Tradurre "scuola pilota" in olandese :

TERMINOLOGIE
scuola pilota | nuova pedagogia | esperimento pedagogico | innovazione pedagogica | ricerca pedagogica | scuola aperta | scuola parallela | scuola sperimentale | dirigente di scuola secondaria | dirigente scolastico di scuola secondaria | dirigente scolastica di scuola secondaria | preside di scuola secondaria | professore di scuola secondaria | professoressa di scuola secondaria | docente di scuola secondaria | insegnante di scuola secondaria | direttore di scuola speciale | direttrice di scuola speciale | scuola privata | istruzione speciale | insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti | podere-scuola | scuola professionale agraria | istruzione privata | scuola libera | scuola privata -*- pilootschool | nieuwe pedagogie | buitenschoolse vorming | experimentele school | open school | pedagogische vernieuwing | pedagogisch experiment | pedagogisch onderzoek | algemeen directrice secundair onderwijs | directrice voortgezet onderwijs | directeur voortgezet onderwijs | rector | leerkracht voortgezet onderwijs | onderwijsgevende secundair onderwijs | leerkracht voortgezet onderwijs | leraar secundair onderwijs | directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs | bijzondere school | buitengewoon onderwijs | aanvullend onderwijs | onderwijs voor buitengewoon begaafden | school voor doofstommen | school voor gehandicapte kinderen | school voor slechthorende kinderen | a)middelbare landbouwschool | b)hogere landbouwschool | particulier onderwijs | katholieke school | particuliere school

scuola pilota

pilootschool
IATE - EDUCATION AND COMMUNICATIONS
IATE - EDUCATION AND COMMUNICATIONS


nuova pedagogia [ esperimento pedagogico | innovazione pedagogica | ricerca pedagogica | scuola aperta | scuola parallela | scuola pilota | scuola sperimentale ]

nieuwe pedagogie [ buitenschoolse vorming | experimentele school | open school | pedagogische vernieuwing | pedagogisch experiment | pedagogisch onderzoek | pilootschool ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3206 istruzione | BT1 metodo pedagogico | RT risorse educative aperte [3216] | università aperta [3211]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3206 opvoeding | BT1 pedagogische methode | RT open leermiddelen [3216] | open universiteit [3211]


dirigente di scuola secondaria | dirigente scolastico di scuola secondaria | dirigente scolastica di scuola secondaria | preside di scuola secondaria

algemeen directrice secundair onderwijs | directrice voortgezet onderwijs | directeur voortgezet onderwijs | rector
Dirigenti
Leidinggevende functies


professore di scuola secondaria | professoressa di scuola secondaria | docente di scuola secondaria | insegnante di scuola secondaria

leerkracht voortgezet onderwijs | onderwijsgevende secundair onderwijs | leerkracht voortgezet onderwijs | leraar secundair onderwijs
Professioni intellettuali e scientifiche
Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen


direttore di scuola speciale | direttore di scuola speciale/direttrice di scuola speciale | direttrice di scuola speciale

directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs
Dirigenti
Leidinggevende functies


scuola non statale,scuola libera | scuola privata

bijzondere school
IATE - Education
IATE - Education


istruzione speciale [ insegnamento speciale | istituti di rieducazione | istruzione integrativa | rieducazione | scuola per bambini disabili | scuola per bambini sordi | scuola per sordomuti ]

buitengewoon onderwijs [ aanvullend onderwijs | onderwijs voor buitengewoon begaafden | school voor doofstommen | school voor gehandicapte kinderen | school voor slechthorende kinderen ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 istruzione generale | RT disabile [2826] | reinserimento scolastico [3216]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 algemeen onderwijs | RT gehandicapte [2826] | wederaanpassing op school [3216]


podere-scuola | scuola professionale agraria | scuola secondaria di avviamento al lavoro a tipo agrario

a)middelbare landbouwschool | b)hogere landbouwschool
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Education
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Education


istruzione privata [ scuola libera | scuola privata ]

particulier onderwijs [ katholieke school | particuliere school ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3211 insegnamento | BT1 insegnamento | RT libertà di insegnamento [1236]
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3211 onderwijs | BT1 onderwijs | RT vrijheid van onderwijs [1236]
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
41. sostiene, nel contesto del bilancio 2012 dell'UE, la proposta di "progetto pilota per i giovani" inteso a integrare nel mercato del lavoro i giovani e in particolare quanti hanno abbandonato la scuola;

41. is in het kader van de begroting van de Europese Unie 2012 voorstander van het voorgestelde proefproject voor de jeugd, dat zich ten doel stelt jongeren, en met name voortijdige schoolverlaters, een plaats op de arbeidsmarkt te garanderen;


98. sostiene, nel contesto del bilancio 2012 dell'UE, la proposta di "progetto pilota per i giovani" inteso a fornire una garanzia di integrazione dei giovani, e in particolare di quelli che hanno abbandonato la scuola, nel mercato del lavoro;

98. is in het kader van de begroting van de Europese Unie 2012 voorstander van het voorgestelde proefproject voor de jeugd, dat zich ten doel stelt jongeren, en met name voortijdige schoolverlaters, een plaats op de arbeidsmarkt te garanderen;


98. sostiene, nel contesto del bilancio 2012 dell'UE, la proposta di «progetto pilota per i giovani» inteso a fornire una garanzia di integrazione dei giovani, e in particolare di quelli che hanno abbandonato la scuola, nel mercato del lavoro;

98. is in het kader van de begroting van de Europese Unie 2012 voorstander van het voorgestelde proefproject voor de jeugd, dat zich ten doel stelt jongeren, en met name voortijdige schoolverlaters, een plaats op de arbeidsmarkt te garanderen;


41. ricorda i risultati indubbiamente positivi, sia in termini di partecipazione che di attuazione, dei diversi progetti pilota Erasmus avviati dal Parlamento negli ultimi anni (Erasmus per gli apprendisti, Erasmus per i giovani imprenditori, Erasmus per la scuola secondaria, Erasmus per la pubblica amministrazione) come pure del programma Erasmus tradizionale; ribadisce la necessità che l'Unione continui a investire in questo campo; ritiene che sia indispensabile un sostanziale incremento della dotazione finanziaria globale destinata a tutte le linee relative a Erasmus, al fine di aumentare in misura considerevole (fino a 1.000.000 persone all'anno) il numero dei giovani che partecipano alla "Politica Erasmus europea"; è convinto che questa azione sia essenziale per rispondere correttamente alle difficoltà che l'Europa sta incontrando nel processo di integrazione, nonché per contribuire a risolvere l'attuale crisi economica;

41. herinnert aan de ontegenzeggelijk positieve resultaten, zowel wat deelname als uitvoering betreft, van de verschillende Erasmus-proefprojecten die het Parlement de afgelopen jaren heeft opgestart (Erasmus voor leerlingen in het beroepsonderwijs, Erasmus voor jonge ondernemers, Erasmus voor de middelbare school, Erasmus voor het openbaar bestuur) alsmede van het traditionele Erasmus-programma; bevestigt de noodzaak van verdere investeringen van de Unie op dit gebied; is van mening dat een substantiële verhoging van de totale middelen voor alle Erasmus-lijnen nodig is om het aantal jongeren dat deelneemt aan het "Europese Erasmus-beleid" aanzienlijk te verhogen (tot 1 miljoen per jaar); is ervan overtuigd dat deze maatregel van essentieel belang is om op de juiste wijze te reageren op de moeilijkheden die Europa bij het integratieproces ondervindt en om een oplossing voor de huidige economische crisis te vinden;


27. invita ad avviare in una delle maggiori scuole europee un progetto pilota volto alla creazione di un centro per alunni con esigenze educative speciali, dotato di personale qualificato con adeguata esperienza e di materiale scolastico appropriato (libri, software informatico), che svolga un'attività di consulenza ed appronti il necessario materiale di sostegno per i docenti che insegnano ad alunni con esigenze educative speciali presso la scuola; invita inoltre a iscrivere nel bilancio 2006 i fondi necessari per finanziare questo progetto;

27. verlangt dat op een van de grotere scholen een proefproject voor een centrum voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften met gekwalificeerd en op dit terrein ervaren personeel, alsmede met adequaat lesmateriaal (boeken, computer software) wordt gestart, met als taak de beschikbaarstelling van deskundig advies en materiaal aan leerkrachten die kinderen met speciale onderwijsbehoeften onderwijzen; verlangt dat op de begroting van 2006 kredieten voor dit project worden uitgetrokken;
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "progetto pilota" in olandese     tradurre "abbandonato la scuola" in olandese     tradurre "direttore di scuola" in olandese     tradurre "dirigente di scuola" in olandese     tradurre "diversi progetti pilota" in olandese     tradurre "istruzione privata" in olandese     tradurre "per la scuola" in olandese     tradurre "presso la scuola" in olandese     tradurre "privata scuola" in olandese     tradurre "professore di scuola" in olandese     tradurre "scuola" in olandese     tradurre "scuola pilota" in olandese     tradurre "scuola privata" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "dirigente di scuola secondaria" in olandese     tradurre "dirigente scolastica di scuola secondaria" in olandese     tradurre "dirigente scolastico di scuola secondaria" in olandese     tradurre "docente di scuola secondaria" in olandese     tradurre "esperimento pedagogico" in olandese     tradurre "innovazione pedagogica" in olandese     tradurre "insegnamento speciale" in olandese     tradurre "insegnante di scuola secondaria" in olandese     tradurre "istituti di rieducazione" in olandese     tradurre "istruzione integrativa" in olandese     tradurre "istruzione speciale" in olandese     tradurre "nuova pedagogia" in olandese     tradurre "podere-scuola" in olandese     tradurre "preside di scuola secondaria" in olandese     tradurre "professore di scuola secondaria" in olandese     tradurre "professoressa di scuola secondaria" in olandese     tradurre "ricerca pedagogica" in olandese     tradurre "rieducazione" in olandese     tradurre "scuola aperta" in olandese     tradurre "scuola libera" in olandese     tradurre "scuola non statale scuola libera" in olandese     tradurre "scuola parallela" in olandese     tradurre "scuola per bambini disabili" in olandese     tradurre "scuola per bambini sordi" in olandese     tradurre "scuola per sordomuti" in olandese     tradurre "scuola professionale agraria" in olandese     tradurre "scuola sperimentale" in olandese     --scuola pilota (italian-english)    --scuola pilota (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'scuola pilota' -> scuola pilota | nuova pedagogia [ esperimento pedagogico | innovazione pedagogica | ricerca pedagogica | scuola aperta | scuola parallela | scuola pilota | scuola sperimentale ] | dirigente di scuola secondaria | dirigente scolastico di scuola secondaria | dirigente scolastica di scuola secondaria | preside di scuola secondaria

Date index: 2021-08-16
w