Tradurre "residuo di antiparassitario" in olandese :

TERMINOLOGIE
residuo di antiparassitario | residuo di fitofarmaco | residuo di antiparassitario | residuo di pesticida | agente antiparassitario | antiparassitario | farmaco antiparassitario | antiparassitario | funghicida | prodotto antiparassitario | trattamento fitosanitario | protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante | antiparassitario chimico | pesticida chimico -*- residu van bestrijdingsmiddel | residu van pesticide | antiparasitair middel | verdelgingsmiddel | bestrijdingsmiddel | fungicide | pesticide | fytosanitaire behandeling | agrofarmaceutische behandeling | bespuiting van gewassen | onkruidbestrijding | parasietenbestrijding | chemisch bestrijdingsmiddel | chemisch pesticide

residuo di antiparassitario [ residuo di fitofarmaco ]

residu van bestrijdingsmiddel
52 AMBIENTE | MT 5216 degrado ambientale | BT1 agente inquinante | BT2 nocività | RT antiparassitario [5626] | rifiuti [5216]
52 MILIEU | MT 5216 Aantasting van het milieu | BT1 verontreinigende stof | BT2 hinder | RT afval [5216] | verdelgingsmiddel [5626]


residuo di antiparassitario | residuo di pesticida

residu van pesticide
IATE - Chemistry
IATE - Chemistry


agente antiparassitario | antiparassitario | farmaco antiparassitario

antiparasitair middel
IATE - Health
IATE - Health


antiparassitario [ funghicida | prodotto antiparassitario ]

verdelgingsmiddel [ bestrijdingsmiddel | fungicide | pesticide ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5626 mezzo di produzione agricola | BT1 prodotto fitosanitario | BT2 mezzo di produzione agricola | RT cura delle colture [5621] | distruzione delle colture [5216] | inquinamento d'origine agricola [5216]
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5626 landbouwproductiemiddel | BT1 fytosanitair product | BT2 landbouwproductiemiddel | RT giftige stof [5216] | residu van bestrijdingsmiddel [5216] | vernietiging van de gewassen [5216] | verontreiniging


trattamento fitosanitario [ protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante ]

fytosanitaire behandeling [ agrofarmaceutische behandeling | bespuiting van gewassen | onkruidbestrijding | parasietenbestrijding ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | BT1 tecniche di coltivazione | RT distruzione delle colture [5216] | legislazione fitosanitaria [5606] | malattia vegetale [5631] | parassitologia [3606] | prodot
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | BT1 landbouwtechniek | RT fytosanitaire wetgeving [5606] | fytosanitair product [5626] | landbouwkundig onderzoek [5606] | parasitologie [3606] | plantaardige ziekte


antiparassitario chimico | pesticida chimico

chemisch bestrijdingsmiddel | chemisch pesticide
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Descrittore EUROVOC: alimenti per il bestiame ispezione degli alimenti antiparassitario produzione vegetale prodotto alimentare prodotto animale residuo di antiparassitario sicurezza alimentare

Eurovoc-term: veevoeder Keuringsdienst van waren verdelgingsmiddel plantaardige productie voedingsproduct dierlijk product residu van bestrijdingsmiddel voedselveiligheid


Di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I A, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato ad ogni Stato membro nell'allegato I B, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro; per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti sarà sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo: verranno prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione verranno analizzati separatamente; nel 2001 questa operazione comprenderà le combinazioni forato/patata e metidation/mela.

Voor de in bijlage IA genoemde combinaties bestrijdingsmiddelenresidu/product monsters te nemen en te analyseren op basis van het in bijlage IB voor elke lidstaat vastgestelde aantal per product te nemen monsters, daarbij rekening houdend met het aandeel van de lidstaat zelf, van de rest van de Gemeenschap en van derde landen in de markt van die lidstaat; voor ten minste één bestrijdingsmiddel dat mogelijk een acuut risico vormt, worden de samenstellende delen van het verzamelmonster van één van de producten individueel geanalyseerd: er worden twee verzamelmonsters met een adequaat aantal samenstellende delen genomen, zo mogelijk uit de productie van één producent; als in het eerste verzamelmonster een detecteerbare hoeveelheid bestrijdingsmiddel wordt gevonden, wordt voor elk van de samenstellende delen van het tweede monster een afzonderlijke analyse uitgevoerd; in 2001 geldt dit onder meer voor de combinatie foraat/aardappelen en/of methidathion/appelen.


"e) 'residuo di antiparassitario': il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(11), compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

"e) 'residu van bestrijdingsmiddelen': het residu in volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding van een gewasbeschermingsmiddel, zoals omschreven in artikel 2, punt 1, van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad(11), met inbegrip van de metabolieten daarvan en de producten die bij de afbraak of de reactie vrijkomen.


1) di campionare e analizzare le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, sulla base di 12 campioni per ciascun prodotto, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, SEE e a livello di paesi terzi sul mercato dello Stato EFTA; per almeno un antiparassitario che presenti un rischio acuto, uno dei prodotti sarà sottoposto ad un'analisi distinta dei singoli componenti del campione multiplo: verranno prelevati due campioni di un congruo numero di componenti, se possibile da un unico produttore; se nel primo campione multiplo viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario, i componenti del secondo campione verranno analizzati separatamente; nel 2000 questa operazione comprenderà le combinazioni cetriolo/metamidofos e pera/clormequat;

1. voor de in bijlage I genoemde combinatie bestrijdingsmiddelenresidu/product-monsters te nemen en te analyseren op basis van een streefaantal van twaalf monsters per product, daarbij rekening houdend met het aandeel van de EVA-staten zelf, van de rest van de EER en van derde landen in de markt van de EVA-staten; voor ten minste één bestrijdingsmiddel dat mogelijk een acuut risico vormt, worden de samenstellende delen van het verzamelmonster van één van de producten individueel geanalyseerd: er worden twee verzamelmonsters met een adequaat aantal samenstellende delen genomen, zo mogelijk uit de productie van één producent; als in het eerste verzamelmonster een detecteerbare hoeveelheid bestrijdingsmiddel wordt gevonden, wordt voor elk van de samenstellende delen van het tweede monster een afzonderlijke analyse uitgevoerd; in 2000 geldt dit onder meer voor de combinatie komkommers/methamidofos en/of peren/chloormequat;
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "e 'residuo" in olandese     tradurre "e 'residuo di antiparassitario" in olandese     tradurre "residuo di antiparassitario" in olandese     tradurre "agente antiparassitario" in olandese     tradurre "antiparassitario" in olandese     tradurre "combinazioni prodotto residuo" in olandese     tradurre "combinazioni prodotto residuo di antiparassitario" in olandese     tradurre "degli alimenti antiparassitario" in olandese     tradurre "prodotto animale residuo" in olandese     tradurre "prodotto animale residuo di antiparassitario" in olandese     tradurre "prodotto residuo di antiparassitario" in olandese     tradurre "residuo" in olandese     tradurre "trattamento antiparassitario" in olandese     tradurre "antiparassitario chimico" in olandese     tradurre "farmaco antiparassitario" in olandese     tradurre "funghicida" in olandese     tradurre "pesticida chimico" in olandese     tradurre "prodotto antiparassitario" in olandese     tradurre "protezione fitosanitaria" in olandese     tradurre "residuo di fitofarmaco" in olandese     tradurre "residuo di pesticida" in olandese     tradurre "trattamento agrofarmaceutico" in olandese     tradurre "trattamento delle erbe infestanti" in olandese     tradurre "trattamento delle piante" in olandese     tradurre "trattamento fitosanitario" in olandese     --residuo di antiparassitario (italian-english)    --residuo di antiparassitario (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'residuo di antiparassitario' -> residuo di antiparassitario [ residuo di fitofarmaco ] | residuo di antiparassitario | residuo di pesticida | agente antiparassitario | antiparassitario | farmaco antiparassitario | antiparassitario [ funghicida | prodotto antiparassitario ] | trattamento fitosanitario [ protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante ]

Date index: 2021-07-16
w