Tradurre "tecniche di coltura" in olandese :

TERMINOLOGIE
tecniche di coltivazione | lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura | produzione vegetale | coltivazione delle piante | coltivazione vegetale | coltura vegetale | moltiplicazione vegetale | prodotto vegetale | coltura agraria intercalare | coltura consociata | coltura furtiva | coltura intercalare | coltura secondaria | colture furtive ( erbai ) | coltivazione commerciale | coltura commerciabile | coltura commerciale | coltura da reddito | coltura destinata alla commercializzazione | sistema di coltura | sistema colturale | coltura dei meristemi | coltura meristemale | coltura meristemata | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti | utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura -*- landbouwtechniek | landbouwwerkzaamheden | plantaardige productie | plantaardig product | plantaardig produkt | plantenteelt | combinatieteelt | korte tussenteelt | mengteelt | nateelt | tussencultuur | tussengewas | tussenteelt | voorteelt | handelsbebouwing | handelsgewas | marktbaar gewas | marktgewas | voor de handel bestemde teelt | verbouwingswijze | meristeemcultuur | gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht | eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken

tecniche di coltivazione [ lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura ]

landbouwtechniek [ landbouwwerkzaamheden ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | NT1 cura delle colture | NT1 dissodamento | NT1 maggese | NT1 miglioramento del suolo | NT2 ammendamento del terreno | NT2 assetto idro-agricolo | NT3 irrigazione |
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | NT1 aanplant | NT2 verplanten | NT1 bodembescherming | NT1 bodemverbetering | NT2 bemesting van de grond | NT2 watervoorziening in de landbouw | NT3 irrigatie | NT1 bra


produzione vegetale [ coltivazione delle piante | coltivazione vegetale | coltura vegetale | moltiplicazione vegetale | prodotto vegetale ]

plantaardige productie [ plantaardig product | plantaardig produkt | plantenteelt ]
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5631 attività agricola | NT1 arboricoltura | NT1 cerealicoltura | NT1 coltivazione dei funghi | NT1 coltura alimentare | NT1 coltura energetica | NT1 coltura foraggera | NT1 coltura industriale | NT1 colt
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5631 landbouwactiviteit | NT1 bloementeelt | NT1 boomkwekerij | NT1 champignonteelt | NT1 eerstelingen | NT1 fruitteelt | NT1 graanverbouw | NT1 groenteteelt | NT1 industriële verbouw | NT1 kwekersrecht |


coltura agraria intercalare | coltura consociata | coltura furtiva | coltura intercalare | coltura secondaria | colture furtive ( erbai )

combinatieteelt | korte tussenteelt | mengteelt | nateelt | tussencultuur | tussengewas | tussenteelt | voorteelt
IATE - Agricultural structures and production | Cultivation of agricultural land | Agricultural activity
IATE - Agricultural structures and production | Cultivation of agricultural land | Agricultural activity


coltivazione commerciale | coltura commerciabile | coltura commerciale | coltura da reddito | coltura destinata alla commercializzazione

handelsbebouwing | handelsgewas | marktbaar gewas | marktgewas | voor de handel bestemde teelt
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


sistema di coltura [ sistema colturale ]

verbouwingswijze
56 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | MT 5621 coltivazione di terreni agricoli | NT1 agricoltura biologica | NT1 agricoltura estensiva | NT1 agricoltura intensiva | NT1 aridocoltura | NT1 coltura a terrazze | NT1 coltura in serra | NT1 coltura ir
56 LANDBOUW, BOSBOUW, EN VISSERIJ | MT 5621 ontginning van de landbouwgrond | NT1 biologische landbouw | NT1 extensieve landbouw | NT1 grondloze teelt | NT1 intensieve landbouw | NT1 irrigatieteelt | NT1 kascultuur | NT1 landbouw in aride gebieden


coltura dei meristemi | coltura meristemale | coltura meristemata

meristeemcultuur
IATE - Health
IATE - Health


impiegare le tecniche riguardanti la presentazione delle portate | utilizzare le tecniche di decorazione delle portate | impiegare le tecniche di presentazione delle portate | impiegare le tecniche relative alla presentazione delle portate

gerechten mooi opdienen | maaltijden mooi presenteren | technieken voor culinaire afwerking toepassen | zorgen voor een mooie presentatie van een gerecht
Abilità
Vaardigheid


utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti | utilizzare varie tecniche per il riscaldamento degli alimenti | cuocere al vapore | utilizzare le tecniche di riscaldamento degli alimenti

eten warm houden met verschillende technieken | opstomen | opwarmtechnieken gebruiken | warm houden met infraroodlampen
Abilità
Vaardigheid


utilizzare le tecniche di cottura | utilizzare tutte le tecniche di cottura | cuocere le pietanze | utilizzare tecniche di cottura

gebruik maken van verschillende kooktechnieken om voedsel te bereiden | kooktechnieken toepassen | koken | kooktechnieken gebruiken
Abilità
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
"acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

25) "aquacultuur".: kweek of teelt van aquatische organismen, waarbij technieken worden gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu en waarbij deze organismen in de gehele fase van de kweek of de teelt, tot en met de oogst, eigendom blijven van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.


25)"acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

"aquacultuur" : kweek of teelt van aquatische organismen, waarbij technieken worden gebruikt om de productie van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu en waarbij deze organismen in de gehele fase van de kweek of de teelt, tot en met de oogst, eigendom blijven van een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.


70,96 milioni di euro a carico della Spagna per l’applicazione di tolleranze tecniche non corrette, carenze nei controlli delle rese e applicazione non corretta delle penali previste per la presentazione tardiva delle dichiarazioni di coltura relative all’olio di oliva;

70,96 milioane de euro imputate Spaniei pentru aplicarea de toleranțe tehnice incorecte, puncte slabe referitoare la controalele privind producțiile și aplicarea incorectă a unor penalități pentru întârzieri în depunerea declarațiilor de cultură referitoare la uleiul de măsline;


«acquacoltura»: l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la produzione degli organismi acquatici in questione; questi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

„aquacultuur”: de kweek of teelt van aquatische organismen, waarbij technieken worden gebruikt om de aangroei van de betrokken organismen te verhogen tot boven de natuurlijke capaciteiten van het milieu; deze organismen blijven in de gehele fase van de kweek of de teelt, tot en met de oogst, eigendom van een natuurlijke persoon of rechtspersoon.


Nel frattempo, la Commissione si propone di stimolare la massima collaborazione tra gli Stati membri; analizzare le più recenti informazioni scientifiche ed economiche disponibili sulle misure di separazione; definire, di concerto con gli Stati membri, buone pratiche per le misure tecniche di separazione, in vista della formulazione di raccomandazioni specifiche per coltura, nonché raccogliere ulteriori informazioni sui sistemi nazionali vigenti in materia di responsabilità civile.

De Commissie wil ondertussen meer doen om een maximale samenwerking tussen de lidstaten te bewerkstelligen, de jongste wetenschappelijke en economische gegevens over scheidingsmaatregelen te analyseren, samen met de lidstaten beste werkwijzen voor technische scheidingsmaatregelen te ontwikkelen die tot gewasspecifieke aanbevelingen moeten leiden, en meer informatie in te winnen over de nationale regelingen op het gebied van de wettelijke aansprakelijkheid.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "acquacoltura" in olandese     tradurre "coltura" in olandese     tradurre "dichiarazioni di coltura" in olandese     tradurre "impiegare le tecniche" in olandese     tradurre "l'impiego di tecniche" in olandese     tradurre "misure tecniche" in olandese     tradurre "sistema di coltura" in olandese     tradurre "specifiche per coltura" in olandese     tradurre "tecniche" in olandese     tradurre "tecniche di coltura" in olandese     tradurre "tecniche di cottura" in olandese     tradurre "tolleranze tecniche" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche" in olandese     tradurre "coltivazione commerciale" in olandese     tradurre "coltivazione delle piante" in olandese     tradurre "coltivazione vegetale" in olandese     tradurre "coltura agraria intercalare" in olandese     tradurre "coltura commerciabile" in olandese     tradurre "coltura commerciale" in olandese     tradurre "coltura consociata" in olandese     tradurre "coltura da reddito" in olandese     tradurre "coltura dei meristemi" in olandese     tradurre "coltura destinata alla commercializzazione" in olandese     tradurre "coltura furtiva" in olandese     tradurre "coltura intercalare" in olandese     tradurre "coltura meristemale" in olandese     tradurre "coltura meristemata" in olandese     tradurre "coltura secondaria" in olandese     tradurre "coltura vegetale" in olandese     tradurre "colture furtive" in olandese     tradurre "cuocere al vapore" in olandese     tradurre "cuocere le pietanze" in olandese     tradurre "lavori agricoli" in olandese     tradurre "lavori di coltivazione" in olandese     tradurre "moltiplicazione vegetale" in olandese     tradurre "prodotto vegetale" in olandese     tradurre "produzione vegetale" in olandese     tradurre "sistema colturale" in olandese     tradurre "tecniche di coltivazione" in olandese     tradurre "tecniche speciali di coltura" in olandese     tradurre "utilizzare le tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di cottura" in olandese     tradurre "utilizzare tecniche di riscaldamento alimenti" in olandese     --tecniche di coltura (italian-english)    --tecniche di coltura (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'tecniche di coltura' -> tecniche di coltivazione [ lavori agricoli | lavori di coltivazione | tecniche di coltura | tecniche speciali di coltura ] | produzione vegetale [ coltivazione delle piante | coltivazione vegetale | coltura vegetale | moltiplicazione vegetale | prodotto vegetale ]

Date index: 2021-09-13
w