Tradurre "occorre osservare" in olandese :

TERMINOLOGIE
avere sempre un aspetto pulito e ordinato | curare il proprio aspetto | osservare gli standard di igiene personale | osservare gli standard relativi all'igiene personale | osservare la materia | osservare l'alimentazione della macchina | servizi incaricati di far osservare le leggi -*- persoonlijke hygiëne onderhouden | voor de normen voor persoonlijke hygiëne zorgen | 0.0 | normen voor persoonlijke hygiëne handhaven | materie observeren | machinetoevoer controleren | rechtshandhavingsorganen

avere sempre un aspetto pulito e ordinato | curare il proprio aspetto | osservare gli standard di igiene personale | osservare gli standard relativi all'igiene personale

persoonlijke hygiëne onderhouden | voor de normen voor persoonlijke hygiëne zorgen | 0.0 | normen voor persoonlijke hygiëne handhaven
Abilità
Vaardigheid


nel franamento occorre tener conto del coefficiente di rigonfiamento

bij breukwinning speelt de uitlevering van het gesteente een rol
IATE - Coal and mining industries
IATE - Coal and mining industries


alle fermate degli autobus occorre prevedere locali d'aspetto e pensiline

het is wenselijk bushalten te voorzien van wachtruimten of abri's
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport


osservare la materia

materie observeren
Abilità
Vaardigheid


osservare l'alimentazione della macchina

machinetoevoer controleren
Abilità
Vaardigheid


servizi incaricati di far osservare le leggi

rechtshandhavingsorganen
IATE -
IATE -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
A tal proposito, occorre osservare che il regolamento n. 6/2002 non contiene precisazioni circa il modo in cui si debba valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state determinate dalla funzione tecnica di quest’ultimo.

Dienaangaande moet erop worden gewezen dat in verordening nr. 6/2002 niet wordt aangegeven op welke manier beoordeeld dient te worden of de desbetreffende uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel door de technische functie van dat voortbrengsel zijn bepaald.


A tale proposito, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, pur non trattandosi di un annuncio, esso rappresenta materiale promozionale che la riguarda e che è pubblicato su una rivista di moda, il che consente di mostrare al pubblico i suoi prodotti.

Dienaangaande zij vastgesteld dat het, anders dan verzoekster stelt, hoewel er geen sprake is van een advertentie, gaat om promotiemateriaal dat haar betreft en dat is gepubliceerd in een modemagazine, waarin zij haar waren aan het publiek kan tonen.


Occorre osservare che, sebbene il regolamento n. 1/2003 abbia introdotto un elevato numero di modifiche alle norme procedurali relative al diritto della concorrenza, è altresì pacifico che tali norme non contengono alcun elemento che induca ad affermare che esse impongono una parificazione tra avvocati liberi professionisti ed avvocati dipendenti con riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni, dato che tale principio non risulta mai contemplato nel suddetto regolamento.

Verordening nr. 1/2003 heeft weliswaar een groot aantal wijzigingen in de procedureregels rond het mededingingsrecht van de Unie ingevoerd, doch het staat ook vast dat deze regels geen enkele aanwijzing bevatten dat zij dwingen tot een gelijkschakeling van advocaten die hun praktijk onafhankelijk uitoefenen en advocaten in dienstbetrekking voor wat betreft de bescherming van de vertrouwelijkheid van de communicatie, daar dit beginsel geen voorwerp van genoemde verordening is.


95 Quanto alla censura riguardante i rilievi del Tribunale relativi alle caratteristiche del pubblico rilevante, all’atteggiamento dei consumatori e all’orientamento di questi ultimi, occorre osservare, da un lato, che tali rilievi rientrano nell’ambito delle valutazioni in fatto e che, dall’altro, la Develey non contesta al Tribunale di aver snaturato i fatti al riguardo.

95 Aangaande de grief betreffende de vaststellingen van het Gerecht inzake de kenmerken van het relevante publiek, de houding van de consumenten en de basis waarop zij hun keuze maken, zij opgemerkt dat deze vaststellingen feitelijke beoordelingen vormen en dat Develey het Gerecht geen onjuiste opvatting van deze feiten verwijt.


92 Orbene, ammesso che tale giurisprudenza vincoli il Tribunale, occorre osservare che esso ha constatato, ai punti 46 e 47 della sentenza impugnata, che i prodotti contraddistinti dal marchio richiesto sono prodotti alimentari di consumo comune e che i consumatori attribuiscono, in primo luogo, una semplice funzione di confezionamento alle bottiglie in cui tali prodotti sono contenuti.

92 Ook al is deze rechtspraak bindend voor het Gerecht, zij evenwel opgemerkt dat het Gerecht in de punten 46 en 47 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren levensmiddelen voor courant gebruik zijn en dat de consument in de eerste plaats een loutere functie van verpakking toeschrijft aan flessen met dergelijke waren.
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'occorre osservare' -> avere sempre un aspetto pulito e ordinato | curare il proprio aspetto | osservare gli standard di igiene personale | osservare gli standard relativi all'igiene personale | nel franamento occorre tener conto del coefficiente di rigonfiamento | alle fermate degli autobus occorre prevedere locali d'aspetto e pensiline

Date index: 2021-09-27
w