Tradurre "una misura speciale" in olandese :

TERMINOLOGIE
misura speciale di smaltimento | calzolaia su misura | fabbricante di scarpe su misura | calzolaio su misura | pesi e misure | unità di misura | misura restrittiva dell'UE | sanzione o misura restrittiva dell'UE | misura aggregata di sostegno | Misura globale di sostegno | MAS | MGS | misura cautelare | misura di protezione | strumento di misura | strumento elettronico di misura | direttore di scuola speciale | direttrice di scuola speciale | essere oggetto di una misura di respingimento | essere oggetto di una misura di espulsione | essere oggetto di una misura di allontanamento | realizzare abiti su misura -*- speciale afzetmaatregel | maatschoenmaker | maatschoenmaakster | maatschoenmaker | maten en gewichten | meeteenheid | beperkende maatregel van de EU | EU-sanctie of beperkende maatregel | geaggregeerde steun | AMS | beschermingsmaatregel | meetapparaat | meetinstrument | meter | directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs | teruggewezen zijn | verwijderd zijn | uitgewezen zijn | kledingstukken op maat maken

misura speciale di smaltimento

speciale afzetmaatregel
IATE - FINANCE
IATE - FINANCE


calzolaia su misura | fabbricante di scarpe su misura | calzolaio su misura | calzolaio su misura/calzolaia su misura

maatschoenmaker | maatschoenmaakster | maatschoenmaker
Artigiani e operai specializzati
Ambachtslieden


pesi e misure [ unità di misura ]

maten en gewichten [ meeteenheid ]
64 PRODUZIONE, TECNOLOGIA E RICERCA | MT 6411 tecnologia e regolamentazione tecnica | BT1 regolamentazione tecnica | RT metodo di ricerca [6416] | norma di commercializzazione [2031] | strumento di misura [6821]
64 PRODUCTIE, TECHNOLOGIE EN ONDERZOEK | MT 6411 technologie en technische voorschriften | BT1 technische voorschriften | RT handelsnorm [2031] | meetapparaat [6821] | onderzoeksmethode [6416]


misura restrittiva dell'UE [ sanzione o misura restrittiva dell'UE ]

beperkende maatregel van de EU [ EU-sanctie of beperkende maatregel ]
10 UNIONE EUROPEA | MT 1016 costruzione europea | BT1 politica estera e di sicurezza comune | BT2 Unione europea | RT sanzione internazionale [0806]
10 EUROPESE UNIE | MT 1016 Opbouw van Europa | BT1 gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid | BT2 Europese Unie | RT internationale sanctie [0806]


misura aggregata di sostegno | Misura globale di sostegno | MAS [Abbr.] | MGS [Abbr.]

geaggregeerde steun | AMS [Abbr.]
IATE - Agricultural policy | World organisations
IATE - Agricultural policy | World organisations


misura cautelare | misura di protezione

beschermingsmaatregel
IATE - ENVIRONMENT | LAW
IATE - ENVIRONMENT | LAW


strumento di misura [ strumento elettronico di misura ]

meetapparaat [ meetinstrument | meter ]
68 INDUSTRIA | MT 6821 industria meccanica | BT1 meccanica di precisione | RT metrologia [3606] | pesi e misure [6411]
68 INDUSTRIE | MT 6821 mechanische industrie | BT1 fijnmechanica | RT maten en gewichten [6411] | metrologie [3606]


direttore di scuola speciale | direttore di scuola speciale/direttrice di scuola speciale | direttrice di scuola speciale

directrice buitengewoon onderwijs | schoolleidster speciaal onderwijs | directeur buitengewoon onderwijs | directeur speciaal onderwijs
Dirigenti
Leidinggevende functies


essere oggetto di una misura di respingimento

teruggewezen zijn
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


essere oggetto di una misura di espulsione

verwijderd zijn
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


essere oggetto di una misura di allontanamento

uitgewezen zijn
Diritto comunitario (Unione europea e comunità europee) | Diritto internazionale e jus gentium (Diritto) | Migrazioni e colonizzazione (Politica)
Droit communautaire (Communautés européennes) | Droit international - droit des gens (Droit) | Migrations - colonisation (Politique)


realizzare abiti su misura

kledingstukken op maat maken
Abilità
Vaardigheid
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
È prevista una misura speciale per le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni (reti e applicazioni), destinata a promuovere attività nell'ambito delle TI imperniate sullo sviluppo e la realizzazione di servizi, applicazioni e reti destinate agli imprenditori.

Er is een speciale maatregel gepland op het gebied van de informatietechnologie en telecommunicatie (netwerken en applicaties). Deze maatregel is erop gericht IT-activiteiten te ontwikkelen die hoofdzakelijk zijn toegespitst op de ontwikkeling en implementatie van diensten en ook applicaties en netwerken ten behoeve van ondernemers.


Grazie ad una misura speciale, i giovani che hanno abbandonato anzitempo la scuola potranno acquisire qualifiche tecniche di base e seguire tirocini in impresa.

Er zal ook een speciale maatregel zijn om voortijdige schoolverlaters technische basisvaardigheden en werkervaring te verschaffen.


adottare qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata, date le circostanze, per essere conforme alla relazione dell’OMC.

enige andere speciale uitvoeringsmaatregel aan te nemen die wordt geacht in de omstandigheden geschikt te zijn om te voldoen aan het WTO-rapport.


Una misura speciale prevista a seguito di una valutazione individuale può non essere adottata qualora esigenze operative o pratiche non lo rendano possibile o se vi è urgente bisogno di sentire la vittima e in caso contrario questa o un'altra persona potrebbero subire un danno o potrebbe essere pregiudicato lo svolgimento del procedimento.

Een op grond van de individuele beoordeling voorziene bijzondere maatregel wordt niet ter beschikking gesteld indien deze wegens operationele of praktische beperkingen niet realiseerbaar is, of wanneer het noodzakelijk is het slachtoffer dringend te ondervragen en het slachtoffer zelf of een derde schade kan leiden of afbreuk kan worden gedaan aan de rechtsgang, indien dat niet gebeurt.


Poiché il presente regolamento dovrebbe costituire una misura speciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva quadro, e poiché i fornitori di servizi di roaming possono essere tenuti, in virtù del presente regolamento, ad apportare modifiche alle tariffe di roaming al dettaglio per conformarsi ai requisiti del presente regolamento, tali modifiche non dovrebbero creare un diritto di recesso dal contratto per i clienti delle reti mobili nell’ambito delle leggi nazionali di recepimento del quadro normativo del 2002 per le comunicazioni elettroniche.

Aangezien deze verordening een speciale maatregel als bedoeld in artikel 1, lid 5, van de kaderrichtlijn moet vormen, en aangezien leveranciers van roamingdiensten in de Unie zich op grond van deze verordening verplicht zouden kunnen zien veranderingen aan te brengen in hun retail-roamingtarieven om aan de voorschriften van deze verordening te voldoen, zouden mobiele klanten aan die veranderingen geen rechten mogen ontlenen om uit hoofde van nationale wetten waarin het regelgevingskader voor elektronische communicatie van 2002 is omgezet, hun contracten op te zeggen.
Anderen hebben gezocht naar : tradurre "grazie ad una misura speciale" in olandese     tradurre "una misura" in olandese     tradurre "una misura speciale" in olandese     tradurre "abiti su misura" in olandese     tradurre "altra misura speciale" in olandese     tradurre "calzolaia su misura" in olandese     tradurre "costituire una misura" in olandese     tradurre "dovrebbe costituire una misura speciale" in olandese     tradurre "misura" in olandese     tradurre "misura speciale" in olandese     tradurre "prevista una misura" in olandese     tradurre "prevista una misura speciale" in olandese     tradurre "qualsiasi altra misura" in olandese     tradurre "scuola speciale" in olandese     tradurre "strumento di misura" in olandese     tradurre "unità di misura" in olandese     tradurre "misura globale di sostegno" in olandese     tradurre "calzolaio su misura" in olandese     tradurre "calzolaio su misura calzolaia su misura" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttore di scuola speciale direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "direttrice di scuola speciale" in olandese     tradurre "fabbricante di scarpe su misura" in olandese     tradurre "misura aggregata di sostegno" in olandese     tradurre "misura cautelare" in olandese     tradurre "misura di protezione" in olandese     tradurre "misura restrittiva dell'ue" in olandese     tradurre "misura speciale di smaltimento" in olandese     tradurre "pesi e misure" in olandese     tradurre "realizzare abiti su misura" in olandese     tradurre "sanzione o misura restrittiva dell'ue" in olandese     tradurre "strumento elettronico di misura" in olandese     --una misura speciale (italian-english)    --una misura speciale (italienisch-deutsch)     


datacenter (19): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'una misura speciale' -> misura speciale di smaltimento | calzolaia su misura | fabbricante di scarpe su misura | calzolaio su misura | calzolaio su misura/calzolaia su misura | pesi e misure [ unità di misura ] | misura restrittiva dell'UE [ sanzione o misura restrittiva dell'UE ]

Date index: 2021-06-10
w