Tradurre "elaborazione delle politiche" in olandese :

TERMINOLOGIE
elaborazione delle politiche | definizione delle politiche | elaborazione di politiche basate su elementi concreti | elaborazione interattiva delle politiche | Elaborazione delle politiche regionali | DGPM | Meccanismo di esame delle politiche commerciali | TPRM | funzionaria addetta alle politiche sportive | responsabile delle politiche sportive | docente universitario di scienze politiche | professoressa universitaria di scienze politiche | professore universitario di scienze politiche | progettare politiche di prodotto | sviluppare le politiche di prodotto | sviluppare le politiche sui prodotti | sviluppare politiche di prodotto | elaborazione del diritto dell'UE | elaborazione del diritto comunitario | elaborazione del diritto dell'Unione europea | procedura legislativa comunitaria | procedura legislativa dell'UE | procedura legislativa dell'Unione europea | elaborazione | esecuzione | esecuzione della elaborazione | fase | fase di elaborazione | passaggio | svolgimento | elaborazione a distanza | elaborazione dati a distanza | elaborazione remota | teleelaborazione | politica dell'istruzione | armonizzazione delle politiche dell'educazione | politica dell'educazione | politica nazionale dell'educazione | pubblica istruzione | ravvicinamento delle politiche dell'educazione -*- beleidsvorming | beleidsformulering | beleidsontwikkeling | empirisch onderbouwde beleidsvorming | interactieve beleidsontwikkeling | Uitstippelen van het regionaal beleid | DGPM | VMEB | TPRM | ROCB | beleidsambtenaar vrijetijdsvraagstukken | beleidsmedewerker vrijetijdsvraagstukken | beleidsambtenaar sport en recreatie | beleidsmedewerker sport en recreatie | docente politicologie hoger onderwijs | lector politieke wetenschappen | docent politicologie hoger onderwijs | docente politieke wetenschappen hoger onderwijs | productbeleid opstellen | productbeleid ontwikkelen | productontwikkeling beheren | uitwerking van EU-wetgeving | communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie | gang | informatieverwerking op afstand | teleprocessing | verwerking op afstand | onderwijsbeleid

elaborazione delle politiche [ definizione delle politiche | elaborazione di politiche basate su elementi concreti | elaborazione interattiva delle politiche ]

beleidsvorming [ beleidsformulering | beleidsontwikkeling | empirisch onderbouwde beleidsvorming | interactieve beleidsontwikkeling ]
04 VITA POLITICA | MT 0436 potere esecutivo e amministrazione pubblica | BT1 pubblica amministrazione | RT iniziative di regolamentazione [0436] | integrazione di genere [1236] | politica dell'UE [1016] | processo decisionale [4021] | strategia
04 POLITIEK | MT 0436 uitvoerende macht en overheidsadministratie | BT1 overheidsadministratie | RT besluitvorming [4021] | economisch instrument voor het milieu [5206] | EU-beleid [1016] | EU-strategie [1016] | gendermainstreaming [1236] | r


Elaborazione delle politiche regionali

Uitstippelen van het regionaal beleid
IATE - EUROPEAN UNION
IATE - EUROPEAN UNION


Dichiarazione sul contributo dell'Organizzazione mondiale del commercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale nella definizione delle politiche economiche [ DGPM ]

Verklaring inzake de bijdrage van de Wereldhandelsorganisatie om te komen tot een grotere samenhang in het mondiale economische beleid [ DGPM | VMEB ]
Gatt (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) (Organizzazioni internazionali)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Meccanismo di esame delle politiche commerciali [ TPRM ]

Regeling voor het onderzoek van de commerciële beleidslijnen [ TPRM | ROCB ]
Gatt (accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio) (Organizzazioni internazionali)
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


funzionaria addetta alle politiche sportive | funzionario addetto alle politiche sportive/funzionaria addetta alle politiche sportive | funzionario addetto alle politiche sportive e del tempo libero/funzionaria addetta alle politiche sportive e del tempo libero | responsabile delle politiche sportive

beleidsambtenaar vrijetijdsvraagstukken | beleidsmedewerker vrijetijdsvraagstukken | beleidsambtenaar sport en recreatie | beleidsmedewerker sport en recreatie
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


docente universitario di scienze politiche | professoressa universitaria di scienze politiche | docente universitario di scienze politiche/docente universitaria di scienze politiche | professore universitario di scienze politiche

docente politicologie hoger onderwijs | lector politieke wetenschappen | docent politicologie hoger onderwijs | docente politieke wetenschappen hoger onderwijs
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


progettare politiche di prodotto | sviluppare le politiche di prodotto | sviluppare le politiche sui prodotti | sviluppare politiche di prodotto

kwaliteit verpakking service van een product ontwikkelen | productbeleid opstellen | productbeleid ontwikkelen | productontwikkeling beheren
Abilità
Vaardigheid


elaborazione del diritto dell'UE [ elaborazione del diritto comunitario | elaborazione del diritto dell'Unione europea | procedura legislativa comunitaria | procedura legislativa dell'UE | procedura legislativa dell'Unione europea ]

uitwerking van EU-wetgeving [ communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie ]
10 UNIONE EUROPEA | MT 1011 diritto dell'Unione europea | BT1 diritto dell'UE | NT1 base giuridica | NT1 comitologia | NT1 conferenza intergovernativa (UE) | NT1 procedura di codecisione | NT1 procedura di concertazione | NT1 procedura di consulta
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 EU-recht | NT1 bijzondere wetgevingsprocedure | NT2 goedkeuringsprocedure | NT1 comitologie | NT1 gewone wetgevingsprocedure | NT2 overeenstemmingsprocedure | NT1 inspraakprocedure | NT1


elaborazione | esecuzione | esecuzione della elaborazione | fase | fase di elaborazione | passaggio | svolgimento

gang
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations


elaborazione a distanza | elaborazione dati a distanza | elaborazione remota | teleelaborazione

informatieverwerking op afstand | teleprocessing | verwerking op afstand
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations


politica dell'istruzione [ armonizzazione delle politiche dell'educazione | politica dell'educazione | politica nazionale dell'educazione | pubblica istruzione | ravvicinamento delle politiche dell'educazione ]

onderwijsbeleid
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3206 istruzione | NT1 accesso all'istruzione | NT1 alfabetizzazione | NT1 bilancio dell'insegnamento | NT1 costo dell'istruzione | NT1 democratizzazione dell'istruzione | NT1 durata degli studi | NT2 abbandono sc
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3206 opvoeding | NT1 aantal schoolgaanden | NT1 alfabetisering | NT1 democratisering van het onderwijs | NT1 erkenning van de opleiding | NT1 erkenning van diploma's | NT1 Eurydice | NT1 gelijkwaardighe
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Più in generale, servono ulteriori ricerche su come riesaminare il nesso tra competenza (scientifica) ed elaborazione delle politiche e su come conciliare l’integrazione di competenze indipendenti, pienamente trasparenti, nel processo di elaborazione delle politiche con la necessità di rafforzare la partecipazione della società civile.

In meer algemene termen is er verder onderzoek nodig naar de manier waarop de relatie tussen (wetenschappelijke) expertise en beleidsvorming kan worden herzien en hoe de integratie van volledig transparante, onafhankelijke expertise in beleidsvorming kan worden gecombineerd met de noodzaak om de burgerparticipatie te versterken.


- contribuisca all'organizzazione di forum e gruppi di lavoro a livello dell'UE che consentano lo scambio di conoscenze, orientino l'elaborazione delle politiche e rafforzino la visibilità del DIC nell'elaborazione delle politiche nazionali e dell'Unione.

- een bijdrage aan forums en werkgroepen op EU-niveau levert, die kennis uitwisselen, beleidsontwikkelingen aansturen en de interculturele dialoog in de nationale en EU-beleidsvorming sterker profileren.


incoraggiare altri settori a tenere conto della dimensione dei giovani in sede di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche e azioni in altri ambiti strategici, prestando particolare attenzione a garantire l'inclusione tempestiva ed efficace di tale dimensione nel processo di elaborazione delle politiche.

andere sectoren aan te sporen de jongerendimensie mede in beschouwing te nemen bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van maatregelen en acties op andere beleidsgebieden, met daarbij bijzondere aandacht voor vroegtijdige en doeltreffende integratie van de jongerendimensie in het beleidsontwikkelingsproces.


incoraggiare altri settori a tenere conto della dimensione dei giovani in sede di elaborazione, attuazione e valutazione delle politiche e degli interventi in altri settori strategici, prestando particolare attenzione a garantire che sia inclusa in modo tempestivo ed efficace nel processo di elaborazione delle politiche.

andere sectoren aan te sporen de jongerendimensie mede in beschouwing te nemen bij het bepalen, uitvoeren en evalueren van maatregelen en acties op andere beleidsgebieden, waarbij bijzondere aandacht moet gaan naar het zorgen voor vroegtijdige en effectieve integratie ervan in het beleidsontwikkelingsproces.


esercitano tutte le seguenti attività: costituiscono un meccanismo formale volto a consentire ai rappresentanti dei consumatori dell’Unione e dei paesi terzi di contribuire al dibattito politico e all’elaborazione di politiche, organizzano riunioni con i responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione delle politiche allo scopo di promuovere e di sostenere gli interessi dei consumatori presso le autorità pubbliche, individuano tematiche e problematiche comuni per i consumatori, sostengono le opinioni dei consumatori nel contesto delle relazioni bilaterali tra l’Unione e i paesi terzi, contribuiscono allo scambio e alla diffusione di conoscenze e di competenze su questioni di interesse per i consumatori nell’Unione e nei paesi terzi ed elaborano raccomandazioni politiche.

zij verrichten elk van de volgende activiteiten: zij voorzien in een formeel mechanisme waarmee consumentenvertegenwoordigers uit de Unie en derde landen kunnen bijdragen aan politieke discussies en beleidsmaatregelen, zij beleggen vergaderingen met beleidsambtenaren en regelgevers om de belangen van de consumenten bij overheidsinstanties te bevorderen en te behartigen, zij duiden gemeenschappelijke consumentenvraagstukken en uitdagingen aan, zij bevorderen de standpunten van de consumenten in de context van bilaterale relaties tussen de Unie en derde landen, zij dragen bij tot de uitwisseling en verspreiding van expertise en kennis over consumentenkwesties in de Unie en derde landen, en zij stellen beleidsaanbevelingen op.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "ed elaborazione" in olandese     tradurre "ed elaborazione delle politiche" in olandese     tradurre "dichiarazione" in olandese     tradurre "elaborazione" in olandese     tradurre "elaborazione delle" in olandese     tradurre "elaborazione delle politiche" in olandese     tradurre "addetta alle politiche" in olandese     tradurre "all’elaborazione di politiche" in olandese     tradurre "armonizzazione delle" in olandese     tradurre "armonizzazione delle politiche" in olandese     tradurre "definizione delle politiche" in olandese     tradurre "del diritto dell" in olandese     tradurre "delle politiche dell'educazione" in olandese     tradurre "dell’attuazione delle" in olandese     tradurre "esame delle" in olandese     tradurre "esame delle politiche" in olandese     tradurre "esecuzione della" in olandese     tradurre "l'elaborazione delle politiche" in olandese     tradurre "nella definizione delle" in olandese     tradurre "orientino l'elaborazione" in olandese     tradurre "orientino l'elaborazione delle" in olandese     tradurre "orientino l'elaborazione delle politiche" in olandese     tradurre "politico e all’elaborazione" in olandese     tradurre "processo di elaborazione delle politiche" in olandese     tradurre "progettare politiche" in olandese     tradurre "responsabile delle" in olandese     tradurre "scienze politiche" in olandese     tradurre "sede di elaborazione" in olandese     tradurre "valutazione delle" in olandese     tradurre "valutazione delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione delle politiche regionali" in olandese     tradurre "armonizzazione delle politiche dell'educazione" in olandese     tradurre "docente universitario di scienze politiche" in olandese     tradurre "elaborazione a distanza" in olandese     tradurre "elaborazione dati a distanza" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto comunitario" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto dell'ue" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto dell'unione europea" in olandese     tradurre "elaborazione interattiva delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione remota" in olandese     tradurre "esecuzione" in olandese     tradurre "esecuzione della elaborazione" in olandese     tradurre "fase di elaborazione" in olandese     tradurre "funzionaria addetta alle politiche sportive" in olandese     tradurre "passaggio" in olandese     tradurre "politica dell'educazione" in olandese     tradurre "politica dell'istruzione" in olandese     tradurre "politica nazionale dell'educazione" in olandese     tradurre "procedura legislativa comunitaria" in olandese     tradurre "procedura legislativa dell'ue" in olandese     tradurre "procedura legislativa dell'unione europea" in olandese     tradurre "professore universitario di scienze politiche" in olandese     tradurre "professoressa universitaria di scienze politiche" in olandese     tradurre "progettare politiche di prodotto" in olandese     tradurre "pubblica istruzione" in olandese     tradurre "ravvicinamento delle politiche dell'educazione" in olandese     tradurre "responsabile delle politiche sportive" in olandese     tradurre "sviluppare le politiche di prodotto" in olandese     tradurre "sviluppare le politiche sui prodotti" in olandese     tradurre "sviluppare politiche di prodotto" in olandese     tradurre "svolgimento" in olandese     tradurre "teleelaborazione" in olandese     --elaborazione delle politiche (italian-english)    --elaborazione delle politiche (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'elaborazione delle politiche' -> elaborazione delle politiche [ definizione delle politiche | elaborazione di politiche basate su elementi concreti | elaborazione interattiva delle politiche ] | Elaborazione delle politiche regionali | Dichiarazione sul contributo dell'Organizzazione mondiale del commercio per il raggiungimento di una maggiore coerenza a livello globale nella definizione delle politiche economiche [ DGPM ]

Date index: 2021-07-22
w