Tradurre "successivo di tecniche" in olandese :

TERMINOLOGIE
anno successivo | esercizio successivo | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura | utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti | tecniche di coltivazione | lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura | capacità di rappresaglia | capacità d'urto successivo | periodo di 30 giorni successivo al rilascio dei pareri | know-how | bagaglio di conoscenze tecniche | know-how tecnico | professioni tecniche | personale tecnico | tecnico -*- eerstvolgend begrotingsjaar | volgend begrotingsjaar | gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken | eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen | landbouwtechniek | landbouwwerkzaamheden | vergeldingsvermogen | periode van 30 dagen na verstrekking van het advies | specialistische kennis | knowhow | technisch beroep | technicus | technisch personeel

anno successivo | esercizio successivo

eerstvolgend begrotingsjaar | volgend begrotingsjaar
IATE - FINANCE | EUROPEAN UNION
IATE - FINANCE | EUROPEAN UNION


impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate

gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht
Abilità
Vaardigheid


utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura

gebruik maken van verschillende kooktechnieken om voedsel te bereiden | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken
Abilità
Vaardigheid


utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | utilizzare varie tecniche per il riscaldamento degli alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti

eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen
Abilità
Vaardigheid


tecniche di coltivazione [ lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura ]

landbouwtechniek [ landbouwwerkzaamheden ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | NT1 cura delle colture | NT1 dissodamento | NT1 maggese | NT1 miglioramento del suolo | NT2 ammendamento del terreno | NT2 assetto idro-agricolo | NT3 irrigazione |
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | NT1 aanplant | NT2 verplanten | NT1 bodembescherming | NT1 bodemverbetering | NT2 bemesting van de grond | NT2 watervoorziening in de landbouw | NT3 irrigatie | NT1 bra


capacità di rappresaglia | capacità d'urto successivo

vergeldingsvermogen
IATE - 0821
IATE - 0821


periodo di 30 giorni successivo al rilascio dei pareri

periode van 30 dagen na verstrekking van het advies
IATE - Health
IATE - Health


know-how [ bagaglio di conoscenze tecniche | know-how tecnico ]

specialistische kennis [ knowhow ]
64 PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | MT 6411 tecnologia e regolamentazione tecnica | BT1 tecnologia | RT cooperazione industriale [0811] | indipendenza tecnologica [0806] | operaio qualificato [4411] | professioni tecniche [6806] | proprietà i
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK | MT 6411 technologie en technische voorschriften | BT1 technologie | RT geschoold arbeider [4411] | industriële eigendom [6416] | industriële samenwerking [0811] | technisch beroep [6806] | technologische


professioni tecniche [ personale tecnico | tecnico ]

technisch beroep [ technicus | technisch personeel ]
68 INDUSTRIA | MT 6806 politiche e strutture industriali | NT1 ingegnere | RT istruzione tecnica [3211] | know-how [6411] | operaio qualificato [4411] | professioni del settore informatico [3236] | professioni scientifiche [6416] | tecnologia
68 INDUSTRIE | MT 6806 industriebeleid en -structuur | NT1 ingenieur | RT beroep in de informatica [3236] | geschoold arbeider [4411] | specialistische kennis [6411] | technisch onderwijs [3211] | technologie [6411] | wetenschappelijk beroep
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Per stabilire se un'attività di trattamento sia assimilabile al controllo del comportamento dell'interessato, è opportuno verificare se le persone fisiche sono tracciate su internet, compreso l'eventuale ricorso successivo a tecniche di trattamento dei dati personali che consistono nella profilazione della persona fisica, in particolare per adottare decisioni che la riguardano o analizzarne o prevederne le preferenze, i comportamenti e le posizioni personali.

Om uit te maken of een verwerking kan worden beschouwd als controle van het gedrag van betrokkenen, dient te worden vastgesteld of natuurlijke personen op het internet worden gevolgd, en onder meer of in dat verband eventueel persoonsgegevensverwerkingstechnieken worden gebruikt waarbij een profiel wordt opgesteld van een natuurlijke persoon, in het bijzonder om besluiten ten aanzien van hem te nemen of om zijn persoonlijke voorkeuren, gedragingen en attitudes te analyseren of te voorspellen.


2. Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, è vietata l’immissione in commercio dei gas fluorurati a effetto serra e dei gas elencati all’allegati II, a meno che, se del caso, i produttori e gli importatori non dimostrino, al momento di tale immissione, che il trifluorometano risultante come sottoprodotto nel corso del processo di produzione, incluso durante la fabbricazione delle materie prime per la loro produzione, sia stato distrutto o recuperato per un uso successivo conformemente alle migliori tecniche disponibili.

2. Onverminderd artikel 11, lid 1, is het op de markt brengen van gefluoreerde broeikasgassen en van de in de lijst van bijlage II opgenomen gassen verboden, tenzij producenten of importeurs op het ogenblik van het op de markt brengen in voorkomend geval het bewijs leveren dat trifluormethaan (HFC-23), dat als bijproduct wordt geproduceerd tijdens het fabricageproces, inclusief tijdens het fabricageproces van hun grondstoffen, volgens de beste beschikbare technieken wordt vernietigd of voor later gebruik wordt teruggewonnen.


rileva che non sono ancora in vigore procedure amministrative e per il rilascio di licenze adeguate per tutte le tecnologie in tutti i paesi; chiede agli Stati membri di eliminare gli ostacoli amministrativi e di mercato alle nuove capacità di autoproduzione, sostituire le lunghe procedure di autorizzazione con un semplice obbligo di notifica e creare «sportelli unici» efficienti per i permessi dei progetti, l'accesso alle reti e il sostegno mediante competenze tecniche e finanziarie, garantendo altresì l'accesso dei «prosumatori» a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie; sollecita la Commissione a garantire la piena attuazione e la piena continuità, nel periodo successivo al 2020, degli articoli 13 (procedure amministrative) e 16 (accesso e funzionamento delle reti) dell'attuale direttiva sull'energia rinnovabile.

merkt op dat er nog niet in alle landen geschikte vergunnings- en administratieve procedures zijn voor alle technologieën; verzoekt de lidstaten administratieve en marktbelemmeringen voor nieuwe capaciteit voor zelfopwekking weg te nemen, de lange vergunningsprocedures te vervangen door een eenvoudige meldingsplicht en doeltreffende „one-stop-shops” op te richten voor projectvergunningen, toegang tot het net en ondersteuning middels financiële en technische kennis, en de toegang van prosumenten tot alternatieve mechanismen voor geschillenbeslechting te waarborgen; dringt er bij de Commissie op aan de volledige uitvoering en continuïteit na 2020 te waarborgen van de artikelen 13 (administratieve procedures) en 16 (toegang tot en beheer van de netwerken) van de huidige richtlijn hernieuwbare energie.


3. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, alla scadenza del biennio successivo all'adozione della presente direttiva, e al più tardi il 1o aprile 2008, l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva che richiedono l'adozione di norme tecniche, adattamenti e decisioni in conformità del paragrafo 2 viene sospesa.

3. Onverminderd de reeds vastgestelde uitvoeringsmaatregelen, wordt de toepassing van de bepalingen van deze richtlijn die de vaststelling vereisen van technische voorschriften, wijzigingen en besluiten overeenkomstig lid 2, opgeschort na afloop van een periode van twee jaar volgend op de aanneming van deze richtlijn en uiterlijk op 1 april 2008.


Gli orientamenti tecnici e le specifiche tecniche entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

De technische richtsnoeren en specificaties treden in werking op de dag volgende op die van hun publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "alle migliori tecniche" in olandese     tradurre "anno successivo" in olandese     tradurre "capacità d'urto successivo" in olandese     tradurre "conoscenze tecniche" in olandese     tradurre "del biennio successivo" in olandese     tradurre "giorni successivo" in olandese     tradurre "giorno successivo" in olandese     tradurre "impiegare le tecniche" in olandese     tradurre "l'eventuale ricorso successivo" in olandese     tradurre "mediante competenze tecniche" in olandese     tradurre "nel periodo successivo" in olandese     tradurre "norme tecniche" in olandese     tradurre "professioni tecniche" in olandese     tradurre "specifiche tecniche" in olandese     tradurre "successivo a tecniche" in olandese     tradurre "tecniche" in olandese     tradurre "trattamento dei dati" in olandese     tradurre "uso successivo" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche" in olandese     tradurre "bagaglio di conoscenze tecniche" in olandese     tradurre "capacità di rappresaglia" in olandese     tradurre "cuocere al vapore" in olandese     tradurre "cuocere le pietanze" in olandese     tradurre "esercizio successivo" in olandese     tradurre "know-how" in olandese     tradurre "know-how tecnico" in olandese     tradurre "lavori agricoli" in olandese     tradurre "lavori di coltivazione" in olandese     tradurre "personale tecnico" in olandese     tradurre "tecniche di coltivazione" in olandese     tradurre "tecniche di coltura" in olandese     tradurre "tecniche speciali di coltura" in olandese     tradurre "tecnico" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti" in olandese     tradurre "successivo di tecniche" in olandese     --successivo di tecniche (italian-english)    --successivo di tecniche (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'successivo di tecniche' -> anno successivo | esercizio successivo | impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate

Date index: 2021-04-22
w