Tradurre "lotta repressiva contro la criminalit��" in olandese :

TERMINOLOGIE

lotta repressiva contro la criminalità

repressieve misdaadbestrijding


lotta repressiva contro la criminalità

repressieve misdaadbestrijding
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Basandosi sulle iniziative intraprese in precedenza in questo settore, nella riunione del 19 febbraio 2004 il Consiglio ha deciso di istituire un gruppo di “Amici della Presidenza” che, in collaborazione con la Presidenza e con l’assistenza della Commissione, effettuer? un’analisi di tutti gli strumenti attualmente esistenti al fine di contribuire alla lotta contro la criminalit? organizzata con radici nella regione dei Balcani occidentali.

Voortbouwend op het werk dat eerder is verricht op dit gebied heeft de Raad tijdens zijn vergadering van 19 februari 2004 besloten een groep “Vrienden van het voorzitterschap” in te stellen, die samen met het voorzitterschap en met hulp van de Commissie alle instrumenten zal evalueren die op dit moment gebruikt worden ter bestrijding van de uit de westelijke Balkan afkomstige georganiseerde criminaliteit.


La Presidenza ha inoltre presentato proposte per promuovere lo sviluppo della cooperazione tra settore pubblico e settore privato ai fini della lotta contro la criminalit? organizzata.

Bovendien heeft het voorzitterschap voorstellen gedaan ter bevordering van de samenwerking tussen de openbare en particuliere sector in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.


- (PT) Signor Presidente, la Commissione è perfettamente consapevole della necessità di un’azione a livello europeo, coordinata e obbligatoriamente multidisciplinare sia ai fini della prevenzione che della lotta repressiva contro la tratta di donne, come è stato esaurientemente dimostrato nelle due comunicazioni che ho trasmesso al Parlamento europeo su questa materia, la prima nel novembre 1997 e la seconda nel dicembre 1998.

- (PT) Mijnheer de Voorzitter, de Commissie is zich er heel goed van bewust dat er op Europees niveau een actie moet komen, een actie die gecoördineerd en die uit de aard der zaak multidisciplinair moet zijn, zowel ter wille van de preventie als voor de repressie van vrouwenhandel, zoals uitvoerig werd aangetoond in de twee mededelingen terzake welke zij aan het Europees Parlement heeft gericht in november 1997, respectievelijk december 1998.


37. ritiene che la lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani non debba risultare in una politica repressiva diretta contro gli immigrati in situazione irregolare, ma diretta contro i trafficanti e coloro che approfittano di questa situazione;

37. is van mening dat de strijd tegen illegale immigratie en mensenhandel niet mag resulteren in een repressief beleid tegen immigranten in een onregelmatige situatie, maar wèl tegen mensenhandelaren en degenen die van de situatie profiteren;


For more results, go to https://pro.wordscope.com to translate your documents with Wordscope Pro!
1. osserva che l'iniziativa della Commissione è conforme all'enfasi posta dal Consiglio europeo di Tampere sullo sviluppo di una più incisiva politica di immigrazione e integrazione per quanto concerne i cittadini di paesi terzi nell'Unione; osserva che per la prima volta sono state prese in considerazione in modo equilibrato tre questioni essenziali e interconnesse: la gestione dell'immigrazione nell'UE in un contesto di invecchiamento della popolazione in età lavorativa, il miglioramento dell'integrazione dei migranti nell'UE e la necessità di una cooperazione con i paesi di origine e ritiene che la lotta contro l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani non debba tradursi in una politica repressiva orientata contro gli immigrati in situazione irregolare, bensì rivolgersi contro i trafficanti e i datori di lavoro che sfruttano tale situazione;

1. stelt vast dat het initiatief van de Commissie overeenstemt met de nadruk die de Europese Raad van Tampere heeft gelegd op het ontwikkelen van een effectiever migratie- en integratiebeleid ten aanzien van burgers van derde landen in de EU; het is voor het eerst dat er evenwichtig aandacht is geschonken aan drie vitale kwesties die met elkaar samenhangen: het managen van de migratie naar de EU toe in een context van een vergrijzende bevolking; verbetering van de integratie van migranten in de EU; de noodzaak van samenwerking met de landen van herkomst; is van mening dat de strijd tegen illegale immigratie en mensenhandel niet mag leiden tot een repressief beleid dat gericht is tegen immigranten zonder verblijfsvergunning, maar wel tegen mensenhandelaren en werkgevers die van deze situatie profiteren;
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'lotta repressiva contro la criminalit��' -> lotta repressiva contro la criminalità | lotta repressiva contro la criminalità

Date index: 2021-06-07
w