restriction on competition    
restriction on competition    
anti-discriminatory measure    
anti-discriminatory measure    
drafting of eu law    
drafting of eu law    
contract award procedure    
contract award procedure    
accusatory procedure    
accusatory procedure    
prepare nuclear medicine procedure    
prepare nuclear medicine procedure    
discriminatory price    
discriminatory price    
finish transaction procedures for returned vehicles    
finish transaction procedures for returned vehicles    
apply nuclear medicine procedures    
apply nuclear medicine procedures    
non operative procedure on respiratory tract    
non operative procedure on respiratory tract    

Translate "non discriminatory procedure" in dutch :

TERMINOLOGIE
restriction on competition | discriminatory trading practice | distortion of competition | illegal trade practice | unfair competition | unfair trade practice | distortion of competition(GEMET) | discriminatory trade practices(UNBIS) | unfair competition(UNBIS) | anti-discriminatory measure | anti-discrimination Act | discrimination | discriminatory treatment | measures to combat discrimination | drafting of EU law | Community legislative process | drafting of Community law | drafting of European Union law | EU legislative procedure | European Union legislative procedure | contract award procedure | procurement procedure | public procurement procedure | tender procedure | tendering procedure | accusatory procedure | adversarial procedure | adversary procedure | audita altera parte procedure | procedure in contradictory matters | prepare nuclear medicine procedure | Prepare the patient for nuclear medicine procedures | assist in nuclear medicine procedures | prepare for nuclear medicine procedures | discriminatory price | finish transaction procedures for returned vehicles | complete transaction procedures for returned vehicles | apply nuclear medicine procedures | use nuclear medicine procedures | perform nuclear medicine procedures | perform nuclear procedures in medicine | Non operative procedure on respiratory tract -*- concurrentiebeperking | concurrentievervalsing | discriminerende handelspraktijk | oneerlijke concurrentie | oneerlijke handelspraktijk | ongeoorloofde concurrentie | onvolkomen concurrentie | onzuivere concurrentie | restrictieve handelspraktijk | wederrechtelijke handelspraktijk | bestrijding van discriminatie | discriminatie | discriminerende behandeling | uitwerking van EU-wetgeving | communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie | aanbestedingsprocedure | procedure voor het plaatsen van opdrachten | contradictoire procedure | procedure op tegenspraak | voorbereiden voor nucleaire geneeskundige procedures | discriminerende prijs | nucleaire geneeskundige procedures uitvoeren | niet-operatieve procedure aan tractus respiratorius | niet-thoracoscopische percutane pleurapunctie

restriction on competition [ discriminatory trading practice | distortion of competition | illegal trade practice | unfair competition | unfair trade practice | distortion of competition(GEMET) | discriminatory trade practices(UNBIS) | unfair competition(UNBIS) ]

concurrentiebeperking [ concurrentievervalsing | discriminerende handelspraktijk | oneerlijke concurrentie | oneerlijke handelspraktijk | ongeoorloofde concurrentie | onvolkomen concurrentie | onzuivere concurrentie | restrictieve handelspraktijk | wederrechtelijke handelspraktijk ]
40 BUSINESS AND COMPETITION | MT 4031 competition | NT1 advertising malpractice | NT1 comparative advertising | NT1 dominant position | NT1 dumping | NT1 monopoly | NT2 import monopoly | NT2 monopsony | NT2 State monopoly | NT1 non-competition c
40 ONDERNEMING EN CONCURRENTIE | MT 4031 concurrentie | NT1 concurrentiebeding | NT1 dumping | NT1 machtspositie | NT1 misleidende reclame | NT1 monopolie | NT2 aankoopmonopolie | NT2 invoermonopolie | NT2 staatsmonopolie | NT1 oligopolie | NT1


anti-discriminatory measure [ anti-discrimination Act | discrimination | discriminatory treatment | measures to combat discrimination ]

bestrijding van discriminatie [ discriminatie | discriminerende behandeling ]
12 LAW | MT 1236 rights and freedoms | NT1 age discrimination | NT1 discrimination based on disability | NT1 discrimination on the basis of nationality | NT1 discrimination on the basis of sexual orientation | NT2 sexual minority | NT1 economic dis
12 RECHT | MT 1236 rechten en vrijheden | NT1 bescherming van minderheden | NT2 nationale minderheid | NT2 rechten van minderheden | NT1 discriminatie op grond van economische situatie | NT1 discriminatie op grond van een handicap | NT1 discriminat


drafting of EU law [ Community legislative process | drafting of Community law | drafting of European Union law | EU legislative procedure | European Union legislative procedure ]

uitwerking van EU-wetgeving [ communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie ]
10 EUROPEAN UNION | MT 1011 European Union law | BT1 EU law | NT1 codecision procedure | NT1 comitology | NT1 conciliation procedure | NT1 consultation procedure | NT1 cooperation procedure | NT1 intergovernmental conference (EU) | NT1 legal basi
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 EU-recht | NT1 bijzondere wetgevingsprocedure | NT2 goedkeuringsprocedure | NT1 comitologie | NT1 gewone wetgevingsprocedure | NT2 overeenstemmingsprocedure | NT1 inspraakprocedure | NT1


contract award procedure | procurement procedure | public procurement procedure | tender procedure | tendering procedure

aanbestedingsprocedure | procedure voor het plaatsen van opdrachten
IATE - Trade policy
IATE - Trade policy


accusatory procedure | adversarial procedure | adversary procedure | audita altera parte procedure | procedure in contradictory matters

contradictoire procedure | procedure op tegenspraak
IATE - LAW
IATE - LAW


prepare nuclear medicine procedure | Prepare the patient for nuclear medicine procedures | assist in nuclear medicine procedures | prepare for nuclear medicine procedures

voorbereiden voor nucleaire geneeskundige procedures
skill
Vaardigheid


discriminatory price

discriminerende prijs
IATE - FINANCE
IATE - FINANCE


completing transaction procedures for returned vehicles | finish transaction procedures for returned vehicles | carry out transaction procedures for returned vehicles | complete transaction procedures for returned vehicles

transactieprocedures voor terugbezorgde voertuigen afronden
skill
Vaardigheid


apply nuclear medicine procedures | use nuclear medicine procedures | perform nuclear medicine procedures | perform nuclear procedures in medicine

nucleaire geneeskundige procedures uitvoeren
skill
Vaardigheid


Non operative procedure on respiratory tract

niet-operatieve procedure aan tractus respiratorius
SNOMEDCT-BE (procedure) / 363238003
SNOMEDCT-BE (procedure) / 363238003


Non-thoracoscopic percutaneous pleural puncture procedure

niet-thoracoscopische percutane pleurapunctie
SNOMEDCT-BE (procedure) / 264955004
SNOMEDCT-BE (procedure) / 264955004


General obstetrical/gynecological surgical procedure kit, non-medicated, reusable

herbruikbare set voor obstetrische of gynaecologische chirurgische ingreep zonder medicatie
SNOMEDCT-BE (physical object) / 701042002
SNOMEDCT-BE (physical object) / 701042002
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
Financial intermediaries, selected by entrusted entities for the implementation of financial instruments pursuant to Article 139(4) of Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 on the basis of open, transparent, proportionate and non-discriminatory procedures, may include private financial institutions as well as governmental and semi-governmental financial institutions, national and regional public banks as well as national and regional investment banks.

Particuliere en publieke of semipublieke financiële instellingen, nationale en regionale overheidsbanken en nationale en regionale investeringsbanken kunnen optreden als financiële intermediairs, mits zij op basis van openbare, transparante, evenredige en niet-discriminerende procedures geselecteerd zijn door met de tenuitvoerlegging van financieringsinstrumenten belaste entiteiten overeenkomstig artikel 139, lid 4, van Verordening (EU, Euratom) Nr. 966/2012.


National regulatory authorities shall establish objective, transparent and non-discriminatory procedures for granting rights of use for national numbering resources.

De nationale regelgevende instanties stellen objectieve, transparante en niet-discriminerende procedures op voor de verlening van gebruiksrechten voor de nationale nummervoorraden.


It establishes a common framework within which Member States shall define general, transparent and non-discriminatory security of supply policies compatible with the requirements of a competitive internal gas market; clarify the general roles and responsibilities of the different market players and implement specific non-discriminatory procedures to safeguard security of gas supply.

De richtlijn stelt een gemeenschappelijk kader vast waarbinnen lidstaten een algemeen, transparant en niet-discriminerend beleid op het gebied van de voorzieningszekerheid bepalen dat verenigbaar is met de eisen van een concurrerende interne markt voor gas in de Europese Gemeenschap, de algemene functies en taken van de verschillende marktdeelnemers verduidelijken en specifieke niet-discriminerende procedures voor de veiligstelling van de gasvoorziening toepassen.


Without prejudice to specific criteria and procedures adopted by Member States to grant rights of use of radio frequencies to providers of radio or television broadcast content services with a view to pursuing general interest objectives in conformity with Community law, such rights of use shall be granted through open, transparent and non-discriminatory procedures.

De procedures voor de verlening van dergelijke gebruiksrechten moeten open, transparant en niet-discriminerend zijn, onverminderd de door de lidstaten aangenomen specifieke criteria en procedures voor het verlenen van gebruiksrechten voor radiofrequenties aan aanbieders van radio- en televisiediensten welke noodzakelijk zijn om de doelstellingen van algemeen belang overeenkomstig het Gemeenschapsrecht na te streven.


19. If a service of general economic interest was attributed as a result of a fair, transparent and non-discriminatory procedure [13], as regards the services to be provided and the amount of compensation, this amount of compensation is normally deemed to be compatible with the requirements of Article 86 (2), provided that the procedure was effectively competitive.

19. Als een dienst van algemeen economisch belang op basis van een eerlijke, transparante en niet-discriminerende procedure gegund is [13] voor zover het de te verrichten diensten en het bedrag van de compensatiebetaling betreft, dan wordt in de regel het bedrag van de compensatiebetaling in overeenstemming geacht met de bepalingen van artikel 86, lid 2, op voorwaarde dat bij de procedure daadwerkelijk sprake is van concurrentie.
Anderen hebben gezocht naar : translate "european union" in dutch     translate "european union" in dutch     translate "non operative procedure" in dutch     translate "non operative procedure" in dutch     translate "accusatory procedure" in dutch     translate "accusatory procedure" in dutch     translate "non-discriminatory procedure" in dutch     translate "non-discriminatory procedure" in dutch     translation non-discriminatory procedures english dutch    translation non-discriminatory procedures english dutch    translation anti-discriminatory english dutch    translation anti-discriminatory english dutch    translate "competition discriminatory" into dutch     translate "competition discriminatory" into dutch     translation completing transaction procedures english dutch    translation completing transaction procedures english dutch    translation contract award procedure english dutch    translation contract award procedure english dutch    translate "criteria and procedures" into dutch     translate "criteria and procedures" into dutch     translate "discriminatory" in dutch     translate "discriminatory" in dutch     translation legislative procedure english dutch    translation legislative procedure english dutch    translate "nuclear medicine procedure" into dutch     translate "nuclear medicine procedure" into dutch     translate "nuclear medicine procedures" into dutch     translate "nuclear medicine procedures" into dutch     translate "pleural puncture procedure" in dutch     translate "pleural puncture procedure" in dutch     translate "procedure on respiratory" into dutch     translate "procedure on respiratory" into dutch     translate "proportionate and non-discriminatory" in dutch     translate "proportionate and non-discriminatory" in dutch     translate "specific non-discriminatory procedures" into dutch     translate "specific non-discriminatory procedures" into dutch     translate "transparent and non-discriminatory" in dutch     translate "transparent and non-discriminatory" in dutch     translate "community legislative process" into dutch     translate "community legislative process" into dutch     translation eu legislative procedure english dutch    translation eu legislative procedure english dutch    translate "european union legislative procedure" into dutch     translate "european union legislative procedure" into dutch     translation non-thoracoscopic percutaneous pleural puncture procedure english dutch    translation non-thoracoscopic percutaneous pleural puncture procedure english dutch    translate "adversarial procedure" in dutch     translate "adversarial procedure" in dutch     translation adversary procedure english dutch    translation adversary procedure english dutch    translation anti-discrimination act english dutch    translation anti-discrimination act english dutch    translation anti-discriminatory measure english dutch    translation anti-discriminatory measure english dutch    translation apply nuclear medicine procedures english dutch    translation apply nuclear medicine procedures english dutch    translate "assist in nuclear medicine procedures" into dutch     translate "assist in nuclear medicine procedures" into dutch     translate "audita altera parte procedure" into dutch     translate "audita altera parte procedure" into dutch     translation discrimination english dutch    translation discrimination english dutch    translate "discriminatory price" into dutch     translate "discriminatory price" into dutch     translate "discriminatory trade practices" into dutch     translate "discriminatory trade practices" into dutch     translation discriminatory trading practice english dutch    translation discriminatory trading practice english dutch    translate "discriminatory treatment" in dutch     translate "discriminatory treatment" in dutch     translation distortion of competition english dutch    translation distortion of competition english dutch    translation drafting of community law english dutch    translation drafting of community law english dutch    translate "drafting of eu law" into dutch     translate "drafting of eu law" into dutch     translate "drafting of european union law" into dutch     translate "drafting of european union law" into dutch     translate "illegal trade practice" in dutch     translate "illegal trade practice" in dutch     translate "measures to combat discrimination" into dutch     translate "measures to combat discrimination" into dutch     translation perform nuclear medicine procedures english dutch    translation perform nuclear medicine procedures english dutch    translate "perform nuclear procedures in medicine" into dutch     translate "perform nuclear procedures in medicine" into dutch     translation prepare for nuclear medicine procedures english dutch    translation prepare for nuclear medicine procedures english dutch    translate "prepare nuclear medicine procedure" into dutch     translate "prepare nuclear medicine procedure" into dutch     translation procedure in contradictory matters english dutch    translation procedure in contradictory matters english dutch    translate "procurement procedure" in dutch     translate "procurement procedure" in dutch     translation public procurement procedure english dutch    translation public procurement procedure english dutch    translate "restriction on competition" in dutch     translate "restriction on competition" in dutch     translate "tender procedure" in dutch     translate "tender procedure" in dutch     translation tendering procedure english dutch    translation tendering procedure english dutch    translation unfair competition english dutch    translation unfair competition english dutch    translate "unfair trade practice" into dutch     translate "unfair trade practice" into dutch     translation use nuclear medicine procedures english dutch    translation use nuclear medicine procedures english dutch    translate "non discriminatory procedure" into dutch     translate "non discriminatory procedure" into dutch     --non discriminatory procedure (anglais-francais)    --non discriminatory procedure (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'non discriminatory procedure' -> restriction on competition [ discriminatory trading practice | distortion of competition | illegal trade practice | unfair competition | unfair trade practice | distortion of competition(GEMET) | discriminatory trade practices(UNBIS) | unfair competition(UNBIS) ]

Date index: 2021-04-08