Tradurre "livello di tecniche di trattamento" in olandese :

TERMINOLOGIE
livello di trattamento NK2 | livello di trattamento E | livello di trattamento -*- technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken | behandelingsniveau NK2 | behandelingsniveau E | behandelingsniveau

impiegare le tecniche di trattamento cognitivo-comportamentale

technieken van cognitieve gedragstherapie gebruiken
Abilità
Vaardigheid


livello di trattamento NK2

behandelingsniveau NK2
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


livello di trattamento E

behandelingsniveau E
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


livello di trattamento

behandelingsniveau
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

Om uit te maken of een verwerking kan worden beschouwd als controle van het gedrag van betrokkenen, dient te worden vastgesteld of natuurlijke personen op het internet worden gevolgd, en onder meer of in dat verband eventueel persoonsgegevensverwerkingstechnieken worden gebruikt waarbij een profiel wordt opgesteld van een natuurlijke persoon, in het bijzonder om besluiten ten aanzien van hem te nemen of om zijn persoonlijke voorkeuren, gedragingen en attitudes te analyseren of te voorspellen.


Gli Stati membri provvedono a che gli stabilimenti o le imprese che effettuano operazioni di raccolta o trattamento effettuino lo stoccaggio e il trattamento dei RAEE conformemente ai requisiti tecnici indicati nell'allegato III. ∏i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili.

De lidstaten dragen er zorg voor dat inrichtingen of bedrijven waar inzamelings- of verwerkingshandelingen worden verricht, de AEEA opslaan en verwerken volgens de technische voorschriften van bijlage III. ∏de producenten, of derden die in hun naam handelen, overeenkomstig de communautaire wetgeving systemen invoeren voor de verwerking van AEEA, met gebruik van de beste beschikbare technieken voor verwerking, nuttige toepassing en recycling.


La protezione dei dati fin dalla progettazione dovrebbe essere attuata a livello legislativo (mediante normative conformi alle leggi sulla protezione dei dati), a livello tecnico (fissando nelle norme delle reti intelligenti requisiti appropriati per garantire che l’infrastruttura sia pienamente conforme alle leggi sulla protezione dei dati) e a livello organizzativo (relativamente al trattamento).

Gegevensbescherming door ontwerp moet ten uitvoer worden gelegd op wetgevingsniveau (via wetgeving die in overeenstemming moet zijn met de gegevensbeschermingswetten), op technisch niveau (door de vaststelling van passende eisen in de normen voor slimme netwerken die ervoor zorgen dat de infrastructuur volledig spoort met de gegevensbeschermingswetten) en op organisatorisch niveau (in verband met de verwerking).


(10) Per adeguare il regolamento all'evoluzione delle tecniche di trattamento dei dati, di cui la tessera europea di assicurazione sanitaria è un elemento essenziale poiché è destinata a costituire un supporto elettronico leggibile in tutti gli Stati membri, è opportuno modificare alcuni articoli del regolamento (CEE) n. 574/72 al fine di includere la nozione di "documento" inteso come "qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva"),

(10) Om Verordening (EEG) nr. 1408/71 aan de ontwikkeling van de informatieverwerkingstechnieken aan te passen waarvan de Europese ziekteverzekeringskaart een essentieel onderdeel is omdat zij op den duur in alle lidstaten een elektronisch leesbare gegevensdrager moet worden, dient de redactie van bepaalde artikelen van Verordening (EEG) nr. 574/72 zo te worden aangepast dat onder het woord "document" wordt verstaan "iedere inhoud, ongeacht de drager ervan op papier, in elektronische vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele opname",


1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori o i terzi che agiscono a nome loro istituiscano, conformemente alla normativa comunitaria, sistemi di trattamento dei RAEE ricorrendo alle migliori tecniche di trattamento, recupero e riciclaggio disponibili.

1. De lidstaten dragen er zorg voor dat de producenten, of derden die in hun naam handelen, overeenkomstig de communautaire wetgeving systemen invoeren voor de verwerking van AEEA, met gebruik van de beste beschikbare technieken voor verwerking, nuttige toepassing en recycling.


w