organise facility for office personnel    
organise facility for office personnel    
drafting of eu law    
drafting of eu law    
personnel administration    
personnel administration    
hiring personnel    
hiring personnel    
emergency response personnel planning    
emergency response personnel planning    
accusatory procedure    
accusatory procedure    
criminal procedure    
criminal procedure    
contract award procedure    
contract award procedure    
negotiated procedure with prior call for competition    
negotiated procedure with prior call for competition    
care personnel    
care personnel    
midwifery personnel    
midwifery personnel    
nursing personnel    
nursing personnel    
dadsu    
dadsu    
agreement on import licensing procedures    
agreement on import licensing procedures    
procedure     
procedure     
colony hybridization    
colony hybridization    
cut off procedures    
cut off procedures    
ddss    
ddss    
procedure    
procedure    

Translate "personnel and procedures" in dutch :

TERMINOLOGIE
organise facility for office personnel | organise office personnel facilities | organise facilities for office personnel | drafting of EU law | Community legislative process | drafting of Community law | drafting of European Union law | EU legislative procedure | European Union legislative procedure | personnel administration | management of human resources | personnel management | staff administration | staff management | staff turnover | human resources(UNBIS) | personnel management(UNBIS) | hiring personnel | recruiting personnel | hire personnel | recruit personnel | emergency response personnel planning | personnel allocation in emergency response | personnel planning in emergency response | planning of personnel in emergency response | accusatory procedure | adversarial procedure | adversary procedure | audita altera parte procedure | procedure in contradictory matters | criminal procedure | law of criminal procedure | simplified procedure | special criminal procedure | criminal procedure(UNBIS) | contract award procedure | procurement procedure | public procurement procedure | tender procedure | tendering procedure | negotiated procedure with prior call for competition | negotiated procedure with prior publication | Care personnel | Midwifery personnel | Nursing personnel | DADSU | Agreement on Import Licensing Procedures | AILP | procedure (nom neutre) | Colony hybridization | Grunstein-Hogness procedure | Cut off procedures | DDSS | procedure -*- faciliteiten voor kantoorpersoneel organiseren | uitwerking van EU-wetgeving | communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie | personeelsbeheer | beheer van personele middelen | personeelsadministratie | personeelsverloop | personeel rekruteren | personeel werven | personeelsplanning bij rampenbestrijding | contradictoire procedure | procedure op tegenspraak | strafprocedure | speciale strafrechtspleging | strafvordering | vereenvoudigde procedure | aanbestedingsprocedure | procedure voor het plaatsen van opdrachten | procedure met voorafgaande oproep tot mededinging | gezondheidswerker | vroedkundig personeel | verplegend personeel | DADSU | BTT | AILP | OPIV | procedure (nom) | Koloniehybridisatie | Cut off procedures | Technieken tot scheiding der boekjaren | DDSS | BGBD | procedure | werkwijze | complicaties van medische hulpmiddelen

organise facility for office personnel | organise office personnel facilities | book facilities for office personnel arrange facilities for office personnel | organise facilities for office personnel

faciliteiten voor kantoorpersoneel organiseren
skill
Vaardigheid


drafting of EU law [ Community legislative process | drafting of Community law | drafting of European Union law | EU legislative procedure | European Union legislative procedure ]

uitwerking van EU-wetgeving [ communautaire wetgevende procedure | EU-wetgevingsprocedure | uitwerking van het communautaire recht | uitwerking van het recht van de Europese Unie | wetgevingsprocedure van de Europese Unie ]
10 EUROPEAN UNION | MT 1011 European Union law | BT1 EU law | NT1 codecision procedure | NT1 comitology | NT1 conciliation procedure | NT1 consultation procedure | NT1 cooperation procedure | NT1 intergovernmental conference (EU) | NT1 legal basi
10 EUROPESE UNIE | MT 1011 Recht van de Europese Unie | BT1 EU-recht | NT1 bijzondere wetgevingsprocedure | NT2 goedkeuringsprocedure | NT1 comitologie | NT1 gewone wetgevingsprocedure | NT2 overeenstemmingsprocedure | NT1 inspraakprocedure | NT1


personnel administration [ management of human resources | personnel management | staff administration | staff management | staff turnover | human resources(UNBIS) | personnel management(UNBIS) ]

personeelsbeheer [ beheer van personele middelen | personeelsadministratie | personeelsverloop ]
44 EMPLOYMENT AND WORKING CONDITIONS | MT 4421 personnel management and staff remuneration | NT1 administrative competition | NT1 appointment of staff | NT1 job description | NT1 probationary period | NT1 professional career | NT2 demotion | NT2 p
44 WERKGELEGENHEID EN ARBEID | MT 4421 Personeelsbeheer en bezoldiging | NT1 aanstellingsexamen | NT1 aanwerving | NT2 wegkopen van arbeidskrachten | NT1 arbeidscontract | NT1 beoordeling van het personeel | NT1 beroepsloopbaan | NT2 anciënniteit


hiring personnel | recruiting personnel | hire personnel | recruit personnel

personeel rekruteren | personeel werven
skill
Vaardigheid


emergency response personnel planning | personnel allocation in emergency response | personnel planning in emergency response | planning of personnel in emergency response

personeelsplanning bij rampenbestrijding
skill
Vaardigheid


accusatory procedure | adversarial procedure | adversary procedure | audita altera parte procedure | procedure in contradictory matters

contradictoire procedure | procedure op tegenspraak
IATE - LAW
IATE - LAW


criminal procedure [ law of criminal procedure | simplified procedure | special criminal procedure | criminal procedure(UNBIS) ]

strafprocedure [ speciale strafrechtspleging | strafvordering | vereenvoudigde procedure ]
12 LAW | MT 1221 justice | BT1 judicial proceedings | NT1 arrest | NT1 charge | NT1 detention before trial | NT1 judicial inquiry | NT1 judicial investigation | NT2 legal process | NT1 restorative justice | NT1 search | NT1 surveillance | NT1
12 RECHT | MT 1221 rechtspraak | BT1 rechtsvordering | NT1 arrestatie | NT1 gerechtelijk onderzoek | NT1 gerechtelijk vooronderzoek | NT2 gerechtelijke vervolging | NT1 getuigenbescherming | NT1 herstelrecht | NT1 huiszoeking | NT1 tenlasteleggi


contract award procedure | procurement procedure | public procurement procedure | tender procedure | tendering procedure

aanbestedingsprocedure | procedure voor het plaatsen van opdrachten
IATE - Trade policy
IATE - Trade policy


negotiated procedure after prior publication of a contract notice | negotiated procedure with prior call for competition | negotiated procedure with prior publication | negotiated procedure with publication of a contract notice

procedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IATE - Trade policy
IATE - Trade policy


Care personnel

gezondheidswerker
SNOMEDCT-BE (occupation) / 223366009
SNOMEDCT-BE (occupation) / 223366009


injuries to military personnel and civilians caused by war and civil insurrection

letsel van militair personeel en burgers veroorzaakt door oorlog en opstand
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y36
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y36


Midwifery personnel

vroedkundig personeel
SNOMEDCT-BE (occupation) / 106294002
SNOMEDCT-BE (occupation) / 106294002


Nursing personnel

verplegend personeel
SNOMEDCT-BE (occupation) / 106293008
SNOMEDCT-BE (occupation) / 106293008


Decision on the Application and Review of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes [ DADSU ]

Besluit inzake de toepassing en toetsing van het Memorandum van Overeenstemming inzake de regels en procedures betreffende de beslechting van geschillen [ DADSU | BTT ]
International organisations
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


Agreement on Import Licensing Procedures [ AILP ]

Overeenkomst inzake procedures op het gebied van invoervergunningen [ AILP | OPIV ]
International organisations
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


procedure (nom neutre)

procedure (nom)
gestion | audit ; qualité
gestion | audit ; qualité


Colony hybridization | Grunstein-Hogness procedure

Koloniehybridisatie
génie génétique | génétique moléculaire
génie génétique | génétique moléculaire


Cut off procedures

Cut off procedures | Technieken tot scheiding der boekjaren
économie et finances | comptabilité
économie et finances | comptabilité


Decision on Certain Dispute Settlement Procedures for the General Agreement on Trade in Services [ DDSS ]

Besluit betreffende bepaalde geschillenbeslechtingsprocedures voor de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten [ DDSS | BGBD ]
International organisations
Gatt, accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Organisations internationales)


procedure

procedure | werkwijze
UGENT - Medical terms -
UGENT - Medical terms -


complications of medical devices correct drug properly administered in therapeutic or prophylactic dosage as the cause of any adverse effect misadventures to patients during surgical and medical care surgical and medical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure

complicaties van medische hulpmiddelen | genees- en heelkundige verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt, of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende gang van zaken tijdens verrichting | juist geneesmiddel op juiste wijze toegediend in therapeutische of profylactische dosering als oorzaak van elk ongewenst gevolg | ongelukken met patiënten tijdens genees- en heelkundige behandeling
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y40-Y84
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y40-Y84


Surgical operation and other surgical procedures as the cause of abnormal reaction of the patient, or of later complication, without mention of misadventure at the time of the procedure

operatie en overige heelkundige-verrichtingen als oorzaak van afwijkende reactie van patiënt of van latere complicatie, zonder vermelding van afwijkende-gang-van-zaken tijdens verrichting
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y83
WORLD HEALTH ORGANIZATION ICD-10: Y83
IN-CONTEXT TRANSLATIONS
measures to ensure that equipment, personnel and procedures are available and up to date and sufficient members of trained personnel are available at all times.

maatregelen die waarborgen dat de apparatuur, het personeel en de procedures op elk moment beschikbaar zijn, dat er op elk moment voldoende opgeleide personeelsleden aanwezig zijn en dat een en ander up-to-date is.


The welfare of the animals used in procedures is highly dependent on the quality and professional competence of the personnel supervising procedures, as well as of those performing procedures or supervising those taking care of the animals on a daily basis.

Het welzijn van de dieren die in procedures worden gebruikt, is in hoge mate afhankelijk van de kwaliteit en de professionele bekwaamheid van de personen die het toezicht hebben op de procedures, dan wel de procedures uitvoeren, alsook van de personen die toezicht houden op het personeel dat de dieren dagelijks verzorgt.


(2) Other security features (for example, physical, personnel and procedural) shall conform to the requirements for the highest classification level and all category designations of the information handled within the system.

(2) Andere beveiligingsvoorzieningen (bv. fysieke, personeelsgerelateerde en procedurele voorzieningen) moeten overeenstemmen met de eisen van de hoogste rubriceringsgraad en alle categoriebenamingen van de in het systeem verwerkte gegevens.


Such minimum standards shall include criteria for the clearance of personnel, and procedures for the protection of EU classified information.

Deze minimumnormen omvatten criteria voor het veiligheidsonderzoek van het personeel en procedures voor de bescherming van gerubriceerde EU-gegevens.


"Security Operating Procedures" shall mean the procedures produced by the Technical Systems Owner defining the principles to be adopted on security matters, the operating procedures to be followed and personnel responsibilities.

Onder "operationele beveiligingsprocedures" wordt verstaan: de procedures die door de TSO worden opgesteld en waarin de inzake beveiliging te hanteren principes zijn vastgesteld, alsmede de te volgen procedures en de verantwoordelijkheden van het personeel.
Anderen hebben gezocht naar : translation security operating procedures english dutch    translation security operating procedures english dutch    translate "care personnel" in dutch     translate "care personnel" in dutch     translate "cut off procedures" in dutch     translate "cut off procedures" in dutch     translate "dispute settlement procedures" into dutch     translate "dispute settlement procedures" into dutch     translation grunstein-hogness procedure english dutch    translation grunstein-hogness procedure english dutch    translate "import licensing procedures" into dutch     translate "import licensing procedures" into dutch     translation midwifery personnel english dutch    translation midwifery personnel english dutch    translate "nursing personnel" in dutch     translate "nursing personnel" in dutch     translation rules and procedures english dutch    translation rules and procedures english dutch    translation accusatory procedure english dutch    translation accusatory procedure english dutch    translation medical procedures english dutch    translation medical procedures english dutch    translate "procedures" in dutch     translate "procedures" in dutch     translate "clearance of personnel" into dutch     translate "clearance of personnel" into dutch     translate "contract award procedure" in dutch     translate "contract award procedure" in dutch     translate "criminal procedure" in dutch     translate "criminal procedure" in dutch     translation emergency response personnel english dutch    translation emergency response personnel english dutch    translate "followed and personnel" in dutch     translate "followed and personnel" in dutch     translate "for office personnel" into dutch     translate "for office personnel" into dutch     translation hiring personnel english dutch    translation hiring personnel english dutch    translation legislative procedure english dutch    translation legislative procedure english dutch    translate "military personnel" in dutch     translate "military personnel" in dutch     translate "negotiated procedure" into dutch     translate "negotiated procedure" into dutch     translation other surgical procedures english dutch    translation other surgical procedures english dutch    translate "personnel" in dutch     translate "personnel" in dutch     translation personnel and procedures english dutch    translation personnel and procedures english dutch    translate "procedure" into dutch     translate "procedure" into dutch     translate "equipment personnel" in dutch     translate "equipment personnel" in dutch     translate "equipment personnel and procedures" in dutch     translate "equipment personnel and procedures" in dutch     translate "used in procedures" into dutch     translate "used in procedures" into dutch     translate "agreement on import licensing procedures" in dutch     translate "agreement on import licensing procedures" in dutch     translate "colony hybridization" in dutch     translate "colony hybridization" in dutch     translate "community legislative process" in dutch     translate "community legislative process" in dutch     translation eu legislative procedure english dutch    translation eu legislative procedure english dutch    translation european union legislative procedure english dutch    translation european union legislative procedure english dutch    translation adversarial procedure english dutch    translation adversarial procedure english dutch    translate "adversary procedure" in dutch     translate "adversary procedure" in dutch     translate "audita altera parte procedure" into dutch     translate "audita altera parte procedure" into dutch     translate "drafting of community law" into dutch     translate "drafting of community law" into dutch     translate "drafting of eu law" into dutch     translate "drafting of eu law" into dutch     translate "drafting of european union law" into dutch     translate "drafting of european union law" into dutch     translation emergency response personnel planning english dutch    translation emergency response personnel planning english dutch    translate "hire personnel" into dutch     translate "hire personnel" into dutch     translate "human resources" into dutch     translate "human resources" into dutch     translation law of criminal procedure english dutch    translation law of criminal procedure english dutch    translation management of human resources english dutch    translation management of human resources english dutch    translate "negotiated procedure with prior publication" into dutch     translate "negotiated procedure with prior publication" into dutch     translation organise facilities for office personnel english dutch    translation organise facilities for office personnel english dutch    translate "organise facility for office personnel" into dutch     translate "organise facility for office personnel" into dutch     translate "organise office personnel facilities" into dutch     translate "organise office personnel facilities" into dutch     translation personnel administration english dutch    translation personnel administration english dutch    translate "personnel allocation in emergency response" in dutch     translate "personnel allocation in emergency response" in dutch     translate "personnel management" in dutch     translate "personnel management" in dutch     translate "personnel planning in emergency response" in dutch     translate "personnel planning in emergency response" in dutch     translate "procedure in contradictory matters" in dutch     translate "procedure in contradictory matters" in dutch     translate "procurement procedure" in dutch     translate "procurement procedure" in dutch     translation public procurement procedure english dutch    translation public procurement procedure english dutch    translate "recruit personnel" in dutch     translate "recruit personnel" in dutch     translate "recruiting personnel" in dutch     translate "recruiting personnel" in dutch     translate "simplified procedure" into dutch     translate "simplified procedure" into dutch     translation special criminal procedure english dutch    translation special criminal procedure english dutch    translate "staff administration" in dutch     translate "staff administration" in dutch     translate "staff management" in dutch     translate "staff management" in dutch     translation staff turnover english dutch    translation staff turnover english dutch    translation tender procedure english dutch    translation tender procedure english dutch    translation tendering procedure english dutch    translation tendering procedure english dutch    --personnel and procedures (anglais-francais)    --personnel and procedures (englisch-deutsch)     


datacenter (1): www.wordscope.nl (v4.0.br)

'personnel and procedures' -> organise facility for office personnel | organise office personnel facilities | book facilities for office personnel arrange facilities for office personnel | organise facilities for office personnel | drafting of EU law [ Community legislative process | drafting of Community law | drafting of European Union law | EU legislative procedure | European Union legislative procedure ]

Date index: 2021-02-12