhoudontwikkeling
Abilità
Vaardigheid


amministrare contenuti web | gestire contenuti web | gestire contenuti online | occuparsi di contenuti online

inhoud beheren | onlinecontent beheren | content beheren | online-inhoud beheren
Abilità
Vaardigheid


insegnamento superiore [ accademia | insegnamento di ciclo superiore | insegnamento di grado superiore | insegnamento post-secondario | istituto d'insegnamento superiore | istituto tecnologico | scuola superiore ]

hoger onderwijs [ academie | academisch onderwijs | grande école | hogere vakschool | hogeschool | instelling voor hoger onderwijs | instelling voor technisch onderwijs | tertiair onderwijs ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 livello di insegnamento | NT1 università | NT2 università aperta | RT biblioteca universitaria [3221] | Istituto universitario europeo [7611] | selezione degli alunni [3206] | tesi [322
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 niveau van het onderwijs | NT1 universiteit | NT2 open universiteit | RT Europees Universitair Instituut [7611] | leerlingenselectie [3206] | proefschrift [3221] | universiteitsb


insegnamento automatizzato [ insegnamento assistito da calcolatore | insegnamento con l'ausilio del calcolatore | insegnamento mediante calcolatore | insegnamento programmato ]

computerondersteund onderwijs [ geprogrammeerd leren | geprogrammeerd onderwijs | onderwijs door middel van een computer ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3206 istruzione | BT1 metodo pedagogico | RT informatica [3236] | software didattico [3216]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3206 opvoeding | BT1 pedagogische methode | RT educatieve software [3216] | informatica [3236]


contenuti di base del lavoro | contenuti elementari del lavoro

basistijd
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS
IATE - EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS


programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione | INFO 2000 [Abbr.]

meerjarenprogramma van de Gemeenschap ter bevordering van de ontwikkeling van een Europese multimedia-inhoudindustrie en ter aanmoediging van het gebruik van multimedia-inhoud in de opkomende informatiemaatschappij | INFO 2000 [Abbr.]
IATE - European construction | Communications | Information technology and data processing
IATE - European construction | Communications | Information technology and data processing
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
3. La presente direttiva non pregiudica le responsabilità degli Stati membri per i contenuti dell'insegnamento, le attività e l'organizzazione dei propri sistemi d'istruzione, inclusa la messa a disposizione dell'insegnamento speciale.

3. Deze richtlijn laat de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor de inhoud van het onderwijs, de activiteiten en de opzet van hun onderwijsstelsels, met inbegrip van de opzet van buitengewoon onderwijs, onverlet.


Inoltre, il contributo che ci si aspetta dalle università alle strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita le induce ad ampliare gradualmente le condizioni di accesso all'insegnamento (in particolare per permettere l'accesso a coloro che non vengono dall'istruzione secondaria superiore, con un migliore riconoscimento delle competenze acquisite fuori dall'università e dall'istruzione formale), ad aprirsi maggiormente all'industria, a migliorare i servizi agli studenti e a differenziare la loro offerta di formazione, in termini di categorie destinatarie, di contenuti e di metodi d'insegnamento [16].

De bijdrage aan strategieën voor levenslang leren die van de universiteiten verwacht wordt, vergt voorts dat zij geleidelijk aan de voorwaarden voor toegang tot het onderricht bijstellen (met name door betere erkenning van vaardigheden die ook buiten de universiteit en buiten formele opleidingen zijn verworven teneinde ook mensen die niet via het hoger secundair onderwijs naar de universiteit komen, toegang te geven); dat zij zich meer openstellen voor het bedrijfsleven; dat zij de dienstverlening aan de studenten verbeteren; en dat zij hun spectrum van opleidingen diversifiëren in termen van doelgroepen, inhoud en methoden [16].


Le nuove tendenze nel campo dell'insegnamento digitale e l'emergere di MOOC dovrebbero costituire un incentivo per gli IIS a rivedere le proprie strutture di costo ed eventualmente la loro missione, e ad avviare partenariati a livello mondiale al fine di migliorare la qualità dei loro contenuti e delle loro esperienze di apprendimento combinando forme di insegnamento misto (blended learning).

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitaal leren en het opkomen van MOOC's zouden de hogeronderwijsinstellingen ertoe moeten aanzetten verder te reflecteren over hun kostenstructuur en mogelijk ook over hun missie, en wereldwijde partnerschappen aan te gaan om de inhoudelijke en didactische kwaliteit door "blended learning" (gecombineerd afstands- en contactonderwijs) te verbeteren.


I fattori che contribuiscono al successo delle forme di insegnamento/apprendimento online sono ormai chiaramente compresi: tecnologia affidabile con connessioni a banda larga, partecipazione di insegnanti/formatori e tutori altamente qualificati, contenuti e servizi di alta qualità e nuovi approcci pedagogici.

Het inzicht in de factoren die het gebruik tot een succes maken, neemt toe. Voor e-leren is er behoefte aan een betrouwbare technologie die gebaseerd is op aansluitingen met een hoge bandbreedte, ondersteuning door hooggekwalificeerde onderwijzers/instructeurs en mentors, inhoud en diensten van hoge kwaliteit, alsmede nieuwe benaderingen voor leerprocessen.


nell'ulteriore sviluppo e nell'attuazione di tali misure si dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri quanto ai contenuti dell'insegnamento e all'organizzazione dei sistemi di istruzione e si dovrebbe utilizzare il metodo di coordinamento aperto.

bij de uitwerking en toepassing van die maatregelen de verantwoordelijkheid van de lidstaten voor het bepalen van de leerinhoud en de organisatie van het onderwijs en de opleiding volledig moet worden gerespecteerd, en de open coördinatiemethode moet worden gevolgd.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "accesso all'insegnamento" in olandese     tradurre "altamente qualificati contenuti" in olandese     tradurre "amministrare contenuti" in olandese     tradurre "amministratrice dei contenuti" in olandese     tradurre "contenuti" in olandese     tradurre "contenuti dell" in olandese     tradurre "contenuti dell'insegnamento" in olandese     tradurre "dei loro contenuti" in olandese     tradurre "europea dei contenuti" in olandese     tradurre "forme di insegnamento" in olandese     tradurre "insegnamento" in olandese     tradurre "materia d'insegnamento" in olandese     tradurre "nel campo dell" in olandese     tradurre "nel campo dell'insegnamento" in olandese     tradurre "nell'emergente società dell" in olandese     tradurre "per i contenuti" in olandese     tradurre "quanto ai contenuti" in olandese     tradurre "scolastico contenuti" in olandese     tradurre "successo delle" in olandese     tradurre "sviluppo dei contenuti" in olandese     tradurre "tutto l'arco della" in olandese     tradurre "info" in olandese     tradurre "accademia" in olandese     tradurre "amministrare contenuti web" in olandese     tradurre "amministratrice dei contenuti web" in olandese     tradurre "contenuti di base del lavoro" in olandese     tradurre "contenuti educativi" in olandese     tradurre "contenuti elementari del lavoro" in olandese     tradurre "esperta di contenuti web" in olandese     tradurre "esperto di contenuti web" in olandese     tradurre "gestire contenuti online" in olandese     tradurre "gestire contenuti web" in olandese     tradurre "insegnamento assistito da calcolatore" in olandese     tradurre "insegnamento automatizzato" in olandese     tradurre "insegnamento con l'ausilio del calcolatore" in olandese     tradurre "insegnamento di ciclo superiore" in olandese     tradurre "insegnamento di grado superiore" in olandese     tradurre "insegnamento mediante calcolatore" in olandese     tradurre "insegnamento post-secondario" in olandese     tradurre "insegnamento programmato" in olandese     tradurre "insegnamento superiore" in olandese     tradurre "istituto d'insegnamento superiore" in olandese     tradurre "istituto tecnologico" in olandese     tradurre "occuparsi di contenuti online" in olandese     tradurre "programma d'istruzione" in olandese     tradurre "programma di formazione" in olandese     tradurre "programma scolastico" in olandese     tradurre "scuola superiore" in olandese     --contenuti dell'insegnamento (italian-english)    --contenuti dell'insegnamento (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

contenuti dell'insegnamento -> contenuti educativi | materia d'insegnamento | programma di formazione | programma d'istruzione | programma scolastico | programma scolastico [ contenuti educativi | materia d'insegnamento | programma d'istruzione | programma di formazione ] | amministratrice dei contenuti web | esperto di contenuti web | addetto alla gestione dei contenuti web/addetta alla gestione dei contenuti web | esperta di contenuti web

Date index: 2021-03-01
w