Tradurre "decisione della commissione" in olandese :

TERMINOLOGIE
decisione (UE) | decisione comunitaria | decisione del Consiglio | decisione del Consiglio europeo | decisione della Banca centrale europea | decisione della Commissione | decisione del Parlamento europeo | decisione di esecuzione | decisione di esecuzione del Consiglio | decisione di esecuzione della Commissione | decisione delegata | decisione delegata della Commissione | DTA | DICP -*- besluit (EU) | beschikking van de Commissie | beschikking van de Raad | besluit van de Europese Centrale Bank | besluit van de Europese Raad | besluit van het Europees Parlement | EG-beschikking | nietigverklaring van besluit van jury | uitvoeringsbesluit | uitvoeringsbesluit van de Commissie | uitvoeringsbesluit van de Raad | gedelegeerd besluit | gedelegeerd besluit van de Commissie | DTA | BJN | DICP | BPIC

decisione (UE) [ decisione comunitaria | decisione del Consiglio | decisione del Consiglio europeo | decisione della Banca centrale europea | decisione della Commissione | decisione del Parlamento europeo ]

besluit (EU) [ beschikking van de Commissie | beschikking van de Raad | besluit van de Europese Centrale Bank | besluit van de Europese Raad | besluit van het Europees Parlement | EG-beschikking ]
10 UNIONE EUROPEA | MT 1011 diritto dell'Unione europea | BT1 atto dell'UE | NT1 decisione delegata | NT1 decisione di esecuzione | RT decisione [1206]
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 handeling van de EU | NT1 gedelegeerd besluit | NT1 uitvoeringsbesluit | RT beslissing [1206]


organo vincolato ai motivi della decisione della commissione di ricorso

instantie gebonden aan de beoordeling van de rechtsvragen door de kamer van beroep
IATE - LAW
IATE - LAW


annullamento di una decisione della commissione giudicatrice

nietigverklaring van besluit van jury
IATE - EUROPEAN UNION
IATE - EUROPEAN UNION


decisione di esecuzione [ decisione di esecuzione del Consiglio | decisione di esecuzione della Commissione ]

uitvoeringsbesluit [ uitvoeringsbesluit van de Commissie | uitvoeringsbesluit van de Raad ]
10 UNIONE EUROPEA | MT 1011 diritto dell'Unione europea | BT1 decisione (UE) | BT2 atto dell'UE
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 besluit (EU) | BT2 handeling van de EU


decisione delegata [ decisione delegata della Commissione ]

gedelegeerd besluit [ gedelegeerd besluit van de Commissie ]
10 UNIONE EUROPEA | MT 1011 diritto dell'Unione europea | BT1 decisione (UE) | BT2 atto dell'UE
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 besluit (EU) | BT2 handeling van de EU


Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri delle Comunità europee,del 26-7-1994,relativa alla designazione della persona che intendono nominare presidente della Commissione delle Comunità europee

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der lidstaten van de Europese Gemeenschappen van 26-7-1994 houdende voordracht van de persoon die zij voornemens zijn tot Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen te benoemen
IATE - EUROPEAN UNION
IATE - EUROPEAN UNION


Decisione relativa ai casi in cui le amministrazioni doganali hanno motivo di dubitare della veridicità o della correttezza del valore dichiarato [ DTA ]

Besluit betreffende gevallen waarin de douane redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid of de nauwkeurigheid van de aangegeven waarde [ DTA | BJN ]
Gatt (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) (Organizzazioni internazionali)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Decisione sul riesame della pubblicazione del Centro informazioni ISO/CEI [ DICP ]

Besluit inzake het onderzoek van de publikatie van het ISO/IEC-informatiecentrum [ DICP | BPIC ]
Gatt (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) (Organizzazioni internazionali)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2. ritiene che la decisione della Commissione di procedere all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, nonostante il relativo progetto fosse stato respinto dalla commissione competente per il merito prima della pertinente votazione in Aula, violi l'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per quanto concerne la leale cooperazione reciproca tra le istituzioni;

2. is van mening dat het besluit van de Commissie om ondanks de verwerping van haar ontwerp door de bevoegde parlementaire commissie over te gaan tot vaststelling van Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2279 voordat het Parlement hierover stemt, indruist tegen artikel 13, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie over de loyale samenwerking tussen de instellingen;


X. considerando che la relazione OTC degli Stati Uniti del 2014 fa riferimento alle preoccupazioni espresse dal settore chimico e della protezione delle colture statunitense riguardo ai criteri di riduzione basati sui rischi da sviluppare per le sostanze che alterano il sistema endocrino, e ha affermato che gli Stati Uniti hanno manifestato preoccupazioni riguardo alla proposta della DG Ambiente sia a livello bilaterale che in seno ai comitati OTC e SPS dell'OMC; che nel luglio 2013 la Commissione ha deciso di avviare una valutazione d'impatto sullo sviluppo di criteri per le sostanze che alterano il sistema endocrino; che tale decisione è il motivo principale della mancata adozione dei criteri da parte della Commissione entro la scadenza quadriennale del dicembre 2013; che, nonostante gli Stati Uniti abbiano accolto con favore la decisione della Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di sostenere la Svezia nell'azione legale intentata contro la mancata azione da parte della Commissione, illustrando punti di vista sostanzialmente differenti circa la natura delle disposizioni normative del diritto dell'Unione;

X. overwegende dat er in het TBT-verslag van de VS uit 2014 wordt vermeld dat er bezorgdheid heerst in de sector voor chemische stoffen en gewasbescherming in de VS met betrekking tot de te ontwikkelen op gevaren gebaseerde cut off-criteria voor hormoonontregelaars en dat de VS zowel bilateraal als bij de vergaderingen van het TBT- en het SPS-comité van de WTO zijn bezorgdheid heeft geuit over het voorstel van DG Milieu; overwegende dat de Commissie in juli 2013 heeft besloten een effectbeoordeling uit te voeren over de ontwikkeling van criteria voor hormoonontregelaars; overwegende dat dit besluit de belangrijkste oorzaak is waardoor de Commissie de criteria niet kon aannemen vóór de uiterste termijn van vier jaar die in december 2013 afliep; overwegende dat de VS verheugd was over dit besluit van de Commissie, maar dat de Raad en het Europees Parlement besloten Zweden te steunen bij zijn rechtszaak om dit besluit van de Commissie aan te vechten, hetgeen aangeeft dat er fundamentele verschillen zijn in de opvattingen over de aard van de regelgeving in EU-recht;


Il riepilogo dei principali elementi della decisione 2006/56/CE che sarà sostituita dalla presente proposta di decisione è importante per comprendere uno dei principali aspetti oggetto di modifica nell'attuale progetto di relazione: il relatore ritiene che la proposta di decisione della Commissione metta l'accento, in modo eccessivo e fors'anche ossessivo, sulla ricerca e lo sfruttamento delle risorse naturali della Groenlandia, il che, a parere del relatore, è in contrasto con l'auspicabile neutralità del documento dal momento che, come indica la stessa proposta di decisione, "le attività di cooperazione sono decise in stretta concertazione tra la Commissione europea, il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca", le quali si realizzeranno "nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ogni partner".

Dit overzicht van de voornaamste elementen van Besluit 2006/56/EG, dat zal worden vervangen door het huidige voorstel voor een besluit, is van belang om één van de belangrijkste aspecten die in het onderhavige ontwerpverslag worden geamendeerd te kunnen begrijpen: de rapporteur is van mening dat de Commissie in haar voorstel voor een besluit te sterk, men zou zelfs kunnen zeggen op obsessieve wijze, de nadruk legt op de exploratie en exploitatie van de natuurlijke rijkdommen van Groenland, hetgeen volgens de rapporteur indruist tegen het gewenste neutrale karakter van het document, aangezien, zoals in het voorstel voor een besluit vermeld staat, "over de samenwerkingsactiviteiten [...] in nauw overleg [wordt] besloten door de Europese Commissie, de regering van Groenland en de regering van Denemarken" en "bij dit overleg [...] de institutionele, juridische en financiële bevoegdheden van elk van de partners volledig in acht [worden] genomen".


174. ricorda che entrambe le proprie risoluzioni sul discarico per gli esercizi 2007 e 2008 esortano la Commissione a consentire ai beneficiari di utilizzare i costi medi del personale per centro di costo e ad astenersi dal richiedere i costi individuali per le persone impegnate attivamente in un progetto di ricerca specifico; accoglie con favore a tal proposito la decisione della Commissione C(2011)0174, del 24 gennaio 2011, sulle tre misure che semplificano l'attuazione della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 970/2006/Euratom del Consiglio;

174. verwijst naar zijn kwijtingsresoluties voor de begrotingsjaren 2007 en 2008, waarin de Commissie werd opgeroepen de begunstigden toe te staan gemiddelde personeelskosten per kostenplaats te hanteren en ervan af te zien cijfers te verlangen voor de kosten van individuele medewerkers van specifieke onderzoeksprojecten; is in dit verband verheugd over Besluit C(2011)0174 van de Commissie van 24 januari 2011 inzake drie maatregelen ter vereenvoudiging van de uitvoering van Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 970/2006/Euratom van de Raad;


171. ricorda che entrambe le proprie risoluzioni sul discarico per gli esercizi 2007 e 2008 esortano la Commissione a consentire ai beneficiari di utilizzare i costi medi del personale per centro di costo e ad astenersi dal richiedere i costi individuali per le persone impegnate attivamente in un progetto di ricerca specifico; accoglie con favore a tal proposito la decisione della Commissione C(2011)0174, del 24 gennaio 2011, sulle tre misure che semplificano l'attuazione della decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione del Consiglio n. 970/2006/Euratom;

171. verwijst naar zijn kwijtingsresoluties voor de begrotingsjaren 2007 en 2008, waarin de Commissie werd opgeroepen de begunstigden toe te staan gemiddelde personeelskosten per kostenplaats te hanteren en ervan af te zien cijfers te verlangen voor de kosten van individuele medewerkers van specifieke onderzoeksprojecten; is in dit verband verheugd over Besluit C(2011)0174 van de Commissie van 24 januari 2011 inzake drie maatregelen ter vereenvoudiging van de uitvoering van Besluit nr. 1982/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad en Besluit nr. 970/2006/Euratom van de Raad;
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "commissione" in olandese     tradurre "decisione" in olandese     tradurre "alla designazione della" in olandese     tradurre "che la decisione" in olandese     tradurre "che la decisione della commissione" in olandese     tradurre "che tale decisione" in olandese     tradurre "chimico e della" in olandese     tradurre "decisione delegata della" in olandese     tradurre "decisione della" in olandese     tradurre "decisione della commissione" in olandese     tradurre "delegata della commissione" in olandese     tradurre "dubitare della" in olandese     tradurre "elementi della decisione" in olandese     tradurre "esecuzione della" in olandese     tradurre "esecuzione della commissione" in olandese     tradurre "esortano la commissione" in olandese     tradurre "favore la decisione della commissione" in olandese     tradurre "motivi della" in olandese     tradurre "motivi della decisione" in olandese     tradurre "motivi della decisione della commissione" in olandese     tradurre "presidente della commissione" in olandese     tradurre "principali elementi della" in olandese     tradurre "proposito la decisione" in olandese     tradurre "proposito la decisione della commissione" in olandese     tradurre "proposta di decisione della commissione" in olandese     tradurre "sul riesame della" in olandese     tradurre "una decisione" in olandese     tradurre "una decisione della" in olandese     tradurre "una decisione della commissione" in olandese     tradurre "decisione comunitaria" in olandese     tradurre "decisione del consiglio" in olandese     tradurre "decisione del consiglio europeo" in olandese     tradurre "decisione del parlamento europeo" in olandese     tradurre "decisione delegata" in olandese     tradurre "decisione delegata della commissione" in olandese     tradurre "decisione della banca centrale europea" in olandese     tradurre "decisione di esecuzione" in olandese     tradurre "decisione di esecuzione del consiglio" in olandese     tradurre "decisione di esecuzione della commissione" in olandese     --decisione della commissione (italian-english)    --decisione della commissione (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'decisione della commissione' -> decisione (UE) [ decisione comunitaria | decisione del Consiglio | decisione del Consiglio europeo | decisione della Banca centrale europea | decisione della Commissione | decisione del Parlamento europeo ] | organo vincolato ai motivi della decisione della commissione di ricorso

Date index: 2021-01-21
w