Tradurre "fase di elaborazione" in olandese :

TERMINOLOGIE
fase di elaborazione libera | elaborazione | esecuzione | esecuzione della elaborazione | fase | fase di elaborazione | passaggio | svolgimento | fase di concertazione | operatore del centro elaborazione dati | operatrice del centro elaborazione dati | operatore dei centri di dati | psicologa consulente per l'elaborazione del lutto | psicologo consulente per l'elaborazione del lutto | consulente per l'elaborazione del lutto | consulente per l'elaborazione del lutto a scuola | elaborazione a distanza | elaborazione dati a distanza | elaborazione remota | teleelaborazione | elaborazione delle politiche | definizione delle politiche | elaborazione di politiche basate su elementi concreti | elaborazione interattiva delle politiche | elaborazione del diritto dell'UE | elaborazione del diritto comunitario | elaborazione del diritto dell'Unione europea | procedura legislativa comunitaria | procedura legislativa dell'UE | procedura legislativa dell'Unione europea | elaborazione dei segnali | trasmissione digitale | DSP | elaborazione del segnale | elaborazione delle informazioni | trasferimento delle informazioni su elaboratore | trattamento automatico dell'informazione | trattamento elettronico del calcolatore -*- vrije-loop-fase | gang | periode van overeenstemming | medewerker network operations center | POP-medewerker | medewerker datacenter | NOC-medewerker | rouwconsulente | rouwbegeleider | rouwconsulent | informatieverwerking op afstand | teleprocessing | verwerking op afstand | beleidsvorming | beleidsformulering | beleidsontwikkeling | empirisch onderbouwde beleidsvorming | interactieve beleidsontwikkeling | uitwerking van EU-wetgeving | communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie | analoge signaaloverdracht | digitale signalering | DSP | signaalverwerking | informatieverwerking | automatische informatieverwerking

fase di elaborazione libera

vrije-loop-fase
IATE - Natural and applied sciences
IATE - Natural and applied sciences


elaborazione | esecuzione | esecuzione della elaborazione | fase | fase di elaborazione | passaggio | svolgimento

gang
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations


fase di concertazione

periode van overeenstemming
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


operatore del centro elaborazione dati | operatrice del centro elaborazione dati | operatore dei centri di dati | operatore del centro elaborazione dati/operatrice del centro elaborazione dati

medewerker network operations center | POP-medewerker | medewerker datacenter | NOC-medewerker
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


psicologa consulente per l'elaborazione del lutto | psicologo consulente per l'elaborazione del lutto | consulente per l'elaborazione del lutto | consulente per l'elaborazione del lutto a scuola

rouwconsulente | rouwbegeleider | rouwconsulent
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


elaborazione a distanza | elaborazione dati a distanza | elaborazione remota | teleelaborazione

informatieverwerking op afstand | teleprocessing | verwerking op afstand
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations
IATE - Information technology and data processing | Technology and technical regulations


elaborazione delle politiche [ definizione delle politiche | elaborazione di politiche basate su elementi concreti | elaborazione interattiva delle politiche ]

beleidsvorming [ beleidsformulering | beleidsontwikkeling | empirisch onderbouwde beleidsvorming | interactieve beleidsontwikkeling ]
04 VITA POLITICA | MT 0436 potere esecutivo e amministrazione pubblica | BT1 pubblica amministrazione | RT iniziative di regolamentazione [0436] | integrazione di genere [1236] | politica dell'UE [1016] | processo decisionale [4021] | strategia
04 POLITIEK | MT 0436 uitvoerende macht en overheidsadministratie | BT1 overheidsadministratie | RT besluitvorming [4021] | economisch instrument voor het milieu [5206] | EU-beleid [1016] | EU-strategie [1016] | gendermainstreaming [1236] | r


elaborazione del diritto dell'UE [ elaborazione del diritto comunitario | elaborazione del diritto dell'Unione europea | procedura legislativa comunitaria | procedura legislativa dell'UE | procedura legislativa dell'Unione europea ]

uitwerking van EU-wetgeving [ communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie ]
10 UNIONE EUROPEA | MT 1011 diritto dell'Unione europea | BT1 diritto dell'UE | NT1 base giuridica | NT1 comitologia | NT1 conferenza intergovernativa (UE) | NT1 procedura di codecisione | NT1 procedura di concertazione | NT1 procedura di consulta
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 EU-recht | NT1 bijzondere wetgevingsprocedure | NT2 goedkeuringsprocedure | NT1 comitologie | NT1 gewone wetgevingsprocedure | NT2 overeenstemmingsprocedure | NT1 inspraakprocedure | NT1


elaborazione dei segnali | trasmissione digitale | DSP | elaborazione del segnale

analoge signaaloverdracht | digitale signalering | DSP | signaalverwerking
Conoscenza
Kennis


elaborazione delle informazioni [ trasferimento delle informazioni su elaboratore | trattamento automatico dell'informazione | trattamento elettronico del calcolatore ]

informatieverwerking [ automatische informatieverwerking ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3231 informazione ed elaborazione dell'informazione | NT1 intelligenza artificiale | NT1 intelligenza economica | NT1 interpretazione | NT1 terminologia | NT1 traduzione | NT1 traduzione automatica | NT1 traslitt
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3231 informatie en informatieverwerking | NT1 automatische vertaling | NT1 economische informatievergaring | NT1 kunstmatige intelligentie | NT1 popularisering | NT1 terminologie | NT1 tolken | NT1 tran
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
È attualmente in fase di elaborazione un calendario per l’attuazione di requisiti più severi entro il 2019 (per gli edifici pubblici) ed entro il 2021 per gli edifici nuovi ed esistenti (separatamente per edifici residenziali e non residenziali) || La legislazione in materia è attualmente in fase di elaborazione.

Een tijdpad voor stringentere eisen tegen 2019 (voor openbare gebouwen) en in 2021 wordt ontwikkeld voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen (residentiële en niet-residentiële gebouwen afzonderlijk) || Wetgeving is in ontwikkeling.


I principi e gli orientamenti sono applicabili ogniqualvolta in una fase dell'elaborazione di una politica è indispensabile far ricorso a una consulenza, dall'individuazione iniziale della necessità di un'azione o di una reazione in termini di politiche pubbliche (in particolare nel caso di esercizi di previsione), all'elaborazione delle opzioni (specialmente per quanto riguarda la valutazione di impatto), la formulazione delle proposte e l'attuazione delle politiche, fino alla fase di monitoraggio e riesame.

De beginselen en richtsnoeren zijn van toepassing op het gebruik van deskundigheid in alle stadia van het beleidsvormingsproces, vanaf de signalering van de behoefte aan een beleidsmaatregel of reactie (met inbegrip van prospectief onderzoek), het uitwerken van beleidsopties (met inbegrip van de beoordeling van de effecten), het beleidsvoorstel en de tenuitvoerlegging van het beleid tot aan de monitoring en evaluatie van het beleid.


Tutte le uve destinate all’elaborazione di un «vino de pago» devono provenire da vigneti situati in tale «pago» e il vino in questione deve essere tenuto separato dagli altri vini in fase di elaborazione, di stoccaggio e, se del caso, di invecchiamento.

Alle druiven die voor de „vino de pago” bestemd zijn, zijn afkomstig van wijngaarden die in die „pago” gevestigd zijn en de wijn wordt apart van andere wijnen bereid, opgeslagen en in voorkomend geval gerijpt.


La Commissione riconosce i progressi compiuti dagli OEN nell'aiutare i responsabili dell'elaborazione delle norme ad identificare e a comprendere gli impatti ambientali principali e, ove possibile, ad occuparsene in fase di elaborazione delle norme.

De Commissie erkent dat de ENI’s erin geslaagd zijn de ontwikkelaars van normen te helpen de belangrijkste milieueffecten vast te stellen en te begrijpen om te bepalen of hieraan bij de ontwikkeling van een norm aandacht kan worden besteed.


Nella definizione dei prezzi di accesso orientati al costo, occorre che le ANR tengano conto del principio di trasparenza e prevedibilità regolamentare e della necessità di garantire la stabilità senza fluttuazioni significative, sia in fase di elaborazione della metodologia raccomandata di determinazione dei costi di cui ai punti da 30 a 37, sia nella fase successiva di applicazione di tale metodologia, una volta definita in tutti i suoi elementi, sia in caso di utilizzo di una metodologia a norma del punto 40.

De nri’s moeten rekening houden met het beginsel van transparantie en voorspelbaarheid van de regelgeving alsmede met de noodzaak om stabiliteit zonder sterke schommelingen te waarborgen bij het bepalen van kostengeoriënteerde toegangsprijzen, zowel bij het ontwikkelen van de in de punten 30 tot en met 37 aanbevolen kostenmethodologie („de aanbevolen kostenmethodologie”) als bij het ten uitvoer leggen van deze kostenmethodologie zodra deze is voltooid, of bij de toepassing van een methodologie overeenkomstig punt 40.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "attualmente in fase" in olandese     tradurre "attualmente in fase di elaborazione" in olandese     tradurre "centro elaborazione dati" in olandese     tradurre "consulente per l'elaborazione" in olandese     tradurre "del centro elaborazione" in olandese     tradurre "elaborazione" in olandese     tradurre "elaborazione dati" in olandese     tradurre "fase" in olandese     tradurre "fase di concertazione" in olandese     tradurre "fase di elaborazione" in olandese     tradurre "occuparsene in fase" in olandese     tradurre "occuparsene in fase di elaborazione" in olandese     tradurre "politiche basate" in olandese     tradurre "responsabili dell'elaborazione" in olandese     tradurre "sia in fase" in olandese     tradurre "sia in fase di elaborazione" in olandese     tradurre "una fase" in olandese     tradurre "una fase dell'elaborazione" in olandese     tradurre "uve destinate all’elaborazione" in olandese     tradurre "vini in fase" in olandese     tradurre "vini in fase di elaborazione" in olandese     tradurre "consulente per l'elaborazione del lutto" in olandese     tradurre "definizione delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione a distanza" in olandese     tradurre "elaborazione dati a distanza" in olandese     tradurre "elaborazione dei segnali" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto comunitario" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto dell'ue" in olandese     tradurre "elaborazione del diritto dell'unione europea" in olandese     tradurre "elaborazione del segnale" in olandese     tradurre "elaborazione delle informazioni" in olandese     tradurre "elaborazione delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione interattiva delle politiche" in olandese     tradurre "elaborazione remota" in olandese     tradurre "esecuzione" in olandese     tradurre "esecuzione della elaborazione" in olandese     tradurre "fase di elaborazione libera" in olandese     tradurre "operatore dei centri di dati" in olandese     tradurre "operatore del centro elaborazione dati" in olandese     tradurre "operatrice del centro elaborazione dati" in olandese     tradurre "passaggio" in olandese     tradurre "procedura legislativa comunitaria" in olandese     tradurre "procedura legislativa dell'ue" in olandese     tradurre "procedura legislativa dell'unione europea" in olandese     tradurre "svolgimento" in olandese     tradurre "teleelaborazione" in olandese     tradurre "trasferimento delle informazioni su elaboratore" in olandese     tradurre "trasmissione digitale" in olandese     tradurre "trattamento automatico dell'informazione" in olandese     tradurre "trattamento elettronico del calcolatore" in olandese     --fase di elaborazione (italian-english)    --fase di elaborazione (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'fase di elaborazione' -> fase di elaborazione libera | elaborazione | esecuzione | esecuzione della elaborazione | fase | fase di elaborazione | passaggio | svolgimento | fase di concertazione | operatore del centro elaborazione dati | operatrice del centro elaborazione dati | operatore dei centri di dati | operatore del centro elaborazione dati/operatrice del centro elaborazione dati

Date index: 2021-12-07
w