Tradurre "lotta" in olandese :

TERMINOLOGIE
lotta alla tratta degli esseri umani | lotta alla tratta di esseri umani | lotta alla tratta di persone | lotta contro la tratta di esseri umani | lotta alla disoccupazione | lotta contro il fenomeno disoccupazione | lotta contro la disoccupazione | lotta antiparassitaria | lotta contro i parassiti | lotta contro le infestazioni delle colture | lotta contro le erbe infestanti | lotta contro le malerbe | lotta contro le piante infestanti | lotta preventiva contro la criminalità | lotta repressiva contro la criminalità | tabagismo | campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo | protezione dai rumori | campagna contro i rumori | lotta ai rumori | lotta all'inquinamento acustico | ispettore agrario | tecnico di lotta biologica guidata | ispettrice agraria | insegnare i principi della lotta antincendio -*- bestrijding van mensenhandel | bestrijding van mensensmokkel | werkloosheidsbestrijding | bestrijding van ongedierte | bestrijding van plagen | desinfestatie | parasietenbestrijding | onkruidbestrijding | preventieve misdaadbestrijding | repressieve misdaadbestrijding | nicotineverslaving | bestrijding van tabakmisbruik | rookverbod | strijd tegen tabak | bescherming tegen geluidshinder | bestrijding van geluidshinder | controleur algemene inspectiedienst | inspecteur landbouw | inspecteur landbouw en visserij | principes van brandbestrijding aanleren | principes van brandbestrijding onderwijzen

lotta alla tratta degli esseri umani | lotta alla tratta di esseri umani | lotta alla tratta di persone | lotta contro la tratta di esseri umani

bestrijding van mensenhandel | bestrijding van mensensmokkel
IATE - LAW | Migration
IATE - LAW | Migration


lotta alla disoccupazione [ lotta contro il fenomeno disoccupazione | lotta contro la disoccupazione ]

werkloosheidsbestrijding
44 OCCUPAZIONE E LAVORO | MT 4406 occupazione | BT1 politica occupazionale | NT1 frazionamento del posto di lavoro | RT aiuto all'occupazione [1606] | disoccupato [4411] | disoccupazione [4406]
44 WERKGELEGENHEID EN ARBEID | MT 4406 werkgelegenheid | BT1 werkgelegenheidsbeleid | NT1 gedeelde arbeidsplaats | RT werkgelegenheidsbevordering [1606] | werkloosheid [4406] | werkloze [4411]


lotta antiparassitaria | lotta contro i parassiti | lotta contro le infestazioni delle colture

bestrijding van ongedierte | bestrijding van plagen | desinfestatie | parasietenbestrijding
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


lotta contro le erbe infestanti | lotta contro le malerbe | lotta contro le piante infestanti

onkruidbestrijding
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


lotta preventiva contro la criminalità

preventieve misdaadbestrijding
Unione europea e comunità europee | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


lotta repressiva contro la criminalità

repressieve misdaadbestrijding
Unione europea e comunità europee | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)


tabagismo [ campagna contro il fumo | legislazione sul tabagismo | lotta antifumo | lotta contro il tabacco | lotta contro il tabagismo | norme antifumo ]

nicotineverslaving [ bestrijding van tabakmisbruik | rookverbod | strijd tegen tabak ]
28 QUESTIONI SOCIALI | MT 2826 vita sociale | BT1 problema sociale | RT tabacco [6006]
28 SOCIALE VRAAGSTUKKEN | MT 2826 sociaal leven | BT1 sociaal probleem | RT tabak [6006]


protezione dai rumori [ campagna contro i rumori | lotta ai rumori | lotta all'inquinamento acustico ]

bescherming tegen geluidshinder [ bestrijding van geluidshinder ]
52 AMBIENTE | MT 5206 politica dell'ambiente | BT1 lotta contro l'inquinamento | RT condizioni di lavoro [4416] | inquinamento acustico [5216] | isolamento acustico [6831] | rumore [5216]
52 MILIEU | MT 5206 milieubeleid | BT1 bestrijding van de verontreiniging | RT akoestische vervuiling [5216] | arbeidsvoorwaarden [4416] | geluidsisolatie [6831] | lawaai [5216]


ispettore agrario | tecnico di lotta biologica guidata | ispettore agronomo/ispettrice agronoma | ispettrice agraria

controleur algemene inspectiedienst | controleur technische administratieve bedrijfsvoering (agrarisch) | inspecteur landbouw | inspecteur landbouw en visserij
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


insegnare i principi della lotta antincendio

principes van brandbestrijding aanleren | principes van brandbestrijding onderwijzen
Abilità
Vaardigheid


assistenza internazionale reciproca in materia di lotta contro il traffico di stupefacenti

internationale strafrechtelijke samenwerking bij de bestrijding van de sluikhandel in verdovende middelen
Unione europea e comunità europee | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto)
Communautés européennes | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Droit international - droit des gens (Droit)
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
44. deplora che, dopo la soppressione dell'apposita linea di bilancio UE nel 2007, l'Unione non disponga di uno strumento flessibile e a dimensione transnazionale per rispondere in modo coerente alle priorità della lotta contro le mine e rileva la diminuzione, in termini quantitativi, dei finanziamenti complessivi dell'UE per la lotta contro le mine; chiede quindi il ripristino di un approccio più specifico con una linea di bilancio coordinata da una direzione competente, per lanciare un segnale del continuo impegno dell'Unione europea nella lotta contro le mine; rileva che tale impegno deve tenere conto delle esigenze specifiche dei singoli paesi, quali illustrate nei documenti di strategia nazionali, e, nel contempo, del fatto che in alcuni Stati la presenza delle mine è diventata un problema strutturale che merita di essere considerato nell'ambito della politica di sviluppo dell'UE;

44. betreurt dat sinds de schrapping van de speciale EU-begrotingslijn in 2007, de EU niet meer beschikt over een flexibel instrument dat in vele landen kan worden ingezet en op samenhangende wijze inspeelt op de prioriteiten op het gebied van mijnbestrijding en dat in kwantitatief opzicht de totale EU-financiering van mijnbestrijding is afgenomen; verzoekt dan ook om een meer toegewijde aanpak, met één begrotingslijn beheerd door één verantwoordelijk directoraat, waardoor duidelijk wordt dat de EU zich sterk blijft inzetten voor mijnbestrijding en waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke behoeften van de verschillende landen zoals omschreven in de landenstrategiedocumenten en met het feit dat in sommige landen de aanwezigheid van landmijnen een structureel probleem is geworden dat dus onder het EU-ontwikkelingsbeleid valt;


24. riconosce che la mobilitazione delle risorse pone sfide importanti per il governo e che la strategia di lotta contro le mine 2009-2019 deve essere ancora adottata; si rammarica che da diversi anni la commissione di sminamento, ovvero il principale organo governativo competente per la lotta contro le mine, non incontri i rappresentanti dei donatori con sede a Sarajevo, e che i suoi membri non abbiano più nemmeno partecipato agli incontri internazionali nel quadro del trattato sulla messa al bando delle mine antipersona dopo la seconda conferenza di revisione del trattato stesso tenutasi nel 2009; esorta il governo ad assumere la piena titolarità della lotta contro le mine, al fine di garantirne la pianificazione e la gestione sul piano strategico;

24. erkent dat het vrijmaken van middelen een aanzienlijke uitdaging voor de regering vormt en dat de mijnbestrijdingsstrategie 2009-2019 nog moet worden aangenomen; betreurt dat het hoofdorgaan van de regering belast met mijnbestrijding, de mijnbestrijdingscommissie, de sinds een aantal jaren in Sarajevo gevestigde vertegenwoordigers van de donors nog niet heeft ontmoet en dat de leden van deze commissie de internationale bijeenkomsten van het Verdrag van Ottawa niet hebben bijgewoond sinds de tweede herzieningsconferentie van het verdrag in 2009; verzoekt de regering met klem de volledige verantwoordelijkheid voor mijnbestrijding te nemen om ervoor te zorgen dat de planning en het beheer ervan strategisch verlopen;


L'Unione europea ha già istituito numerosi strumenti importanti per la lotta contro la violenza di cui sono vittime i minori: i programmi DAPHNE e AGIS; il piano d'azione per prevenire la tratta di esseri umani; la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta di esseri umani; la decisione del Consiglio del 29 maggio 2000 sulla lotta alla pornografia infantile su Internet; la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio del 22 dicembre 2003 relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile e diverse misure di lotta contro il turismo sessuale che coinvolge minori.

De Europese Unie heeft al een aantal belangrijke middelen ingezet in de strijd tegen geweld jegens kinderen, door onder andere het aannemen van de DAPHNE- en AGIS-programma’s, alsmede een actieplan voor de strijd tegen mensenhandel, maar ook het Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad van 19 juli 2002 betreffende de bestrijding van mensenhandel, het besluit van de Raad van 29 mei 2000 betreffende de strijd tegen kinderpornografie op internet, het Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad van 22 december 2003 ter bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, alsmede diverse andere maatregelen ter bestrijding van sekstoerisme waarbij kinderen betrokken zijn.


P. considerando che ai fini di una lotta efficace contro il terrorismo è essenziale intensificare la cooperazione e il coordinamento transatlantici ed è indispensabile applicare integralmente le summenzionate dichiarazioni congiunte UE-USA sulla lotta contro il terrorismo, sul rafforzamento della reciproca cooperazione in materia di non proliferazione e di lotta contro il terrorismo e la dichiarazione UE-USA rilasciata in occasione del Vertice di Vienna,

P. overwegende dat het voor een doeltreffende bestrijding van het terrorisme van essentieel belang is dat de transatlantische samenwerking en coördinatie wordt verbeterd en dat de EU-VS-verklaring van 2004 inzake terrorismebestrijding, de gezamenlijke EU-US-verklaring van 2005 inzake de versterking van de wederzijdse samenwerking op het gebied van non-proliferatie en terrorismebestrijding, alsmede de EU-VS-verklaring van de top van Wenen van 21 juni 2006, ten volle ten uitvoer worden gelegd,


5. insiste sull'urgenza di applicare nella pratica, in modo corretto ed esaustivo, l'insieme di misure politiche adottate al più alto livello politico nel quadro della Strategia dell'Unione europea di lotta contro il terrorismo, del Piano d'azione e della Strategia per la lotta contro la radicalizzazione e il reclutamento di terroristi, di modo che gli ambiziosi meccanismi e suggerimenti contenuti in tali documenti si traducano quanto prima in misure concrete ed efficaci sul terreno per la lotta contro il terrorismo;

5. beklemtoont dat er dringend een reeks politieke maatregelen op adequate en volledige wijze ten uitvoer dienen te worden gelegd die op het hoogste politieke niveau zijn goedgekeurd in het kader van de EU-strategie inzake terrorismebestrijding, het actieplan en de strategie tegen de radicalisering en recrutering van terroristen, zodat de ambitieuze mechanismen en voorstellen die deze documenten bevatten zo snel mogelijk kunnen worden omgezet in concrete en doeltreffende maatregelen ter bestrijding van het terrorisme in het veld;
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "europea di lotta" in olandese     tradurre "lotta" in olandese     tradurre "materia di lotta" in olandese     tradurre "per la lotta" in olandese     tradurre "principi della lotta" in olandese     tradurre "priorità della lotta" in olandese     tradurre "strategia di lotta" in olandese     tradurre "tecnico di lotta" in olandese     tradurre "una lotta" in olandese     tradurre "campagna contro i rumori" in olandese     tradurre "campagna contro il fumo" in olandese     tradurre "ispettore agrario" in olandese     tradurre "ispettore agronomo ispettrice agronoma" in olandese     tradurre "ispettrice agraria" in olandese     tradurre "legislazione sul tabagismo" in olandese     tradurre "lotta ai rumori" in olandese     tradurre "lotta all'inquinamento acustico" in olandese     tradurre "lotta alla disoccupazione" in olandese     tradurre "lotta alla tratta di persone" in olandese     tradurre "lotta antifumo" in olandese     tradurre "lotta antiparassitaria" in olandese     tradurre "lotta contro i parassiti" in olandese     tradurre "lotta contro il fenomeno disoccupazione" in olandese     tradurre "lotta contro il tabacco" in olandese     tradurre "lotta contro il tabagismo" in olandese     tradurre "lotta contro la disoccupazione" in olandese     tradurre "lotta contro le erbe infestanti" in olandese     tradurre "lotta contro le malerbe" in olandese     tradurre "lotta contro le piante infestanti" in olandese     tradurre "lotta preventiva contro la criminalità" in olandese     tradurre "lotta repressiva contro la criminalità" in olandese     tradurre "norme antifumo" in olandese     tradurre "protezione dai rumori" in olandese     tradurre "tabagismo" in olandese     tradurre "tecnico di lotta biologica guidata" in olandese     --lotta (italian-english)    --lotta (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'lotta' -> lotta alla tratta degli esseri umani | lotta alla tratta di esseri umani | lotta alla tratta di persone | lotta contro la tratta di esseri umani | lotta alla disoccupazione [ lotta contro il fenomeno disoccupazione | lotta contro la disoccupazione ] | lotta antiparassitaria | lotta contro i parassiti | lotta contro le infestazioni delle colture

Date index: 2021-07-13
w