Tradurre "metodi di trattamento antiparassitario" in olandese :

TERMINOLOGIE
trattamento fitosanitario | protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante | trattamento antiparassitario | trattamento antiparassitario dopo la germinazione | metodi di trattamento -*- fytosanitaire behandeling | agrofarmaceutische behandeling | bespuiting van gewassen | onkruidbestrijding | parasietenbestrijding | bescherming van de planten tegen plaagdieren | bestrijding van schadelijke organismen | ongediertebestrijding insektenbestrijding | behandeling na het opkomen | behandelingsmethode

trattamento fitosanitario [ protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante ]

fytosanitaire behandeling [ agrofarmaceutische behandeling | bespuiting van gewassen | onkruidbestrijding | parasietenbestrijding ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | BT1 tecniche di coltivazione | RT distruzione delle colture [5216] | legislazione fitosanitaria [5606] | malattia vegetale [5631] | parassitologia [3606] | prodot
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | BT1 landbouwtechniek | RT fytosanitaire wetgeving [5606] | fytosanitair product [5626] | landbouwkundig onderzoek [5606] | parasitologie [3606] | plantaardige ziekte


trattamento antiparassitario

bescherming van de planten tegen plaagdieren | bestrijding van schadelijke organismen | ongediertebestrijding insektenbestrijding
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Chemistry
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Chemistry


trattamento antiparassitario dopo la germinazione

behandeling na het opkomen
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Mechanical engineering
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Mechanical engineering


metodi di trattamento

behandelingsmethode
IATE - Health
IATE - Health
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
La presenza di morfina e di altri composti alcaloidi è dovuta principalmente alla contaminazione esterna provocata da metodi di trattamento antiparassitario, di raccolta e di mondatura inappropriati.

De aanwezigheid van morfine en andere alkaloïdeverbindingen is voornamelijk te wijten aan externe contaminatie als gevolg van ongeschikte procedures inzake gewasbescherming, oogsten en schoonmaken.


Per alcune malattie, i metodi di trattamento embrionale raccomandati dall’IETS possono sostituire le misure di prevenzione tradizionali, come i test diagnostici dei donatori, mentre per altre essi dovranno essere utilizzati solo per rafforzare e completare le misure tradizionali.

De door de IETS aanbevolen methoden voor het hanteren van embryo’s kunnen voor sommige ziekten in de plaats komen van traditionele preventiemaatregelen, zoals diagnostische tests bij donordieren, terwijl voor andere maatregelen de aanbevolen methoden alleen ter ondersteuning en aanvulling van die traditionele maatregelen gebruikt mogen worden.


Il secondo allegato (trattamento dei rifiuti) conterrà tabelle dei principali metodi di trattamento, classificati per categoria di rifiuti e per metodo di trattamento.

De bijlage over afvalverwerking bevat tabellen over afvalverwerking per afvalcategorie en op grond van de belangrijkste verwerkings methoden.


Le tecnologie applicate in questo ambito riguardano una vasta gamma di metodi di trattamento, quali ad esempio dispositivi e veicoli per la raccolta più sofisticati, che consentono un più efficace riciclaggio di materiali come la carta, i metalli e il vetro, macchine più efficienti per la separazione dei materiali e nuove tecnologie su vasta scala per il trattamento dei rifiuti organici.

De technologie op dit gebied omvat een brede scala van verwerkingsmethoden, bijvoorbeeld infrastructuur en voertuigen voor het inzamelen van afval die beter geschikt zijn met het oog op de doeltreffende recycling van materialen als papier, metalen en glas; betere apparatuur voor de mechanische scheiding; en nieuwe grootschalige technologie voor de verwerking van organische afvalstoffen.


È comunque difficile valutare con precisione le tendenze in materia vista l'assenza di dati, sia per quanto riguarda i flussi di rifiuti (i cinque principali sono i rifiuti delle industrie estrattive, quelli delle industrie manifatturiere, quelli delle attività di costruzione e demolizione, i rifiuti urbani solidi e i rifiuti di origine agricola e forestale) che a livello di trattamento (la scelta fra il riciclaggio, la messa a discarica e altri metodi di trattamento varia considerevolmente a seconda degli Stati membri e del tipo di rifiuti).

Het is evenwel moeilijk om de tendensen op het gebied van de afvalproductie met enige nauwkeurigheid in te schatten. Het ontbreekt immers aan de nodige gegevens, zowel wat de afvalstromen betreft (waarvan de vijf voornaamste zijn: het afval uit de mijnbouw, het fabricageafval, het bouw- en sloopafval, het stedelijk vast afval en het afval van land- en bosbouw) als wat de behandeling van de afvalstoffen betreft (de keuze tussen recycling, storten of andere afvalbehandelingsmethoden verschilt aanzienlijk naargelang van de lidstaat en het type afval).
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'metodi di trattamento antiparassitario' -> trattamento fitosanitario [ protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante ] | trattamento antiparassitario | trattamento antiparassitario dopo la germinazione

Date index: 2021-09-23
w