Tradurre "istruzione integrativa" in olandese :

istruzione speciale | insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti | istruzione degli adulti | formazione degli adulti | formazione della donna | istruzione dei genitori | istruzione femminile | istruzione operaia | politica dell'istruzione | armonizzazione delle politiche dell'educazione | politica dell'educazione | politica nazionale dell'educazione | pubblica istruzione | ravvicinamento delle politiche dell'educazione | DG Istruzione e cultura | direzione generale dell'Istruzione e della cultura | DG EAC | funzionario addetto alla politica dell’istruzione | funzionaria addetta alla politica dell’istruzione | formazione complementare | istruzione continua | istruzione e formazione continua | ulteriori percorsi d'istruzione | istruzione pre-primaria | istruzione prescolare | istruzione prescolastica | direttore di istituto universitario | rettrice universitaria | direttrice di istituto di istruzione terziaria | presidente di istituto tecnico superiore | presidente di ITS | direttore di istituto di istruzione post-secondaria | Istruzione consolare comune | ICC | istruzione -*- buitengewoon onderwijs | aanvullend onderwijs | onderwijs voor buitengewoon begaafden | school voor doofstommen | school voor gehandicapte kinderen | school voor slechthorende kinderen | onderwijs voor volwassenen | onderwijs voor arbeiders | onderwijs voor ouders | onderwijs voor vrouwen | vorming voor volwassenen | vorming voor vrouwen | onderwijsbeleid | DG Onderwijs en Cultuur | directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur | beleidsambtenaar onderwijs | beleidsmedewerker onderwijs | vervolgonderwijs of -opleiding | vervolgopleiding | kleuteronderwijs | preprimair onderwijs | rector | voorzitster van het college van bestuur | algemeen directrice hogeschool | directeur hogeronderwijsinstelling | coördinator volwassenenonderwijs | directeur Centrum voor volwassenenonderwijs | directeur volwassenenonderwijs | directrice Centrum voor volwassenenonderwijs | gemeenschappelijke visuminstructie | GVI | instructie | order

istruzione speciale [ insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti ]

buitengewoon onderwijs [ aanvullend onderwijs | onderwijs voor buitengewoon begaafden | school voor doofstommen | school voor gehandicapte kinderen | school voor slechthorende kinderen ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 istruzione generale | RT disabile [2826] | reinserimento scolastico [3216]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 algemeen onderwijs | RT gehandicapte [2826] | wederaanpassing op school [3216]


istruzione degli adulti [ formazione degli adulti | formazione della donna | istruzione dei genitori | istruzione femminile | istruzione operaia ]

onderwijs voor volwassenen [ onderwijs voor arbeiders | onderwijs voor ouders | onderwijs voor vrouwen | vorming voor volwassenen | vorming voor vrouwen ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3206 istruzione | BT1 istruzione | RT formazione professionale [4406]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3206 opvoeding | BT1 opleiding | RT beroepsopleiding [4406]


politica dell'istruzione [ armonizzazione delle politiche dell'educazione | politica dell'educazione | politica nazionale dell'educazione | pubblica istruzione | ravvicinamento delle politiche dell'educazione ]

onderwijsbeleid
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3206 istruzione | NT1 accesso all'istruzione | NT1 alfabetizzazione | NT1 bilancio dell'insegnamento | NT1 costo dell'istruzione | NT1 democratizzazione dell'istruzione | NT1 durata degli studi | NT2 abbandono sc
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3206 opvoeding | NT1 aantal schoolgaanden | NT1 alfabetisering | NT1 democratisering van het onderwijs | NT1 erkenning van de opleiding | NT1 erkenning van diploma's | NT1 Eurydice | NT1 gelijkwaardighe


DG Istruzione e cultura | DG Istruzione, gioventù, sport e cultura | direzione generale dell'Istruzione e della cultura | direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura | DG EAC [Abbr.]

DG Onderwijs en Cultuur | DG Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur | directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur | directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur
IATE - EU institutions and European civil service
IATE - EU institutions and European civil service


funzionario addetto alla politica dell’istruzione | funzionaria addetta alla politica dell’istruzione | funzionario addetto alla politica dell’istruzione/funzionaria addetta alla politica dell’istruzione

beleidsambtenaar onderwijs | beleidsmedewerker onderwijs
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


formazione complementare | istruzione continua | istruzione e formazione continua | ulteriori percorsi d'istruzione

vervolgonderwijs of -opleiding | vervolgopleiding
IATE - Education
IATE - Education


istruzione pre-primaria | istruzione prescolare | istruzione prescolastica

kleuteronderwijs | preprimair onderwijs
IATE - Education | Teaching
IATE - Education | Teaching


direttore di istituto universitario | rettrice universitaria | direttore di istituto di istruzione terziaria/direttrice di istituto di istruzione terziaria | direttrice di istituto di istruzione terziaria

rector | voorzitster van het college van bestuur | algemeen directrice hogeschool | directeur hogeronderwijsinstelling
Dirigenti
Leidinggevende functies


presidente di istituto tecnico superiore | presidente di ITS | direttore di istituto di istruzione post-secondaria | direttore di istituto di istruzione post-secondaria/direttrice di istituto di istruzione post-secondaria

coördinator volwassenenonderwijs | directeur Centrum voor volwassenenonderwijs | directeur volwassenenonderwijs | directrice Centrum voor volwassenenonderwijs
Dirigenti
Leidinggevende functies


Istruzione consolare comune (1) | Istruzione consolare comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle Parti contraenti dell'Accordo di Schengen (2) [ ICC ]

gemeenschappelijke visuminstructie (1) | gemeenschappelijke visuminstructie aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten van de staten die partij zijn bij het Akkoord van Schengen [ GVI ]
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee)
Droit communautaire (Communautés européennes)


istruzione

instructie | order
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "istruzione" in olandese     tradurre "alla politica dell’istruzione" in olandese     tradurre "istituto di istruzione" in olandese     tradurre "istruzione integrativa" in olandese     tradurre "politica dell'istruzione" in olandese     tradurre "dg eac" in olandese     tradurre "dg istruzione e cultura" in olandese     tradurre "istruzione consolare comune" in olandese     tradurre "armonizzazione delle politiche dell'educazione" in olandese     tradurre "direttore di istituto di istruzione post-secondaria" in olandese     tradurre "direttore di istituto universitario" in olandese     tradurre "direttrice di istituto di istruzione terziaria" in olandese     tradurre "formazione complementare" in olandese     tradurre "formazione degli adulti" in olandese     tradurre "formazione della donna" in olandese     tradurre "funzionaria addetta alla politica dell’istruzione" in olandese     tradurre "funzionario addetto alla politica dell’istruzione" in olandese     tradurre "insegnamento speciale" in olandese     tradurre "istituti di rieducazione" in olandese     tradurre "istruzione continua" in olandese     tradurre "istruzione degli adulti" in olandese     tradurre "istruzione dei genitori" in olandese     tradurre "istruzione e formazione continua" in olandese     tradurre "istruzione femminile" in olandese     tradurre "istruzione operaia" in olandese     tradurre "istruzione pre-primaria" in olandese     tradurre "istruzione prescolare" in olandese     tradurre "istruzione prescolastica" in olandese     tradurre "istruzione speciale" in olandese     tradurre "politica dell'educazione" in olandese     tradurre "politica nazionale dell'educazione" in olandese     tradurre "presidente di its" in olandese     tradurre "presidente di istituto tecnico superiore" in olandese     tradurre "pubblica istruzione" in olandese     tradurre "ravvicinamento delle politiche dell'educazione" in olandese     tradurre "rettrice universitaria" in olandese     tradurre "rieducazione" in olandese     tradurre "scuola per bambini disabili" in olandese     tradurre "scuola per bambini sordi" in olandese     tradurre "scuola per sordomuti" in olandese     tradurre "ulteriori percorsi d'istruzione" in olandese     --istruzione integrativa (italian-english)    --istruzione integrativa (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'istruzione integrativa' -> istruzione speciale [ insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti ] | istruzione degli adulti [ formazione degli adulti | formazione della donna | istruzione dei genitori | istruzione femminile | istruzione operaia ]

Date index: 2021-08-30
w