Tradurre "subire un trattamento antiparassitario" in olandese :

TERMINOLOGIE
trattamento fitosanitario | protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante | trattamento antiparassitario | trattamento antiparassitario dopo la germinazione -*- fytosanitaire behandeling | agrofarmaceutische behandeling | bespuiting van gewassen | onkruidbestrijding | parasietenbestrijding | bescherming van de planten tegen plaagdieren | bestrijding van schadelijke organismen | ongediertebestrijding insektenbestrijding | behandeling na het opkomen

trattamento fitosanitario [ protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante ]

fytosanitaire behandeling [ agrofarmaceutische behandeling | bespuiting van gewassen | onkruidbestrijding | parasietenbestrijding ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | BT1 tecniche di coltivazione | RT distruzione delle colture [5216] | legislazione fitosanitaria [5606] | malattia vegetale [5631] | parassitologia [3606] | prodot
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | BT1 landbouwtechniek | RT fytosanitaire wetgeving [5606] | fytosanitair product [5626] | landbouwkundig onderzoek [5606] | parasitologie [3606] | plantaardige ziekte


trattamento antiparassitario

bescherming van de planten tegen plaagdieren | bestrijding van schadelijke organismen | ongediertebestrijding insektenbestrijding
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Chemistry
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Chemistry


trattamento antiparassitario dopo la germinazione

behandeling na het opkomen
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Mechanical engineering
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES | Mechanical engineering
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

De ambtenaren en personeelsleden van het Europees Parlement mogen in geen geval wegens een in de eerste en tweede alinea bedoelde mededeling op onbillijke of discriminerende wijze worden behandeld.


In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

De ambtenaren en personeelsleden van het Europees Parlement mogen in geen geval wegens een in de eerste en tweede alinea bedoelde mededeling op onbillijke of discriminerende wijze worden behandeld.


In nessun caso i funzionari e agenti del Parlamento europeo possono subire un trattamento ingiusto o discriminatorio a causa di una comunicazione di cui al primo e secondo comma.

De ambtenaren en personeelsleden van het Europees Parlement mogen in geen geval wegens een in de eerste en tweede alinea bedoelde mededeling op onbillijke of discriminerende wijze worden behandeld.


(a) permetta ai rifiuti di sostituire altre risorse che sarebbero state impiegate per assolvere tale funzione nell'impianto o nell'economia in generale o di subire un trattamento in vista di tale utilizzo;

a) heeft tot resultaat dat afval, in de betrokken installatie of in de ruimere economie, andere grondstoffen vervangt die anders voor dat doel zouden worden gebruikt, of dat afval wordt voorbereid voor een dergelijk gebruik;


Il fatto che gli ortofrutticoli continuino a subire un trattamento finanziario discriminatorio rispetto ad altri comparti agricoli europei non va trascurato: sebbene essi coprano una quota del 17% sulla produzione agricola finale - un dato che peraltro è recentemente variato con l'allargamento dell'UE ai nuovi Stati membri - la quota di bilancio comunitario percepita raggiunge appena il 4%.

Men mag niet uit het oog verliezen dat de sector groenten en fruit nog steeds financieel wordt gediscrimineerd ten opzichte van andere Europese landbouwsectoren, aangezien immers de sector groenten en fruit bijna 17% van de totale landbouwproductie vertegenwoordigt, een percentage dat nauwelijks is veranderd na de uitbreiding met de nieuwe lidstaten, doch slechts 4% van de communautaire landbouwbegroting ontvangt.
datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'subire un trattamento antiparassitario' -> trattamento fitosanitario [ protezione fitosanitaria | trattamento agrofarmaceutico | trattamento antiparassitario | trattamento delle erbe infestanti | trattamento delle piante ] | trattamento antiparassitario | trattamento antiparassitario dopo la germinazione

Date index: 2021-09-25
w