Tradurre "istruzione privata" in olandese :

TERMINOLOGIE
istruzione privata | scuola libera | scuola privata | istruzione privata e cooperativa | università | formazione universitaria | istituto universitario | istruzione universitaria | università privata | università pubblica | protezione della vita privata | diritto della vita privata | rispetto della vita privata | tutela della vita privata | detective privata | investigatore privato | investigatrice privata | DG Istruzione e cultura | direzione generale dell'Istruzione e della cultura | DG EAC | funzionario addetto alla politica dell’istruzione | funzionaria addetta alla politica dell’istruzione | direttiva e-privacy | insegnante privata | insegnante privato | Istruzione consolare comune | ICC | istruzione | privato | persona privata -*- particulier onderwijs | katholieke school | particuliere school | paticulier en coöperatief onderwijs | universiteit | universitaire instelling | universitaire opleiding | universitair onderwijs | eerbiediging van het privé-leven | recht op privacy | recht op privé-leven | privédetective | DG Onderwijs en Cultuur | directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur | beleidsambtenaar onderwijs | beleidsmedewerker onderwijs | e-privacyrichtlijn | privéleraar | privélerares | gemeenschappelijke visuminstructie | GVI | instructie | order | particulier

istruzione privata [ scuola libera | scuola privata ]

particulier onderwijs [ katholieke school | particuliere school ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 insegnamento | RT libertà di insegnamento [1236]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 onderwijs | RT vrijheid van onderwijs [1236]


istruzione privata e cooperativa

paticulier en coöperatief onderwijs
IATE - Education
IATE - Education


università [ formazione universitaria | istituto universitario | istruzione universitaria | università privata | università pubblica ]

universiteit [ universitaire instelling | universitaire opleiding | universitair onderwijs ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 insegnamento superiore | BT2 livello di insegnamento | NT1 università aperta | RT ricerca universitaria [6416]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 hoger onderwijs | BT2 niveau van het onderwijs | NT1 open universiteit | RT universitair onderzoek [6416]


protezione della vita privata [ diritto della vita privata | rispetto della vita privata | tutela della vita privata ]

eerbiediging van het privé-leven [ recht op privacy | recht op privé-leven ]
12 DIRITTO | MT 1236 diritti e libertà | BT1 diritto dell'individuo | NT1 diritto all'immagine | NT1 inviolabilità del domicilio | NT1 protezione delle comunicazioni | RT dati personali [3236] | diritto informatico [3236]
12 RECHT | MT 1236 rechten en vrijheden | BT1 rechten van het individu | NT1 beeldrecht | NT1 onschendbaarheid van de woning | NT1 telefoon- en briefgeheim | RT informaticarecht [3236] | persoonlijke gegevens [3236]


detective privata | investigatore privato | investigatore privato/investigatrice privata | investigatrice privata

privédetective
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


DG Istruzione e cultura | DG Istruzione, gioventù, sport e cultura | direzione generale dell'Istruzione e della cultura | direzione generale dell'Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura | DG EAC [Abbr.]

DG Onderwijs en Cultuur | DG Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur | directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur | directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur
IATE - EU institutions and European civil service
IATE - EU institutions and European civil service


funzionario addetto alla politica dell’istruzione | funzionaria addetta alla politica dell’istruzione | funzionario addetto alla politica dell’istruzione/funzionaria addetta alla politica dell’istruzione

beleidsambtenaar onderwijs | beleidsmedewerker onderwijs
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche | direttiva e-privacy | direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche

e-privacyrichtlijn | Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie | richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie
IATE - European construction | Rights and freedoms | Communications
IATE - European construction | Rights and freedoms | Communications


insegnante privata | insegnante privato | insegnante privato/insegnante privata

privéleraar | privéleraar/privélerares | privélerares
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


Istruzione consolare comune (1) | Istruzione consolare comune diretta alle Rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria delle Parti contraenti dell'Accordo di Schengen (2) [ ICC ]

gemeenschappelijke visuminstructie (1) | gemeenschappelijke visuminstructie aan de diplomatieke en consulaire beroepsposten van de staten die partij zijn bij het Akkoord van Schengen [ GVI ]
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee)
Droit communautaire (Communautés européennes)


istruzione

instructie | order
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


privato (1) | persona privata (2)

particulier
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
86. Nell'Uruguay Round, la Commissione ha assunto impegni vincolanti rispetto a taluni servizi di interesse generale (ad esempio telecomunicazioni, istruzione privata, servizi ambientali, sanitari e sociali e dei trasporti).

86. In het kader van de Uruguay-ronde is de Gemeenschap bindende verplichtingen ten aanzien van bepaalde diensten van algemeen belang aangegaan (zoals bijvoorbeeld telecommunicatie, uit particuliere middelen gefinancierd onderwijs, milieu, gezondheids-, sociale en vervoerdiensten).


[11] Gli Stati membri hanno indicato come prioritari i seguenti settori dei servizi: edilizia e servizi relativi ai beni immobili, turismo e servizi relativi, servizi relativi agli alimenti e alle bibite, servizi delle professioni regolamentate, servizi all'ingrosso e al dettaglio, servizi alle imprese e servizi di istruzione privata.

[11] De volgende dienstensectoren werden door de lidstaten als prioritair aangewezen: bouw- en vastgoedgerelateerde diensten, toerisme en daaraan gerelateerde diensten, drankdiensten, diensten van gereglementeerde beroepen, groothandels- en kleinhandelsdiensten, zakelijke diensten en particulier onderwijs.


Fonte: Spesa privata per le istituzioni di istruzione: OCSE (Education at a Glance 2002) Spesa delle imprese per la formazione professionale continua: Eurostat i = vedi nota a pie' di pagina A, B, EL, P: Sussidi pubblici ai nuclei familiari compresi nella spesa privata Paesi candidati: nella tabella sono indicati soltanto i paesi per i quali si dispone di dati

Bron: Private uitgaven t.b.v. onderwijsinstellingen: OESO (Education at a Glance 2002) Uitgaven bedrijfsleven aan bij- en nascholing: Eurostat i = zie voetnoot A, B, EL, P: Overheidssubsidies aan huishoudens opgenomen in private uitgaven Kandidaat-lidstaten: alleen landen, waarvoor gegevens beschikbaar zijn, worden in de tabel vermeld


Considerato ciò, la comunicazione esprime la preoccupazione della Commissione sulla prospettiva di realizzare il "sostanziale aumento annuo dell'investimento pro capite nelle risorse umane" richiesto a Lisbona e conclude che saranno necessari nuovi investimenti nell'istruzione e nella formazione compresa (a seconda della situazione dei vari paesi) una spesa pubblica mirata e una maggiore spesa privata a integrazione dei finanziamenti pubblici.

Als gevolg hiervan brengt de mededeling de bezorgdheid van de Commissie tot uitdrukking met betrekking tot de doelstelling om "een sterke jaarlijkse groei van de investeringen per capita in menselijke hulpbronnen" te verwezenlijken, waarop in Lissabon aangedrongen werd en bevat zij de conclusie dat er nieuwe investeringen in onderwijs en beroepsopleiding benodigd zijn, waaronder (naargelang de omstandigheden in ieder land) gerichte overheidsuitgaven en hogere private bestedingen ter aanvulling van de overheidsgelden.


|| · Servizi alle imprese, inclusi i servizi professionali (avvocati, architetti, commercialisti, consulenti fiscali, organismi di consulenza, agenzie di comunicazione e marketing, agenzie di brevetti, servizi di certificazione, intermediari per lo sport, agenti per gli artisti, agenzie di reclutamento, interpreti, veterinari, periti agrari) · Servizi per l’edilizia e le attività di artigianato · Commercio al dettaglio · Settore immobiliare · Turismo (alberghi, ristoranti, caffè, agenti di viaggio, guide turistiche .) · Istruzione privata

|| · Zakelijke diensten waaronder diensten van deskundigen (advocaten, architecten, accountants, belastingadviseurs, consultingagentschappen, communicatie- en marketingagentschappen, certificatiediensten, sportbemiddelaars, kunstmanagers, wervingsbureaus, tolken, dierenartsen, agronomen, .) · Bouwdiensten en ambachtelijke activiteiten · Detailhandel · Onroerend goed · Toerisme (hotels, restaurants, cafés, reisagenten, toeristische gidsen,...) · Privé-onderwijs
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "istruzione" in olandese     tradurre "istruzione privata" in olandese     tradurre "spesa privata" in olandese     tradurre "alla politica dell’istruzione" in olandese     tradurre "consolari di prima" in olandese     tradurre "della vita privata" in olandese     tradurre "detective privata" in olandese     tradurre "esempio telecomunicazioni istruzione" in olandese     tradurre "esempio telecomunicazioni istruzione privata" in olandese     tradurre "insegnante privata" in olandese     tradurre "maggiore spesa privata" in olandese     tradurre "nuovi investimenti nell'istruzione" in olandese     tradurre "persona privata" in olandese     tradurre "protezione" in olandese     tradurre "servizi di istruzione" in olandese     tradurre "servizi di istruzione privata" in olandese     tradurre "università privata" in olandese     tradurre "dg eac" in olandese     tradurre "dg istruzione e cultura" in olandese     tradurre "istruzione consolare comune" in olandese     tradurre "direttiva e-privacy" in olandese     tradurre "diritto della vita privata" in olandese     tradurre "formazione universitaria" in olandese     tradurre "funzionaria addetta alla politica dell’istruzione" in olandese     tradurre "funzionario addetto alla politica dell’istruzione" in olandese     tradurre "insegnante privato" in olandese     tradurre "insegnante privato insegnante privata" in olandese     tradurre "investigatore privato" in olandese     tradurre "investigatrice privata" in olandese     tradurre "istituto universitario" in olandese     tradurre "istruzione privata e cooperativa" in olandese     tradurre "istruzione universitaria" in olandese     tradurre "privato" in olandese     tradurre "protezione della vita privata" in olandese     tradurre "rispetto della vita privata" in olandese     tradurre "scuola libera" in olandese     tradurre "scuola privata" in olandese     tradurre "tutela della vita privata" in olandese     tradurre "università" in olandese     tradurre "università pubblica" in olandese     --istruzione privata (italian-english)    --istruzione privata (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'istruzione privata' -> istruzione privata [ scuola libera | scuola privata ] | istruzione privata e cooperativa | università [ formazione universitaria | istituto universitario | istruzione universitaria | università privata | università pubblica ] | protezione della vita privata [ diritto della vita privata | rispetto della vita privata | tutela della vita privata ]

Date index: 2021-06-08
w