carry out necessary procedures prior to take off    
carry out necessary procedures prior to take off    
specialised procedures for pigs carrying out    
specialised procedures for pigs carrying out    
finish transaction procedures for returned vehicles    
finish transaction procedures for returned vehicles    
since the objectives of this    
since the objectives of this    
to carry out the necessary fieldwork    
to carry out the necessary fieldwork    
procedure necessary for recognition and enforcement    
procedure necessary for recognition and enforcement    
procedure time out    
procedure time out    
procedure carried out on subject    
procedure carried out on subject    
procedure not carried out because of contraindication    
procedure not carried out because of contraindication    

Translate "out necessary procedures" in dutch :

TERMINOLOGIE
carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off | specialised procedures for pigs carrying out | undertake specialised procedures for pigs | carry out specialised procedures for pigs | specialised procedures for pigs undertaking | finish transaction procedures for returned vehicles | complete transaction procedures for returned vehicles | Since the objectives of this | specify the type of act | give reasons | specify the scale or effects of the action | to carry out the necessary fieldwork | procedure necessary for recognition and enforcement | Procedure time out | Procedure carried out on subject | Procedure not carried out because of contraindication -*- noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren | gespecialiseerde procedures voor varkens uitvoeren | Daar de doelstellingen van … | vermelding van de handeling | … | zo nodig vermelding van de doelstellingen | vermelding van de redenen | de teeltwerkzaamheden verrichten | procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging | time-outprocedure | verrichting uitgevoerd | verrichting niet uitgevoerd wegens contra-indicatie

carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off

noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren
skill
Vaardigheid


specialised procedures for pigs carrying out | undertake specialised procedures for pigs | carry out specialised procedures for pigs | specialised procedures for pigs undertaking

gespecialiseerde procedures voor varkens uitvoeren
skill
Vaardigheid


completing transaction procedures for returned vehicles | finish transaction procedures for returned vehicles | carry out transaction procedures for returned vehicles | complete transaction procedures for returned vehicles

transactieprocedures voor terugbezorgde voertuigen afronden
skill
Vaardigheid


Since the objectives of this [specify the type of act], (if relevant, specify the objectives) cannot be sufficiently achieved by the Member States [give reasons] but can rather, by reason of [specify the scale or effects of the action], be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality as set out in that Article, this [specify the type of act] does not go beyond what is necessary in order to achieve those objectives.

Daar de doelstellingen van … [vermelding van de handeling] … [zo nodig vermelding van de doelstellingen] niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt ... [vermelding van de redenen], ... maar vanwege … [vermelding van de omvang of de gevolgen van het optreden] ... beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat … [vermelding van de handeling] … niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.
IATE - European Union law
IATE - European Union law


to carry out the necessary fieldwork

de teeltwerkzaamheden verrichten
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
IATE - AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES


procedure necessary for recognition and enforcement

procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging
IATE - LAW
IATE - LAW


Procedure time out

time-outprocedure
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 416393001
SNOMEDCT-NL (verrichting) / 416393001


Procedure carried out on subject

verrichting uitgevoerd
SNOMEDCT-NL (situatie) / 443938003
SNOMEDCT-NL (situatie) / 443938003


Procedure not carried out because of patient's decision for reasons of belief and group pressure

verrichting niet uitgevoerd wegens beslissing van patiënt om geloofsredenen of sociale druk
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z53.1
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z53.1


Persons encountering health services for specific procedures, not carried out

personen die in contact komen met gezondheidszorg voor specifieke verrichtingen die niet werden uitgevoerd
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z53
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z53


Procedure not carried out because of contraindication

verrichting niet uitgevoerd wegens contra-indicatie
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z53.0
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Z53.0
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
2. Points out that eu-LISA became financially independent in 2013 and is currently drawing up the necessary procedures; notes that, owing to the fact that part of the agency’s total annual budget was executed by the Commission and to the differences between the Commission’s and the agency’s budgetary structures, a more detailed analysis per budget title could not be carried out for 2013;

2. wijst erop dat eu-LISA in 2013 financieel zelfstandig is geworden en dat de vaststelling van zijn procedures gaande is; geeft aan dat een grondiger analyse per begrotingstitel voor het begrotingsjaar 2013 niet kon worden gerealiseerd, daar een deel van de totale jaarlijkse begroting van eu-LISA is uitgevoerd door de Commissie en de begrotingsstructuren onderling verschillend zijn;


However, in view of the time needed to carry out necessary procedures (calls for proposals, calls for tender), it is likely that a significant proportion of payment appropriations will not be used and will have to be either carried forward to 2009 or give rise to needs for payment appropriations in subsequent years (2009-2010).

Gezien de tijd die nodig is om de benodigde procedures te doorlopen (oproepen tot het indienen van voorstellen, openbare aanbestedingen) is de kans groot dat een significant deel van de betalingskredieten niet zal worden gebruikt en ofwel naar 2009 zal worden overgedragen, ofwel zal leiden tot een behoefte aan betalingskredieten in latere jaren (2009-2010).


The online portal, with all of the necessary administrative information, is only functioning in 22 states, and of these 22, it is only possible to carry out the necessary procedures electronically in 14 of them.

Slechts 22 lidstaten beschikken over een functionerende portaalsite, met alle nodige administratieve informatie, en in maar 14 van die 22 landen is het mogelijk de noodzakelijke procedure op elektronische wijze te doorlopen.


1. Member States shall designate a notifying authority that shall be responsible for setting up and carrying out the necessary procedures for the assessment and notification of the bodies to be authorised to carry out third party tasks in the process of assessment and verification of constancy of the declared performance for the purposes of this Regulation, and for the monitoring of notified bodies, including compliance with the provisions of Article 33.

1. De lidstaten wijzen een aanmeldende autoriteit aan die verantwoordelijk is voor de instelling en uitvoering van de nodige procedures voor de beoordeling en aanmelding van de instanties die zullen worden gemachtigd om taken van derden uit te voeren bij de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de aangegeven prestaties voor de toepassing van deze verordening, en voor het toezicht op de aangemelde instanties, met inbegrip van de naleving van artikel 33.


4. Points out that a coherent European immigration policy must be accompanied by a European integration policy that permits inter alia steady integration in the labour market, the right to education and training, access to social and health services, and immigrant participation in social, cultural and political activity; consequently urges the Member States, the Commission and Council to carry out all procedures necessary to obtain recognition of voting rights in local and European elections for migrants who have been resident in the European Union for at least five years;

4. herinnert eraan dat een coherent Europees immigratiebeleid onderbouwd moet worden door een Europees integratiebeleid dat o.a. regelmatig een integratie op de arbeidsmarkt mogelijk moet maken alsook het recht op onderwijs en opleiding, toegang tot sociale en gezondheidsdiensten, deelname van migranten aan het maatschappelijk, cultureel en politiek leven; spoort daarom de lidstaten, de Commissie en de Raad aan om alle stappen te zetten op weg naar erkenning van het stemrecht bij plaatselijke en Europese verkiezingen voor migranten die tenminste vijf jaar in de Europese Unie woonachtig zijn;
Anderen hebben gezocht naar : translation procedure english dutch    translation procedure english dutch    translation all procedures necessary english dutch    translation all procedures necessary english dutch    translate "carry out necessary" into dutch     translate "carry out necessary" into dutch     translate "carry out necessary procedures" into dutch     translate "carry out necessary procedures" into dutch     translation completing transaction procedures english dutch    translation completing transaction procedures english dutch    translation for specific procedures english dutch    translation for specific procedures english dutch    translation immigration policy must english dutch    translation immigration policy must english dutch    translate "out all procedures" into dutch     translate "out all procedures" into dutch     translate "out necessary procedures" into dutch     translate "out necessary procedures" into dutch     translation out the necessary english dutch    translation out the necessary english dutch    translation procedure necessary english dutch    translation procedure necessary english dutch    translation specialised procedures english dutch    translation specialised procedures english dutch    translate "necessary" in dutch     translate "necessary" in dutch     translation necessary procedures english dutch    translation necessary procedures english dutch    translation what is necessary english dutch    translation what is necessary english dutch    translate "procedure carried out on subject" in dutch     translate "procedure carried out on subject" in dutch     translate "procedure time out" in dutch     translate "procedure time out" in dutch     translate "since the objectives of" into dutch     translate "since the objectives of" into dutch     translation conduct pre-flight activities english dutch    translation conduct pre-flight activities english dutch    translation give reasons english dutch    translation give reasons english dutch    translate "specialised procedures for pigs undertaking" in dutch     translate "specialised procedures for pigs undertaking" in dutch     translation specify the type of act english dutch    translation specify the type of act english dutch    translate "undertake required actions before departure" in dutch     translate "undertake required actions before departure" in dutch     translation undertake specialised procedures for pigs english dutch    translation undertake specialised procedures for pigs english dutch    --out necessary procedures (anglais-francais)    --out necessary procedures (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'out necessary procedures' -> carry out necessary procedures prior to take off | undertake required actions before departure | conduct pre-flight activities | execute necessary procedures prior to take off | specialised procedures for pigs carrying out | undertake specialised procedures for pigs | carry out specialised procedures for pigs | specialised procedures for pigs undertaking

Date index: 2021-01-04