Tradurre "scuola d'insegnamento" in olandese :

TERMINOLOGIE
scuola d'insegnamento speciale | scuola speciale | istruzione speciale | insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti | insegnamento superiore | accademia | insegnamento di ciclo superiore | insegnamento di grado superiore | insegnamento post-secondario | istituto d'insegnamento superiore | istituto tecnologico | scuola superiore | insegnamento obbligatorio | obbligo scolastico | scolarità obbligatoria | scuola dell'obbligo | insegnamento nella scuola materna | direttore di scuola speciale | direttrice di scuola speciale | dirigente di scuola secondaria | dirigente scolastico di scuola secondaria | dirigente scolastica di scuola secondaria | preside di scuola secondaria | professore di scuola secondaria | professoressa di scuola secondaria | docente di scuola secondaria | insegnante di scuola secondaria -*- school voor speciaal onderwijs | buitengewoon onderwijs | aanvullend onderwijs | onderwijs voor buitengewoon begaafden | school voor doofstommen | school voor gehandicapte kinderen | school voor slechthorende kinderen | hoger onderwijs | academie | academisch onderwijs | grande école | hogere vakschool | hogeschool | instelling voor hoger onderwijs | instelling voor technisch onderwijs | tertiair onderwijs | schoolplicht | gebrek aan scholing | verplicht onderwijs | verplicht schoolbezoek | kleuteronderwijs | directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs | algemeen directrice secundair onderwijs | directrice voortgezet onderwijs | directeur voortgezet onderwijs | rector | leerkracht voortgezet onderwijs | onderwijsgevende secundair onderwijs | leerkracht voortgezet onderwijs | leraar secundair onderwijs

scuola d'insegnamento speciale | scuola speciale

school voor speciaal onderwijs
IATE - EDUCATION AND COMMUNICATIONS
IATE - EDUCATION AND COMMUNICATIONS


istruzione speciale [ insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti ]

buitengewoon onderwijs [ aanvullend onderwijs | onderwijs voor buitengewoon begaafden | school voor doofstommen | school voor gehandicapte kinderen | school voor slechthorende kinderen ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 istruzione generale | RT disabile [2826] | reinserimento scolastico [3216]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 algemeen onderwijs | RT gehandicapte [2826] | wederaanpassing op school [3216]


insegnamento superiore [ accademia | insegnamento di ciclo superiore | insegnamento di grado superiore | insegnamento post-secondario | istituto d'insegnamento superiore | istituto tecnologico | scuola superiore ]

hoger onderwijs [ academie | academisch onderwijs | grande école | hogere vakschool | hogeschool | instelling voor hoger onderwijs | instelling voor technisch onderwijs | tertiair onderwijs ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 livello di insegnamento | NT1 università | NT2 università aperta | RT biblioteca universitaria [3221] | Istituto universitario europeo [7611] | selezione degli alunni [3206] | tesi [322
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 niveau van het onderwijs | NT1 universiteit | NT2 open universiteit | RT Europees Universitair Instituut [7611] | leerlingenselectie [3206] | proefschrift [3221] | universiteitsb


insegnamento obbligatorio [ obbligo scolastico | scolarità obbligatoria | scuola dell'obbligo ]

schoolplicht [ gebrek aan scholing | verplicht onderwijs | verplicht schoolbezoek ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 insegnamento | RT alfabetizzazione [3206] | durata degli studi [3206] | legislazione scolastica [3206] | scolarizzazione [3206]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 onderwijs | RT aantal schoolgaanden [3206] | alfabetisering [3206] | schoolwetgeving [3206] | studieduur [3206]


insegnamento nella scuola materna

kleuteronderwijs
IATE - Education
IATE - Education


insegnamento delle lingue moderne fin dalle prime classi della scuola elementare

aanleren van moderne talen in de lager klassen van de basisscholen
IATE - Education
IATE - Education


direttore di scuola speciale | direttore di scuola speciale/direttrice di scuola speciale | direttrice di scuola speciale

directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs
Dirigenti
Leidinggevende functies


dirigente di scuola secondaria | dirigente scolastico di scuola secondaria | dirigente scolastica di scuola secondaria | preside di scuola secondaria

algemeen directrice secundair onderwijs | directrice voortgezet onderwijs | directeur voortgezet onderwijs | rector
Dirigenti
Leidinggevende functies


professore di scuola secondaria | professoressa di scuola secondaria | docente di scuola secondaria | insegnante di scuola secondaria

leerkracht voortgezet onderwijs | onderwijsgevende secundair onderwijs | leerkracht voortgezet onderwijs | leraar secundair onderwijs
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
D'altra parte, la Commissione sta avviando, nell'ambito dell'attuazione del "Piano d'azione Scienza e Società", un'iniziativa paneuropea destinata a sostenere l'insegnamento delle scienze nella scuola; insegnamento che peraltro svolge un ruolo fondamentale.

Anderzijds ontplooit de Commissie met de uitvoering van het actieplan "Wetenschap en samenleving" een pan-Europees initiatief gericht op de ondersteuning van wetenschappelijk onderwijs in scholen.


In alcuni paesi l’insegnamento precoce di una lingua straniera è completato da quello di una seconda lingua (negli ultimi anni di scuola primaria o nei primi anni di scuola secondaria).

In sommige landen wordt ook vroeger met het onderwijs in een tweede vreemde taal begonnen (in de laatste jaren van het lager onderwijs of in het begin van het voortgezet onderwijs).


all’articolo 53, paragrafo 3, della legge del 15 luglio 2011 relativa alle professioni di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2011, n. 174, pag. 1039), e il regolamento del ministro della sanità del 14 giugno 2012 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi di insegnamento universitario impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma di infermiere e di ostetrica presso una scuola medica secondaria o un istituto di studi superiori per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2012, pag. 770),

artikel 53.3, punt 3, van het besluit van 15 juli 2011 over de beroepen van verpleegkundige en verloskundige (Staatsblad van de Poolse Republiek van 2011 nr. 174, pos. 1039); en de verordening van de minister van Volksgezondheid van 14 juni 2012 over de gedetailleerde voorwaarden voor het verstrekken van opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen die in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs (eindexamen — matura) en zijn afgestudeerd aan een medische middelbare school of een vervolgopleiding waar het beroep van verpleegkundige en van verloskundige wordt aangeleerd (Staatsblad van de Poolse Republiek van 2012, pos. 770),


all’articolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004 n. 92, pag. 885 e del 2007, n. 176, pag. 1237), e al regolamento del ministro della sanità dell’11 maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria (esame finale - maturità) e che hanno conseguito un diploma presso un liceo medico o una scuola professionale medica per l’insegnamento di una professione di infermiere e ostetrica (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia del 2004, n. 110, pag. 1170 e del 2010, n. 65, pag. 420), o

artikel 11 van de wet van 20 april 2004 inzake de wijziging van de wet op de beroepen van verpleegkundige en verloskundige en inzake enige andere rechtsbesluiten (Staatsblad van de Poolse Republiek van 2004, nr. 92, pos. 885 en van 2007, nr. 176, pos. 1237); en de verordening van de minister van Volksgezondheid van 11 mei 2004 inzake de gedetailleerde voorwaarden voor het verstrekken van opleidingen voor verpleegkundigen en verloskundigen die in het bezit zijn van een diploma middelbaar onderwijs (eindexamen — matura) en zijn afgestudeerd aan een medische school of een instelling voor medisch beroepsonderwijs waar het beroep van verpleegkundige en van verloskundige wordt aangeleerd (Staatsblad van de Poolse Republiek van 2004, nr. 110, pos. 1170, en van 2010, nr. 65, pos. 420); of


Comprende un'attenzione particolare all'addestramento alla lettura, all'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento, alla qualità della vita scolastica e ubicazione della scuola, dimensione e apertura al mondo esterno alla scuola, alla collaborazione con i genitori e con un ampio numero di operatori del settore.

Hieronder vallen nadruk op aspecten als het leesonderricht, innovatie in lesgeven en leren, de kwaliteit van het leven op school, alsook de plaats waar de school gevestigd is, de omvang van de school en de mate waarin deze openstaat voor de buitenwereld, evenals samenwerking met de ouders en met een breed scala aan betrokkenen.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "alcuni paesi l’insegnamento" in olandese     tradurre "all'innovazione nell'insegnamento" in olandese     tradurre "anni di scuola" in olandese     tradurre "certificato di scuola" in olandese     tradurre "classi della scuola" in olandese     tradurre "corsi di insegnamento" in olandese     tradurre "direttore di scuola" in olandese     tradurre "dirigente di scuola" in olandese     tradurre "insegnamento" in olandese     tradurre "insegnamento nella scuola" in olandese     tradurre "medica per l’insegnamento" in olandese     tradurre "professore di scuola" in olandese     tradurre "scienze nella scuola" in olandese     tradurre "scuola" in olandese     tradurre "scuola d'insegnamento" in olandese     tradurre "sostenere l'insegnamento" in olandese     tradurre "speciale insegnamento" in olandese     tradurre "ubicazione della scuola" in olandese     tradurre "accademia" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "dirigente di scuola secondaria" in olandese     tradurre "dirigente scolastica di scuola secondaria" in olandese     tradurre "dirigente scolastico di scuola secondaria" in olandese     tradurre "docente di scuola secondaria" in olandese     tradurre "insegnamento di ciclo superiore" in olandese     tradurre "insegnamento di grado superiore" in olandese     tradurre "insegnamento nella scuola materna" in olandese     tradurre "insegnamento obbligatorio" in olandese     tradurre "insegnamento post-secondario" in olandese     tradurre "insegnamento speciale" in olandese     tradurre "insegnamento superiore" in olandese     tradurre "insegnante di scuola secondaria" in olandese     tradurre "istituti di rieducazione" in olandese     tradurre "istituto d'insegnamento superiore" in olandese     tradurre "istituto tecnologico" in olandese     tradurre "istruzione integrativa" in olandese     tradurre "istruzione speciale" in olandese     tradurre "obbligo scolastico" in olandese     tradurre "preside di scuola secondaria" in olandese     tradurre "professore di scuola secondaria" in olandese     tradurre "professoressa di scuola secondaria" in olandese     tradurre "rieducazione" in olandese     tradurre "scolarità obbligatoria" in olandese     tradurre "scuola d'insegnamento speciale" in olandese     tradurre "scuola dell'obbligo" in olandese     tradurre "scuola per bambini disabili" in olandese     tradurre "scuola per bambini sordi" in olandese     tradurre "scuola per sordomuti" in olandese     tradurre "scuola speciale" in olandese     tradurre "scuola superiore" in olandese     --scuola d'insegnamento (italian-english)    --scuola d'insegnamento (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

scuola d'insegnamento -> scuola d'insegnamento speciale | scuola speciale | istruzione speciale [ insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti ] | insegnamento superiore [ accademia | insegnamento di ciclo superiore | insegnamento di grado superiore | insegnamento post-secondario | istituto d'insegnamento superiore | istituto tecnologico | scuola superiore ]

Date index: 2021-10-23
w