Tradurre "impiegare le tecniche" in olandese :

TERMINOLOGIE

impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate

gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht


impiegare le tecniche di trattamento cognitivo-comportamentale

technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken


impiegare le tecniche di indagine degli habitat

technieken gebruiken om een habitat te onderzoeken | technieken gebruiken om een leefgebied in kaart te brengen | technieken gebruiken om een habitat in kaart te brengen | technieken gebruiken om een leefgebied te onderzoeken


tecniche di coltivazione [ lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura ]

landbouwtechniek [ landbouwwerkzaamheden ]


impiegare il campo dinamico del registratore

het dynamisch gebied van het registreertoestel gebruiken


obbligo di impiegare carburante non fossile | obbligo di produrre combustibili non fossili | NFFO [Abbr.]

verplichting van toepassing op niet-fossiele brandstoffen


accordo europeo riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti | ATP [Abbr.]

Overeenkomst inzake het internationale vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer


know-how [ bagaglio di conoscenze tecniche | know-how tecnico ]

specialistische kennis [ knowhow ]


professioni tecniche [ personale tecnico | tecnico ]

technisch beroep [ technicus | technisch personeel ]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Un volo IFR nella fase di crociera in uno spazio aereo controllato deve essere condotto ad un livello di crociera, oppure, se autorizzato ad impiegare tecniche di crociera ascendente, tra due livelli o al di sopra di un livello, scelto nella tavola dei livelli di crociera di cui all’Appendice 3; la correlazione dei livelli alla rotta ivi prescritta non si applica, ogni qual volta diversamente indicato nelle autorizzazioni di controllo del traffico aereo o specificato in AIP dall’autorità competente.

Een IFR-vlucht in kruisvlucht in gecontroleerd luchtruim wordt gevlogen op een kruisniveau of, indien de luchtverkeersleidingseenheid toestaat dat kruisklimtechnieken worden gebruikt, tussen twee niveaus of boven een niveau, geselecteerd uit de tabel van kruisniveaus in aanhangsel 3, behalve dat de in die tabel voorgeschreven correlatie tussen de niveaus en de grondkoers niet van toepassing is wanneer anders aangegeven in luchtverkeersleidingsklaringen of anders gespecificeerd door de bevoegde autoriteit in Luchtvaartgidsen.


Su richiesta degli esperti del G8, l'organizzazione internazionale del materiale probatorio informatico (International Organisation of Computer Evidence - IOCE) ha accettato di elaborare raccomandazioni per delle norme, compresa la definizione di termini comuni, l'individuazione dei metodi e delle tecniche da impiegare e la fissazione di un formato comune per le richieste scientifiche-legali.

Op verzoek van deskundigen van de G8 zal de Internationale organisatie inzake computerbewijs (IOCE) aanbevelingen voor standaarden opstellen, waarbij gemeenschappelijke definities en identificatiemethoden en -technieken worden ontwikkeld en een gemeenschappelijk formaat voor gerechtelijke verzoeken wordt opgesteld.


Per ammodernare la flotta della navigazione interna, occorre, da un lato, un ammodernamento tecnico, ma, dall'altro, anche che gli equipaggi che conducono le imbarcazioni e lavorano nel settore siano qualificati e in grado di impiegare le tecniche più moderne.

Modernisering van de binnenvaartvloot veronderstelt enerzijds technische modernisering, maar anderzijds ook goed opgeleide en met de modernste technieken bekende bemanningsleden, die schepen runnen en op schepen werkzaam zijn.


compiti rafforzati per l'Agenzia: formare e impiegare squadre europee di guardie costiere e di frontiera per operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere, predisporre un parco di attrezzature tecniche, assistere la Commissione nel coordinare le attività delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione nei punti di crisi e svolgere un ruolo rafforzato in materia di rimpatrio, analisi dei rischi, formazione e ricerca.

meer taken voor het agentschap: deze omvatten het opzetten en uitzenden van Europese grens- en kustwachtteams ten behoeve van gezamenlijke operaties en snelle grensinterventies, het opzetten van een pool van technische uitrusting, het verlenen van bijstand aan de Commissie bij de coördinatie van de activiteiten van de ondersteuningsteams voor migratiebeheer in de hotspotgebieden, en een versterkte rol op het gebied van terugkeer, risicoanalyse, opleiding en onderzoek.


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
v) le tecniche che intende impiegare; nonché

(v) de technieken die het voornemens is te hanteren; en


v) le tecniche che intende impiegare; e

(v) de technieken die het wil aanwenden; en


2. L'OICVM master e l'OICVM feeder prendono le misure idonee per coordinare il calendario del calcolo e della pubblicazione del loro valore patrimoniale netto o per impiegare altre tecniche riconosciute, al fine di evitare il "market timing" nelle loro quote di fondi e di impedire l'arbitraggio.

2. De master-icbe en de feeder-icbe nemen passende maatregelen om het tijdstip van de berekening en de publicatie van hun intrinsieke waarde te coördineren of andere erkende technieken toe te passen om market timing in hun fondsen te vermijden en arbitrage te voorkomen.


(14) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati.

(14) Gezien de complexiteit van het systeem en het grote aantal steunaanvragen dat moet worden verwerkt, is het van essentieel belang om adequate technische middelen en beheers- en controlemethoden te gebruiken.


(12) Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati.

(12) Gezien de complexiteit van het systeem en het grote aantal steunaanvragen dat moet worden verwerkt, is het van essentieel belang om adequate technische middelen en beheers- en controlemethoden te gebruiken.
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'impiegare le tecniche' -> impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate | impiegare le tecniche di trattamento cognitivo-comportamentale

Date index: 2021-01-27
w