Tradurre "tecniche di coltivazione" in olandese :

TERMINOLOGIE
tecniche di coltivazione | lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura | sfruttamento delle miniere | cava | coltivazione a cielo aperto | coltivazione a gradini | coltivazione con escavatori | coltivazione in sotterraneo | coltivazione manuale | impianto minerario | miniera | produzione vegetale | coltivazione delle piante | coltivazione vegetale | coltura vegetale | moltiplicazione vegetale | prodotto vegetale | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | coltivazione al riparo dalla luce | coltivazione all'ombra | coltivazione in terreni salati | coltivazione in terreni salmastri | coltivazione a gradini rovesci | coltivazione a scoronamenti | utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti | utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura -*- landbouwtechniek | landbouwwerkzaamheden | mijn | ondergrondse ontginning | ontginning in dagbouw | ontginning in diepbouw | open groeve | steengroeve | plantaardige productie | plantaardig product | plantaardig produkt | plantenteelt | gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht | cultuur onder schaduwbomen | teelt onder schaduwboom | teelt op zoutgrond | kroonwinning | eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken

tecniche di coltivazione [ lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura ]

landbouwtechniek [ landbouwwerkzaamheden ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | NT1 cura delle colture | NT1 dissodamento | NT1 maggese | NT1 miglioramento del suolo | NT2 ammendamento del terreno | NT2 assetto idro-agricolo | NT3 irrigazione |
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | NT1 aanplant | NT2 verplanten | NT1 bodembescherming | NT1 bodemverbetering | NT2 bemesting van de grond | NT2 watervoorziening in de landbouw | NT3 irrigatie | NT1 bra


sfruttamento delle miniere [ cava | coltivazione a cielo aperto | coltivazione a gradini | coltivazione con escavatori | coltivazione in sotterraneo | coltivazione manuale | impianto minerario | miniera ]

mijn [ ondergrondse ontginning | ontginning in dagbouw | ontginning in diepbouw | open groeve | steengroeve ]
66 ENERGIA | MT 6611 industria carboniera e mineraria | BT1 industria mineraria
66 ENERGIE | MT 6611 steenkool- en mijnindustrie | BT1 mijnindustrie


produzione vegetale [ coltivazione delle piante | coltivazione vegetale | coltura vegetale | moltiplicazione vegetale | prodotto vegetale ]

plantaardige productie [ plantaardig product | plantaardig produkt | plantenteelt ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5631 attività agricola | NT1 arboricoltura | NT1 cerealicoltura | NT1 coltivazione dei funghi | NT1 coltura alimentare | NT1 coltura energetica | NT1 coltura foraggera | NT1 coltura industriale | NT1 colt
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5631 landbouwactiviteit | NT1 bloementeelt | NT1 boomkwekerij | NT1 champignonteelt | NT1 eerstelingen | NT1 fruitteelt | NT1 graanverbouw | NT1 groenteteelt | NT1 industriële verbouw | NT1 kwekersrecht |


impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate

gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht
Abilità
Vaardigheid


coltivazione al riparo dalla luce | coltivazione all'ombra

cultuur onder schaduwbomen | teelt onder schaduwboom
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


coltivazione in terreni salati | coltivazione in terreni salmastri

teelt op zoutgrond
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


coltivazione a gradini rovesci | coltivazione a scoronamenti

kroonwinning
IATE - Coal and mining industries
IATE - Coal and mining industries


utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | utilizzare varie tecniche per il riscaldamento degli alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti

eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen
Abilità
Vaardigheid


utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura

gebruik maken van verschillende kooktechnieken om voedsel te bereiden | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken
Abilità
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
– le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, e

– teelttechnieken, zoals biofumigatie, en


2. I requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma, riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento.

2. De in lid 1, eerste alinea, bedoelde voorschriften hebben betrekking op de vaststelling van kwaliteitsnormen of op de toepassing van bepaalde methoden en technieken voor de teelt, de productie of de fabricage, alsmede op de naleving van opmaak- en verpakkingsnormen.


se lo ritiene necessario, di informazioni tecniche sulla coltivazione, sulla trasformazione e sull’utilizzazione del caffè.

technische gegevens over verbouw, be- en verwerking en gebruik van koffie (voor zover nuttig geacht).


2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione di norme di qualità o il rispetto di modalità e tecniche di coltivazione, di produzione o di fabbricazione, nonché il rispetto di norme di presentazione e confezionamento.

2. De in de eerste alinea bedoelde voorwaarden hebben betrekking op kwaliteitsnormen of op de toepassing van bepaalde technieken voor de teelt, de productie of de fabricage, alsmede op de naleving van opmaak- en verpakkingsnormen.


Anche le pratiche ecologiche di lavorazione del terreno (conservation tillage) che riducono l'erosione, o le tecniche di coltivazione minimali (minimum tillage), che riducono il fabbisogno di energia fossile in agricoltura e diminuiscono la lisciviazione dei nutrienti, dipendono in parte dall'uso degli erbicidi.

Bij op duurzaamheid gerichte akkerbouw, waardoor erosie wordt verminderd, of teeltmethoden met een minimum aan productiemiddelen, waardoor de vraag naar fossiele energie in de landbouw daalt en de onttrekking van nutriënten aan de bodem afneemt, is men voor een deel ook aangewezen op het gebruik van herbiciden.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "coltivazione" in olandese     tradurre "impiegare le tecniche" in olandese     tradurre "informazioni tecniche" in olandese     tradurre "modalità e tecniche" in olandese     tradurre "modalità e tecniche di coltivazione" in olandese     tradurre "tecniche" in olandese     tradurre "tecniche di coltivazione" in olandese     tradurre "tecniche di decorazione" in olandese     tradurre "tecniche sulla coltivazione" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche" in olandese     tradurre "vegetale coltivazione" in olandese     tradurre "coltivazione a cielo aperto" in olandese     tradurre "coltivazione a gradini" in olandese     tradurre "coltivazione a gradini rovesci" in olandese     tradurre "coltivazione a scoronamenti" in olandese     tradurre "coltivazione al riparo dalla luce" in olandese     tradurre "coltivazione all'ombra" in olandese     tradurre "coltivazione con escavatori" in olandese     tradurre "coltivazione delle piante" in olandese     tradurre "coltivazione in sotterraneo" in olandese     tradurre "coltivazione in terreni salati" in olandese     tradurre "coltivazione in terreni salmastri" in olandese     tradurre "coltivazione manuale" in olandese     tradurre "coltivazione vegetale" in olandese     tradurre "coltura vegetale" in olandese     tradurre "cuocere al vapore" in olandese     tradurre "cuocere le pietanze" in olandese     tradurre "impianto minerario" in olandese     tradurre "lavori agricoli" in olandese     tradurre "lavori di coltivazione" in olandese     tradurre "miniera" in olandese     tradurre "moltiplicazione vegetale" in olandese     tradurre "prodotto vegetale" in olandese     tradurre "produzione vegetale" in olandese     tradurre "sfruttamento delle miniere" in olandese     tradurre "tecniche di coltura" in olandese     tradurre "tecniche speciali di coltura" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti" in olandese     --tecniche di coltivazione (italian-english)    --tecniche di coltivazione (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'tecniche di coltivazione' -> tecniche di coltivazione [ lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura ] | sfruttamento delle miniere [ cava | coltivazione a cielo aperto | coltivazione a gradini | coltivazione con escavatori | coltivazione in sotterraneo | coltivazione manuale | impianto minerario | miniera ]

Date index: 2020-12-24
w