Tradurre "lotta antifumo" in olandese :

TERMINOLOGIE
tabagismo | campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo | lotta alla tratta degli esseri umani | lotta alla tratta di esseri umani | lotta alla tratta di persone | lotta contro la tratta di esseri umani | lotta antiparassitaria | lotta contro i parassiti | lotta contro le infestazioni delle colture | lotta contro le erbe infestanti | lotta contro le malerbe | lotta contro le piante infestanti | protezione dai rumori | campagna contro i rumori | lotta ai rumori | lotta all'inquinamento acustico | lotta alla disoccupazione | lotta contro il fenomeno disoccupazione | lotta contro la disoccupazione | lotta repressiva contro la criminalità | lotta preventiva contro la criminalità | ispettore agrario | tecnico di lotta biologica guidata | ispettrice agraria | insegnare i principi della lotta antincendio -*- nicotineverslaving | bestrijding van tabakmisbruik | rookverbod | strijd tegen tabak | bestrijding van mensenhandel | bestrijding van mensensmokkel | bestrijding van ongedierte | bestrijding van plagen | desinfestatie | parasietenbestrijding | onkruidbestrijding | bescherming tegen geluidshinder | bestrijding van geluidshinder | werkloosheidsbestrijding | repressieve misdaadbestrijding | preventieve misdaadbestrijding | controleur algemene inspectiedienst | inspecteur landbouw | inspecteur landbouw en visserij | principes van brandbestrijding aanleren | principes van brandbestrijding onderwijzen

tabagismo [ campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo ]

nicotineverslaving [ bestrijding van tabakmisbruik | rookverbod | strijd tegen tabak ]
28 QUESTIONI SOCIALI | MT 2826 vita sociale | BT1 problema sociale | RT tabacco [6006]
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2826 sociaal leven | BT1 sociaal probleem | RT tabak [6006]


lotta alla tratta degli esseri umani | lotta alla tratta di esseri umani | lotta alla tratta di persone | lotta contro la tratta di esseri umani

bestrijding van mensenhandel | bestrijding van mensensmokkel
IATE - LAW | Migration
IATE - LAW | Migration


lotta antiparassitaria | lotta contro i parassiti | lotta contro le infestazioni delle colture

bestrijding van ongedierte | bestrijding van plagen | desinfestatie | parasietenbestrijding
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


lotta contro le erbe infestanti | lotta contro le malerbe | lotta contro le piante infestanti

onkruidbestrijding
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


protezione dai rumori [ campagna contro i rumori | lotta ai rumori | lotta all'inquinamento acustico ]

bescherming tegen geluidshinder [ bestrijding van geluidshinder ]
52 AMBIENTE | MT 5206 politica dell'ambiente | BT1 lotta contro l'inquinamento | RT condizioni di lavoro [4416] | inquinamento acustico [5216] | isolamento acustico [6831] | rumore [5216]
52 MILIEU | MT 5206 milieubeleid | BT1 bestrijding van de verontreiniging | RT akoestische vervuiling [5216] | arbeidsvoorwaarden [4416] | geluidsisolatie [6831] | lawaai [5216]


lotta alla disoccupazione [ lotta contro il fenomeno disoccupazione | lotta contro la disoccupazione ]

werkloosheidsbestrijding
44 OCCUPAZIONE E LAVORO | MT 4406 occupazione | BT1 politica occupazionale | NT1 frazionamento del posto di lavoro | RT aiuto all'occupazione [1606] | disoccupato [4411] | disoccupazione [4406]
44 WERKGELEGENHEID EN ARBEID | MT 4406 werkgelegenheid | BT1 werkgelegenheidsbeleid | NT1 gedeelde arbeidsplaats | RT werkgelegenheidsbevordering [1606] | werkloosheid [4406] | werkloze [4411]


assistenza internazionale reciproca in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti

internationale strafrechtelijke samenwerking bij de bestrijding van de sluikhandel in verdovende middelen
Unione europea e comunità europee | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


lotta repressiva contro la criminalità

repressieve misdaadbestrijding
Unione europea e comunità europee | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


lotta preventiva contro la criminalità

preventieve misdaadbestrijding
Unione europea e comunità europee | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


ispettore agrario | tecnico di lotta biologica guidata | ispettore agronomo/ispettrice agronoma | ispettrice agraria

controleur algemene inspectiedienst | controleur technische administratieve bedrijfsvoering (agrarisch) | inspecteur landbouw | inspecteur landbouw en visserij
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


insegnare i principi della lotta antincendio

principes van brandbestrijding aanleren | principes van brandbestrijding onderwijzen
Abilità
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
L'UE svolge un ruolo attivo nella lotta antifumo a livello globale.

De EU speelt een actieve rol in de strijd tegen tabaksgebruik in de wereld.


Qual è il ruolo dell'UE nella lotta antifumo a livello internazionale?

Wat is de rol van de EU in de strijd tegen tabaksgebruik op internationaal niveau?


In Belgio siamo avvantaggiati nel campo della lotta antifumo perché il nostro paese ha già chiesto l’imposizione di un divieto totale di fumo nei locali pubblici e in tutti i luoghi di lavoro entro il 2012.

Laat daar geen twijfel over bestaan! In België hebben we overigens al een voorsprong in deze kwestie, aangezien ons land zich al heeft uitgesproken voor een algeheel rookverbod in de horeca en op het werk in 2012.


31. chiede all'UE e agli Stati membri di integrare la dimensione di genere nella lotta contro il tabagismo, come raccomandato dalla convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo, e di introdurre compagne antifumo concepite espressamente per le donne e le giovani;

31. roept de Europese Unie en de lidstaten ertoe op het genderperspectief te integreren in de strijd tegen het roken, zoals wordt aanbevolen in de kaderovereenkomst inzake de bestrijding van tabaksgebruik van de Wereldgezondheidsorganisatie, en antirookcampagnes op te zetten die zich richten op meisjes en vrouwen;


La campagna antifumo dell'UE è uno degli elementi di una strategia di lotta contro il tabagismo molto più ampia.

De antirookcampagne van de EU is een element van een veel bredere strategie ter beheersing van het gebruik van tabak.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "attivo nella lotta" in olandese     tradurre "attivo nella lotta antifumo" in olandese     tradurre "campagna antifumo" in olandese     tradurre "campo della lotta" in olandese     tradurre "campo della lotta antifumo" in olandese     tradurre "dell'ue nella lotta" in olandese     tradurre "dell'ue nella lotta antifumo" in olandese     tradurre "della lotta antifumo" in olandese     tradurre "genere nella lotta" in olandese     tradurre "introdurre compagne antifumo" in olandese     tradurre "lotta" in olandese     tradurre "lotta antifumo" in olandese     tradurre "materia di lotta" in olandese     tradurre "nella lotta antifumo" in olandese     tradurre "principi della lotta" in olandese     tradurre "strategia di lotta" in olandese     tradurre "tecnico di lotta" in olandese     tradurre "campagna contro i rumori" in olandese     tradurre "campagna contro il fumo" in olandese     tradurre "ispettore agrario" in olandese     tradurre "ispettore agronomo ispettrice agronoma" in olandese     tradurre "ispettrice agraria" in olandese     tradurre "legislazione sul tabagismo" in olandese     tradurre "lotta ai rumori" in olandese     tradurre "lotta all'inquinamento acustico" in olandese     tradurre "lotta alla disoccupazione" in olandese     tradurre "lotta alla tratta di persone" in olandese     tradurre "lotta antiparassitaria" in olandese     tradurre "lotta contro i parassiti" in olandese     tradurre "lotta contro il fenomeno disoccupazione" in olandese     tradurre "lotta contro il tabacco" in olandese     tradurre "lotta contro il tabagismo" in olandese     tradurre "lotta contro la disoccupazione" in olandese     tradurre "lotta contro le erbe infestanti" in olandese     tradurre "lotta contro le malerbe" in olandese     tradurre "lotta contro le piante infestanti" in olandese     tradurre "lotta preventiva contro la criminalità" in olandese     tradurre "lotta repressiva contro la criminalità" in olandese     tradurre "norme antifumo" in olandese     tradurre "protezione dai rumori" in olandese     tradurre "tabagismo" in olandese     tradurre "tecnico di lotta biologica guidata" in olandese     --lotta antifumo (italian-english)    --lotta antifumo (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'lotta antifumo' -> tabagismo [ campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo ] | lotta alla tratta degli esseri umani | lotta alla tratta di esseri umani | lotta alla tratta di persone | lotta contro la tratta di esseri umani

Date index: 2021-12-13
w