Tradurre "prodotto antiparassitario" in olandese :

TERMINOLOGIE
antiparassitario | funghicida | prodotto antiparassitario | agente antiparassitario | farmaco antiparassitario | residuo di antiparassitario | residuo di fitofarmaco | prodotto biologico | prodotto ecologico | prodotto organico | progettare politiche di prodotto | sviluppare le politiche di prodotto | sviluppare le politiche sui prodotti | sviluppare politiche di prodotto | prodotto del tabacco che non comporta combustione | prodotto del tabacco non da fumo | prodotto del tabacco senza combustione | valutazione dei rischi dei prodotti | valutazione dei rischi del prodotto | analisi dei rischi del prodotto | valutazione del rischio del prodotto | disegnatore sviluppatore di prodotto | disegnatrice sviluppatrice | disegnatore sviluppatore | antiparassitario chimico | pesticida chimico | semisintetico | prodotto chimicamente da sostanze naturali | metabolita | prodotto terminale del metabolismo | settico | prodotto dalla putrefazione di micro-organismi -*- verdelgingsmiddel | bestrijdingsmiddel | fungicide | pesticide | antiparasitair middel | residu van bestrijdingsmiddel | biologisch product | ecologisch product | productbeleid opstellen | productbeleid ontwikkelen | productontwikkeling beheren | niet voor roken bestemd tabaksproduct | rookvrij tabaksproduct | productrisicoanalyse | risico’s van productgebruik analyseren | productgebruikrisico’s analyseren | risicoanalyse productgebruik | technisch tekenaar productontwikkeling | chemisch bestrijdingsmiddel | chemisch pesticide | semisynthetisch | van scheikundige oorsprong | metaboliet | stofwisselprodukt | septisch | rottend

antiparassitario [ funghicida | prodotto antiparassitario ]

verdelgingsmiddel [ bestrijdingsmiddel | fungicide | pesticide ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5626 mezzo di produzione agricola | BT1 prodotto fitosanitario | BT2 mezzo di produzione agricola | RT cura delle colture [5621] | distruzione delle colture [5216] | inquinamento d'origine agricola [5216]
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5626 landbouwproductiemiddel | BT1 fytosanitair product | BT2 landbouwproductiemiddel | RT giftige stof [5216] | residu van bestrijdingsmiddel [5216] | vernietiging van de gewassen [5216] | verontreiniging


agente antiparassitario | antiparassitario | farmaco antiparassitario

antiparasitair middel
IATE - Health
IATE - Health


residuo di antiparassitario [ residuo di fitofarmaco ]

residu van bestrijdingsmiddel
52 AMBIENTE | MT 5216 degrado ambientale | BT1 agente inquinante | BT2 nocività | RT antiparassitario [5626] | rifiuti [5216]
52 MILIEU | MT 5216 Aantasting van het milieu | BT1 verontreinigende stof | BT2 hinder | RT afval [5216] | verdelgingsmiddel [5626]


prodotto biologico [ prodotto ecologico | prodotto organico ]

biologisch product [ ecologisch product ]
60 AGROALIMENTARE | MT 6026 prodotto alimentare | BT1 prodotto alimentare | RT agricoltura biologica [5621] | prodotto dietetico [6026]
60 LANDBOUWVOEDINGSMIDDELEN | MT 6026 voedingsproducten | BT1 voedingsproduct | RT biologische landbouw [5621] | dieetproduct [6026]


progettare politiche di prodotto | sviluppare le politiche di prodotto | sviluppare le politiche sui prodotti | sviluppare politiche di prodotto

kwaliteit verpakking service van een product ontwikkelen | productbeleid opstellen | productbeleid ontwikkelen | productontwikkeling beheren
Abilità
Vaardigheid


prodotto del tabacco che non comporta combustione | prodotto del tabacco non da fumo | prodotto del tabacco senza combustione

niet voor roken bestemd tabaksproduct | rookvrij tabaksproduct
IATE - Social affairs | Health | Plant product | Agri foodstuffs
IATE - Social affairs | Health | Plant product | Agri foodstuffs


valutazione dei rischi dei prodotti | valutazione dei rischi del prodotto | analisi dei rischi del prodotto | valutazione del rischio del prodotto

productrisicoanalyse | risico’s van productgebruik analyseren | productgebruikrisico’s analyseren | risicoanalyse productgebruik
Conoscenza
Kennis


disegnatore sviluppatore di prodotto | disegnatrice sviluppatrice | disegnatore sviluppatore | disegnatore sviluppatore di prodotto/disegnatrice sviluppatrice di prodotto

technisch tekenaar productontwikkeling
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


antiparassitario chimico | pesticida chimico

chemisch bestrijdingsmiddel | chemisch pesticide
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


semisintetico | prodotto chimicamente da sostanze naturali

semisynthetisch | van scheikundige oorsprong
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


metabolita | prodotto terminale del metabolismo

metaboliet | stofwisselprodukt
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


settico | prodotto dalla putrefazione di micro-organismi

septisch | rottend
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Descrittore EUROVOC: commercio internazionale convenzione ONU antiparassitario prodotto chimico protezione dell'ambiente ratifica di accordo sanità pubblica sostanza pericolosa

Eurovoc-term: internationale handel VN-conventie verdelgingsmiddel chemisch product milieubescherming ratificatie van een overeenkomst volksgezondheid gevaarlijke stof


Descrittore EUROVOC: alimenti per il bestiame ispezione degli alimenti antiparassitario produzione vegetale prodotto alimentare prodotto animale residuo di antiparassitario sicurezza alimentare

Eurovoc-term: veevoeder Keuringsdienst van waren verdelgingsmiddel plantaardige productie voedingsproduct dierlijk product residu van bestrijdingsmiddel voedselveiligheid


l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/prodotto.

de verwachte LOD voor de combinatie bestrijdingsmiddel/product.


le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare.

de te selecteren combinatie bestrijdingsmiddel/product.


l'LD previsto per la combinazione antiparassitario/prodotto;

de verwachte LOD voor de combinatie bestrijdingsmiddel/product;
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "onu antiparassitario prodotto" in olandese     tradurre "agente antiparassitario" in olandese     tradurre "antiparassitario" in olandese     tradurre "combinazione antiparassitario" in olandese     tradurre "combinazioni antiparassitario" in olandese     tradurre "convenzione onu antiparassitario" in olandese     tradurre "degli alimenti antiparassitario" in olandese     tradurre "politiche di prodotto" in olandese     tradurre "prodotto" in olandese     tradurre "produzione vegetale prodotto" in olandese     tradurre "residuo di antiparassitario" in olandese     tradurre "rischi del prodotto" in olandese     tradurre "sviluppatore di prodotto" in olandese     tradurre "analisi dei rischi del prodotto" in olandese     tradurre "antiparassitario chimico" in olandese     tradurre "disegnatore sviluppatore" in olandese     tradurre "disegnatore sviluppatore di prodotto" in olandese     tradurre "disegnatrice sviluppatrice" in olandese     tradurre "farmaco antiparassitario" in olandese     tradurre "funghicida" in olandese     tradurre "metabolita" in olandese     tradurre "pesticida chimico" in olandese     tradurre "prodotto antiparassitario" in olandese     tradurre "prodotto biologico" in olandese     tradurre "prodotto chimicamente da sostanze naturali" in olandese     tradurre "prodotto dalla putrefazione di micro-organismi" in olandese     tradurre "prodotto del tabacco senza combustione" in olandese     tradurre "prodotto ecologico" in olandese     tradurre "prodotto organico" in olandese     tradurre "prodotto terminale del metabolismo" in olandese     tradurre "progettare politiche di prodotto" in olandese     tradurre "residuo di fitofarmaco" in olandese     tradurre "semisintetico" in olandese     tradurre "settico" in olandese     tradurre "sviluppare le politiche di prodotto" in olandese     tradurre "sviluppare le politiche sui prodotti" in olandese     tradurre "sviluppare politiche di prodotto" in olandese     tradurre "valutazione dei rischi dei prodotti" in olandese     tradurre "valutazione dei rischi del prodotto" in olandese     tradurre "valutazione del rischio del prodotto" in olandese     --prodotto antiparassitario (italian-english)    --prodotto antiparassitario (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'prodotto antiparassitario' -> antiparassitario [ funghicida | prodotto antiparassitario ] | agente antiparassitario | antiparassitario | farmaco antiparassitario | residuo di antiparassitario [ residuo di fitofarmaco ] | prodotto biologico [ prodotto ecologico | prodotto organico ]

Date index: 2021-02-17
w