Tradurre "rinunce effettuate nella" in olandese :


“riduzione”, la cifra ottenuta dividendo il totale della quota di zucchero rinunciata nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell’allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1o luglio 2006; per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il calcolo tiene conto della versione dell’allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità.

onder „verlaging” wordt verstaan het getal dat wordt verkregen door de totale suikerquota waarvan afstand wordt gedaan in de betrokken lidstaat, met inbegrip van de quota waarvan afstand wordt gedaan in het verkoopseizoen waarvoor de onttrekking aan de markt geldt, te delen door het nationale suikerquotum zoals vastgesteld in de op 1 juli 2006 geldende versie van bijlage III bij deze verordening; voor de lidstaten die op 1 juli 2006 nog geen lid van de Gemeenschap waren, moet voor de berekening de op de datum van hun toetreding tot de Gemeenschap geldende versie van die bijlage III worden gebruikt.


“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006.

onder „verlaging” wordt verstaan het getal dat wordt verkregen door de totale suikerquota waarvan afstand wordt gedaan in de betrokken lidstaat, met inbegrip van de quota waarvan afstand wordt gedaan in het verkoopseizoen waarvoor de onttrekking aan de markt geldt, te delen door het nationale suikerquotum als vastgesteld in de op 1 juli 2006 geldende versie van bijlage III bij deze Verordening (EG) nr. 318/2006.


“riduzione”: la cifra ottenuta dividendo il totale delle quote di zucchero oggetto di rinuncia nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione a cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, nella versione applicabile il 1o luglio 2006.

onder „verlaging” wordt verstaan het getal dat wordt verkregen door de totale suikerquota waarvan afstand wordt gedaan in de betrokken lidstaat, met inbegrip van de quota waarvan afstand wordt gedaan in het verkoopseizoen waarvoor de onttrekking aan de markt geldt, te delen door het nationale suikerquotum als vastgesteld in de op 1 juli 2006 geldende versie van bijlage III bij deze Verordening (EG) nr. 318/2006.


“riduzione”, la cifra ottenuta dividendo il totale della quota di zucchero rinunciata nello Stato membro, incluse le rinunce effettuate nella campagna di commercializzazione cui si applica il ritiro, per le quote nazionali di zucchero fissate nell’allegato III del presente regolamento, nella versione applicabile il 1o luglio 2006; per gli Stati membri che non erano ancora membri della Comunità il 1o luglio 2006, il calcolo tiene conto della versione dell’allegato III applicabile alla data di adesione alla Comunità;

onder „verlaging” wordt verstaan het getal dat wordt verkregen door de totale suikerquota waarvan afstand wordt gedaan in de betrokken lidstaat, met inbegrip van de quota waarvan afstand wordt gedaan in het verkoopseizoen waarvoor de onttrekking aan de markt geldt, te delen door het nationale suikerquotum zoals vastgesteld in de op 1 juli 2006 geldende versie van bijlage III bij deze verordening; voor de lidstaten die op 1 juli 2006 nog geen lid van de Gemeenschap waren, moet voor de berekening de op de datum van hun toetreding tot de Gemeenschap geldende versie van die bijlage III worden gebruikt;
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'rinunce effettuate nella' ->

Date index: 2022-01-30
w