Tradurre "osservare" in olandese :

TERMINOLOGIE
osservare la materia | osservare l'alimentazione della macchina | avere sempre un aspetto pulito e ordinato | curare il proprio aspetto | osservare gli standard di igiene personale | osservare gli standard relativi all'igiene personale | servizi incaricati di far osservare le leggi | obbligo della riservatezza | obbligo di osservare la riservatezza -*- materie observeren | machinetoevoer controleren | persoonlijke hygiëne onderhouden | voor de normen voor persoonlijke hygiëne zorgen | 0.0 | normen voor persoonlijke hygiëne handhaven | rechtshandhavingsorganen | geheimhoudingsplicht

osservare la materia

materie observeren
Abilità
Vaardigheid


osservare l'alimentazione della macchina

machinetoevoer controleren
Abilità
Vaardigheid


avere sempre un aspetto pulito e ordinato | curare il proprio aspetto | osservare gli standard di igiene personale | osservare gli standard relativi all'igiene personale

persoonlijke hygiëne onderhouden | voor de normen voor persoonlijke hygiëne zorgen | 0.0 | normen voor persoonlijke hygiëne handhaven
Abilità
Vaardigheid


servizi incaricati di far osservare le leggi

rechtshandhavingsorganen
IATE -
IATE -


obbligo della riservatezza | obbligo di osservare la riservatezza

geheimhoudingsplicht
IATE - Information and information processing
IATE - Information and information processing


il funzionario è tenuto ad osservare i doveri di onestà e delicatezza

de ambtenaar is gehouden betamelijkheid en kiesheid te betrachten
IATE - 0436
IATE - 0436
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Essi possono scegliere di osservare in un primo tempo la norma di legalità ma dovranno osservare tanto le norme di legalità quanto le norme relative alla gestione sostenibile delle foreste entro la data di scadenza della loro certificazione di legalità iniziale.

Zij kunnen ervoor kiezen om aanvankelijk enkel de wettigheidsnorm na te leven, maar uiterlijk tegen de datum waarop hun oorspronkelijke certificaat van wettigheid verstrijkt, dienen zij zowel de wettigheidsnormen als de normen voor de duurzaamheid van het bosbeheer na te leven.


a osservare o far osservare il presente allegato; e

deze bijlage na te leven of te doen naleven, en


Il richiedente che sceglie di osservare una specifica di certificazione di un emendamento delle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di modifica a un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate.

Als een aanvrager verkiest te voldoen aan een certificeringsspecificatie van een amendement bij de certificeringsspecificaties dat van kracht wordt nadat de aanvraag tot wijziging van een typecertificaat is ingediend, moet de aanvrager ook voldoen aan alle andere certificeringsspecificaties die er naar het oordeel van het Agentschap rechtstreeks verband mee houden.


Se un richiedente sceglie di osservare un emendamento alle specifiche di certificazione che entra in vigore successivamente alla presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutte le altre specifiche di certificazione che l’Agenzia ritiene direttamente collegate».

Als een aanvrager verkiest te voldoen aan een amendement bij de certificeringsspecificaties dat van kracht wordt nadat de aanvraag om een typecertificaat is ingediend, moet de aanvrager ook voldoen aan alle andere certificeringsspecificaties die er naar het oordeel van het Agentschap rechtstreeks verband mee houden”.


i paesi o territori partecipanti al cumulo si siano impegnati a osservare o far osservare il disposto del presente allegato e a fornire la cooperazione amministrativa necessaria ad assicurare la corretta applicazione del presente allegato, tanto nei confronti dell’Unione quanto nelle loro relazioni reciproche;

de bij de cumulatie betrokken landen of gebieden hebben zich ertoe verbonden de bepalingen van deze bijlage toe te passen of ervoor te zorgen dat deze worden toegepast en te zorgen voor de administratieve samenwerking met het oog op de correcte toepassing van deze bijlage, zowel ten aanzien van de Unie als tussen hen onderling;
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'osservare' -> osservare la materia | osservare l'alimentazione della macchina | avere sempre un aspetto pulito e ordinato | curare il proprio aspetto | osservare gli standard di igiene personale | osservare gli standard relativi all'igiene personale | servizi incaricati di far osservare le leggi

Date index: 2021-07-26
w