Tradurre "trattamento delle acque luride" in olandese :

TERMINOLOGIE
depurazione dei liquami di fogna | depurazione delle acque | trattamento dei liquami | trattamento delle acque | trattamento delle acque di rifiuto | trattamento delle acque luride | trattamento delle acque reflue | canale per acqua lurida | canalizzazione per acque luride | condotta di acque di rifiuto | condotta di acque luride | operatrice di sistemi di trattamento delle acque | operatore di sistemi di trattamento delle acque | acque di rifiuto | acque luride | acque reflue | trattamento dell'acqua | clorazione | depuratore | depurazione dell'acqua | depurazione idrica | dissalazione | impianto di depurazione | risanamento dell'acqua | stazione di depurazione | trattamento delle acque di scarico | tecnico addetto ai depuratori delle acque di rifiuto | tecnico di impianti di depurazione | tecnico depurazione acque nere -*- afvalwaterverwerking | afvalwaterzuivering | behandelen van sanitair afval | behandeling van afvalwater | rioolwaterzuivering | waterzuivering | afvalwaterafvoer | afvalwaterleiding | afvalwaterriool | klaarmeester | machinist afvalwaterzuivering | bediener rioolwaterzuiveringsinstallatie | exploitatietechnicus afvalwaterzuivering | medewerker waterdistributie en -sanering | exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling | afvalwater | sanitair afval | waterbehandeling | chloreren | ontzilting | ontzouting | zuiveringsinstallatie | bediener rioolwaterzuiveringsinstallatie | klaarmeester | technicus afvalwaterzuivering | technicus rioolwaterzuiveringsinstallatie

depurazione dei liquami di fogna | depurazione delle acque | trattamento dei liquami | trattamento delle acque | trattamento delle acque di rifiuto | trattamento delle acque luride | trattamento delle acque reflue

afvalwaterverwerking | afvalwaterzuivering | behandelen van sanitair afval | behandeling van afvalwater | rioolwaterzuivering | waterzuivering
IATE - INDUSTRY | ENVIRONMENT
IATE - INDUSTRY | ENVIRONMENT


canale per acqua lurida | canalizzazione per acque luride | condotta di acque di rifiuto | condotta di acque luride

afvalwaterafvoer | afvalwaterleiding | afvalwaterriool
IATE - ENVIRONMENT | Building and public works
IATE - ENVIRONMENT | Building and public works


conduttore di impianti di trattamento delle acque reflue | operatrice di impianti di trattamento delle acque reflue | conduttore di impianti di trattamento delle acque reflue/conduttrice di impianti di trattamento delle acque reflue | conduttrice di impianti di trattamento delle acque reflue

klaarmeester | machinist afvalwaterzuivering | bediener rioolwaterzuiveringsinstallatie | exploitatietechnicus afvalwaterzuivering
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


operatrice di sistemi di trattamento delle acque | operatore di sistemi di trattamento delle acque | operatore di sistemi di trattamento delle acque/operatrice di sistemi di trattamento delle acque

klaarmeester | medewerker waterdistributie en -sanering | exploitatietechnicus systemen voor waterbehandeling | machinist afvalwaterzuivering
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten


acque di rifiuto | acque luride | acque reflue

afvalwater | sanitair afval
IATE - ENVIRONMENT
IATE - ENVIRONMENT


trattamento dell'acqua [ clorazione | depuratore | depurazione dell'acqua | depurazione idrica | dissalazione | impianto di depurazione | risanamento dell'acqua | stazione di depurazione | trattamento delle acque di scarico ]

waterbehandeling [ chloreren | ontzilting | ontzouting | waterzuivering | zuiveringsinstallatie ]
52 AMBIENTE | MT 5206 politica dell'ambiente | BT1 gestione delle acque | BT2 politica in materia di acque | RT acque di scarico [5216] | fanghi di depurazione [5216]
52 MILIEU | MT 5206 milieubeleid | BT1 waterbeheer | BT2 waterbeleid | RT afvalwater [5216] | zuiveringsslib [5216]


tecnico addetto ai depuratori delle acque di rifiuto | tecnico di impianti di depurazione | tecnico addetto a impianti di trattamento delle acque reflue | tecnico depurazione acque nere

bediener rioolwaterzuiveringsinstallatie | klaarmeester | technicus afvalwaterzuivering | technicus rioolwaterzuiveringsinstallatie
Professioni tecniche intermedie
Technici en vakspecialisten
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Le esigenze in tema d’investimenti e d’infrastrutture rimangono elevate nella maggioranza dei casi per ottemperare alle disposizioni delle direttive fondamentali in settori come quelli riguardanti i rifiuti solidi e le acque luride (in particolare il trattamento delle acque luride urbane), ma anche in fatto di qualità dell’aria e di sforzi per ridurre l’inquinamento industriale.

De behoeften aan investeringen en infrastructuur zijn in de meeste gevallen nog steeds groot om te voldoen aan de voorwaarden van de sleutelrichtlijnen in de sectoren vaste afvalstoffen en water (vooral de behandeling van stedelijk afvalwater), maar ook in de sector luchtkwaliteit en op het vlak van de inspanningen om de industriële vervuiling tegen te gaan.


I nuovi Stati membri considerano prioritarie le spese per la gestione di acque luride e rifiuti solidi.

De nieuwe lidstaten hebben het beheer van water en vaste afvalstoffen aangemerkt als belangrijke prioriteiten voor hun uitgaven.


Ciò riguarda interventi tematici di portata territoriale quali la preservazione della natura, la gestione di rifiuti solidi ed acque luride e la valutazione dell’impatto ambientale (VIA).

Dit was het geval voor thematische bijstandsverlening met een territoriale dimensie, zoals natuurbehoud, verwerking van vaste afvalstoffen, afvalwaterzuivering en milieueffectbeoordeling.


Per quanto riguarda le famiglie, l’attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane è stata difficoltosa, soprattutto a causa degli aspetti finanziari e gestionali associati agli importanti investimenti nei sistemi fognari e negli impianti di trattamento.

Wat de huishoudens betreft verliep de uitvoering van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater niet zonder problemen, vooral vanwege de plannings- en financiële aspecten van de aanzienlijke investeringen in infrastructuur voor rioolsystemen en zuiveringsinstallaties.


Gli Stati membri dovrebbero affrontare le fonti di inquinamento attraverso la completa attuazione delle misure previste dalla direttiva Acque e dalla legislazione in materia di acque, in particolare la direttiva Nitrati, la direttiva sulle emissioni industriali e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane.

De lidstaten moeten de bronnen van verontreiniging aanpakken door de maatregelen van de kaderrichtlijn water en de wetgeving inzake water, in het bijzonder de nitratenrichtlijn, de richtlijn industriële emissies en de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater, volledig uit te voeren.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "acque" in olandese     tradurre "acque luride" in olandese     tradurre "acque reflue" in olandese     tradurre "alle disposizioni delle" in olandese     tradurre "canalizzazione per acque" in olandese     tradurre "completa attuazione delle" in olandese     tradurre "dalla direttiva acque" in olandese     tradurre "delle acque luride" in olandese     tradurre "depuratori delle" in olandese     tradurre "depuratori delle acque" in olandese     tradurre "depurazione delle" in olandese     tradurre "depurazione delle acque" in olandese     tradurre "direttiva sul trattamento" in olandese     tradurre "gestione di acque" in olandese     tradurre "impianti di trattamento" in olandese     tradurre "particolare il trattamento" in olandese     tradurre "particolare il trattamento delle acque luride" in olandese     tradurre "per acque luride" in olandese     tradurre "preservazione della" in olandese     tradurre "sistemi di trattamento" in olandese     tradurre "solidi ed acque" in olandese     tradurre "sul trattamento delle" in olandese     tradurre "trattamento" in olandese     tradurre "trattamento delle" in olandese     tradurre "trattamento delle acque" in olandese     tradurre "acque di rifiuto" in olandese     tradurre "canale per acqua lurida" in olandese     tradurre "canalizzazione per acque luride" in olandese     tradurre "clorazione" in olandese     tradurre "condotta di acque di rifiuto" in olandese     tradurre "condotta di acque luride" in olandese     tradurre "depuratore" in olandese     tradurre "depurazione dei liquami di fogna" in olandese     tradurre "depurazione dell'acqua" in olandese     tradurre "depurazione idrica" in olandese     tradurre "dissalazione" in olandese     tradurre "impianto di depurazione" in olandese     tradurre "risanamento dell'acqua" in olandese     tradurre "stazione di depurazione" in olandese     tradurre "tecnico depurazione acque nere" in olandese     tradurre "tecnico di impianti di depurazione" in olandese     tradurre "trattamento dei liquami" in olandese     tradurre "trattamento dell'acqua" in olandese     tradurre "trattamento delle acque di rifiuto" in olandese     tradurre "trattamento delle acque di scarico" in olandese     tradurre "trattamento delle acque luride" in olandese     tradurre "trattamento delle acque reflue" in olandese     --trattamento delle acque luride (italian-english)    --trattamento delle acque luride (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'trattamento delle acque luride' -> depurazione dei liquami di fogna | depurazione delle acque | trattamento dei liquami | trattamento delle acque | trattamento delle acque di rifiuto | trattamento delle acque luride | trattamento delle acque reflue | canale per acqua lurida | canalizzazione per acque luride | condotta di acque di rifiuto | condotta di acque luride

Date index: 2021-10-05
w