Tradurre "strutturazione dei dati" in olandese :

TERMINOLOGIE
strutturazione dei dati | sicurezza dei dati | trattamento dei dati | elaborazione dei dati | trattamento delle immagini | trattamento elettronico dei dati | dati personali | protezione dei dati | protezione dei dati personali | sicurezza dei dati | strutturazione di un file | regola per la strutturazione dei noli | strutturazione | operatore del centro elaborazione dati | operatrice del centro elaborazione dati | operatore dei centri di dati | applicare procedure di controllo qualità dei dati | attuare misure per controllare la qualità dei dati | mettere in atto processi di controllo qualità dei dati -*- uitsplitsing van de gegevens | gegevensbeveiliging | gegevensverwerking | beeldverwerking | elektronische gegevensverwerking | persoonlijke gegevens | gegevensbescherming | beveiliging van gegevens | databeveiliging | gegevensbeveiliging | bestandsstructurering | voorschrift voor de opbouw van vrachttarieven | structurering | medewerker network operations center | POP-medewerker | medewerker datacenter | NOC-medewerker | extraheren omzetten en laden | gegevens extraheren en omzetten | data omzetten en laden | data verifiëren | processen voor datakwaliteit implementeren | datakwaliteit verifiëren | processen voor gegevenskwaliteit implementeren

strutturazione dei dati

uitsplitsing van de gegevens
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Migrations - colonisation (Politique)


Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia

Aanbeveling R (87) 15 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa van 17 september 1987 tot regeling van het gebruik van persoonsgegevens op politieel gebied
Unione europea e comunità europee | Trattati (Unione europea e comunità europee) | Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto pubblico (Diritto)
Communautés européennes | Traités (Communautés européennes) | Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit public (Droit)


sicurezza dei dati

gegevensbeveiliging
Automazione | Unione europea e comunità europee | Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto pubblico (Diritto)
Automatisation | Communautés européennes | Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit public (Droit)


trattamento dei dati [ elaborazione dei dati | trattamento delle immagini | trattamento elettronico dei dati ]

gegevensverwerking [ beeldverwerking | elektronische gegevensverwerking ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3236 informatica e trattamento dei dati | NT1 base di dati | NT2 centro ospite di banche dati | NT1 codifica | NT2 crittografia | NT1 comunicazione dei dati | NT1 dati personali | NT1 memorizzazione dei dati | N
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3236 Informatica en gegevensverwerking | NT1 codering | NT2 codering van informatie | NT1 doorgeven van informatie | NT1 gegevensbank | NT2 informatiedienstverlening | NT1 gegevensbescherming | NT1 invo


dati personali

persoonlijke gegevens
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3236 informatica e trattamento dei dati | BT1 trattamento dei dati | RT biometria [3606] | dati medici [2841] | Garante europeo della protezione dei dati [1006] | protezione dei dati [3236] | protezione della
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3236 Informatica en gegevensverwerking | BT1 gegevensverwerking | RT biometrie [3606] | eerbiediging van het privé-leven [1236] | Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming [1006] | gegevensbesch


protezione dei dati [ protezione dei dati personali | sicurezza dei dati ]

gegevensbescherming [ beveiliging van gegevens | databeveiliging | gegevensbeveiliging ]
32 ISTRUZIONE E COMUNICAZIONE | MT 3236 informatica e trattamento dei dati | BT1 trattamento dei dati | RT Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione [1006] | criminalità informatica [3236] | dati personali [3236] | diritto d
32 OPVOEDING, ONDERWIJS EN COMMUNICATIE | MT 3236 Informatica en gegevensverwerking | BT1 gegevensverwerking | RT auteursrecht [6416] | computercriminaliteit [3236] | elektronische handtekening [2031] | Europees Agentschap voor netwerk- en inform


strutturazione di un file

bestandsstructurering
IATE - Information technology and data processing
IATE - Information technology and data processing


regola per la strutturazione dei noli

voorschrift voor de opbouw van vrachttarieven
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport


strutturazione

structurering
IATE - Documentation
IATE - Documentation


operatore del centro elaborazione dati | operatrice del centro elaborazione dati | operatore dei centri di dati | operatore del centro elaborazione dati/operatrice del centro elaborazione dati

medewerker network operations center | POP-medewerker | medewerker datacenter | NOC-medewerker
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


strumenti per l'estrazione la trasformazione e il caricamento dei dati | strumento di estrazione trasformazione e caricamento dei dati | programmi per l'estrazione la trasformazione e il caricamento dei dati | strumenti di estrazione trasformazione e caricamento dei dati

extraheren omzetten en laden | gegevens extraheren en omzetten | data omzetten en laden | hulpmiddelen voor het extraheren omzetten en laden van gegevens
Conoscenza
Kennis


applicare procedure di controllo qualità dei dati | implementare processi per garantire la qualità dei dati | attuare misure per controllare la qualità dei dati | mettere in atto processi di controllo qualità dei dati

data verifiëren | processen voor datakwaliteit implementeren | datakwaliteit verifiëren | processen voor gegevenskwaliteit implementeren
Abilità
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
k) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali o serie di dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o la combinazione, la limitazione dell'accesso, la cancellazione o la distruzione.

k) „verwerking”: elke verrichting of elk geheel van verrichtingen met betrekking tot persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door middel van doorzending, verspreiding of enige andere beschikbaarstelling, aligneren of combineren, aan beperkingen onderwerpen, wissen of vernietigen van gegevens.


Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, dovrebbe riguardare qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute nei confronti di dati personali o insiemi di dati personali per tali finalità, con l'ausilio di strumenti automatizzati o in altro modo, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione del trattamento, la cancellazione o la distruzione.

De verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing of de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, met inbegrip van de bescherming tegen en de voorkoming van gevaren voor de openbare veiligheid moet betrekking hebben op een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens voor die doeleinden, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés of anderszins, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, aligneren, combineren, aan verwerkingsbeperkingen onderwerpen, wissen of vernietigen van gegevens.


2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2) „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

2) „verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, bekendmaking door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


Tale elemento non dovrebbe però influire sulla presentazione finale dei programmi operativi e dei programmi di cooperazione, compresa la disposizione del testo e delle tabelle, in quanto il sistema elettronico di scambio dei dati dovrà essere predisposto per gestire diverse forme di strutturazione e presentazione dei dati immessi nel sistema.

Dit mag echter geen gevolgen hebben voor de uiteindelijke presentatie van operationele programma's en samenwerkingsprogramma's, met inbegrip van de opmaak van tekst en tabellen, aangezien het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling het mogelijk moet maken de in dit systeem opgenomen gegevens op verschillende manieren te structureren en te presenteren.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "applicate a dati" in olandese     tradurre "caricamento dei dati" in olandese     tradurre "centro elaborazione dati" in olandese     tradurre "compiute su dati" in olandese     tradurre "dati" in olandese     tradurre "dati elaborazione" in olandese     tradurre "del centro elaborazione" in olandese     tradurre "forme di strutturazione" in olandese     tradurre "l'uso dei dati" in olandese     tradurre "per la strutturazione" in olandese     tradurre "protezione" in olandese     tradurre "protezione dei dati" in olandese     tradurre "qualità dei dati" in olandese     tradurre "scambio dei dati" in olandese     tradurre "sicurezza dei dati" in olandese     tradurre "strumenti per l'estrazione" in olandese     tradurre "strutturazione" in olandese     tradurre "strutturazione dei dati" in olandese     tradurre "trattamento dei dati" in olandese     tradurre "dati personali" in olandese     tradurre "elaborazione dei dati" in olandese     tradurre "operatore dei centri di dati" in olandese     tradurre "operatore del centro elaborazione dati" in olandese     tradurre "operatrice del centro elaborazione dati" in olandese     tradurre "protezione dei dati personali" in olandese     tradurre "strutturazione di un file" in olandese     tradurre "trattamento delle immagini" in olandese     tradurre "trattamento elettronico dei dati" in olandese     --strutturazione dei dati (italian-english)    --strutturazione dei dati (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'strutturazione dei dati' -> strutturazione dei dati | Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre del comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia | sicurezza dei dati | trattamento dei dati [ elaborazione dei dati | trattamento delle immagini | trattamento elettronico dei dati ]

Date index: 2021-02-02
w