Tradurre "strutturazione" in olandese :

TERMINOLOGIE
strutturazione di un file | strutturazione | strutturazione dei dati | regola per la strutturazione dei noli -*- bestandsstructurering | structurering | uitsplitsing van de gegevens | voorschrift voor de opbouw van vrachttarieven

strutturazione di un file

bestandsstructurering
IATE - Information technology and data processing
IATE - Information technology and data processing


strutturazione

structurering
IATE - Documentation
IATE - Documentation


strutturazione dei dati

uitsplitsing van de gegevens
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Dazi doganali (Finanze, imposte e dazi doganali) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Douanes (Finances, impôts et douanes) | Migrations - colonisation (Politique)


regola per la strutturazione dei noli

voorschrift voor de opbouw van vrachttarieven
IATE - TRANSPORT | Land transport
IATE - TRANSPORT | Land transport
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Esso stimola la collaborazione scientifica interdisciplinare sulla base di idee radicalmente nuove, ad alto rischio, accelerando lo sviluppo dei settori scientifici e tecnologici emergenti più promettenti nonché la strutturazione su scala unionale delle corrispondenti comunità scientifiche.

Zij bevorderen de wetenschappelijke samenwerking in en tussen disciplines met betrekking tot baanbrekende nieuwe ideeën waaraan grote risico's zijn verbonden en versnellen de ontwikkeling van de meest veelbelovende opkomende wetenschappelijke en technologische gebieden en van de Europese structurele opbouw van de corresponderende wetenschappelijke gemeenschappen.


Per commissioni di strutturazione s'intendono le commissioni addebitate dai produttori di prodotti d'investimento strutturati per la strutturazione dei prodotti.

Structureringsvergoedingen zijn de vergoedingen die door ontwikkelaars van gestructureerde beleggingsproducten in rekening worden gebracht voor het structureren van de producten.


Le azioni svolte nell'ambito di queste tre sezioni contribuiranno all'integrazione degli sforzi e delle attività di ricerca su scala europea nonché alla strutturazione delle varie dimensioni dello Spazio europeo della ricerca.

De werkzaamheden in het kader van deze drie hoofdlijnen dragen bij tot de integratie van onderzoeksinspanningen en -activiteiten op Europese schaal alsmede tot de structurering van de verschillende dimensies van de Europese onderzoeksruimte.


In questo settore, il programma intende migliorare le prospettive professionali dei ricercatori e rendere più allettante la carriera scientifica, ottimalizzando la strutturazione della formazione sia negli Stati membri che nei paesi associati, tanto nel settore pubblico quanto in quello privato.

Op dat gebied beoogt het programma vooral nieuwe carrièreperspectieven voor onderzoekers te openen en een wetenschappelijke loopbaan aantrekkelijker te maken door de structurering van de opleiding in de lidstaten en de geassocieerde landen (zowel in de publieke als in de private sector) te optimaliseren.


La loro buona strutturazione consente un attecchimento in profondità della pianta, garantendo in tal modo una corretta alimentazione idrica e minerale.

Hun goede structuur zorgt ervoor dat de plant diep kan wortelen, waardoor hij zich met genoeg vocht en mineralen kan voeden.


w